[photo] Oddelek za prevajalstvo
Filozofska fakulteta
Univerza v Ljubljani
asist. Darja Fišer

Prevajalska orodja

Študijsko leto 2006/2007

Večjezični glosar jezikovnih tehnologij

Kontaktni podatki

Kabinet:

Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2,
kabinet 33.

Govorilne ure:

sre 13:30 - 14:30

Telefon:

+386 1 241 1143

Faks:

+386 1 252 1310

E-pošta:

darja.fiser1@guest.arnes.si

Domača stran:

lojze.lugos.si/~darja

Opis projekta

Večjezični glosar jezikovnih tehnologij smo naložili s spletnih strani Hrvaškega društva za jezikovne tehnologije, nato smo ga s študenti drugega letnika prevajalstva obdelali in prevedli v slovenščino. Glosar smo najprej uvozili MS Excel, nato pa v MultiTerm iX, različico 6.2, v katerega so študentje dodali še slovenske prevode. Dokončan glosar smo izvozili v xml in html.

Navodila za uvoz v MultiTerm

Za iskanje po glosarju v html obliki lahko uporabljate spletni brskalnik, če pa glosar želite uporabljati v MultiTermu, ga naložite tako:

Zahvala, pripombe in komentarji

Študentom, ki so sodelovali pri projektu in pomagali ustvariti ta glosar, se še enkrat prav lepo zahvaljujem. Konstruktivne pripombe in komentarje z veseljem sprejemam po elektronski pošti.

Glosar

Gesla v glosarju so urejena glede na angleške iztočnice. Kliknite na želeno črko in se sprehodite po glosarju:A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Ali pa izberite termin, ki vas zanima:abstract | ambiguity | anaphora | authoring tools | Avatar | CALL | character recognition | computational lintuistics | computer aided language learning | computer-aided translation | concept search | continuous speech | controlled language | corpus | dialogue | dialogue design | dictionary | discourse | discourse analysis | document image recognition | domain | evaluation | finite state machine | formalism | generate | globalisation | grammar | grammar checker | hidden Markov model | human aided machine translation | human language technologies | index | information extraction | information retrieval | interlingua | internationalisation | interpret | language enabled | language engineering | language resources | lemmatise | machine aided translation | machine readable dictionary | mark up | morpheme | morphology | multi-lingual | natural language generation | natural language processing | OCR | onomastics | Optical Character Recognition | parse | part of speech | phoneme | proper names | semantics | shallow parser | speaker identification | speaker independent | speaker verification | speech recognition | speech synthesis | speech to text | spell checker | spontaneous speech | style checker | summarise | syntax | tag | terminology | text | text alignment | text to speech | thesaurus | translation memory | translator's workbench


A


English

abstract

An abstract is a short, concise description of a document, which covers the full scope of its contents.

Slovenian

povzetek

Povzetek je kratek, zgoščen opis dokumenta, ki pokriva vso njegovo vsebino.

German

Abstract

Ein Abstract ist eine kurze, prägnante Beschreibung eines Dokuments, die den Inhalt voll und ganz erfaßt.

Croatian

sažetak

abstrakt

Sažetak je kratak, zgusnut opis dokumenta a koji ipak obuhvaća čitav njegov sadržaj.

French

résumé

Un résumé est une description concise d'un document couvrant l'intégralité de son contenu.

Italian

sommario

Un sommario e una sintetica descrizione del contenuto di un documento.

Spanish

Resumen

Un resumen es una descripción breve y concisa de un documento, abarcando todo el ámbito de su contenido.

Finnish

tiivistelmä

Tiivistelmä on lyhyt ja kattava kuvaus asiakirjan sisällöstä.

Danish

Resumé

Et resumé er en kort og koncis beskrivelse af et dokument, som dakker alle aspekter af dets indhold.

na vrh

English

ambiguity

Ambiguity is a state whereby a word or sentence can be understood in different ways; the former because the word has more than one meaning or the latter because either the ambiguity of a word is not resolved by the context of the sentence or the structure of the sentence can be analysed in such a way as to convey more than one meaning. Ambiguity can only be resolved by understanding context. The word within its sentence, the sentence within the discourse.

Slovenian

dvoumnost

Dvoumnost je pojav, pri katerem lahko besedo ali stavek razumemo na različne načine. V primeru besede, ker ima lahko več kot en pomen, v primeru stavka pa zaradi nerazvidnosti pomena besede iz konteksta ali zaradi stavčne analize, ki dopušča več kot en pomen. Dvoumnost lahko razrešimo le z razumevanjem konteksta. Besedo znotraj stavka, stavek znotraj diskurza.

German

Mehrdeutigkeit

Mehrdeutigkeit ist ein Zustand, in dem ein Wort oder Satz auf unterschiedliche Art und Weise verstanden werden kann: das Wort, weil es mehrere Bedeutungen hat, und der Satz, weil entweder die Mehrdeutigkeit eines Wortes nicht durch den Kontext des Satzes beseitigt wird oder sich die Satzstruktur so analysieren läßt, daß dem Satz mehr als nur eine Bedeutung verliehen werden kann. Mehrdeutigkeit kann nur durch das Verstehen des Kontexts behoben werden. Das Wort innerhalb eines Satzes und der Satz innerhalb eines Diskurses.

Croatian

višeznačnost

Višeznačnost je pojava kad se riječ ili rečenica mogu razumjeti na različite načine; u slučaju riječi kad one mogu imati više značenja, a u slučaju rečenica ili jer višeznačnost riječi nije razriješena rečeničnim kontekstom ili jer se rečenična struktura može analizirati kao da prenosi više različitih smislova. Višeznačnost se može razriješiti jedino uz razumijevanje konteksta: riječi unutar rečenice, a rečenice unutar diskursa.

French

ambiguité

L'ambiguité est le caractere d'un mot ou d'une phrase pouvant donner lieu a diverses interprétations ; dans le premier cas, parce que le mot a plusieurs sens et, dans le deuxieme cas, parce que l'ambiguité d'un mot n'est pas levée par le contexte de la phrase ou parce que l'analyse de la structure de la phrase aboutit a plusieurs sens possibles. L'ambiguité ne peut etre levée que par la compréhension du contexte. Le mot au sein de sa phrase, la phrase au sein du discours.

Italian

ambiguita

Ambiguita e la proprieta di una parola o di una frase di avere piu di un'interpretazione; nel primo caso perché la parola ha piu di un significato, nel secondo perché o l'ambiguita di una parola non viene risolta dal contesto della frase oppure la struttura della frase puo essere analizzata in modo tale da farne emergere piu di un significato. L'ambiguita puo essere risolta solo dalla comprensione del contesto. La parola all'interno della frase, la frase all'interno del discorso.

Spanish

Ambigüedad

Ambigüedad es una situación en la que una palabra o frase puede comprenderse de diversas maneras; en el primer caso, porque la palabra tiene más de un significado, y en el segundo por que, o bien la ambigüedad de una palabra no se solventa con el contexto de la frase o la estructura de la frase puede analizarse de manera que tenga más de un significado. La ambigüedad sólo puede solventarse comprendiendo el contexto. La palabra en el marco de su frase, la frase en el marco del discurso.

Finnish

monimerkityksisyys (ambiguiteetti)

Monimerkityksinen sana tai lause voidaan ymmärtää usealla eri tavalla. Monimerkityksisellä sanalla on useampi kuin yksi merkitys; monimerkityksisen lauseen monitulkintaisuus johtuu joko siitä, että monimerkityksisen sanan tulkinta ei selviä asiayhteydestä tai lauseen rakenne voidaan tulkita siten, että lauseella on useampi kuin yksi merkitys. Monimerkityksisyys voidaan ratkaista vain ymmärtämällä konteksti: sana esiintymislauseessaan, lause diskurssissaan.

Danish

Flertydighed

Flertydighed er en tilstand hvor et ord eller en satning kan forstas pa flere mader; et ord nar det har mere end én betydning, og en satning nar enten et ords flertydighed ikke oploses gennem satningskonteksten eller nar satningens struktur kan analyseres pa flere mader med hver sin betydning. Flertydighed kan kun oploses gennem forstaelse af konteksten: ordet i satningen, satningen i diskursen.

na vrh

English

anaphora

The occurrence of anaphora is characteristic of human language, both written and spoken. It is a linguistic element which makes reference back to another element such as in a relative clause like 'He picked up the packet of sweets , which [the packet] was on the table'. The most common occurrence of anaphora is in the use of pronouns as in, for example, 'David went to see a play at the theatre. He enjoyed it [the play] very much'. There other form of anaphora which are more difficult to identify and interpret, such as, 'Peter wanted to go out as well as John [wanted to go out]; Petra also [wanted to go out]'. The frequent natural occurrence of anaphora is a good illustration, among many, of the difficulty of programming a computer to analyse text and gain a proper understanding.

Slovenian

anafora

Pojav anafore je značilen za človeški jezik, tako govorjen kot pisni. Gre za jezikovni element, ki ustvari referenco na predhodni element, kot na primer v podrednih stavkih tipa: "Pobral je zavitek bombonov, ki [zavitek bombonov] je bil na mizi." Anafora se najpogosteje pojavi ob uporabi zaimkov, na primer: "David si je v gledališču ogledal dramo. Zelo mu [Davidu] je bila všeč." Druga oblika anafore, ki jo je teže prepoznati in interpretirati, je na primer: "Peter je želel iti ven tako kot [je želel iti ven] John; Petra tudi [je želela iti ven]. Pogosta naravna pojavitev anafore je dober prikaz težavnosti programiranja računalnika, da bi besedilo analiziral in ga tudi pravilno razumel.

German

Anaphora

Das Auftreten von Anaphora ist charakteristisch für die menschliche Sprache, sowohl die geschriebene als auch die gesprochene Sprache. Es ist ein linguistisches Element, das sich auf ein anderes Element bezieht, z.B. in einem Relativsatz wie "Er nahm die Süßigkeiten, die [die Süßigkeiten] auf dem Tisch lagen." Anaphora werden meistens als Pronomen verwendet wie z.B. "David sah sich ein Theaterstück an. Er fand es [das Spiel] sehr gut." Es gibt auch andere Formen der Anaphora, die schwieriger zu bestimmen und auszulegen sind, wie z.B. "Peter wollte ausgehen, ebenso John und Petra [wollten ebenfalls ausgehen]." Das häufige natürliche Auftreten von Anaphora ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie schwierig es ist, einen Computer so zu programmieren, daß er Texte analysiert und versteht.

Croatian

anafora

Anafora je karakteristična za prirodni jezik, kako u pisanom tako i u govornom obliku. Ona je jezični element koji se referira na neki prethodni element, kao što je slučaj u odnosnoj rečenici poput Uzeo je paketić bombona koji [paketić] se nalazio na stolu. Anafora se najčešće pojavljuje pri uporabi zamjenica kao npr. u rečenici David je otišao u kazalište pogledati dramu. Ona [drama] mu se svidjela. Postoje i drugi oblici anafore koje je teže utvrditi i interpretirati, kao npr. u sljedećoj rečenici: Petar je želio izaći, a i Ivan isto [je želio izaći]; Petra također [je željela izaći]. Često prirodno pojavljivanje anafore pokazuje, uz ostalo, koliko je teško programirati računalo da analizira tekst i pravilno ga razumije..

French

anaphore

L'occurrence d'anaphores est une caractéristique du langage humain, tant écrit que parlé. C'est un élément linguistique qui fait référence a un autre élément comme dans une proposition subordonnée telle que : "Il a pris le paquet de bonbons qui [le paquet]se trouvait sur la table". L'occurrence d'anaphores la plus fréquente se retrouve dans l'emploi des pronoms, par exemple dans "David est allé voir une piece de théâtre. Il l'a [la piece] beaucoup appréciée". Une autre forme d'anaphore telle que "Pierre voulait sortir tout comme Jean [voulait sortir] ; Marie aussi [voulait sortir]" est beaucoup plus difficile a identifier et a interpréter. La fréquence naturelle de l'occurrence d'anaphores est une bonne illustration, parmi bien d'autres, de la difficulté de programmer un ordinateur pour analyser du texte et en obtenir une parfaite compréhension.

Italian

anafora

Il fenomeno dell'anafora e caratteristico del linguaggio umano, sia scritto sia parlato. Si manifesta quando un elemento linguistico fa riferimento a un altro elemento come in una frase relativa del tipo 'Prese il pacchetto di caramelle, che[il pacchetto] era sul tavolo'. Il caso piu comune di anafora e l'uso del pronome come, per esempio, in 'Davide e andato a vedere lo spettacolo a teatro. Gli [lo spettacolo] e piaciuto molto'. Ci sono altre forme di anafora piu difficili da identificare e interpretare, come, 'Pietro volle uscire come Giovanni [volle uscire]; anche Petra [volle uscire]'. Il frequente manifestarsi dell'anafora evidenzia la difficolta di programmare un elaboratore elettronico per l'analisi del testo ed ottenere una giusta comprensione.

Spanish

Anáfora

El caso de la anáfora es algo característico del lenguaje humano, tanto del escrito como del hablado. Se trata de un elemento lingüistico que hace una referencia retroactiva a otro elemento, tal como una oración subordinada de relativo del tipo "(El) recogió la bolsa de caramelos, la cual [la bolsa] estaba en la mesa". El caso más corriente de uso de la anáfora es en el empleo de pronombres, tal como, por ejemplo, "David fue al teatro a ver una obra. Le gustó [la obra] mucho". Hay otros casos de anáforas, más difíciles de identificar e interpretar, tal como, "Pedro quiso salir y también Juan [quiso salir]; Petra también [quiso salir]". La frecuente aparición natural de la anáfora es un buen ejemplo, entre muchos otros, de las dificultades a la hora de programar un ordenador para que analice textos y consiga una comprensión correcta.

Finnish

anafora

Anafora on puhutulle ja kirjoitetulle luonnolliselle kielelle tyypillinen ilmiö. Anafora on kielellinen ilmaus, joka viittaa taaksepäin toiseen elementtiin, kuten vaikka relatiivilauseessa "Hän otti karkkipussin, joka [pussi] oli pöydällä". Yleisimpiä anaforisia ilmauksia ovat pronominit, kuten esimerkiksi lauseissa "Matti meni katsomaan näytelmää teatteriin. Hän piti siitä [näytelmästä] kovasti." Muunlaisia, vaikeammin tulkittavia ja tunnistettavia anaforia ovat seuraavanlaiset: "Pekka halusi mennä ulos ja niin halusi Jussikin [mennä ulos]; Niin myös Maija [halusi mennä ulos]". Anaforan taaja esiintyminen on yksi monista hyvistä esimerkeistä siitä, miten hankalaa tietokoneohjelmia on saada analysoimaan ja ymmärtämään kunnolla tekstiä.

Danish

Anafor

Forekomsten af anaforer er karakteristisk for menneskeligt sprog, bade skrevet og talt. Det er et sprogligt element som refererer tilbage til et andet element, f.eks. i en relativsatning som 'He picked up the packet of sweets , which [the packet] was on the table'. Den almindeligste forekomst af anaforer er i brugen af pronominer, som i f.eks. 'David went to see a play at the theatre. He enjoyed it [the play] very much'. Der er andre former for anaforer som kan vare vanskeligere at identificere og fortolke, sasom, 'Peter wanted to go out as well as John [wanted to go out]; Petra also [wanted to go out]'. Den hyppige forekomst af anaforer er en god illustration, blandt flere, pa hvor vanskeligt det er at programmere en datamat til at analysere en tekst og opna en korrekt forstaelse af den.

na vrh

English

authoring tools

Authoring tools help in the preparation of texts. Generally, they are facilities provided in association with word processing, desktop publishing, and document management systems to aid the author of documents. They typically include an on-line dictionary and thesaurus, spell-checking, grammar-checking, and style-checking, and facilities for structuring, integrating and linking documents.Authoring tools can also be provided which enable users to author better quality documents in languages, other than their own, which they understand to a degree but in which they could not normally compose a document.
Note:[see APOLLO, SCARRIE, DOCSTEP, MULTIDOC] [see MABLe]

Slovenian

avtorska orodja

Avtorska orodja pomagajo pri pripravi besedil. Na splošno gre za sredstva, ki so povezana z besedno obdelavo, namiznim založništvom in sistemi za upravljanje z dokumenti, ki nudijo pomoč tvorcu besedil. Ponavadi vključujejo spletni slovar in tezaver, črkovalnik, orodje za preverjanje slovnice in sloga ter orodja za strukturiranje, integriranje in povezovanje dokumentov. Nekatera avtorska orodja tudi omogočajo uporabnikom lažje delo z jeziki, ki niso njihovi materni in ki jih sicer razumejo do določene stopnje, vendar ponavadi ne dovolj, da bi lahko v njih samostojno tvorili besedilo.
Note:[glej SCARRIE, DOCSTEP, MULTIDOC][glej MABLe]

German

Autorenwerkzeuge

Autorenwerkzeuge helfen bei der Textvorbereitung. Normalerweise handelt es sich um Hilfen, die zusammen mit der Textverarbeitung, Desktop Publishing und Dokumentenverwaltungssystemen angeboten werden, um den Verfasser von Dokumenten zu unterstützen. Dazu gehören typischerweise Online-Wörterbuch und Thesaurus, Software zur Überprüfung von Rechtschreibung, Grammatik und Stil sowie Hilfsmittel zur Gliederung, Integration und Verknüpfung von Dokumentem.Autorenwerkzeuge können es ebenfalls dem Verfasser ermöglichen, Dokumente einer besseren Qualität in Sprachen zu verfassen, die nicht seine Muttersprache sind, die er bis zu einem gewissen Grad versteht, aber in denen er normalerweise keine Dokumente verfassen könnte.
Note:[siehe SCARRIE, DOCSTEP, MULTIDOC][siehe MABLe]

Croatian

autorski alati

Autorski alati pomažu u pripremi teksta. Općenito govoreći, oni su sredstva za obradu teksta, stolno izdavaštvo i sustave za upravljanje dokumentima, namijenjena za pomoć autorima dokumenata. Obično uključuju on-line rječnik i tezaurus, provjeru pravopisa, gramatike i stila, kao i sredstva za strukturiranje, integriranje i povezivanje dokumenata. Autorski alati također pomažu korisnicima da sastave bolji dokument na nematerinjem jeziku koji do određenog stupnja razumiju, ali na kojem ne mogu samostalno sastaviti tekst.
Note:[vidi APOLLO, SCARRIE, DOCSTEP, MULTIDOC] [vidi MABLe]

French

outils d'aide a la rédaction

Les outils d'aide a la rédaction servent a faciliter la préparation de textes. En général, ce sont des moyens fournis parallelement au traitement de texte, a la publication assistée par ordinateur et aux systemes de gestion de documents en vue d'aider l'auteur d'un texte. Ils incluent généralement un dictionnaire et un thésaurus en ligne, des vérificateurs orthographiques, grammaticaux et stylistiques et des outils de structuration, d'intégration et d'interconnexion de documents.Les outils d'aide a la rédaction peuvent également etre fournis pour permettre a l'auteur de rédiger des documents de meilleure qualité dans des langues autres que la sienne, qu'il comprend dans une certaine mesure, mais dans lesquelles il ne pourrait pas normalement composer un document.
Note:[voir SCARRIE, DOCSTEP, MULTIDOC] [voir MABLe]

Italian

strumenti per sistemi-autore

Gli strumenti per sistemi-autore aiutano nella preparazione dei testi. Generalmente, essi sono strumenti associati ad un sistema di trattamento testi, desktop publishing, e sistemi di gestione dei documenti destinati ad aiutare l'autore di un documento. Essi includono abitualmente un dizionario e un thesaurus on-line, controllo ortografico, grammaticale e stilistico, e strumenti per la strutturazione, l'integrazione e il collegamento di documenti.Strumenti di sistemi-autore possono anche aiutare gli utenti a produrre documenti di migliore qualita in lingue differenti dalla propria, che essi sono in grado di comprendere ma nelle quali non sono normalmente in grado di produrre un documento.
Note:[vedi SCARRIE, DOCSTEP, MULTIDOC][vedi MABLe]

Spanish

Herramientas de creación

Las herramientas de creación ayudan en la preparación de textos. Por lo general son medios que se suministran asociados con sistemas de tratamiento de textos, autoedición, gestión de documentos para ayudar en sus tareas a los autores de documentos. Normalmente incluyen un diccionario en línea y tesauros, correctores de ortografía, correctores de gramática, así como correctores de estilo y medios para reestructurar, integrar y vincular documentos.Pueden también dotarse herramientas de creación que habiliten a los usuarios a crear documentos de más calidad, en idiomas que no sean los suyos propios, que entienden hasta cierto punto, pero en los que normalmente no podrían redactar un documento.
Note:[Véase SCARRIE, DOCSTEP, MULTIDOC] [Véase MABLe]

Finnish

kirjoittajan apuvälineet

Kirjoittajan apuvälineet helpottavat tekstien tekemistä. Yleensä ne ovat apuohjelmia, jotka sisältyvät tekstinkäsittelyohjelmiin, julkaisujärjestelmiin ja dokumentinhallintasysteemeihin ja auttavat dokumenttien kirjoittajia. Tyypillisesti niihin sisältyy elektroninen sanakirja ja tesaurus, oikoluku, kieliopin tarkistus, tyylintarkistus sekä välineitä dokumenttien rakenteisuuden, yhdentämisen ja linkittämiseen hallintaan. On myös olemassa kirjoittajan apuvälineitä, joilla kirjoittaja voi tuottaa laadukkaampia dokumentteja vieraalla kielellä, jota hän hallitsee vain osittain eikä kykenisi normaalisti kirjoittamaan sillä kielellä.
Note:[Katso APOLLO, SCARRIE, DOCSTEP, MULTIDOC][Katso MABLE]

Danish

Forfattervarktoj

Forfattervarktojer hjalper ved forberedelsen af tekster. Generelt drejer det sig om faciliteter der stilles til radighed for forfatterne til dokumenter i forbindelse med tekstbehandling, desktop publishing og dokumentstyringssystemer. Typisk indeholder de en elektronisk ordbog og en tesaurus, stavekontrol, grammatikkontrol og stilkontrol, foruden faciliteter til at strukturere, integrere og sammenkade dokumenterDer kan ogsa vare inkluderet forfattervarktojer som satter brugeren i stand til at forfatte dokumenter af en bedre kvalitet pa et fremmed sprog som brugeren forstar til en vis grad, men normalt ikke kunne forfatte et dokument pa.
Note:[se APOLLO, SCARRIE, DOCSTEP, MULTIDOC][se MABLe]

na vrh

English

Avatar

An Avatar is the virtual representation of a real participant in an activity, in a Virtual Reality environment. So for example, a person could be represented in a meeting held in a virtual environment, or , in a distance learning situation the tutor could be represented by his Avatar in his dealings with students. Obviously, an effective Avatar will need to have human characteristics, including speech and language understanding.

Slovenian

avatar

Avatar je virtualna predstavitev resničnega udeleženca v aktivnosti v svetu navidezne resničnosti. Tako se lahko oseba na primer predstavi na sestanku, ki poteka v navideznem okolju, ali pa pri učenju na daljavo avatar lahko predstavlja učitelja v odnosu z učenci. Seveda mora učinkovit avatar imeti človeške značilnosti, vključno z razumevanjem govora in jezika.

German

Avatar

Ein Avatar ist die virtuelle Darstellung eines reellen Teilnehmers einer Aktivität in einer Umgebung virtueller Realität. So könnte zum Beispiel eine Person bei einer Versammlung vertreten sein, die in einer virtuellen Umgebung stattfindet, oder bei einem Fernstudium könnte die Lehrkraft durch ihren Avatar vertreten sein, um mit ihren Studenten zu kommunizieren. Es liegt auf der Hand, daß ein effizienter Avatar über humane Charakteristika verfügen muß, einschließlich gesprochene Sprache und Sprachverständnis.

Croatian

avatar

Avatar je virtualna reprezentacija stvarnog sudionika u nekoj aktivnosti unutar okruženja virtualne stvarnosti. Na primjer, Avatar može predstavljati neku osobu na sastanku koji se održava u virtualnom okruženju ili pak nastavnika predstavlja njegov Avatar u nastavi na daljinu. Dakako, učinkovit Avatar mora imati ljudske osobine, uključujući sposobnost govora i razumijevanja prirodnog jezika..

French

avatar

Un avatar est la représentation virtuelle d'un participant réel a une activité, dans un environnement de réalité virtuelle. Ainsi, par exemple, une personne pourrait etre représentée a une réunion organisée dans un environnement virtuel, ou, dans le cas de l'enseignement a distance, l'enseignant pourrait etre représenté par cet avatar dans ses rapports avec les étudiants. Il va sans dire qu'un avatar efficace devra avoir des caractéristiques humaines, y compris une compréhension de la parole et de la langue.

Italian

Avatar

Un'avatar e la rappresentazione virtuale di un partecipante reale ad un'attivita, in un ambiente di Realta Virtuale. Cos'e per esempio, una persona potrebbe essere rappresentata in un meeting tenuto in ambiente virtuale, oppure, in una situazione di insegnamento a distanza l'insegnante potrebbe essere rappresentato dalla sua avatar nei suoi rapporti con gli studenti. Ovviamente, un'avatar realistica dovra avere caratteristiche umane, compresa la comprensione del linguaggio e della lingu.

Spanish

Avatar

Un avatar es la representación virtual de un participante real en una actividad en el marco de una Realidad Virtual. Así pues, un ejemplo sería el de una persona que estuviera representada en una reunión que se celebrara en un entorno virtual o, si se trata de un caso de ensenanza a distancia, el asesor podría ir representado por su Avatar a la hora de tratar con sus estudiantes. Ni que decir tiene que para que un Avatar sea eficaz tiene que poseer características humanas, incluyendo la capacidad de hablar y de comprender el lenguaje humano.

Finnish

Avatar

Avatar, verkkohahmo, on toimintaan osallistuvan henkilön virtuaalinen edustaja virtuaalitodellisuudessa. Henkilöllä voi siis olla edustaja kokouksessa, joka pidetään virtuaaliympäristössä tai etäopetuksessa opettajaa voi edustaa Avatar kontakteissa opiskelijoiden kanssa. Ilmeistä onkin, että tehokkaalla Avatarilla on oltava inhimillisiä ominaisuuksia, myös puheen ja kielen ymmärrys.

Danish

Avatar

En avatar er den virtuelle reprasentation af en virkelig deltager i en aktivitet, i et Virtual Reality-miljo. For eksempel kunne en person vare reprasenteret pa et mode der holdes i et virtuelt miljo, eller en larer i en fjernundervisningssituation kunne reprasenteres ved sin avatar overfor sine elever. En velfungerende avatar bliver naturligvis nodt til at have menneskelige karakteristika, herunder tale og sprogforstaelse.

na vrh

C


English

CALL

[a] Computer Aided Language Learning. [see RECALL, ISLE, SELECT, SPEAK.

Slovenian

CALL

[kratica] Računalniško podprto učenje jezika. [glej RECALL, ISLE, SELECT, SPEAK.

German

CALL

[a] Computergestützter Spracherwerb. [siehe RECALL, SELECT.

Croatian

CALL

[kratica] Strojno potpomognuto učenje jezika..

French

EAO

[a] Enseignement assisté par ordinateur. [voir RECALL, SELECT.

Italian

CALL

[a]Apprendimento della lingua assistito dal calcolatore. [vedi RECALL,SELEZIONA.

Spanish

ELAO

[a] Ensenanza de Lenguas Asistida por Ordernador (siglas inglesas CALL "Computer Aided Language Learning") [Véase RECALL, SELECT.

Finnish

TAKO

Tietokoneavusteinen kielenopiskelu. [Katso RECALL, ISLE, SELECT, SPEAK.

Danish

CALL

[fork] Computer Aided Language Learning (dvs. Datamatstottet sprogindlaring). [se RECALL, ISLE, SELECT, SPEAK]

na vrh

English

character recognition

Optical Character Recognition of written or printed language requires that a symbolic representation of the language is derived from its spatial form of graphical marks. For most languages this means recognising and transforming characters. There are two cases of character recognition: recognition of printed images, referred to as Optical Character Recognition (OCR), and recognising handwriting, usually known as Intelligent Character Recognition (ICR). OCR from a single printed font family can achieve a very high degree of accuracy. Problems arise when the font is unknown or very decorative or when the quality of the print is poor. In these difficult cases, and in the case of handwriting, good results can only be achieved by using linguistic intelligence. This involves word recognition techniques which use language models, such as lexicons or statistical information about word sequences.

Slovenian

prepoznavanje znakov

(Optično) prepoznavanje znakov v pisanih ali tiskanih besedilih zahteva, da je simbolična predstavitev jezika izpeljana iz prostorske oblike grafičnih znakov. Pri večini jezikov to pomeni prepoznavanje in preoblikovanje znakov. Poznamo dva načina prepoznavanja znakov: prepoznavanje tiskanih slik, kar imenujemo optično prepoznavanje znakov, in prepoznavanje rokopisa, ki je znano kot inteligentno prepoznavanje znakov. Optično prepoznavanje znakov istega tipa pisave lahko doseže zelo visoko stopnjo natančnosti. Težave se pojavijo, ko je tip znakov neznan ali zelo dekorativen ali pa, ko je tisk slabe kakovosti. V takšnih zapletenih primerih, pa tudi pri prepoznavanju rokopisa, lahko dosežemo dobre rezultate le z uporabljanjem jezikovne intelegence. To vključuje metode prepoznavanja besed, ki uporabljajo jezikovne vzorce, kot so leksikoni ali statistični podatki o zaporedju besed..

German

optische Zeichenerkennung

Optische Zeichenerkennung von Sprache in geschriebener oder gedruckter Form setzt voraus, daß von der räumlichen Darstellung der Sprache in Form von graphischen Zeichen eine symbolische Darstellung abgeleitet wird. Für die meisten Sprachen bedeutet dies, daß Zeichen erkannt und umgewandelt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten der Zeichenerkennung: die Erkennung von Druckbildern, bezeichnet als optische Zeichenerkennung (OCR), und die Erkennung von Handschrift, bekannt unter der Bezeichnung Intelligente Zeichenerkennung (ICR). OCR kann nur bei einer Schriftartenfamilie einen hohen Grad an Präzision erzielen. Probleme entstehen dann, wenn die Schriftart unbekannt, verschnörkelt oder von minderwertiger Qualität ist. In solchen schwierigen Fällen wie auch bei Handschriften lassen sich gute Ergebnisse nur mit Hilfe linguistischer Intelligenz erzielen. Hierfür bedarf es Worterkennungstechniken, die Sprachmodelle verwenden wie z.B. Lexika oder statistische Informationen zu Wortfolgen.

Croatian

prepoznavanje pismena

(Optičko) prepoznavanje pismena u pisanim ili tiskanim tekstovima zahtijeva stvaranje simboličke reprezentacije jezika iz njenog prostornog oblika grafičkih oznaka. Kod većine jezika, to znači prepoznavanje i preoblikovanje pismena. Postoje dvije vrste prepoznavanja pismena: prepoznavanje tiskanih slika koje se naziva optičkim prepoznavanjem pismena te prepoznavanje rukopisa, koje se obično naziva inteligentnim prepoznavanjem pismena. Optičko prepoznavanje pismena temeljno na jednom tiskanom tipu pisma može postići visok stupanj točnosti. Poteškoće se javljaju kada je tip pisma nepoznat ili pretjerano dekorativan ili kada je tisak slabe kvalitete. U takvim složenim slučajevima, kao i kod prepoznavanja rukopisa, dobri se rezultati mogu postići jedino korištenjem jezične inteligencije. To uključuje tehnike prepoznavanja riječi pri kojima se koriste jezični modeli, kao što su leksikoni ili statistički podaci o slijedu riječi.

French

reconnaissance optique des caracteres

La reconnaissance optique des caracteres ou d' un texte manuscrit ou dactylographié nécessite une transposition de la forme spatiale des signes graphiques en une représentation symbolique du langage. Pour la plupart des langues, ce processus se traduit par la reconnaissance et la transformation des caracteres. Il existe deux types de reconnaissance des caracteres : reconnaissance d' images imprimées, appelée reconnaissance optique des caracteres (OCR) et reconnaissance de l' écriture manuscrite, appelée reconnaissance intelligente de l' écriture (ICR). L' application de l' OCR limitée a une seule famille de polices typographiques peut aboutir a un degré de précision tres important. Des problemes se posent lorsque la police est inconnue ou tres stylisée ou lorsque l' impression est de mauvaise qualité. Dans de telles situations difficiles et lorsque le texte est manuscrit, seule l' utilisation de la reconnaissance linguistique permet d' obtenir de bons résultats, ce qui nécessite des techniques de reconn.

Italian

riconoscimento dei caratteri

Il riconoscimento ottico dei caratteri di una lingua scritta o stampata richiede la trasposizione della forma spaziale dei segni grafici in una rappresentazione simbolica della lingua. Perla maggior parte delle lingue, questo significa riconoscere e trasformare caratteri. Il riconoscimento dei caratteri puo essere di due tipi: riconoscimento di immagini stampate, detto riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e riconoscimento della scrittura, detto comunemente riconoscimento intelligente dei caratteri (ICR) L'OCR da un tipo preciso di caratteri tipografici puo raggiungere nella trasposizione un grado di precisione molto alto. I problemi sorgono quando il tipo di carattere e sconosciuto o molto decorativo o quando la stampa e di bassa qualita. In questi casi difficili, e nel caso di manoscritto, buoni risultati si ottengono soltanto con il riconoscimento intelligente dei caratteri. Questo implica delle tecniche di riconoscimento delle parole che utilizzano modelli linguistici, come lessici o info.

Spanish

Reconocimiento de caracteres

Reconocimiento óptico de caracteres de lenguaje escrito o impreso. Exige obtener una prepresentación simbólica del lenguaje a partir de la forma espacial de sus símbolos gráficos. En la mayoría de las lenguas esto significa reconocer y transformar caracteres. Hay dos tipos de reconocimiento de caracteres: reconocimiento de imágenes impresas, denominado reconocimiento óptico de caracteres (OCR en sus siglas inglesas), y reconocimiento de escritura, frecuentemente designado como reconocimiento inteligente de caracteres (ICR en sus siglas inglesas). El ROC puede lograr a partir de una familia de fuentes de impresión, un elevado nivel de precisión. Los problemas vienen cuando la fuente se desconoce o es escesivamente decorativa, o cuando la calidad de la impresión es inferior. En estos casos de difícultad, así como en el caso de la escritura, sólo pueden obtenerse buenos resultados utilizando el reconocimiento inteligente de caracteres. El RIC consiste en técnicas de reconocimiento de las palabras .

Finnish

merkintunnistus

Kirjoitetun tai painetun tekstin tunnistus edellyttää että kielen graafisten merkkien muodoista johdetaan symbolinen kielen edustuma. Useimmissa kielissä tämä merkitsee merkkien tunnistamista ja muuntamista. Merkintunnistusta on kahdenlaista: painetun tekstin tunnistamista, josta käytetään nimitystä optinen merkintunnistus (OCR), ja käsialan tunnistusta, joka tunnetaan yleensä älykkäänä merkintunnistuksena (ICR). Yhden painetun merkistön optinen merkintunnistus voi olla hyvinkin tarkkaa. Ongelmia syntyy, kun fontti on tuntematon tai koukeroinen tai painojälki on heikko. Vaikeissa tapauksissa ja käsin kirjoitetun tekstin kanssa hyviin tuloksiin päästään vain älykkäällä merkintunnistuksella. Siihen liittyy sanantunnistuksen tekniikoita, joissa käytetään kielen malleja, esimerkiksi sanastoja tai tilastollista tietämystä sanajonoista.

Danish

Tegngenkendelse

Optisk tegngenkendelse af skrevet eller trykt sprog kraver at en symbolsk reprasentation af sproget afledes fra dens rumlige form af grafiske marker. For de fleste sprog medforer dette genkendelse og transformation af tegn. Der er to slags tegngenkendelse: genkendelse af trykte former, kendt som OCR (Optical Character Recognition) og genkendelse af handskrift, bedst kendt som ICR (Intelligent Character Recognition). OCR af tekster trykt med en enkelt familie af skrifttyper kan opna en meget hoj grad af nojagtighed. Der opstar problemer hvis skrifttypen er ukendt eller meget dekorativ, eller hvis trykkvaliteten er ringe. I disse vanskelige tilfalde, og ved handskrift, kan gode resultater kun opnas gennem sproglig forstaelse. Dette involverer ordgenkendelsesteknikker som bruger sprogmodeller, sasom leksika eller statistisk information om ordsekvenser.

na vrh

English

computational linguistics

Computational linguistics is a field concerned with the processing of natural language by computers. The term is more often used in an Academic context. It is closely related to Natural Language Processing and Language Engineering.

Slovenian

računalniško jezikoslovje

Računalniško jezikoslovje se ukvarja z računalniško obdelovo naravnega jezika. Termin se pogosteje uporablja v akademskem okolju. Tesno je povezan z obdelavo naravnega jezika in jezikovnim inženiringom.

German

Computerlinguistik

Computerlinguistik ist ein Bereich, der sich mit der Verarbeitung natürlicher Sprache durch Computer beschäftigt. Der Begriff wird öfter in einem akademischen Kontext verwendet, es handelt sich jedoch eigentlich um ein Synonym für die Verarbeitung natürlicher Sprache und Sprachtechnologie.

Croatian

računalna lingvistika, računalno jezikoslovlje

Računalna lingvistika znanstvena je disciplina koja se bavi računalnom obradom prirodnog jezika. Ovaj se termin najčešće koristi u akademskom kontekstu, a usko je povezan s obradom prirodnog jezika i jezičnim inženjerstvom..

French

traitement automatique du langage

Le traitement automatique du langage est un domaine de la linguistique appliquée concernant le traitement du langage naturel par ordinateur. Le terme est le plus souvent utilisé dans un contexte universitaire, mais il est plus ou moins synonyme de traitement du langage naturel et d' ingénierie linguistique.

Italian

linguistica computazionale

La linguistica computazionale e una disciplina che concerne il trattamento del linguaggio naturale per mezzo dell' elaboratore elettronico. Il termine e usato piu spesso in contesto Accademico ma e strettamente correlato con l'elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing) e l'Ingegneria Linguistica.

Spanish

Lingüística informática

La lingüística informática es el campo relacionado con el procesamiento del lenguaje natural por ordenador. El término (también expresado como Lingüística computacional) se usa más frecuentemente en contextos académicos, si bien es más o menos sinónimo de Tratamiento de Lenguas Naturales y de Ingeniería Lingüística.

Finnish

tietokonelingvistiikka

Tietokonelingvistiikka on ala, joka tutkii luonnollisen kielen käsittelyä tietokoneilla. Käsitettä käytetään yleensä erityisesti akateemisessa yhteydessä. Se on läheistä sukua luonnollisen kielen käsittelylle (NLP) ja kieliteknologialle (language engineering, language technology).

Danish

Datalingvistik

Datalingvistik er et omrade hvor man beskaftiger sig med behandlingen af naturligt sprog ved hjalp af datamater. Udtrykket bruges som oftest i en akademisk kontekst. Det er nart beslagtet med Behandling Af Naturligt Sprog og Anvendt Datalingvistik.

na vrh

English

computer aided language learning

Computer Aided language Learning is a form of self tutoring using computer learning packages to teach language; the use of this technique has been increasing for a number of years and the rate of increase has accelerated dramatically as a result of the introduction of the CD-ROM. Generally, there are many ways in which language technologies can help to improve the effectiveness of learning in this way, particularly by being more sensitive to individual needs through a better understanding of each student's interaction with the course material. In language learning, the availability of on-line dictionaries, thesauri, and grammars also greatly enhances the quality of information available to the student as well as enabling the package to refine its presentation to the student. When speech recognition and generation are added to the package then it also becomes possible to practise pronunciation, with the package able to evaluate performance and tutor the student accordingly. [see ISLE, RECALL, SEL.

Slovenian

računalniško podprto učenje jezika

Računalniško podprto učenje jezika je oblika samostojnega učenja z uporabo računalniških programov za učenje jezika; uporaba te tehnike učenja se že kar nekaj let povečuje, stopnja rasti pa se je zelo zvišala z razširjenostjo CD-ROM-a. Poznamo veliko načinov, kako lahko jezikovne tehnologije pomagajo izboljšati učinkovitost tovrstnega učenja, zlasti zato, ker so z boljšim razumevanjem študentove interakcije s študijskim gradivom bolj občutljive za individualne potrebe. Pri učenju jezika dostopnost spletnih slovarjev, tezavrov in slovnic močno poveča kakovost informacij, ki so dostopne študentu, in omogoča možnost, da program izboljša svojo predstavitev študentu. Ko sta programu dodana tudi prepoznavanje in generacija govora, je možno vaditi tudi izgovorjavo, pri čemer lahko program oceni in poučuje izgovorjavo. [glej ISLE, RECALL, SEL.

German

Computergestützter Spracherwerb

Computergestützter Spracherwerb ist eine Form des Selbststudiums, unter Verwendung von Computerlernpaketen, um Sprache zu lehren; diese Technik wurde in den letzten Jahren immer häufiger verwendet, was vor allem durch die Einführung der CD-ROM wesentlich beschleunigt wurde. Im allgemeinen kann die Sprachtechnologie auf mehrere Arten die Wirksamkeit der Lerntechnik verbessern und somit insbesondere besser auf die individuellen Bedürfnisse eingehen, indem der Umgang des Lernenden mit dem Lehrmaterial besser verstanden wird. Bei der Sprachausbildung führt die Verfügbarkeit von Online-Wörterbüchern, Thesauren und Grammatiken ebenfalls zu einer besseren Qualität der Informationen, die dem Lernenden zur Verfügung stehen, und die Darstellung des Pakets kann für den Lernenden verbessert werden. Wenn das Paket ebenfalls Spracherkennung und -generierung beinhaltet, kann auch die Aussprache geübt werden, da das Paket die Leistung bewerten und den Lernenden entsprechend unterweisen kann. [siehe ISLE, LETRAC, REC.

Croatian

računalno potpomognuto učenje jezika

Računalno potpomognuto učenje jezika je oblik samopoduke pri kojem se rabe računalni paketi za učenje jezika; raširenost uporabe ove tehnike već se godinama raste, a pojava CD-ROM-a drastično je ubrzala taj rast. Općenito govoreći, jezične tehnologije mogu poboljšati učinkovitost učenja na mnogo načina, posebno kroz senzibilitet za individualne potrebe putem boljeg razumijevanja interakcije učenika s nastavnim materijalom. Tijekom učenja jezika, dostupnost on-line rječnika, tezaurusa i gramatika također uvelike poboljšava kvalitetu informacija koje se pružaju učeniku, te omogućava da paket poboljša svoju jezičnu uporabu. Ako se paketu dodaju funkcije prepoznavanja i generiranja govora, mogu se provoditi izgovorne vježbe, pri čemu paket može ocijeniti učenikov uspjeh i u skladu s time usmjeriti proces učenja..

French

enseignement des langues assisté par ordinateur

L'enseignement des langues assisté par ordinateur est une forme d'auto-apprentissage faisant appel a un ensemble de méthodes d'enseignement des langues assisté par ordinateur ; l'utilisation de cette technique est de plus en plus fréquente depuis quelques années et le taux d'augmentation s'est nettement accéléré en raison de l'introduction du CD-ROM. En général, il existe plusieurs méthodes dans lesquelles les technologies linguistiques peuvent contribuer a améliorer l'efficacité de l'apprentissage dans le sens ou celles-ci sont en particulier davantage sensibles aux besoins individuels par une meilleure compréhension de l'interaction entre chaque étudiant et le matériel d'enseignement. Dans l'enseignement des langues, la disponibilité de dictionnaires, de grammaires et de thésaurus en ligne augmente en outre considérablement la qualité des informations mises a la disposition de l'étudiant et améliore en meme temps la présentation du programme proposé a l'étudiant. Lorsque la reconnaissance vocale
Note:tudi tu izgleda kot da ni zaključena definicija

Italian

Apprendimento delle lingue assistito dall'elaboratore elettronico

L'apprendimento delle lingue assistito dal calcolatore e una forma di auto istruzione che utilizza pacchetti per l'apprendimento computerizzato per insegnare le lingue; l'uso di questa tecnica si e incrementato negli anni e il tasso di crescita si e accelerato notevolmente in conseguenza dell'introduzione del CD-ROM. In generale, ci sono molti modi in cui le tecnologie linguistiche possono aiutare a migliorare l'efficacia di questo tipo di insegnamento, in particolare la maggiore sensibilita verso necessita individuali attraverso una miglior comprensione dell'interazione di ciascun studente con il materiale del corso. Nell'apprendimento linguistico, la disponibilita di dizionari on-line, thesauri, e testi grammaticali accresce considerevolmente la qualita delle informazioni disponibili per lo studente cos'e come rende possibile al pacchetto di raffinare la propria presentazione allo studente. Quando il riconoscimento e la generazione del discorso vengono aggiunti al pacchetto diventa possibile anc
Note:tudi tu izgleda da ni zaključena definicija

Spanish

Aprendizaje informatizado de lenguas

El aprendizaje Informatizado de Lenguas es un tipo de autoaprendizaje, en el que se emplean paquetes informáticos para la ensenanza de lenguas; su uso ha ido en aumento desde hace ya varios anos y su tasa de crecimiento se ha visto acelerada drásticamente por la introducción de los CD-ROM. Por lo general son muchas las formas en las que las tecnologías lingüísticas pueden ayudar a mejorar la eficacia de estas formas de aprendizaje, dada su especial capacidad para atender a las necesidades individuales al entender mejor la interacción de cada estudiante con el material de su curso. En el caso del aprendizaje de lenguas, la existencia de diccionarios en línea, tesauros y gramáticas mejoran considerablemente la calidad de la información a la que el estudiante tiene acceso, al tiempo que habilitan al paquete informático a refinar su presentación al estudiante. Si al paquete informático se le anaden generación y reconocimiento del habla, será posible practicar la pronunciación, siendo capaz dicho paqu
Note:se mi zdi da v definiciji manjka zaključek - v excelu je isto!

Finnish

tietokoneavusteinen kielenopiskelu

Tietokoneavusteinen kielenopiskelu on itseopiskelua, jossa käytetään tietokoneohjelmia kielen opettajina. Opiskelutapa on tullut suositummaksi useiden vuosien ajan ja CD-ROMin käyttöönotto nopeutti sen kasvua huomattavasti. Kieliteknologia voi yleisesti ottaen edistää monin tavoin tämäntyyppistä opiskelua. Erityisesti auttaa suurempi opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen, joka saavutetaan paremmalla ymmärryksellä opiskelijan ja oppimateriaalin vuorovaikutuksesta. Kielenopiskelussa elektronisten sanakirjojen, tesaurusten ja kielioppien saatavuus parantaa huomattavasti opiskelijan saatavilla olevaa tietämystä sekä auttaa myös ohjelmaa tarkentamaan opiskelijalle esitettävää materiaalia. Kun ohjelmaan liitetään puheentunnistus ja -tuotto, on myös mahdollista harjoitella ääntämistä ja ohjelma voi arvioida opiskelijan suoritusta ja opastaa häntä tarpeen mukaan. [Katso ISLE, RECALL, SELECT, SPEAK.

Danish

Datamatstottet sprogindlaring

Datamatstottet sprogindlaring (=CALL) er en form for selvundervisning der anvender undervisningspakker til at undervise i sprog; brugen af denne teknik har varet stigende i et antal ar og stigningstakten er blevet fremskyndet dramatisk som et resultat af indforelsen af cd-rom. Der er mange forskellige omrader hvor sprogteknologi kan hjalpe med til at forbedre indlaringseffektiviteten pa denne made, isar ved at vare opmarksom pa individuelle behov gennem en bedre forstaelse af den enkelte elevs interaktion med kursusmaterialet. At have radighed over elektroniske ordboger, tesaurusser og grammatikker under sprogindlaringen er ogsa noget der starkt foroger kvaliteten af den information som eleven har adgang til, og det gor det ogsa muligt at lade pakken raffinere fremstillingen for den enkelte elev. Nar der tilfojes talegenkendelse og talegenerering til pakken bliver det desuden muligt at gennemfore udtaleovelser, som pakken kan evaluere og radgive eleven efter. [se ISLE, RECALL, SELECT, SPEAK]

na vrh

English

computer-aided translation

Computer aided translation is the process of assisting a human translator in translating from one language to another using computer software tools. [see OTELO, MULTIDOC, TransRouter.

Slovenian

računalniško podprto prevajanje

Računalniško podprto prevajanje je proces, ki pomaga prevajalcu pri prevajanju iz enega jezika v drugega z uporabo računalniških programskih orodij. [glej OTELO, MULTIDOC, TransRouter.

German

computergestützte Übersetzung

Computergestützte Übersetzung ist ein Vorgang, bei dem ein menschlicher Übersetzer auf Computersoftware-Tools zurückgreift, um eine Übersetzung von einer Sprache in eine andere anzufertigen [siehe LETRAC, TransRouter.

Croatian

računalno potpomognuto prevođenje

Računalno potpomognuto prevođenje je postupak kojime se ljudskom prevoditelju računalnim softverskim alatima pomaže pri prevođenju s jednog jezika na drugi..

French

traduction assistée par ordinateur

La traduction assistée par ordinateur est le processus qui consiste a aider un traducteur humain a traduire d'une langue vers une autre au moyen d'outils logiciels. [voir LETRAC, TransRouter.

Italian

traduzione assistita dall'elaboratore elettronico

La traduzione assistita dall'elaboratore elettronico e il processo di aiuto di un traduttore umano nella traduzione da una lingua ad un'altra utilizzando strumenti di software. [vedi LETRAC, TransRouter.

Spanish

Traducción asistida por ordenador

La Traducción asistida por ordenador (también denominada Traducción automática o Traducción informatizada) es el proceso por el que se ayuda al traductor humano a traducir de una lengua a otra por medio de herramientas informáticas. [Véase LETRAC, TransRouter.

Finnish

tietokoneavusteinen kääntäminen (CAT)

[sanaliitto] Tietokoneavusteisessa kääntämisessä tietokoneohjelmat avustavat kääntäjää kääntämisessä kielestä toiseen. [Katso OTELO, MULTIDOC, TransRouter.

Danish

Maskinstottet oversattelse

Maskinstottet oversattelse er brugen af programmel til at assistere en menneskelig oversatter i at oversatte tekster fra ét sprog til et andet. [se OTELO, MULTIDOC, TransRouter]

na vrh

English

concept search

[phrase] Concept search is a term used in the context of information retrieval to mean that the search is made using a semantic analysis of the search filter matched against a semantic analysis of the database. This technique can be contrasted to simple keyword searches where indices of each database are constructed as inverted files of single words which are then used to fulfil the search criteria. The result from a search which is linguistically based is potentially much more effective in terms of precision (i.e. selecting information which is relevant) and recall (i.e. not missing much of the relevant information available) [see AVENTINUS, ECRAN, EUROsearch, FACILE, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Slovenian

konceptno iskanje

[fraza] Konceptno iskanje je izraz, ki se uporablja na področju informacijskega poizvedovanja in opisuje iskanje s pomočjo semantične analize iskalnega filtra glede na semantično analizo podatkovne zbirke. To tehniko poizvedovanja lahko primerjamo z enostavnim poizvedovanjem s ključnimi besedami, kjer so kazala podatkovne zbirke zgrajena kot obrnjene datoteke posameznih besed, ki se nato uporabijo za izpolnitev iskalnih pogojev. Rezultat iskanja, ki je jezikoslovno osnovan, je veliko bolj učinkovit glede natančnosti (tj. izbiranju relevantnih informacij) in priklica (tj. ne spregleda veliko dostopnih relevantnih informacij). [glej AVENTIUS, ECRAN, EUROsearch, FACILE, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT]
Note:glej prevod za information retrieval - iskanje informacij

German

begriffsorientierte Suche

[Phrase] Begriffsorientierte Suche ist ein Begriff, der im Zusammenhang mit Informationretrieval verwendet wird; es bedeutet, da_ die Suche mit Hilfe einer semantischen Analyse des Suchfilters erfolgt, die dann mit der semantischen Analyse der Datenbank abgeglichen wird. Diese Technik steht der Suche nach einfachen Schl, sselwvrtern gegen, ber, bei der Hinweise auf jeder Datenbank als merkmalsbezogene Dateien einzelner Wvrter angelegt werden, die dann verwendet werden, um die Suchkriterien zu erf, llen. Das Ergebnis einer linguistisch basierten Suche ist hinsichtlich der Prdzision (d.h. die Auswahl relevanter Informationen) und des erneuten Aufrufs (d.h. fast sdmtliche relevanten verf, gbaren Informationen erfassen) potentiell sehr viel effizienter [siehe EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Croatian

traženje pojmova

[fraza] Traženje pojmova je termin koji se rabi u kontekstu pretraživanja informacija, a označava pretragu pri kojoj se koristi semantička analiza filtera za pretragu koji je pridružen semantičkoj analizi baze podataka. Ova se tehnika razlikuje od jednostave pretrage po ključnoj riječi gdje su indeksi svake baze podataka konstruirani kao inverznih popisa pojedinačnih riječi koje se onda koriste za zadovoljavanje određenih kriterija pretrage. Rezultat jezično utemeljene pretrage je potencijalno učinkovitiji što se tiče preciznosti (tj. odabiru se relevantne informacije) te odziva (tj. ne zanemaruje se mnogo dostupnih relevantnih informacija).

French

recherche de concepts

[locution] La recherche de concepts est un terme utilisi dans le contexte de la recherche d'informations et disigne une recherche s'appuyant sur le rapprochement d'une analyse simantique de la requjte avec l'analyse simantique de la base de donnies. Cette technique peut jtre mise en parallhle avec des recherches simples de mots-clis oy les indices de chaque base de donnies sont construits comme des fichiers inversis de mots simples qui sont ensuite utilisis pour satisfaire aux crithres de recherche. Le risultat d'une recherche s'appuyant sur la linguistique est potentiellement beaucoup plus efficace en termes de pricision (c.-`-d. que c'est la silection des informations qui est importante) et de rappel (c.-`-d. ne pas perdre trop d'informations disponibles importantes) [voir EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Italian

ricerca di concetti

[locuzione]Ricerca di concetti h un termine utilizzato nel contesto del recupero delle informazioni. Tale ricerca viene effettuata mediante un'analisi semantica del filtro confrontata con un'analisi semantica della base di dati. Questa tecnica pur essere contrapposta alla ricerca di sole parole-chiave dove gli indici di ciascun database vengono costruiti come file invertiti di singole parole che vengono cos'h utilizzati per soddisfare i criteri di ricerca. Il risultato di una ricerca effettuata su base linguistica h potenzialmente molto piy efficace in termini di precisione (per esempio selezionare un'informazione rilevante) e recupero (per esempio non perdere la maggior parte di un'informazione rilevante disponibile)[vedi EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS,TERM-IT.

Spanish

Bzsqueda de concepto

[frase] La Bzsqueda de concepto es un tirmino que se utiliza en el contexto de la recuperacisn de informacisn para significar que la bzsqueda se hace utilizando un analisis semantico del filtro de bzsqueda que se coteja con un analisis semantico de la base de datos. Esta ticnica puede contrastarse con las bzsquedas de palabras clave sencillas, en las que los mndices de cada base de datos se construyen como ficheros invertidos de una palabra que pasan a utilizarse para cumplir con los criterios de bzsqueda. El resultado de una bzsqueda con medios ling, msticos es potencialmente mucho mas efectiva, en lo que respecta a su precisisn (p. ej. el seleccionar la informacisn que es relevante) y a su rellamada (p. ej. no perder la mayor parte de la informacisn disponible). [Viase EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Finnish

kdsitehaku

[substantiivi] Kdsitehaku on tiedonhaun yhteydessd kdytetty termi. Kdsitehaussa annetun termin lisdksi tietokannasta etsitddn annetun termin merkitykseltddn ldheisid kdsitteitd, jotka saadaan semanttisella analyysilla. Tekniikkaa voidaan verrata yksinkertaisiin asiasanahakuihin: niissd kunkin tietokannan indeksit muodostetaan yksittdisten sanojen ddnteishakemistoina, joita verrataan hakukriteereihin. Kielellisesti tuetun haun tulokset ovat parempia tarkkuudeltaan (oikean tiedon lvytdminen) ja kattavuudeltaan (lvytdmdttd jdd vdhemmdn oleellista tietoa). [Katso AVENTINUS, ECRAN, EUROSearch, FACILE, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Danish

Ontologibaseretsxgning

Ontologibaseret sxgning er et udtryk der bruges i forbindelse med informationsgenfinding om sxgninger der udfxres pe grundlag af en semantisk analyse af sxgefilteret, sammenholdt med en semantisk analyse af databasen. Denne teknik kan ses i modsftning til simple nxgleordssxgninger, hvor registre til hver database opbygges som inverterede filer over enkeltord som derefter bruges til at opfylde sxgekriterierne. En sedan sprogligt baseret sxgning er potentielt langt mere effektiv end simple nxgleordssxgninger med hensyn til nxjagtighed (dvs. de fundne informationer er relevante) og genfindingsgrad (dvs. de disponible informationer kommer frem). [se AVENTINUS, ECRAN, EUROsearch, FACILE, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT]

na vrh

English

continuous speech

Continuous speech is when the speaker makes no allowances for the listener (e.g. a speech recognition device) by pausing between words.
Note:[see ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLEARISE, CAVE, VODIS] ]

Slovenian

tekoč govor

Pri tekočem govoru govorec ne naredi nobenega premora, da bi s tem poslušalcu (npr. sistemu za prepoznavanje govora) olajšal razumevanje.
Note:[glej ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLEARISE, CAVE, VODIS]

German

kontinuierlich gesprochene Sprache

Bei der kontinuierlich gesprochenen Sprache geht der Sprecher nicht durch Einf, gen von Pausen zwischen den Wvrtern auf den Zuhvrer (zum Beispiel ein Spracherkennungssystem) ein.
Note:[siehe ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLE] [ARISE, CAVE, VODIS anzeigen],

Croatian

kontinuirani govor

Kontinuirani govor javlja se kad govornik ne pravi stanke između riječi kako bi slušatelju (npr. uređaju za prepoznavanje govora) olakšao razumijevanje.

French

discours continu

Le discours continu est constitui de paroles prononcies par un locuteur, qui sans igard pour le destinataire (par ex. un systhme de reconnaissance vocale), ne marque aucune pause entre les mots.
Note:[voir ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLE] [voir ARISE, CAVE, VODIS]

Italian

discorso continuo

Si ha discorso continuo quando il locutore non tiene conto dell'ascoltatore (p. es. un dispositivo di riconoscimento del discorso) con l'inserimento di pause tra le parole.
Note:[vedi ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLE] [cfr. ARISE, CAVE, VODIS]

Spanish

Habla continua

Se llama habla continua cuando el hablante no tiene en cuenta al oyente (por ejemplo, un dispositivo de reconocimiento de habla) y habla sin hacer pausas despuis de cada palabra.
Note:[Viase ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLE] [viase ARISE, CAVE, VODIS], ]

Finnish

jatkuva puhe

Puhe on jatkuvaa silloin, kun puhuja ei pidd taukoja sanojen vdlilld. Tdmd vaikeuttaa kuulijan tehtdvdd erityisesti automaattisessa puheentunnistuksessa.
Note:[Katso ACCESS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLEARISE, CAVE, VODIS]

Danish

Sammenhfngende tale

Tale siges at vfre sammenhfngende ner den talende ikke tager hensyn til den lyttende (f.eks. et talegenkendelsessystem) ved at lave pause mellem ordene.
Note:[se ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLEARISE, CAVE, VODIS] ]

na vrh

English

controlled language

Controlled language is language which has been designed to restrict the size of the vocabulary and/or the structure of language used, in order to make recognition and processing easier. This is an approach which is particularly valid in certain environments; typical uses of controlled language are in areas where precision of language and speed of response is critical such the police and emergency services, aircraft pilots, air traffic control, etc..
Note:[see LINGUANET]

Slovenian

nadzorovani jezik

Nadzorovani jezik je oblikovan tako, da sta obseg besedišča in/ali struktura jezika v rabi omejena, kar olajšuje njegovo prepoznavanje in obdelavo. Gre za pristop, ki je še posebej primeren v določenih okoljih; o tipičnih rabah nadzorovanega jezika lahko govorimo na področjuih, kjer sta natančnost jezika in hitrost odzivanja bistvena, npr. policija, urgentne službe, pilotiranje, kontrola zračnega prometa, .
Note:[glej LINGUANET]

German

kontrollierte Sprache

Bei der kontrollierten Sprache handelt es sich um Sprache, die entworfen wurde, um den Wortschatz zu begrenzen und/oder die verwendete Sprachstruktur einzuschrdnken, um die Erkennung und die Verarbeitung zu erleichtern. Dieser Ansatz gilt besonders f, r bestimmte Umgebungen; kontrollierte Sprache wird vor allem dort angewandt, wo es auf prdzisen sprachlichen Ausdruck ankommt, z.B. bei der Polizei, beim Katastrophenschutz, in der Luftfahrt und bei der Flugsicherung usw.
Note:[siehe LINGUANET] [LINGUANET anzeigen]

Croatian

kontrolirani jezik

Kontrolirani jezik je jezik koji je sastavljen tako da su opseg vokabulara i/ili struktura korištenog jezika ograničeni kako bi se olakšalo prepoznavanje i obrada. Taj je pristup posebno opravdan u nekim okruženjima; tipični su primjeri uporabe kontroliranog jezika područja gdje je jezična preciznost i brzina reakcije od velike važnosti, npr. policija, hitna služba, avijacija, kontrola zračnog prometa, itd.

French

langage contrtli

Le langage contrtli est le langage qui a iti congu de manihre ` restreindre le nombre de mots du vocabulaire et/ou la structure du langage utilisis, afin de faciliter la reconnaissance et le traitement du langage. Il s'agit d'une approche particulihrement rentable dans certaines situations ; le langage contrtli est giniralement employi par des personnes qui travaillent dans un domaine nicessitant une certaine pricision de langage et une rapiditi de riponse tels que les services de police et d'urgence, les pilotes d'avion, les aiguilleurs du ciel, etc.
Note:[voir LINGUANET] [voir LINGUANET]

Italian

linguaggio controllato

Il linguaggio controllato h un tipo di linguaggio che h stato progettato per restringere l'ampiezza del vocabolario e/o la struttura del linguaggio utilizzato, per facilitare il riconoscimento e il trattamento del linguaggio. Questo h un sistema particolarmente valido in certi ambienti; di norma gli utenti del linguaggio controllato operano in un settore in cui la precisione e la velocit` della risposta sono essenziali, ad esempio i servizi di polizia e di urgenza, aviazione, controllo del traffico aereo, ecc.
Note:[vedi LINGUANET] [cfr. LINGUANET]

Spanish

Lenguaje controlado

Se llama lenguaje controlado a aquil que se ha diseqado para restringir el nzmero de palabras y la estructura ling, mstica utilizada, para facilitar su reconocimiento y su tratamiento. Este planteamiento tiene una especial utilidad en ciertos entornos; los usos tmpicos de la lengua controlada caen en esferas en las que la precisisn de la lengua y la velocidad de respuesta es fundamental, por ejemplo, la policma y servicios de urgencia, pilotos de aviones, control del trafico aireo, etc.
Note:[viase LINGUANET] [viase LINGUANET]

Finnish

rajoitettu kieli

Rajoitettu kieli on kieltd, jonka sanastoa ja lauserakenteita on tietoisesti rajoitettu, jotta kielen tunnistaminen ja kdsittely on helpompaa. Ldhestymistapa on erityisen sovelias tietyissd ympdristvissd: tyypillisid rajoitetun kielen kdyttvkohteita ovat alat, joissa kielen tdsmdllisyys ja vastausten nopeus ovat oleellisia. Tdllaisia ovat muun muassa poliisi- ja hdtdpalvelut, lentdjien keskustelut, lennonvalvonta jne.
Note:[Katso LINGUANET]

Danish

Kontrolleret sprog

Kontrolleret sprog er sprog som er lavet med henblik pe at begrfnse ordforredets stxrrelse og/eller sprogets struktur, for at lette genkendelse og viderebehandling. Denne procedure har sfrlig relevans i bestemte miljxer; typiske anvendelser for kontrolleret sprog findes pe omreder hvor sproglig prfcision og hurtige svartider er afgxrende vigtige, sesom indenfor politiet og nxdtjenester, flypiloter, kontrolterne i lufthavne osv.
Note:[se LINGUANET]

na vrh

English

corpus

[noun] A corpus is a body of language, either text or speech, which has been collected and annotated for uses, such as: analysis of language to establish its characteristics analysis of human behaviour (in terms of their use of language) in certain situations training a system, usually to adapt its behaviour to particular linguistic circumstances verifying empirically a theory concerning language providing a test set for a language engineering technique or application to establish how well it works in practice There are national corpora of hundreds of millions of words but there are also corpora which are constructed for particular purposes. For example, a corpus could comprise recordings of car drivers speaking to a simulation of a voice operated control system which recognises spoken commands. Such a corpus is then used to help establish the user requirements for a voice operated control system for the market. [see PAROLE, MATE, SPEECHDAT SPEECHDAT-CAR,SIMPLE.

Slovenian

korpus

[samostalnik] Korpus je zbirka pisnih ali govorjenih besedil, ki so zbrana in namenjena: analizi jezika, s katero določimo njegove značilnosti; analizi človeškega vedenja (glede na jezik, ki ga uporabljajo v določenih situacijah); programiranju naprav, da se lahko prilagodijo posebnim jezikovnim okoliščinam; empirični potrditvi določene teorije o jeziku; izdelavi testa za določeno jezikovno tehnologijo ali kontrolo, s katero preverimo njeno uporabo v praksi. Obstajajo nacionalni korpusi, sestavljeni iz več sto milijonov besed, pa tudi korpusi le za določen namen. Na primer, korpus lahko vključuje posnet govor voznikov avtomobilov, ki se sporazumevajo z govornim kontrolnim sistemom, ki prepozna govorne ukaze. Takšen korpus se nato uporablja za ugotavljanje uporabniških zahtev za ta govorni kontrolni sistem na tržišču. [glej PAROLE, MATE, SPEECHDAT, SPEECHDAT-CAR, SIMPLE.

German

Korpus

[Nomen] Ein Korpus ist eine Sammlung geschriebener oder gesprochener Sprache, die zusammengestellt wurde und folgenderma_en verwendet werden kann: die Sprachanalyse zur Bestimmung der Merkmale; die Analyse des menschlichen Verhaltens (hinsichtlich der von ihnen verwendeten Sprache) in bestimmten Situationen; das Trainieren einer Maschine, damit diese auf bestimmte Verhaltensweisen reagieren kann; die empirische \berpr, fung einer Sprachtheorie; eine Testreihe f, r eine Sprachtechnologie-Methode oder -Anwendung, um zu , berpr, fen, wie gut diese in der Praxis funktioniert. Es gibt ldnderspezifische Korpora, die aus Hunderten Millionen von Wvrtern bestehen, aber auch solche, die f, r spezielle Zwecke erstellt werden. So kvnnte ein Korpus beispielsweise Du_erungen von Autofahrern umfassen, die mit einem simulierten Steuerungssystem mit Spracheingabe kommunizieren, das gesprochene Befehle erkennt. Ein solcher Korpus kvnnte dann herangezogen werden, um die Nutzeranforderungen an ein marktfdhiges Steuerungssystem mit S.

Croatian

korpus

[imenica] Korpus je pisani ili govorni jezični resurs, koji je prikupljen i obilježen u cilju: analize jezika kojom se utvrđuju njegova svojstva, analize ljudskog ponašanja (u domeni jezične uporabe) u određenim situacijama, obuke sustava kako bi se njegovo ponašanje prilagodilo specifičnim jezičnim okolnostima, empirijske provjere neke jezične teorije, izrade testa za neku jezično inženjersku tehniku ili pak primjene kojom se utvrđuje njeno funkcioniranje u praksi. Postoje nacionalni korpusi koji obuhvaćaju stotine milijuna riječi, ali i korpusi sastavljeni za određene svrhe. Na primjer, korpus može uključivati snimljeni govor vozača automobila upućen simulaciji govornog kontrolnog sustava koji prepoznaje govorne komande. Takav se korpus zatim rabi za utvrđivanje korisničkih zahtjeva za plasiranje govornog kontrolnog sustava na tržište.

French

corpus

[nom] Un corpus est un recueil linguistique, de textes ou de paroles, qui a iti crii et annoti pour des usages tels que : l'analyse d'une langue en vue d'identifier ses caractiristiques; l'analyse du comportement humain (en termes d'utilisation de la langue) dans certaines situations; la qualification d'un systhme, en giniral pour adapter son comportement ` des circonstances linguistiques particulihres; la virification empirique d'une thiorie linguistique; la rialisation d'une sirie de tests applicables ` une technique ou ` une application de l'inginierie linguistique afin d'examiner ses performances dans la pratique. Il existe des corpus nationaux regroupant des centaines de millions de termes, mais certains corpus sont igalement ilaboris ` des fins spicifiques. A titre d'exemple, un corpus pourrait comprendre des enregistrements d'automobilistes s'adressant ` un appareil simulant un systhme ` commande vocale capable de reconnantre des instructions vocales. Un tel corpus permettra ensuite d'identifier les b.

Italian

corpus

[nome] Un corpus h una raccolta linguistica, testi o discorsi, che h stata compilata per usi quali: l'analisi del linguaggio diretta a stabilirne le caratteristiche: l'analisi del comportamento umano (in termini di uso del linguaggio)in certe situazioni: istruzione di un sistema, generalmente per adattarne il comportamento a circostanze linguistiche particolari: la verifica empirica di una teoria del linguaggio: la sperimentazione di una tecnica o di un'applicazione di ingegneria linguistica per verificarne il funzionamento pratico . Esistono corpus nazionali che comprendono centinaia di milioni di parole e altri costituiti per scopi particolari. Per esempio, un corpus pur comprendere le registrazioni di conversazioni di automobilisti con un sistema di controllo simulato comandato dalla voce che riconosce i comandi vocali. Tale corpus viene utilizzato per determinare le esigenze degli utenti di un sistema di controllo a comando vocale destinato al mercato. [vedi PAROLE, SPEECHDAT SPEECHDAT-CAR, VODIS.

Spanish

Corpus

[nom] Un corpus es una muestra amplia de lengua escrita o hablada, que se ha recogido y anotado para emplearse en casos tales como: Analizar la lengua y determinar sus caractermsticas; Analizar el comportamiento humano (en tirminos de su empleo de la lengua) en ciertas situaciones; Capacitar un sistema, por lo general para adaptar su comportamiento a circunstancias ling, msticas especmficas; Verificar empmricamente una teorma ling, istica; Realizar el ensayo de una ticnica o aplicacisn de ingenierma ling, mstica a fin de determinar su buen funcionamiento en la practica. Existen corpus nacionales que contienen cientos de millones de palabras, pero se tratan de corpus construidos para fines concretos. Por ejemplo, un corpus podrma contener grabaciones de conductores de automovil para simular un sistema de control accionado por la voz, capaz de reconocer srdenes verbales. Un corpus de este tipo se emplea seguidamente para ayudar a determinar las necesidades de los usuarios respecto a un sistema de control acc.

Finnish

korpus

[substantiivi] Korpus on joko puhetta tai kirjoitusta sisdltdvd kielenaineskokoelma. Se on koottu ja koodattu erilaisia kdyttvtarkoituksia varten. Kdyttvtarkoituksia voivat olla esimerkiksi: kielen analyysi; ihmisten kdyttdytymisen analyysi tietyissd tilanteissa (kielenkdyttvnd); jdrjestelmdn opettaminen: opettamisen tarkoitus on yleensd sopeuttaa jdrjestelmdn toiminta tietynlaisiin kielellisiin tilanteisiin; kieltd koskevan teorian empiirinen todentaminen; kieliteknologisen menetelmdn tai sovelluksen testaus, jolloin ndhdddn miten hyvin sovellus toimii. On olemassa satojen miljoonien sanojen kansallisia korpuksia mutta myvs korpuksia, jotka on koostettu tiettyihin tarkoituksiin. Korpus voi esimerkiksi koostua autoa ajavien henkilviden puheiden ddnityksistd, joissa simuloidaan puheohjattua ohjausjdrjestelmdd. Korpusta kdytetddn apuna myytdvdn puheohjatun jdrjestelmdn luomisessa. [Katso PAROLE, MATE, SPEECHDAT, SPEECH-DAT-CAR, SIMPLE.

Danish

Korpus

Et korpus er en tekstsamling, enten af skrevet eller af talt sprog, med annoteringer til brug for ting som: analyse af sprog til lingvistisk forsteelse af det; analyse af menneskelig adffrd (som den udtrykker sig sprogligt) i specifikke situationer; optrfning af et system, som regel for at tilpasse dets adffrd til bestemte sproglige omstfndigheder; empirisk afprxvning af sprogteorier; tilvejebringelse af testdata til et sprogteknologisk system for at fastsle hvordan det virker i praksis. Der findes nationale korpora pe hundredmillioner af ord, men der er ogse opbygget korpora med specifikke formel. F.eks. kunne et korpus indeholde optagelser af bilister der taler til et simuleret styresystem med talebetjening der genkender talte kommandoer. Et sedant korpus bruges se i udarbejdelsen af en kravsspecifikation til markedet for styresystemer med talebetjening. [se PAROLE, MATE, SPEECHDAT SPEECHDAT-CAR,SIMPLE]

na vrh

D


English

dialogue

[noun] A dialogue is an interactive, two way alternate flow of language between two individuals, an individual and a machine, or between two machines. Most frequently the term is used in the context of speech but this need not be so. Dialogues could equally take place through the exchange of text or through a mixture of text and speech, for example a deaf person may speak to a system which then respond by displaying text. Speech dialogue can be established by combining speech recognition with simple generation, either from concatenation of stored human speech components or synthesising speech using rules. [see ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLE, TRINDI, CAVE, VODIS.

Slovenian

dialog

[samostalnik] Dialog je interaktivna, dvostranska komunikacija med dvema posameznikoma, med posameznikom in strojem ali med dvema strojema. Najpogosteje se pojem uporablja v kontekstu govorjenega jezika, vendar to ni nujno. Dialogi lahko prav tako potekajo z izmenjavo besedil ali z mešanico besedil in govora. Na primer, gluha oseba govori sistemu, ki se nato odzove s pisnim besedilom. Govorni dialog lahko nastane s kombinacijo prepoznavanja govora in enostavne produkcije, naj bo to z medsebojno povezavo shranjenih človeških govornih komponent ali sinteze govora po določenih pravilih. [glej ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLE, TRINDI, CAVE, VODIS.

German

Dialog

[Nomen] Ein Dialog ist eine interaktive sprachliche Kommunikation zwischen zwei Menschen, zwischen Mensch und Maschine oder zwischen zwei Maschinen. Normalerweise wird der Begriff im Kontext der gesprochenen Sprache verwendet, kann jedoch auch anders verwendet werden. Dialoge kvnnen ebenfalls mittels Textaustausch erfolgen oder einer Kombination von Text und gesprochener Sprache. So kvnnte beispielsweise ein Tauber mit einem System sprechen, das wiederum mittels einer Textanzeige antworten kvnnte. Ein Sprachdialog kann durch die Kombination von Spracherkennung und einfacher Generierung erstellt werden, sei es durch eine Verkettung gespeicherter menschlicher Sprachkomponenten oder die Synthese von Sprache nach bestimmten Regeln. [siehe ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLE] [ARISE, CAVE, VODIS anzeigen.

Croatian

dijalog

[imenica] Dijalog je interaktivna, dvosmjerna i naizmjenična uporaba jezika za komunikaciju između dvije osobe, osobe i stroja ili dva stroja. Termin se najčešće koristi u kontektsu govora, ali to nije nužno. Dijalozi se mogu odvijati kroz razmjenu teksta ili kroz mješavinu teksta i govora; npr. gluha osoba može uputiti govorni iskaz sustavu koji daje odgovor u obliku teksta. Govorni dijalog može se uspostaviti kombiniranjem prepoznavanja govora s jednostavnim generiranjem, bilo putem ulančavanja pohranjenih dijelova ljudskog govora, bilo putem sinteze govora s pomoću pravila.

French

dialogue

[nom] Un dialogue est un ichange interactif et alternatif d'informations entre deux personnes, entre une personne et une machine ou entre deux machines. Dans la plupart des cas, ce terme est utilisi dans le contexte du discours mais il n'en va pas toujours ainsi. Les dialogues pourraient tout aussi bien se produire lors d'un ichange de texte ou d'un assemblage de texte et de paroles, par exemple un sourd pourrait s'adresser verbalement ` un systhme qui lui ripondrait ensuite en affichant un texte sur un icran. Il est possible d'itablir un dialogue verbal en combinant la reconnaissance de la parole avec une simple synthhse vocale, soit ` partir de la concatination de composants mimorisis du discours humain, soit ` partir de la synthitisation de la parole au moyen de rhgles priditerminies. [voir ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLE] [voir ARISE, CAVE, VODIS.

Italian

dialogo

[nome] Un dialogo h un flusso di produzione di linguaggio interattivo e alternato tra due individui, una persona ed una macchina, o tra due macchine. Piy frequentemente il termine viene usato nel contesto del parlato ma non necessariamente. Dialoghi possono aver luogo sia tramite lo scambio di testo sia tramite una combinazione di testo e discorso, per esempio un sordo pur parlare con un sistema che risponde mostrando un testo. Il dialogo parlato pur essere stabilito combinando riconoscimento del discorso con semplice generazione, sia dalla concatenazione di componenti del dialogo umano immagazzinati sia sintetizzando regole del discorso parlato. [vedi ACCeSS, REWARD,IDAS, ARISE, ISLE] [cfr. ARISE, CAVE, VODIS.

Spanish

Dialogo

[nom] Un dialogo es un intercambio ling, mstico bidireccional, alterno e interactivo entre dos personas, entre una persona y una maquina, o entre dos maquinas. El tirmino se emplea mas frecuentemente en el contexto de la oralidad, si bien no tiene por qui ser asm. Puede existir dialogo igualmente en el intercambio de textos o en una combinacisn de texto y oralidad; por ejemplo, una persona sorda puede hablar a un sistema, el cual le responde seguidamente presentandole un texto. El dialogo oral puede establecerse combinando el reconocimiento de voz con la generacisn de voz, bien concatenando componentes orales de voz humana o bien sintetizando reglas orales. [Viase ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLE] [viase ARISE, CAVE, VODIS.

Finnish

dialogi

[substantiivi] Dialogi on vuorovaikutteinen kahden ihmisen, ihmisen ja koneen tai kahden koneen vdlinen kaksisuuntainen sananvaihto. Useimmiten termid kdytetddn puheen yhteydessd, mutta tdmd ei ole vdlttdmdtvntd. Dialogeja voidaan kdydd myvs tekstin vdlitykselld tai tekstin ja puheen sekoituksena: esimerkiksi kuuro ihminen voi puhua koneelle, joka sitten vastaa ihmiselle ndyttdmdlld tekstid. Puhetta kdyttdvd dialogi syntyy yhdistdmdlld puheentunnistus puheen tuottoon, jossa kdytetddn joko yhdisteltyjd tallennettuja puhe-elementtejd tai sddntvpohjaista syntetisoitua puhetta. [Katso ACCESS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLE, TRINDI, CAVE, VODIS.

Danish

Dialog

En dialog er en interaktiv tale- eller tekststrxm der foreger skiftevis mellem to individer, mellem et individ og en maskine, eller mellem to maskiner. Udtrykket bruges mest om tale, men ikke udelukkende. Dialoger kan lige se vel finde sted gennem udveksling af skreven tekst eller gennem en blanding af skrift og tale, f.eks. kunne en dxv tale til et system der se svarer med tekst pe en skfrm. Talt dialog kan muliggxres ved at kombinere talegenkendelse med simpel talegenerering, enten gennem sammenkfdning af lydoptagelser af talte ord eller gennem syntese af tale efter regler. [se ACCeSS, REWARD, IDAS, ARISE, ISLE, TRINDI, CAVE, VODIS]

na vrh

English

dialogue design

Dialogue design is an activity needed to enable a machine to converse effectively with a human being. It is particularly important in the application of speech processing to real life systems and plays a crucial role in determining the tolerance of a human being to a conversation with a machine and hence to the successful outcome of the transaction. Good dialogue design probably owes more to psychology and a knowledge of the intended function of the system than to language engineering. The technique known as 'wizard of Oz' testing is frequently used to evaluate the effectiveness of a dialogue. Providing a library of speech recognisers and generators together with a graphical tool for structuring their application allows some-one who is neither a speech expert nor a computer programmer to design a dialogue. Facilities are being developed to place control of the design and implementation of dialogue in the hands of the users of a system e.g. market researchers, telemarketing managers, bankers, etc..

Slovenian

strukturiranje dialoga

Strukturiranje dialoga stroju omogoča učinkovito komunikacijo s človekom. Posebej pomembno je pri uporabi govornih tehnologij v vsakdanjih komunikacijskih sistemih in igra ključno vlogo pri pripravljenosti človeka na pogovor s strojem ter pri uspešno opravljeni transakciji. Dobro oblikovan dialog je verjetno bolj odvisen od psihologije in poznavanja nameravane funkcije sistema kot pa od same jezikovne tehnologije. Za ocenjevanje učinkovitosti dialoga se pogosto uporablja tehnika testiranja z imenom 'čarovnik iz Oza'. S knjižnico analizatorjev in sintetizatorjev govora ter grafičnimi orodji za njihovo strukturiranje lahko dialog strukturira tudi nekdo, ki ni niti strokovnjak za govor niti računalniški programer. Trenutno se razvijajo pripomočki, ki bodo nadzor nad strukturiranjem in implementacijo dialoga omogočili samim uporabnikom sistemov, torej raziskovalcem trga, vodjem telekomunikacijskih podjetij, bankirjem ipd.

German

Dialog-Entwurf

Dialog-Entwurf ist für Maschinen erforderlich, um effizient mit Menschen sprechen zu können. Er ist besonders wichtig bei der Anwendung der Sprachverarbeitung bei Real-Systemen und spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Feststellung der Toleranz eines Menschen bei der Konversation mit einer Maschine und somit bei der erfolgreichen Transaktion. Ein guter Dialog-Entwurf ist wahrscheinlich eher auf die Psychologie und das Wissen hinsichtlich der beabsichtigten Systemfunktion zurückzuführen als auf die Sprachverarbeitung. Die als "Wizard-of-Oz"-Test bekannte Technik wird häufig angewandt, um die Effizienz eines Dialogs zu bewerten. Die Bereitstellung einer Sammlung von Mitteln, die Sprache erkennen und generieren, sowie eines graphischen Tools für die Strukturierung ihrer Anwendung erlaubt es jemandem, der weder ein Sprachexperte noch ein Computerprogrammierer ist, einen Dialog zu entwerfen. Es werden Einrichtungen entwickelt, um dem Benutzer eines Systems die Kontrolle über den Entwurf und die Umsetzu.

Croatian

dizajniranje dijaloga

Dizajn dijaloga je radnja kojom se stroju omogućava učinkovita komunikacija s korisnikom. Dizajn dijaloga posebno ja važan kod primjene obrade govora u real-life sustavima te igra bitnu ulogu u određivanju tolerancije čovjeka na dijalog sa strojem te stoga i u uspješnom rezultatu transakcije. Dobar dizajn dijaloga vjerojatno je više vezan za psihologiju i poznavanje ciljane funkcije sustava nego za jezično inženjerstvo. Za procjenu učinkovitosti dijaloga često se primjenjuje tehnika poznata pod imenom "testiranje na način Čarobnjaka iz Oza". Biblioteka govornih prepoznavatelja i generatora zajedno s grafičkim alatom za strukturiranje njihove primjene omogućava nekome tko nije ni stručnjak za obradu govora ni računalni programer da dizajnira govor. Trenutno se razvijaju sustavi s pomoću kojih će kontrola nad dizajnom i implementacijom dijaloga biti prepuštena korisnicima sustava, tj. tržišnim istraživačima, upraviteljima telemarketinga, bankarima, itd.

French

étude du dialogue

L'étude du dialogue est une activité nécessaire en vue de permettre a une machine de converser efficacement avec un etre humain. Cette étude est particulierement importante lorsqu'il s'agit de transposer le traitement du langage parlé en systemes pratiques au quotidien et elle joue un rôle crucial en vue de déterminer la tolérance de l'etre humain a l'égard d'une conversation avec une machine et donc pour que l'opération se solde par un succes. La qualité de l'étude du dialogue tient davantage a la psychologie et a la connaissance de la fonction visée par le systeme qu'a l'ingénierie linguistique. La technique connue sous le nom de "test du magicien d'Oz" est fréquemment utilisée pour évaluer l'efficacité d'un dialogue. La mise a disposition d'une série de dispositifs de reconnaissance vocale et de synthétiseurs vocaux accompagnés d'un outil graphique destiné a structurer l'application permet a quiconque n'étant ni expert du langage parlé, ni programmeur, de concevoir un dialogue. Des équipements .

Italian

progetto di dialogo

Progetto di dialogo e un'attivita necessaria per consentire ad una macchina di conversare con un essere umano. E' molto importante nell'applicazione dell'elaborazione del discorso a sistemi di vita reale e gioca un ruolo cruciale nel determinare la tolleranza di un essere umano nella conversazione con una macchina e quindi nella riuscita della transazione. Un buon progetto di dialogo probabilmente deve piu alla psicologia e alla conoscenza della funzione intenzionale del sistema che non all'ingegneria linguistica. La tecnica conosciuta come test del 'mago di Oz' viene frequentemente utilizzata per valutare l'efficacia di un dialogo. Fornire una biblioteca di riconoscitori e generatori vocali insieme ad uno strumento grafico per la strutturazione dell'applicazione, permetta chiunque non sia ne un esperto di dialogo ne un programmatore di computer di progettare un dialogo. Facilitazioni vengono sviluppate per il controllo del progetto e l'incremento del dialogo nelle mani degli utenti di un sistema.

Spanish

Diseno de diálogo

El diseno de diálogo es una actividad necesaria para que una máquina pueda conversar eficazmente con un ser humano. Tiene especial relevancia en la aplicación del tratamiento de la voz a sistemas de la vida real, y juega un papel crucial para determinar la tolerancia de un ser humano en conversación con una máquina y, por lo tanto, para que la transacción tenga éxito. Un buen diseno de diálogo quizás tenga más de psicología y de conocimiento de la función a la que está destinada el sistema que de ingeniería lingüística. La técnica de prueba conocida por " Mago de Oz" es la que se emplea frecuentemente para evaluar la eficacia de un diálogo. El disponer de una biblioteca que aúna reconocedores y generadores de voz, junto con herramientas de gráficos para estructurar su aplicación, puede permitir a una persona disenar un diálogo, sin tener que ser un experto en oratoria ni un programador informático. Se están desarrollando los medios para emplazar el control del diseno y la implementación del diálo.

Finnish

dialoginsuunnittelu

Dialoginsuunnittelua tarvitaan, että kone voi keskustella tehokkaasti ihmisen kanssa. Erityisen tärkeää se on tosiaikaisten järjestelmien puheenkäsittelyssä. Dialoginsuunnittelu on keskeisessä osassa määriteltäessä ihmisen sietokykyä koneen kanssa käytävässä keskustelussa ja siten vuorovaikutuksen menestyksellistä tulosta. Hyvä dialoginsuunnittelu liittyy luultavasti enemmän psykologiaan ja tietämykseen käyttötehtävästä kuin kieliteknologiaan. Ozin velhon nimellä tunnettua testaustekniikkaa käytetään usein dialogin tehon testaamiseen. Kun puheentunnistimien ja puheentuottimien ohjelmakirjastoja yhdistetään graafiseen ohjelmaympäristöön, jolla ohjelmien käyttöä ohjataan, dialoginsuunnittelu mahdollistuu käyttäjälle, joka ei ole puhetekniikan asiantuntija tai ohjelmoija. Kehitteillä on välineitä, joilla dialoginsuunnittelun ja toteutuksen ohjaaminen siirtyisi järjestelmän käyttäjien, kuten esimerkiksi markkinatutkijoiden, puhelinmyynnin päälliköiden tai pankkiirien tehtäväksi. [Katso ARISE, REWA.

Danish

Dialogdesign

Dialogdesign er en aktivitet der sigter mod at gore en maskine i stand til at kommunikere effektivt med et menneske. Den er sarlig vigtig nar behandling af talesprog indgar i praktisk anvendte systemer, og den spiller en afgorende rolle for bestemmelsen af et menneskes tolerancetarskler i konversationen med en maskine, og dermed for transaktionens heldige udfald. God dialogdesign har nok mere at gore med psykologi og kendskab til systemets tilsigtede funktion end med anvendt datalingvistik. Teknikken der kendes som 'Troldmanden fra Oz'-testen bruges ofte til at evaluere dialogsystemer. Adgang til et bibliotek af talegenkendelses- og talegenereringsprogrammer sammen med et grafisk varktoj til at strukturere deres anvendelse gor det muligt for folk der hverken er talesprogseksperter eller computerprogrammorer at udforme et dialogsystem. Der er ved at blive udviklet faciliteter der skal overfore kontrollen og udformningen af dialogsystemer til brugerne af det enkelte system, f.eks. markedsanalytikere, telemarket

na vrh

English

dictionary

A dictionary is a list of the words or a selection of words of a language, arranged in alphabetical order, with a definition of each, possibly also giving its pronunciation, part of speech, etymology, etc.

Slovenian

slovar

Slovar je abecedno urejen seznam ali izbor besed nekega jezika; vsaka beseda ima pripisano definicijo, včasih tudi izgovorjavo, besedno vrsto, etimologijo ipd.

German

Wörterbuch

Ein Wörterbuch ist eine Liste oder Sammlung von Wörtern einer Sprache, die alphabetisch geordnet sind, mit einer Definition jedes Wortes und eventuell der Angabe der Aussprache, der Wortart, der Etymology usw.

Croatian

rječnik

Rječnik je popis ili izbor riječi nekog jezika u kojemu su riječi poredane abecednim redom, uz definiciju i eventualno podatke o izgovoru, vrsti riječi, etimologiji, itd.

French

dictionnaire

Un dictionnaire est une liste de mots ou une sélection de mots dans une langue, classés par ordre alphabétique et fournissant une définition de chacun de ceux-ci, et éventuellement leur prononciation, un fragment de discours, l'étymologie, etc.

Italian

dizionario

Un dizionario e una lista delle parole o una selezione di parole di una lingua in ordine alfabetico, con una definizione di ciascuna, fornendo possibilmente anche la pronuncia, parte del discorso, etimologia, ecc.

Spanish

Diccionario

Un diccionario es una lista de palabras o una selección de palabras de una lengua, dispuestas por orden alfabético y definidas cada una de ellas, exponiendo quizás también su pronunciación, parte de la oración, etimología, etc.

Finnish

sanakirja

Sanakirja on luettelo tai valikoima kielen sanoista aakkosjärjestyksessä. Kullekin sanalle annetaan sanakirjassa määritelmä sekä selitetään mahdollisesti sanan ääntämys, sanaluokka, etymologia jne.

Danish

Ordbog

En ordbog er en liste over ordene eller et udvalg af ordene i et sprog, sat i alfabetisk orden, med en definition af hvert ord, eventuelt med oplysninger om udtale, ordklasse, etymologi m.v.

na vrh

English

discourse

Discourse is a contiguous stretch of language comprising more than one sentence (text) or utterance (speech).

Slovenian

diskurz

Diskurz je neprekinjen izsek jezika, ki vsebuje več povedi (v pisnih besedilih) ali izrek (v govorjenih besedilih)..

German

Diskurs

Ein Diskurs ist eine Abfolge einer sprachlichen Äußerung, die mehr als einen Satz umfaßt (Text) oder Äußerung (gesprochene Sprache).

Croatian

diskurs

Diskurs je kontinuirana jezična postava koja se najčešće sastoji od više od jedne rečenice (u slučaju pisanog teksta) ili govornog iskaza (u slučaju govora)..

French

discours

Un discours est une suite continue comprenant plus d'une phrase (texte) ou plus d'un énoncé (langage parlé).

Italian

discorso

Il discorso e una successione continua di linguaggio comprendente piu di una frase (testo)o piu di un enunciato (discorso).

Spanish

Discurso

El discurso es una sucesión de enunciados que comprende más de una frase (texto) o expresión oral (oralidad).

Finnish

diskurssi

Diskurssi on jatkuva kielen jakso, joka muodostuu enemmästä kuin yhdestä lauseesta (teksti) tai lausumasta (puhe).

Danish

Diskurs

En diskurs er et sammenhangende stykke sprogbrug der indeholder mere end én satning (tekst) eller ytring (tale).

na vrh

English

discourse analysis

Discourse analysis identifies the linguistic dependencies which exist between sentences or utterances. Successful analysis depends upon the discourse comprising properly formed sentences within a rational context.
Note:[see TRINDI]

Slovenian

analiza diskurza

Analiza diskurza identificira jezikovne odvisnosti, ki obstajajo med stavki in izreki. Pogoj za uspešno analizo je diskurz, ki obsega pravilno oblikovane stavke v racionalnem kontekstu.
Note:[glej TRINDI]

German

Diskursanalyse

Mittels der Diskursanalyse werden sprachliche Abhängigkeiten zwischen Sätzen oder Äußerungen ermittelt. Der Erfolg der Analyse hängt von dem Diskurs ab, d.h. korrekt formulierte Sätze innerhalb eines logischen Kontexts.
Note:[siehe TRINDI]

Croatian

analiza diskursa

Analiza diskursa utvrđuje jezične međuovisnosti između pojedinih rečenica ili govornih iskaza. Uvjet za uspješnu analizu jest da diskurs sadrži pravilno oblikovane rečenice u racionalnom kontekstu.

French

analyse du discours

L'analyse du discours vise a identifier les interdépendances linguistiques qui existent entre les phrases ou les énoncés. Le succes d'une analyse dépend du discours comportant des phrases correctement formées dans un contexte rationnel.
Note:[voir TRINDI]

Italian

analisi del discorso

L'analisi del discorso identifica le dipendenze linguistiche esistenti tra le frasi o gli enunciati. Un'analisi di successo dipende dal discorso comprendente frasi formate in modo corretto all'interno di un contesto razionale.
Note:[vedi TRINDI]

Spanish

Análisis del discurso

El análisis del discurso identifica las dependencias lingüísticas que existen entre las frases escritas o las expresiones orales. El éxito del análisis va en función de que el discurso incluya frases debidamente formadas en el marco de un contexto racional.
Note:[Véase TRINDI]

Finnish

diskurssianalyysi

Diskurssianalyysi selvittelee kielellisiä riippuvuuksia, jotka vallitsevat lauseiden tai lausumien välillä. Onnistunut analyysi riippuu siitä, muodostuuko diskurssi järkevässä asiayhteydessä olevista hyvinmuodostuneista lauseista.
Note:[Katso TRINDI]

Danish

Diskursanalyse

Diskursanalyse afdakker hvilke sproglige afhangigheder der findes mellem satninger eller ytringer. En vellykket analyse afhanger af at diskursen bestar af velformede satninger i en rationel sammenhang.
Note:[se TRINDI]

na vrh

English

document image recognition

Document image analysis is closely associated with character recognition but involves the analysis of the document to determine firstly its make-up in terms of graphics, photographs, separating lines, and text and then the structure of the text to identify headings, sub-headings, captions etc. in order to be able to process the text effectively.

Slovenian

prepoznavanje slike dokumenta

Analiza slike dokumenta je tesno povezana s prepoznavanjem znakov, vendar obsega analizo dokumentov, pri kateri je najprej potrebno določiti njegovo grafično sestavo, razporeditev fotografij, črte za ločevanje odlomkov in besedilo ter šele potem strukturo besedila za prepoznavanje naslovov, podnaslovov, opomb itd., da lahko besedilo učinkovito obdelamo.

German

Zeichen- und Dokumentenerkennung

Die Dokumentenerkennung ist eng mit der Zeichenerkennung verbunden, setzt jedoch eine Analyse des Dokuments voraus, um zunächst dessen Aufbau in bezug auf graphische Darstellungen, Fotos, Trennung von Zeilen und Text und anschließend die Textstruktur zu bestimmen, um Überschriften, Untertitel, Bildunterschriften usw. zu ermitteln und damit eine effiziente Textverarbeitung vornehmen zu können.

Croatian

analiza slike dokumenta

Analiza slike dokumenta uvijek je usko povezana s prepoznavanjem pismena ali uključuje analizu dokumenta kojom se najprije utvrđuje njegova grafička struktura, razmještaj ilustracija, crta koje razdvajaju odlomke, a zatim i strukture teksta kojom se utvrđuju naslovi, podnaslovi, potpisi pod slike itd. čime se omogućuje učinkovita obrada teksta.

French

reconnaissance de l'image d'un document

Bien que l'analyse de l'image d'un document soit étroitement liée a la reconnaissance des caracteres, elle nécessite un examen du document afin de déterminer, dans un premier temps, sa composition en termes de graphiques, de photographies, de lignes de séparation et de texte et, dans un deuxieme temps, la structure du texte en vue d'identifier les titres, les sous-titres, les légendes, etc. afin de pouvoir assurer un traitement efficace du texte.

Italian

riconoscimento delle immagini

L'analisi delle immagini e strettamente associata al riconoscimento dei caratteri, ma implica l'analisi del documento per determinare in primo luogo la sua composizione in termini di grafici, fotografie, linee di separazione e testo, quindi la struttura del testo per identificare titoli, sottotitoli, didascalie, ecc. e per poter trattare adeguatamente il testo.

Spanish

Reconocimiento de imágenes en documentos

El análisis de imágenes en documentos está estrechamaente relacionado con el reconocimiento de caracteres, pero implica el análisis del documento para determinar en primer lugar cómo se han compaginado gráficos, fotografías, líneas de separación y texto, y luego, la estructura del texto para distinguir los títulos, subtítulos, encabezamientos, etc., a fin de procesar el texto eficacazmente.

Finnish

dokumentintunnistus

Dokumentintunnistus liittyy läheisesti tekstintunnistukseen. Se käsittää dokumentin yleisen tunnistamisen siten että dokumentista tunnistetaan sen eri osat: grafiikka, kuvat, rivit ja teksti. Kun teksti on erotettu, erotellaan siitä sen rakenne: otsikot, alaotsikot, kuvatekstit jne., jotta tekstiä voidaan käsitellä tehokkaasti.

Danish

Genkendelse af dokumentets overfladestruktur

Genkendelse af dokumentets overfladestruktur er tat forbundet med tegngenkendelse, men bestar i en analyse af dokumentet for at fastsla forst dets struktur med hensyn til billeder, fotografier, delelinjer og tekst, og siden tekstens struktur for at lokalisere kapitel- og afsnits-overskrifter, billedtekster m.v. med henblik pa videreforarbejdning af teksten.

na vrh

English

domain

[noun] Domain is a term usually applied to the area of application of the language enabled software e.g. banking, insurance, travel, etc.. The significance in language engineering is that the vocabulary of an application is often restricted so the language resource requirements are effectively limited by limiting the domain of application.

Slovenian

domena

področje

[samostalnik] Področje ali domena je izraz, ki se pogosto uporablja pri programski opremi katere naloga je obdelovanje jezika, npr. pri bančništvu, zavarovalništvu in turizmu. V okviru jezikovnih tehnologij ta izraz pomeni, da se besedni zaklad neke aplikacije pogosto omeji. Tako so zahteve po jezikovnih resorsih dejansko omejene glede na domeno aplikacije.

German

Bereich

[Nomen] Der Bereich ist ein Begriff, der normalerweise für den Anwendungsbereich der sprachverarbeitenden Software steht, z.B. Bankwesen, Versicherungswesen und Reisebranche; im Rahmen der Sprachtechnologie bedeutet der Begriff, daß der Wortschatz einer Anwendung oft begrenzt wird, so daß die Anforderungen an die Sprachressourcen durch Eingrenzung des Anwendungsbereichs tatsächlich auch eingegrenzt sind.

Croatian

domena

[imenica]Domena je termin koji se najčešće rabi u području primjene jezično osposobljenog softvera, npr. u bankarstvu, osiguranju, turizmu, itd. Važnost za jezično inženjerstvo je u tome što je vokabular računalnog sustava često ograničen tako da se zahtjevi za jezične resurse učinkovito omeđuju kroz ograničavanje domene primjene tog sustava..

French

Domaine

[nom] Un domaine est un terme généralement appliqué au champ d'application d'un logiciel intégrant des fonctions de langage naturel dans des secteurs tels que la banque, les assurances, les voyages, etc. pour l'ingénierie linguistique, ce terme signifie que le vocabulaire d'une application est souvent restreint de sorte que les besoins en ressources linguistiques sont effectivement restreints par la limitation du champ d'application.

Italian

campo

[nome] Campo e un termine di norma riferito al settore di applicazione del software linguistico come banca, assicurazione viaggi ecc. In ingegneria linguistica il campo influenza il vocabolario di un'applicazione che e spesso ristretto, cosicché i fabbisogni di risorse linguistiche sono efficacemente limitati restringendo il campo di applicazione..

Spanish

Dominio

[nom] dominio es un término que, se refiere generalmente a los campos de aplicación de los programas con capacidad lingüística por ejemplo, banca, seguros, viajes, etc.; su significado en ingeniería lingüística es que el vocabulario de una aplicación queda a menudo restringido, delimitándose el ámbito de ésta, para reducir las necesidades de recursos lingüísticos.

Finnish

ala

[substantiivi] Alalla tarkoitetaan yleensä kieltä tunnistavan ohjelman tuntemaa käsitteellistä alaa, esimerkiksi taloutta, vakuutusalaa, matkailua jne. Kieliteknologiassa tämä merkitsee sitä, että sovelluksen sanasto on usein rajoittunut. Kun ohjelman sovellusalaa rajoitetaan, myös sen vaatimat kieliresurssit ovat rajallisemmat.

Danish

Domane

Domane er et udtryk der mest bruges om anvendelesomradet for et sprogorienteret programmel, f.eks. bankvasen, forsikring, rejseformidling osv. Indenfor anvendt datalingvistik bruges det om at en applikations ordforrad ofte er begranset, sa at kravene til de sproglige resurser holdes nede ved at begranse applikationens domane.

na vrh

E


English

evaluation

[noun] Evaluation is regarded as a critical part of system development in the world of language technologies. Due to the nature of one of the most important goals, i.e. developing systems which are easy, natural, and comfortable to use, end-users are frequently involved in the evaluation process. In common with IT in general, where evaluation has been generally referred to as 'testing', there are three types of evaluation: diagnostic evaluation (system testing) during which the system is tested to ensure that it is free from errors and meets the design specification; adequacy evaluation (user acceptance testing) in which the system is evaluated in terms of its fitness for the purpose i.e. functionality, usability and cost-effectiveness; performance evaluation (performance testing) during which the performance of the system is evaluated in terms of the design parameters established at the outset, such as response times in an interactive system, network transit times in communications systems, and precision and recall.

Slovenian

Ocenjevanje

[samostalnik] Ocenjevanje je zelo pomemben del razvoja programske ali sistemske opreme v svetu jezikovnih tehnologij. Zaradi dejstva, da se razvijalci trudijo ustvariti sisteme ali vmesnike, ki so razumljivi, udobni in preprosti, so v proces ocenjevanja pogosto vključeni končni uporabniki. V IT se temu preprosto reče 'testiranje'. Tako kot pri IT se pri jezikovnih tehnologijah ločijo trije tipi ocenjevanja: 1) Diagnostično testiranje, kjer se sistem preveri in se ugotavljajo ter odpravljajo napake ter se ugotavlja, če sistem zadošča specifikacijam načrta. 2) Testiranje zadostnosti, pri katerem se ocenjuje funkcionalnost, uporabnost in stroškovna ugodnost. 3) Testiranje lastnosti, kjer se oceni, kako se sistem odreže glede na parametre, ki so bili dani ob začetku razvoja, kot so npr. odzivni časi v interaktivnih sistemih, pretok podatkov po omrežjih v komunikacijskih sistemi.

German

Bewertung

[Nomen] Die Bewertung ist ein kritischer Abschnitt der Systementwicklung in der Welt der Sprachtechnologie. Durch die Natur eines der wichtigsten Ziele, d.h. die Entwicklung von Systemen, die einfach, natürlich und bequem zu benutzen sind, sind die Endnutzer oft vom Bewertungsprozeß betroffen. Ebenso wie im IT-Bereich, in dem die Bewertung normalerweise als "Testen" bezeichnet wird, gibt es drei Arten der Bewertung: diagnostische Bewertung (Systemprüfung), während der das System geprüft wird, um zu gewährleisten, daß es keine Fehler enthält und es der Entwurfsspezifikation entspricht; Adäquatheits-Bewertung (Prüfen der Nutzerakzeptanz), die das System hinsichtlich seiner Eignung für den betreffenden Zweck bewertet, d.h. Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz; Leistungsbewertung (Leistungsprüfung), die die Systemleistung hinsichtlich der zu Beginn festgelegten Entwurfsparameter bewertet, wie Reaktionszeiten in einem interaktiven System, Netzübertragungszeiten in Kommunikationssystemen sowi.

Croatian

vrednovanje

[imenica] Vrednovanje se smatra ključnim korakom u razvoju sustava na području jezičnih tehnologija. Zbog prirode jednog od najvažnijih ciljeva jezičnih tehnologija tj. razvoja jednostavnih i lako uporabivih sustava, konačni korisnici često su uključeni u postupak vrednovanja. Postoje tri vrste vrednovanja koje su zajedničke informacijskim tehnologijama uopće, gdje se vrednovanje često naziva testiranjem: dijagnostičko vrednovanje (testiranje sustava), kojime se provjerava postoje li pogreške u sustavu te zadovoljava li sustav planirane specifikacije; vrednovanje adekvatnosti (testiranje prihvaćanja od strane korisnika) kojime se provjerava odgovara li sustav namjeni, odnosno je li funkcionalan, iskoristiv i isplativ; te vrednovanje uspješnosti (testiranje uspješnosti) kojime se provjerava ispunjava li sustav parametre dizajna zadane na početku izrade, kao što su vrijeme odgovora kod interaktivnih sustava, vrijeme puta kroz mrežu u komunikacijskim sustavima te preciznost i odziv u sustavima za pretraživanje .

French

évaluation

[nom] On considere l'évaluation comme un élément critique du développement de systemes dans le monde des technologies du langage. Du fait de la nature de l'un des principaux objectifs, a savoir le développement de systemes faciles, naturels et conviviaux a utiliser, les utilisateurs finaux sont fréquemment appelés a participer dans le processus d'évaluation. Comme pour la technologie de l'information ou l'évaluation est généralement reprise sous le terme "test", il existe trois types d'évaluation : évaluation du diagnostic (évaluation du systeme) pendant laquelle le systeme est testé pour s'assurer que celui-ci est exempt d'erreurs et qu'il est conforme a la spécification d'étude ; évaluation de l'adéquation (test d'acceptation par l'utilisateur) dans laquelle le systeme est évalué en termes d'aptitude quant a sa finalité, c.-a-d. fonctionnalité, possibilité d'utilisation et rapport cout-efficacité ; évaluation de la performance (test de performance) pendant laquelle la performance du systeme est évaluée en .

Italian

valutazione

[nome] Valutazione viene considerata come una parte cruciale del sistema di sviluppo nel mondo delle tecnologie linguistiche. A causa della natura di uno dei piu importanti traguardi, vale a dire sistemi di sviluppo facili, naturali e comodi da usare, gli utenti finali sono frequentemente coinvolti nel processo di valutazione. In comune con IT in generale, dove la valutazione e stata generalmente considerata come 'test', ci sono tre tipi di valutazione: valutazione diagnostica (verifica di sistema) durante la quale il sistema viene verificato per assicurarsi che sia libero da errori e soddisfi le specifiche del progetto; valutazione di adeguatezza (verifica di accettabilita da parte dell'utente) in cui il sistema viene valutato in termini di idoneita per l'obiettivo, cioe funzionalita, usabilita e costo; valutazione di prestazione (verifica di prestazione) durante la quale la prestazione del sistema viene valutata secondo i parametri del progetto stabiliti all'inizio, come i tempi di risposta in un sistema i.

Spanish

Evaluación

[nom] La Evaluación se considera como una parte crítica del desarrollo de sistemas en el mundo de las tecnologías lingüísticas. Dada la naturaleza de uno de los más importantes objetivos; p. ej., el desarrollo de sistemas que sean naturales, sencillos y cómodos de usar, los usuarios finales participan con frecuencia en el proceso de evaluación. Al igual que en el caso de la Tecnología de la Información en general, en la que la evaluación normalmente se ha denominado "prueba", la evaluación puede ser de tres tipos, a saber: Evaluación de diagnósticos (prueba del sistema), en la que el sistema se somete a pruebas para cerciorarse de que no tiene errores y de que se atiene a las especificaciones del diseno; Evaluación de idoneidad (pruebas de aceptación por parte del usuario), en la que el sistema se evalúa en lo que respecta a su idoneidad para el fin al que se destina; v. gr., funcionalidad, capacidad de ser utilizado y rentabilidad económica; Evaluación de las prestaciones (prueba de las prestaciones) en l.

Finnish

evaluaatio

[substantiivi] Evaluaatiota eli arviointia pidetään kieliteknologiassa tärkeänä järjestelmänkehityksen osana. Koska yksi alan tavoitteista on kehittää helposti, luontevasti ja mukavasti käytettäviä järjestelmiä, loppukäyttäjät ovat usein mukana arvioinnissa. Samoin kuin tietotekniikassa, jossa arvioinnista puhutaan testaamisena, arviointia on kolmenlaista: diagnostisessa arvioinnissa (systeemitestaus) tarkistetaan että järjestelmä on virheetön ja täyttää suunnittelun mukaiset määritykset; adekvaattiuden arvioinnissa (käyttäjähyväksyntätestaus) järjestelmän soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa arvioidaan esimerkiksi sen toiminnallisuuden, käytettävyyden ja kustannustehokkuuden kannalta; suorituskyvyn arvioinnissa (toimintatestaus) järjestelmän toimintaa arvioidaan suunnittelunaikaisten näkökohtien mukaan; kyseeseen tulevat esimerkiksi vasteaika vuorovaikutteisissa järjestelmissä, siirtoajat verkossa kommunikaatiojärjestelmissä ja tarkkuus ja osuvuus tiedonhaussa. [Katso DIET, EAGLES, ELSE.

Danish

Evaluering

Evaluering betragtes som en afgorende del af systemudviklingen indenfor sprogteknologi. Som folge af en af de vigtigste malsatninger, nemlig udvikling af systemer som er lette, naturlige og bekvemme at bruge, involverer man ofte slutbrugere i evalueringsprocessen. Falles med IT i almindelighed, hvor evaluering som oftest kaldes "testning", findes der tre typer evaluering: diagnostisk evaluering (systemtestning) hvor man tester om systemet er fri for fejl og lever op til designspecifikationen; adakvathedsevaluering (testning af brugeraccept) hvor systemet evalueres med hensyn til dets formalstjenlighed, dvs. funktionalitet, brugbarhed og effektivitet i forhold til omkostningerne; evaluering af driften (performance testing) hvor systemets drift evalueres med hensyn til designparametrene fastsat fra begyndelsen, sasom svartider i et interaktivt system, forsendelsestid over nettet i kommunikationssystemer og nojagtighed og genfindingsgrad i informationsgenfinding.[see DIET, EAGLES, ELSE]

na vrh

F


English

finite state machine (fsm)

[phrase] a finite state machine comprises a number of states, which are represented in a data structure, and functions which determine changes of state resulting from input and trigger consequent output. They are rather like dynamic decision tables. In language processing they are used for applications where an approximation of proper grammatical description is sufficient to provide the results required. [see TRINDI.

Slovenian

končni avtomat

[fraza] Končni avtomat vsebuje določeno število stanj, ki so predstavljena v podatkovni strukturi, in funkcije, ki določajo spremembe stanja glede na vnos in potem sprožijo odgovor na ta vnos. Avtomati so podobni dinamičnim odločitvenim tabelam. Pri odelavi jezika jih uporabljamo za aplikacije, kjer s približkom natančnega slovničnega opisa dobimo zadovoljive rezultate.

German

Endlicher Automat

[Phrase] Ein endlicher Automat beinhaltet eine Anzahl von Zuständen, die in einer Datenstruktur dargestellt werden, und Funktionen, die Zustandsveränderungen aus dem Input bestimmen und einen entsprechenden Output veranlassen. Es sind eher dynamische Entscheidungstabellen. In der Sprachverarbeitung werden sie verwendet, wenn eine Annäherung einer korrekten grammatischen Beschreibung ausreicht, um die geforderten Ergebnisse zu erzielen. [siehe TRINDI.

Croatian

stroj s konačnim brojem stanja

[fraza] Stroj s konačnim brojem stanja obuhvaća niz stanja koja su predstavljena u strukturi podataka te funkcija koje određuju promjene stanja prema ulazu i proizvode odgovarajući izlaz. Takav stroj sličan je dinamičkim tablicama odlučivanja. U obradi jezika rabe se za sustave kod kojih je približno pravilan gramatički opis dovoljan za tražene rezultate.

French

machine a état fini (mef)

[locution] Une machine a état fini comporte différents états qui sont représentés dans une structure de données et des fonctions qui déterminent les changements d'état en fonction des données d'entrée et déclenchent les données de sortie résultantes. Ces structures sont plutôt comparables a des tables dynamiques de décision. Dans le traitement du langage, on les utilise pour des applications ou une approximation de la description grammaticale correcte est suffisante pour fournir les résultats requis. [voir TRINDI.

Italian

Macchina a stati finiti (fsm)

[locuzione] Una macchina a stati finiti comprende un numero di stati, rappresentati in una struttura dati, e funzioni che determinano cambi distato risultanti dall'input e dall'output conseguente all'innesco della funzione. Essi sono piuttosto tavole dinamiche di decisione. Nell'elaborazione del linguaggio essi vengono usati per applicazioni dove un'approssimazione di un'appropriata descrizione grammaticale e sufficiente per raggiungere i risultati richiesti. [vedi TRINDI.

Spanish

Máquina de estado finito (fsm)

[frase] Una máquina de estado finito abarca un cierto número de estados que se representan en una estructura de datos, así como funciones que determinan los cambios de estado producto de una aportación de entrada y que consecuentemente activan una salida. Podríamos decir que son como cuadros de toma dinámica de decisiones. En el marco del tratamiento de la lengua se utilizan en aplicaciones en las que es suficiente una descripción gramatical aproximadamente correcta para obtener los resultados buscados. [Véase TRINDI.

Finnish

äärellisten tilojen automaatti

[sanaliitto] Äärellisten tilojen automaatti koostuu joukosta tietorakenteena esitettyjä tiloja sekä funktioista, jotka määrittelevät syötteen aiheuttaman tilanmuutoksen ja siitä syntyvän tuotoksen. Äärelliset automaatit muistuttavat paljon dynaamisia päätöstauluja. Kielen käsittelyssä niitä käytetään sovelluksissa, joissa soveltuvan kieliopillisen kuvauksen approksimaatio riittää antamaan halutun tuloksen. [Katso TRINDI.

Danish

Finit tilstandsmaskine

En finit tilstandsmaskine bestar af et antal tilstande, som er reprasenteret i en datastruktur, og funktioner som bestemmer tilstandsandringer som resultat af inddata og som udvirker deraf folgende uddata. Det er en slags dynamisk beslutningstabel. I sprogbehandling anvendes de til applikationer hvor en tilnarmelse til en egentlig grammatisk beskrivelse er nok til at tilvejebringe de onskede resultater. [se TRINDI]

na vrh

English

formalism

[noun] A formalism is a means to represent the rules used in the establishment of a models of linguistic knowledge. [see EAGLES, MATE, SIMPLE.

Slovenian

Formalizem

[Samostalnik] Formalizem je način predstavitve pravil, ki jih uporabljamo za modeliranje jezikovnega znanja..

German

Formalismus

[Nomen]Ein Formalismus ist eine Möglichkeit zur Darstellung der Regeln, die der Erstellung eines Modells von sprachwissenschaftlichen Kenntnissen zugrunde liegen. [siehe EAGLES, MATE, SIMPLE.

Croatian

formalizam

[imenica] Formalizam je način predstavljanja pravila koja se rabe u kreiranju modela jezičnog znanja.

French

formalisme

[nom] Le formalisme est un moyen de représenter les regles nécessaires a l'élaboration d'un modele de connaissances linguistiques. [voir EAGLES, MATE, SIMPLE.

Italian

formalismo

[nome] Un formalismo e un modo di rappresentare le regole applicate per creare un modello di conoscenza linguistica. [vedi EAGLES, MATE, SIMPLE.

Spanish

Formalismo

[nom] Un formalismo es un medio de representar las normas que se utilizan en la creación de un modelo de conocimiento lingüístico. [Véase EAGLES, MATE, SIMPLE.

Finnish

formalismi

[substantiivi] Formalismilla esitetään kielellisen mallin kielitietämyksen säännöt. [Katso EAGLES, MATE, SIMPLE.

Danish

Formalisme

En formalisme er et middel til at reprasentere de regler der bruges til at danne modeller af sproglig viden. [se EAGLES, MATE, SIMPLE]

na vrh

G


English

generate

[verb] To generate, in the context of language technologies, is to produce language in one form from another form of language or information; see natural language generation.

Slovenian

tvoriti

[glagol] S tem izrazom v jezikovnih tehnologiah poimenujemo tvorjenje jezika v neki obliki iz druge oblike jezika ali informacije; glej tvorjenje naravnega jezika.

German

generieren

[Verb] Im Kontext der Sprachtechnologie bedeutet generieren die Erzeugung von Sprache in einer bestimmten Form, ausgehend von einer anderen Form von Sprache oder Information; s. Generierung natürlicher Sprache.

Croatian

generirati

[glagol] U kontekstu jezičnih tehnologija generirati znači proizvoditi jezik u jednom obliku iz drugog oblika jezika ili informacija; vidi generiranje prirodnog jezika.

French

générer

[verbe] Générer, dans le contexte des technologies du langage, c'est produire du langage a partir d'une autre forme de langage ou d'information; voir aussi synthese du langage naturel.

Italian

generare

[verbo] Generare, nel contesto delle tecnologie linguistiche, significa produrre un'espressione linguistica in una determinata forma a partire da una sorgente di informazione espressa in un altro tipo di linguaggio; vedi ..generazione del linguaggio naturale.

Spanish

generar

[vb] En el contexto de las tecnologías de la lengua, generar es producir lengua en una forma determinada, partiendo de otra forma de lenguaje o de información; véase generación de lengua natural.

Finnish

formalismi

[substantiivi] Formalismilla esitetään kielellisen mallin kielitietämyksen säännöt. [Katso EAGLES, MATE, SIMPLE].

Danish

generere

At generere er, indenfor sprogteknologi, det at producere sprog i én form pa grundlag af en anden form for sprog eller information; se generering af naturligt sprog.

na vrh

English

globalisation

Globalisation is the process of preparing software for use in any language and cultural environment either by designing it to be usable in this way or by adding facilities to existing software to facilitate subsequent localisation. It is synonymous with Internationalisation.

Slovenian

globalizacija

Globalizacija je proces, pri katerem programsko opremo pripravimo za uporabo v katerem koli jeziku in kulturnem okolju. To lahko dosežemo s preoblikovanjem programske opreme ali pa tako, da že obstoječi programski opremi dodamo pripomočke, ki olajšajo kasnejšo lokalizacijo. Sinonim globalizacije je internacionalizacija.

German

globalisierung

Die Globalisierung ist die Gestaltung von Software f, r den Einsatz in einer beliebigen Sprache und in einem beliebigen kulturellen Umfeld; dies geschieht, indem sie entweder von Anfang an mit Blick auf die universelle Einsatzfdhigkeit konzipiert wird oder indem bereits bestehende Software durch Funktionen erweitert wird, die deren spdtere Lokalisierung erleichtern. Sie ist gleichbedeutend mit Internationalisierung
Note:[siehe ISLE, MIETTA, SELECT, TransRouter]

Croatian

globalizacija

Globalizacija je postupak pripreme softwarea za uporabu u bilo kojem jezičnom i kulturnom okruženju, tako da je software dizajniran za takvu uporabu ili da su postojećem softwareu pridodana pomagala koja omogućavaju naknadnu lokalizaciju. Sinonim: internacionalizacija..

French

globalisation

La globalisation est le processus consistant ` permettre au logiciel d'jtre utilisi dans toute langue et tout environnement culturel, soit au moment de sa conception soit en dotant des logiciels existants d'outils qui permettront de faciliter une localisation ultirieure. Elle est synonyme d'internationalisation.
Note:[voir ISLE, MIETTA, SELECT, TransRouter]

Italian

globalizzazione

Globalizzazione h il processo di preparazione di un software da utilizzare in qualsiasi lingua ed ambiente culturale, o progettandolo in modo da renderlo utilizzabile o aggiungendo strumenti al software esistente per facilitare la successiva localizzazione. E' sinonimo di internazionalizzazione.
Note:[vedi ISLE, MIETTA, SELECT, TransRouter]

Spanish

globalizacisn

La Globalizacisn es el proceso de preparacisn del soporte lsgico para su utilizacisn en cualquier entorno ling, mstico cultural, diseqandolo especmficamente para este fin o aqadiendo al soporte lsgico existente medios para facilitar la localizacisn subsiguiente. Es sinsnimo de Internacionalismo
Note:[Viase ISLE, MIETTA, SELECT, TransRouter]

Finnish

globalisointi

Globalisoinnilla pyritddn saamaan ohjelma kdytettdvdksi missd tahansa kielessd tai kulttuurissa. Tdmd saavutetaan joko suunnittelemalla ohjelma ndin toimivaksi tai lisddmdlld ohjelmaan piirteitd joilla helpotetaan ohjelman lokalisointia. Globalisointi on synonyymi kansainvdlistdmiselle.
Note:[Katso ISLE, MIETTA, SELECT, TransRouter]

Danish

globalisering

Globalisering er at lave programmel til brug pe ethvert sprog og kulturelt miljx enten ved at formgive det til brug pe denne mede eller ved at tilfxje faciliteter til eksisterende programmel, der letter efterfxlgende lokalisering. Ordet er synonymt med Internationalisering.

na vrh

English

grammar

Grammar is used to refer to a number of areas of knowledge: traditionally, the morphological and syntactic properties of a human language; a system of structural rules which are the basis of linguistic generation and understanding; a language theory or a model of linguistic competence. A grammar can be a systematic description of the regularities of a human language but the features of such grammars vary according to their intended application. In language engineering a grammar (recorded electronically) most commonly describes the structure of a language at different levels: word (morphological grammar), phrase, sentence, etc.. A grammar can deal with structure both in terms of surface (syntax) and meaning (semantics and discourse).

Slovenian

slovnica

Izraz slovnica se uporablja v povezavi s številnimi področji znanja: tradicijonalno, pokriva morfološke in sintaktične lastnosti nekega jezika, sistem strukturalnih pravil, ki so osnova za lingvistično generiranje in razumevanje, lahko je jezikovna teorija ali model lingvistične sposobnosti. Slovnica je lahko sistematičen opis pravilnosti nekega jezika, vendar se značilnosti takih slovnic razlikujejo glede na njihovo predvideno uporabo. V jezikovnem inženiringu slovnica (elektronsko zapisana) najbolj splošno opisuje strukturo jezika na različnih ravneh: beseda (oblikoslovje), fraza, stavek itd. Slovnica lahko obravnava tako skladnjo kot tudi semantiko in diskurz.

German

Grammatik

Der Begriff Grammatik wird verwendet, um mehrere Wissensbereiche zu bezeichnen: traditionsgemäß sind dies die morphologischen und syntaktischen Eigenschaften einer menschlichen Sprache; ein System struktureller Regeln, die die Grundlage der linguistischen Generierung und des Sprachverständnis sind; eine Sprachtheorie oder ein Modell linguistischer Kompetenz. Eine Grammatik kann eine systematische Beschreibung der Regelmäßigkeiten einer menschlichen Sprache sein, aber die Charakteristika solcher Grammatiken variieren je nach ihrem beabsichtigten Anwendungsbereich. In der Sprachtechnologie beschreibt eine Grammatik (die elektronisch aufgenommen wurde) normalerweise die Struktur einer Sprache auf verschiedenen Ebenen: Wort (morphologische Grammatik), Phrase, Satz usw. Eine Grammatik kann die Struktur sowohl hinsichtlich der Oberfläche (Syntax) als auch der Bedeutung (Sematik und Diskurs) beleuchten.

Croatian

gramatika

Termin gramatika odnosi se na nekoliko područja znanja: tradicionalno, ona pokriva morfološka i sintaktička svojstva nekog jezika; nadalje, može označavati sustav strukturnih pravila koja predstavljaju temelj za jezično generiranje i razumijevanje; naposlijetku, gramatika može biti i lingvistička teorija ili model jezične sposobnosti. Gramatika može biti sustavan opis pravilnosti u ljudskom jeziku, ali se karakteristike takvih gramatika uvelike razlikuju s obzirom na primjenu. U jezičnom inženjerstvu, gramatika (elektronski zabilježena) najčešće opisuje strukturu jezika na različitim razinama: riječi (morfološka gramatika), sintagme, rečenice itd. Gramatika se nadalje bavi strukturama na razini sintakse, semantike i diskursa).

French

grammaire

La grammaire renvoie a toute une série de domaines de la connaissance : traditionnellement, les propriétés morphologiques et syntaxiques d'un langage humain ; un systeme de regles structurelles a la base de la synthese et de la compréhension du langage ; une théorie du langage ou un modele de compétence linguistique. Une grammaire peut etre une description systématique des irrégularités d'un langage humain mais les particularités de telles grammaires varient en fonction de l'application envisagée. En ingénierie linguistique, une grammaire (enregistrée électroniquement) décrit plus généralement la structure d'une langue a divers niveaux : le mot (grammaire morphologique), la phrase, etc. Une grammaire peut traiter de la structure tant en termes de forme (syntaxe) que de sens (sémantique et discours).

Italian

grammatica

Grammatica viene usato in riferimento a un numero di aree di conoscenza: tradizionalmente le proprieta morfologiche e sintattiche di un linguaggio umano; un sistema di regole strutturali che sono alla base della generazione e della comprensione linguistica; una teoria del linguaggio o un modello di competenza linguistica. Una grammatica puo essere una descrizione sistematica delle regolarita di un linguaggio umano ma le caratteristiche di queste grammatiche variano a seconda della loro applicazione. In ingegneria linguistica una grammatica(registrata elettronicamente) descrive piu comunemente la struttura di una lingua a vari livelli: parola(morfologia), sintagma, frase, ecc. Una grammatica puo trattare la struttura sia in termini di forma (sintassi) che di significato (semantica e discorso).

Spanish

Gramática

El término Gramática se emplea para referirse a un cierto número de esferas de conocimiento: tradicionalmente las propiedades sintácticas y morfológicas del lenguaje humano; un sistema de reglas estructurales que forman la base del entendimiento y de la generación lingüísticos; una teoría de la lengua o un modelo de competencia lingüística. Una gramática puede ser una descripción sistemática de las regularidades de una lengua humana, si bien las características de tales gramáticas varían con arreglo a la aplicación a las que van destinadas. En el marco de la ingeniería lingüística, lo más normal es que una gramática (registrada electrónicamente) describa la estructura de una lengua a diferentes niveles: palabra (gramática morfológica), frase, oración, etc. Las gramáticas puede tratar la estructura en términos formales (sintaxis) y de su significado (semántica y discurso).

Finnish

kielioppi

Kieliopilla tarkoitetaan useita tiedon aloja: perinteisesti sillä viitataan luonnollisen kielen muoto- ja lauseopillisiin ominaisuuksiin, rakennesääntöjen järjestelmään, joka on kielellisen generoinnin ja ymmärtämisen perusta. Kielioppi on teoria kielestä tai malli kielikyvystä. Kielioppi voi olla systemaattinen kuvaus ihmiskielen säännönmukaisuuksista, mutta kielioppien piirteet vaihtelevat niiden käyttötarkoituksen mukaan. Kieliteknologiassa elektroninen kielioppi kuvaa yleisimmin kielen rakennetta eri tasoilla: sanatasolla (muoto-oppi eli morfologia), lauseketasolla, lausetasolla jne. Kielioppi voi käsitellä rakennetta sekä pintarakenteen (lauseoppi) että merkityksen tasolla (semantiikka ja diskurssi).

Danish

Grammatik

Grammatik bruges om et antal vidensomrader; traditionelt om et menneskeligt sprogs morfologiske og syntaktiske egenskaber; om et system af strukturelle regler som er grundlaget for generering og forstaelse af sprog; om en teori om sprog, eller om en model af sproglig kompetence. En grammatik kan vare en systematisk beskrivelse af regelmassighederne i et menneskeligt sprog, men sadanne grammatikkers opbygning varierer i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse. Indenfor anvendt datalingvistik er en (elektronisk opbevaret) grammatik almindeligvis en beskrivelse af strukturen i et sprog pa forskellige niveauer: ordet (morfologi), satningsled, satning, osv. En grammatik kan behandle bade sprogets overflade (syntaks) og dets betydningslare (semantik og diskurs).

na vrh

English

grammar checker

A grammar checker is a software facility which checks text for the correctness of its grammar. It is usually embedded in a word processor or desktop publishing package
Note:/

Slovenian

slovnični pregledovalnik

Slovnični pregledovalnik je programsko orodje, ki preverja slovnično ustreznost besedila. Ponavadi je vključen v urejevalnike besedil ali orodja za namizno založništvo.

German

Grammatikprüf-programm

Ein Grammatikprüfprogramm ist eine Software, die den Text auf grammatikalische Richtigkeit überprüft. Es ist normalerweise in einem Textverarbeitungs- oder einem Desktop-Publishing-Programm enthalten.
Note:/

Croatian

gramatički provjernik

Gramatički provjernik je sofversko pomagalo koje provjerava gramatičku ispravnost teksta. Obično je uključen u urednik teksta ili paket za stolno izdavaštvo.
Note:/

French

correcteur grammatical

Un correcteur grammatical est un outil informatique vérifiant l'exactitude grammaticale d'un texte. Il est habituellement intégré dans un traitement de texte ou dans un logiciel de publication assistée par ordinateur.
Note:/

Italian

Controllore grammaticale

Un controllore grammaticale e un software che controlla la correttezza grammaticale di un testo. Di solito e inserito in un word processor o in un pacchetto di desktop publishing.
Note:/

Spanish

Corrector gramatical

Un Corrector gramatical es un soporte lógico que comprueba la corrección gramatical de un texto. Por lo general forma parte integral de un programa de tratamiento de textos o de autoedición.
Note:/

Finnish

kieliopintarkistin

Kieliopintarkistin on ohjelma joka tarkistaa tekstin kieliopillisuuden. Se sisältyy useimmiten tekstinkäsittelyohjelmaan tai julkaisujärjestelmään.

Danish

Grammatikkontrol

En grammatikkontrol er et stykke programmel der kontrollerer en tekst for korrektheden af dens grammatik. Den er som regel en del af et tekstbehandlingsprogram eller et desktop publishing program.
Note:možno, da je fraza

na vrh

H


English

hidden Markov model

[phrase] A hidden Markov model (HMM) is like a finite state machine in which not only transitions are probabilistic but also output. HMMs are commonly used in speech recognition systems to help to determine the words represented by the sound wave forms captured. In this case, an HMM describes the realisation of a concatenation of elementary processes which represents the sequence of acoustic parameters extracted from a human utteranc.

Slovenian

prikriti model Markova

[fraza] Prikriti modeli Markova (Hidden Markov Model - HMM) so podobni končnim avtomatom, vendar omogočajo, da je poleg prehodnih stanj verjetnosten tudi rezultat. Prikriti modeli Markova se pogosto uporabljajo v sistemih za prepoznavanje govora, kjer pomagajo določati besede, ki jih predstavljajo oblike zajetih zvočnih valov. V tem primeru prikriti modeli Markova opisujejo realizacijo medsebojnega združevanja osnovnih procesov, ki predstavlja zaporedje akustičnih parametrov, izluščenih iz človeškega govora.

German

Hidden Markov Model

[Phrase] Ein Hidden Markov Model (HMM) ist wie ein endlicher Automat, bei dem nicht nur Übergänge, sondern auch der Output auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen beruhen; HMMs werden gewöhnlich für Spracherkennungssysteme verwendet, um die Wörter zu bestimmen, die durch die Formen der erfaßten Schallwellen dargestellt werden. In diesem Fall beschreibt ein HMM die Realisierung einer Verkettung von elementaren Vorgängen, was die Folge akustischer Parameter darstellt, die aus menschlichen Äußerungen stammen.

Croatian

skriveni Markovljev model

[fraza] Skriveni Markovljev model (Hidden Markov Model - HMM) vrsta stroja je s konačnim brojem stanja kod kojeg nisu probabilistička samo prijelazna stanja nego i output. Skriveni Markovljevi modeli često se rabe kod sustava za prepoznavanje govora kako bi se lakše odredile riječi predstavljene snimljenim oblicima zvučnih valova. U ovom slučaju, skriveni Markovljev model opisuje realizaciju niza elementarnih procesa koji predstavlja slijed akustičkih parametara izdvojenih iz ljudskog govornog iskaza..

French

modele de Markov caché

[locution] Un modele de Markov caché (MMC) est semblable a une machine a état fini dans laquelle les transitions et les résultats sont stochastiques. Les MMC sont généralement utilisés par les systemes de reconnaissance de la parole pour faciliter l'identification des mots représentés par les ondes sonores captées. Dans ce cas, un MMC décrit la réalisation d'une concaténation de processus élémentaires qui représentent la séquence de parametres acoustiques extraits d'un énoncé humain.

Italian

modello markoviano nascosto

[locuzione] Un modello markoviano nascosto (HMM)e come una macchina a stati finiti in cui transizioni, e risultati sono probabilistici. Gli HMM sono generalmente utilizzati nei sistemi di riconoscimento del parlato per aiutare ad individuare le parole a partire dalle forme delle onde sonore . In questo caso, un HMM descrive la realizzazione di una concatenazione di processi elementari che rappresentala sequenza di parametri acustici estratti da un'enunciato prodotto da un essere umano..

Spanish

Modelo oculto de Markov

[frase] Un modelo oculto de Markov (HMM) es como una máquina de estado finito en la que las transiciones no sólo son de probabilidad, sino también de producción. Los HMM se emplean normalmente en sistemas de reconocimiento de voz para determinar las palabras representadas por las formas de las ondas sonoras capturadas. En este caso, un HMM describe la implementación de una concatenación de procesos elementales que representan la secuencia de parámetros acústicos extraídos de expresión oral humana.

Finnish

piiloinen Markovin malli

[sanaliitto] Piiloinen Markovin malli (HMM, hidden Markov model) on kuin äärellisten tilojen automaatti, jossa sekä siirtymät että tuotokset ovat todennäköisyyksiin perustuvia. Markovin malleja käytetään yleisesti puheentunnistusjärjestelmissä auttamaan ääniaaltojen edustamien sanojen tunnistamista. Tässä tapauksessa piiloinen Markovin malli kuvaa perusprosessien yhdistymisen todentumaa, joka edustaa ihmispuheesta erotettua akustisten parametrien sekvenssiä.

Danish

Skjult Markov-model

En skjult Markov-model (hidden Markov model, HMM) er som en finit tilstandsmaskine hvor ikke blot overgangene er probabilistiske men ogsa uddata. HMM'er bruges sadvanligvis i talegenkendelsessystemer for at medvirke til at bestemme ordene ud fra formerne pa de opfangede lydbolger. I dette tilfalde beskriver en HMM resultatet af en sammenkadning af elementare processer som reprasenterer sekvensen af akustiske parametre, uddraget fra en menneskelig ytring.

na vrh

English

human aided machine translation

Human aided machine translation is the process of machine translation which is improved by the assistance of a human being.

Slovenian

človeško podprto strojno prevajanje

Strojno prevajanje s pomočjo človeka je postopek strojnega prevajanja, pri katerem sodeluje prevajalec in s tem izboljšuje prevod.

German

maschinelle Übersetzung mit menschlicher Unterstützung

Die maschinelle Übersetzung mit menschlicher Unterstützung ist eine maschinell angefertigte Übersetzung, die durch menschliche Unterstützung verbessert wird.

Croatian

ljudski potpomognuto strojno prevođenje

Ljudski potpomognuto strojno prevođenje postupak je strojnog prevođenja pri kojem čovjek usavršava prijevod.

French

traduction humaine assistée par ordinateur

La traduction humaine assistée par ordinateur est le processus de la traduction automatique améliorée par l'assistance d'un etre humain.

Italian

Traduzione automatica assistita dall'uomo

La traduzione automatica assistita dall'uomo e il processo di traduzione meccanica migliorato dall'aiuto di un essere umano..

Spanish

Traducción automática de ayuda al traductor

La traducción automática de ayuda al traductor (o traducción mecanizada asistida por el ser humano) es el proceso de traducción automática mejorado por la participación del ser humano.

Finnish

ihmisavusteinen automaattinen kääntäminen

Ihmisavusteinen automaattinen kääntäminen on automaattista kääntämistä, jossa ihminen avustaa käännösohjelmaa ja nostaa käännöksen laatua.

Danish

Menneskestottet maskinoversattelse

Menneskestottet maskinoversattelse er maskinoversattelse som forbedres gennem assistance fra et menneske.

na vrh

English

human language technologies

Human Language Technologies are technologies which are concerned with different aspects of language engineering. At the broadest level these technologies cover: applying language knowledge to human machine interaction; providing automated multi-linguality in systems; managing information recorded as human language. These technologies include: speech recognition, spoken language understanding, and speech generation; speaker identification and verification; dialogue design and analysis controlled language design and processing document image analysis, optical character recognition, and handwriting recognition: recognition and understanding of multi-modal human communication computer assisted text creation and editing; language analysis and understanding; information extraction and summarisation language generation; (synthetic) speech generation language identification, machine translation and computer aided translation. production of language resources and the tools to support it, evaluation.

Slovenian

jezikovne tehnologije

Jezikovne tehnologije se ukvarjajo z različnimi področji obdelave naravnega jezika. Širše pojmovanje jezikovnih tehnologij zavzema: uporabo jezikovnega znanja pri interakciji med človekom in strojem; zagotavljanje samodejne večjezičnosti v sistemih; upravljanje s podatki, ki so zapisani v človeškem jeziku. Te tehnologije vključujejo: prepoznavanje govora, razumevanje govorjenega jezika ter tvorjenje govora; identifikacija in overitev govorca; oblikovanje dialogov in jezikovnih vzorcev na podlagi analiz ter obdelavo slik dokumentov; prepoznavanje pisca besedila na podlagi njegove pisave; prepoznavanje in razumevanje človeške multimodalne komunikacije; strojno podprto tvorjenje in urejanje besedil; analiza in razumevanje jezika; luščenje informacij in tvorjenje povzetkov; prepoznavanje(sintetičnega) jezika; strojno prevajanje in strojno podprto prevajanje; izdelava jezikovnih virov in orodij ter ocenjevanje..

German

humansprach-technologie

Humansprachtechnologien sind Technologien, die verschiedene Aspekte der Sprachtechnologie betreffen. Im weitesten Sinne umfassen diese Technologien: Anwendung des Sprachwissens auf interaktive Mensch-Maschine-Tdtigkeiten; Erstellen automatisierter Mehrsprachigkeit in Systemen; Verwaltung von Informationen, die in Form von menschlicher Sprache aufgezeichnet wurden. Diese Technologien beinhalten: Spracherkennung, Verstdndnis gesprochener Sprache und Sprachgenerierung; Sprechererkennung und -verifizierung; Dialogentwurf und -analyse; Kontrollierter Sprachentwurf und -verarbeitung. Dokumentenbildanalyse, Zeichenerkennung und Erkennung von Handschrift: Erkennen und Verstehen multimodaler menschlicher Kommunikation; Computergest, tzte Texterstellung und -bearbeitung; Sprachanalyse und -verstdndnis; Informationsgewinnung und -zusammenfassung; Sprachgenerierung; (synthetische) Sprachgenerierung; Sprachbestimmung, maschinelle \bersetzung und computergest, tzte \bersetzung; Erstellen von Sprachressourcen und den.

Croatian

jezične tehnologije

Jezične tehnologije su tehnologije koje se bave različitim aspektima jezičnog inženjerstva. Na najširoj razini, ove tehnologije obuhvaćaju: primjenu jezičnog znanja na interakciju između ljudi i strojeva; uvođenje automatizirane višejezičnosti u sustave; upravljanje informacijama koje su zabilježene u obliku prirodnog jezika. Ove tehnologije također uključuju: prepoznavanje govora, razumijevanje govorenog jezika te generiranje govora; identifikaciju i provjeru govornika; dizajn i analizu dijaloga, dizajn i obradu kontroliranog jezika, analizu slike dokumenta, prepoznavanje pismena te rukopisa; prepoznavanje i razumijevanje multimodalne ljudske komunikacije, strojno potpomognuto stvaranje i uređivanje teksta; analizu i razumijevanje jezika; crpljenje informacija i generiranje sažetaka; generiranje (sintetičkog) govora, identifikacija jezika, strojno prevođenje i strojno potpomognuto prevođenje, proizvodnju jezičnih resursa i alata za podršku, te procjenu..

French

technologies du langage humain

Les technologies du langage humain sont des technologies concernies par diffirents aspects de l'inginierie linguistique. Au niveau le plus large, ces technologies couvrent : l'application de la connaissance linguistique ` l'interaction entre l'homme et la machine ; la fourniture d'un multilinguisme automatisi dans des systhmes ; la gestion de l'information enregistrie en tant que langage humain. Ces technologies comprennent : la reconnaissance vocale, la comprihension du langage parli et la synthhse vocale ; l'identification et la virification du locuteur ; l'itude et l'analyse du dialogue ; l'itude et le traitement du langage contrtli ; l'analyse de l'image d'un document, la reconnaissance optique des caracthres, la reconnaissance de l'icriture manuscrite ; la reconnaissance et la comprihension de la communication humaine multimodale ; la criation et l'idition de texte assisties par ordinateur ; l'analyse et la comprihension du langage ; l'extraction et la ricapitulation d'informations ; la synt.

Italian

tecnologmas del lenguaje natural

Las Tecnologmas del lenguaje natural son aquillas que atienden a diversos aspectos de la ingenierma ling, mstica. En su mas amplio ambito tales tecnologmas abarcan: La aplicacisn del conocimiento del lenguaje humano a la interaccisn entre la maquina y el ser humano; La aportacisn de pluriling, ismo automatizado en sistemas; La gestisn de informacisn registrada como lenguaje humano. Tales tecnologmas incluyen: Reconocimiento de la voz, comprensisn del lenguaje hablado y generacisn de voz; Identificacisn y verificacisn del orador; Diseqo y analisis de dialogo; Diseqo y tratamiento de lenguaje controlado; Analisis de imagenes de documentos, reconocimiento sptico de caracteres y reconocimiento de textos escritos: Reconocimiento y comprensisn de la comunicacisn humana plurimodal; Creacisn y edicisn de textos con asistencia informatica; Analisis y comprensisn de la lengua; Resumen y extraccisn de informacisn; Generacisn de lenguaje; generacisn de voz (sintetizada); Identificacisn del lenguaje, traduccisn a.

Spanish

tecnologie del linguaggio umano

Las Tecnologmas del lenguaje natural son aquillas que atienden a diversos aspectos de la ingenierma ling, mstica. En su mas amplio ambito tales tecnologmas abarcan: La aplicacisn del conocimiento del lenguaje humano a la interaccisn entre la maquina y el ser humano; La aportacisn de pluriling, ismo automatizado en sistemas; La gestisn de informacisn registrada como lenguaje humano. Tales tecnologmas incluyen: Reconocimiento de la voz, comprensisn del lenguaje hablado y generacisn de voz; Identificacisn y verificacisn del orador; Diseqo y analisis de dialogo; Diseqo y tratamiento de lenguaje controlado; Analisis de imagenes de documentos, reconocimiento sptico de caracteres y reconocimiento de textos escritos: Reconocimiento y comprensisn de la comunicacisn humana plurimodal; Creacisn y edicisn de textos con asistencia informatica; Analisis y comprensisn de la lengua; Resumen y extraccisn de informacisn; Generacisn de lenguaje; generacisn de voz (sintetizada); Identificacisn del lenguaje, traduccisn a.

Finnish

luonnollisen kielen teknologiat

Luonnollisen kielen teknologiat ovat osia kielen automaattisesta kdsittelystd. Laajimmillaan ndmd kattavat seuraavia asioita: kielellisen tiedon soveltamista ihmisen ja koneen vdliseen vuorovaikutukseen; tarjoavat automatisoitua monikielisyyttd jdrjestelmiin; hallitsevat kielellisesti tallennettua tietoa. Ndmd teknologiat sisdltdvdt: puheentunnistuksen, puheen ymmdrtdmisen ja puheentuoton: puhujan tunnistamisen ja todentamisen; dialoginsuunnittelun ja -analyysin; rajoitetun kielen suunnittelun ja kdsittelyn; dokumentintunnistuksen, optisen merkintunnistuksen ja kdsialantunnistuksen; monimuotoisen kommunikaation tunnistamisen ja ymmdrtdmisen; tietokoneavusteisen tekstintuoton ja editoinnin; kielen analyysin ja ymmdrtdmisen; tiedon kokoamisen ja tiivistdmisen; kielen generoinnin ja (synteettisen) puheentuoton; kielen tunnistamisen, konekddntdmisen ja tietokoneavusteisen kddntdmisen; kieliresurssien tuottamisen ja kieliresurssien tuottamisen ohjelmatuen; evaluaation.

Danish

sprogteknologi

Sprogteknologi omfatter et bredt spektrum af teknologier indenfor anvendt datalingvistik. Disse teknologier dfkker omreder som: anvendelse af sproglig viden pe menneske-maskine interaktion; tilvejebringelse af automatisk flersprogethed i systemer; behandling af information lagret som menneskeligt sprog. Disse teknologier indeholder: talegenkendelse, forsteelse af talt sprog og talegenerering; genkendelse og bekrfftelse af en talendes identitet; udformning og analyse af dialogsystemer; udformning og behandling af kontrollerede sprog; dokumentinddelingsgenkendelse, optisk tegngenkendelse og hendskriftgenkendelse; genkendelse og forsteelse af multimodal menneskelig kommunikation; datamatstxttet skabelse og redigering af tekster; analyse og forsteelse af sprog; uddragning og resummering af information; sproggenerering; (syntetisk) talegenerering; sprogidentifikation, maskinoversfttelse og datamatstxttet oversfttelse; frembringelse af sproglige resurser og vfrktxjer til at understxtte det; evaluering.

na vrh

English

hypertext

[noun] Hypertext is a method commonly used for help files and in the World Wide Web whereby highlighted text is used to provide a link (rather like an index) to related text (often a more detailed explanation of the item highlighted.

Slovenian

hiperbesedilo

[samostalnik] Hiperbesedilo je metoda organizacije besedila, ki jo pogosto uporabljamo v dokumentih za pomoč uporabnikom in na svetovnem spletu (World Wide Web), kjer je poudarjen del besedila uporabljen za povezavo (kot kazalka) na drugo sorodno besedilo (pogosto natančnejši opis označenega besedila).

German

Hypertext

[Nomen] Hypertext ist eine Methode, die gewöhnlich für Hilfedateien und im World Wide Web eingesetzt wird, wobei anhand von hervorgehobenem Text eine Verknüpfung (im Sinne eines Index) zu einem damit verbundenen Text (häufig eine genauere Erläuterung der hervorgehobenen Textstelle) hergestellt wird.

Croatian

hipertekst

[imenica] Hipertekst je metoda organizacije teksta koja se često rabi u datotekama za pomoć te na WWW-u gdje istaknuti tekst predstavlja poveznica (kao u kazalu) na s njime povezani tekst (koji često predstavlja objašnjenje istaknutog pojma).

French

hypertexte

[nom] L'hypertexte est une méthode généralement utilisée pour les fichiers d'aide et sur le World Wide Web, dans laquelle un texte mis en surbrillance fournit un lien (comparable a un index) avec un texte connexe (souvent une explication plus détaillée du terme mis en surbrillance).

Italian

ipertesto

[nome] Ipertesto e un metodo comunemente usato per organizzare informazione nel World WideWeb, in cui porzioni di testo evidenziate sono usate per creare un collegamento (come un indice) a testi correlati (spesso considerati come una spiegazione piu dettagliata del termine evidenziato)..

Spanish

Hipertexto

[nom] El hipertexto es un método utilizado normalmente en los archivos de ayuda y en la World Wide Web (WWW), por el que un texto resaltado sirve para enlazar (como si se tratase de un índice) con otro texto relacionado con él (a menudo una explicación más detallada del punto resaltado)..

Finnish

hyperteksti

[substantiivi] Hypertekstiä käytetään yleisesti ohjetiedostoissa ja www:ssä: siinä korostettu sana tai teksti tarjoaa hakemistonkaltaisen linkin johonkin toiseen tekstiin (joka yleensä selittää tarkemmin korostettua kohtaa).

Danish

Hypertekst

Hypertekst er en metode der ofte bruges i hjalpefiler og pa WWW, og er fremhavet tekst som tilvejebringer en en forbindelse til mere tekst om samme emne.

na vrh

I


English

index

[verb] To index is to build a concise means of reference to information within a database which, for textual information, can be based on keywords or concepts. [see DOCSTEP, EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, MULTIDOC, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Slovenian

indeksirati

Indeksirati pomeni osestaviti natančno sklicevanje na različne informacije v podatkovni zbirki. Indeksi za besedilne informacije so lahko izdelani na podlagi ključnih besed ali konceptov. [glej DOCSTEP, EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, MULTIDOC, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

German

indexieren

[Verb] Indexieren bedeutet, in kurzer, prägnanter Form einen sprachlichen Ausdruck einer Bezugseinheit zuordnen; bei textbezogener Information kann die Indexierung auf Schlüsselwörtern oder Begriffen basieren. [siehe DOCSTEP, EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, MULTIDOC, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Croatian

indeksirati

[glagol] Indeksirati znači izraditi konciznu referenciju na informacije unutar baze podataka koje se, kod tekstualnih informacija, mogu temeljiti na ključnim riječima ili pojmovima.

French

indexer

[verbe] Indexer, c'est créer un moyen de référence concis a une information contenue dans une base de données qui, dans le cas d'informations textuelles, peut s'appuyer sur des mots-clés ou des concepts. [voir DOCSTEP, EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, MULTIDOC, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Italian

indicizzare

[verbo] Indicizzare significa costruire un mezzo sintetico di riferimento all'informazione all'interno di un database che, per quanto concerne l'informazione testuale, puo basarsi su parole chiave o concetti.[vedi DOCSTEP, EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, MULTIDOC, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Spanish

Indizar

[vb] Indizar es construir medio conciso de referencia a la información en una base de datos que, en el caso de la información textual concierne, puede basarse en palabras clave o en conceptos. [Véase DOCSTEP, EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, MULTIDOC, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Finnish

indeksoida

[verbi] Indeksoimalla rakennetaan tiivis viittausjärjestelmä tietokannan sisältämään tietoon. Tekstitiedon indeksointi voi perustua hakusanoihin tai käsitteisiin. [Katso DOCSTEP, EUROSEARCH, MAY, MIETTA, MULINEX, MULTIDOC, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Danish

Indeksere

At indeksere er at opbygge et koncist referencemiddel til informationerne i en database. Indekset kan vare nogleords- eller ontologibaseret. [se DOCSTEP, EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, MULTIDOC, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT]

na vrh

English

information extraction

[phrase] Information extraction is the process of selecting information from a database using linguistics. It is distinguished from conventional information retrieval in that the information is selected and delivered to tight specifications, using templates, and is often delivered in the form of fragments of documents. [see AVENTINUS, ECRAN, FACILE, MIETTA,SPARKLE.

Slovenian

luščenje informacij

[fraza] Luščenje informacij je proces, pri katerem informacije iz baze podatkov izbiramo s pomočjo jezikoslovja. Od navadnega poizvedovanja po informacijah se loči v tem, da so informacije izbrane na podlagi strogih specifikacij s pomočjo predlog in v tem, da so izbrane informacije pogosto podane kot deli dokumetov. [glej AVENTINUS, ECRAN, FACILE, MIETTA, SPARKLE.

German

Informationsgewinnung

[Nomen] Informationsgewinnung ist der Prozeß des Auswählens von Information aus einer Datenbank mit Hilfe der Linguistik. Sie unterscheidet sich dahingehend vom konventionellen Informationsretrieval, daß die Information gemäß strengen Spezifikationen anhand von Schablonen ausgewählt, erstellt und oft in Form von Dokumentenfragmenten geliefert wird.[höre Yorick Wilks] [siehe AVENTINUS, ECRAN, FACILE, MIETTA, SPARKLE.

Croatian

crpljenje informacija

[fraza] Crpljenje informacija je postupak odabiranja informacija iz baze podataka s pomoću lingvističkih metoda. Razlikuje se od konvencionalnog pretraživanja informacija po tome što se informacije odabiru i isporučuju u skladu sa strogim specifikacijama, s pomoću predložaka, te se često daje u obliku dijelova dokumenta.

French

extraction de l'information

[locution] L'extraction de l'information est le processus de sélection d'informations dans une base de données au moyen de la linguistique. Elle se distingue de la recherche conventionnelle d'informations par le fait que les informations sont sélectionnées et fournies selon des spécifications strictes, au moyen de modeles et sont souvent obtenues sous forme de fragments de documents.[écouter Yorick Wilks] [voir AVENTINUS, ECRAN, FACILE, MIETTA, SPARKLE.

Italian

estrazione di informazione

[locuzione]L'estrazione di informazione e il processo di selezione dell'informazione da un database utilizzando metodi linguistici. Si distingue dal recupero di informazioni convenzionali in quanto l'informazione viene selezionata e distribuita su specifiche fisse, utilizzando modelli, e viene spesso distribuita sotto forma di frammenti di documenti. [senti Yorick Wilks] [vedi AVENTINUS, ECRAN, FACILE, MIETTA, SPARKLE.

Spanish

Extracción de información

[frase] La extracción de información es el proceso de selección de información en una base de datos por medios lingüísticos. Se diferencia de la extracción de recuperación convencional en que la información se selecciona y entrega de acuerdo a especificaciones estrictas, utilizando plantillas y entregándose con frecuencia en forma de fragmentos de documentos. [Escúchese a Yorick Wilks] [véase AVENTINUS, ECRAN, FACILE, MIETTA, SPARKLE.

Finnish

tiedon tiivistäminen

[sanaliitto] Tiedon tiivistäminen on tiedon valintaa tietokannasta kielellisiä apukeinoja käyttäen. Se erotetaan perinteisestä tiedonhausta sikäli, että tiedon tiivistämisessä tieto valitaan ja välitetään tarkkojen määritysten mukaisesti malleja käyttäen. Usein tieto välitetään dokumenttien osina tai tiivistelminä. [Katso AVENTINUS, ECRAN, FACILE, MIETTA, SPARKLE.

Danish

Informationsuddragning

Informationsuddragning er det at udvalge informationer fra en database med sproglige virkemidler. Det adskiller sig fra konventionel informationsgenfinding ved at informationerne er udvalgte og udsat for snavre specifikationer, med brug af skabeloner, og ofte leveres i form af fragmenter af dokumenter. [se AVENTINUS, ECRAN, FACILE, MIETTA,SPARKLE]

na vrh

English

information retrieval

[phrase] Information retrieval is usually used as a generic term to cover the access to and delivery of information from natural language databases by whatever method. Usually the information is delivered in the form of complete documents. [see EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Slovenian

informacijsko poizvedovanje

Informacijsko poizvedovanje je izraz, s katerim poimenujemo dostop do informacij iz podatkovnih zbirk, ki vsebujejo informacije v naravnem jeziku. Poizvedovanje lahko poteka na različne načine, ponavadi pa je rezultat poizvedbe celoten dokument. [glej EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

German

Informationsretrieval

[Nomen] Informationsretrieval wird normalerweise als allgemeiner Begriff verwendet und bezieht sich auf den Zugang zu Informationen aus natürlichsprachlichen Datenbanken und ihre Lieferung mittels verschiedenster Methoden. Normalerweise wird die Information in Form von vollständigen Dokumenten geliefert. [siehe EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Croatian

pretraživanje informacija

[fraza] Pretraživanje informacija najčešće se rabi kao generički naziv za pristup i isporuku informacija iz prirodnojezičnih baza podataka bilo kojom metodom. Obično se informacije daju u obliku cjelovitih dokumenata..

French

recherche d'informations

[locution] La recherche d'informations est généralement utilisée comme un terme générique désignant l'acces a des informations et leur obtention, par un moyen quelconque, en provenance de bases de données de langage naturel. Généralement, les informations sont obtenues sous forme de documents complets. [voir EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Italian

recupero dell'informazione

[locuzione] Il recupero dell'informazione e un termine generico abitualmente impiegato per indicare l'accesso e la fornitura di informazione a partire da basi di dati in linguaggio naturale con qualsiasi metodo. Generalmente l'informazione viene fornita sotto forma di documenti completi. [vedi EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX,OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Spanish

Recuperación de información

[frase] La recuperación de información se emplea normalmente para designar la consulta y suministro de información por métodos diversos en bases de datos de lenguaje natural. Por lo general la información se entrega en forma de documentos completos. [véase EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT.

Finnish

tiedonhaku

[substantiivi] Tiedonhakua käytetään yleisterminä kattamaan tiedon hakemista ja jakamista tekstitietokannoista millä tahansa keinolla. Yleensä tieto välitetään kokonaisina dokumentteina. [Katso EUROSEARCH, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, POP-eye, SENSUS, TERM-IT.

Danish

Informationsgenfinding

Informationsgenfinding bruges mest som en fallesbetegnelse for enhver metode for adgang til og levering af information fra databaser med fritekst. Informationerne leveres som oftest i form af hele dokumenter. [se EUROsearch, MAY, MIETTA, MULINEX, OLIVE, Pop-eye, SENSUS, TERM-IT]

na vrh

English

interlingua

An Interlingua is an invented language which can be used as a common, formal representation into which source natural language may be translated and from which target natural language can be generated.

Slovenian

vmesni jezik

Vmesni jezik je umetno sestavljen jezik, ki ga uporabljamo kot skupno formalno reprezentacijo, v katero lahko prevajamo iz izhodiščnega jezika in iz nje tvorimo (oblikujemo) prevod v ciljnem jeziku.

German

Interlingua

[Nomen] Interlingua ist eine Kunstsprache, die zur einheitlichen formalen Darstellung verwendet werden kann, in die die nat, rliche Ausgangssprache , bersetzt und aus der die nat, rliche Zielsprache generiert werden kann.
Note:die

Croatian

međujezik

[imenica] Međujezik je umjetno konstruirani jezik koji se može rabiti kao zajednička, formalna reprezentacija na koju se prevodi polazni prirodni jezik i iz koje se generira ciljni prirodni jezik..

French

interlingua

[nom] Interlingua est un langage inventi pouvant jtre utilisi en tant que reprisentation formelle pivot vers laquelle le langage naturel source peut jtre traduit et ` partir de laquelle le langage naturel cible peut jtre giniri.

Italian

interlingua

[nome] Un'interlingua h un linguaggio inventato che pur essere utilizzato come rappresentazione formale comune in cui tradurre un testo sorgente in una lingua e dal quale poter generare un testo obiettivo in un'altra lingua.

Spanish

Interlengua

[nom] Una Interlengua es un lenguaje inventado que puede utilizarse como representacisn formal y comzn al cual puede traducirse una lengua de partida y a partir de la cual puede generarse una lengua de llegada.

Finnish

vdlikieli

[substantiivi] Vdlikieli on keinotekoinen kieli. Sitd voidaan kdyttdd yhteisend kuvauksena, jolle ldhdekielinen teksti ensin kddnnetddn ja josta kohdekielinen teksti luodaan.

Danish

Interlingua

Et interlingua er et opfundet sprog som kan bruges som en fflles, formel reprfsentation, hvortil kildetekst i et naturligt sprog kan oversfttes, og hvorfra teksten i det naturlige melsprog kan genereres.

na vrh

English

internationalisation

[noun] Internationalisation is the process of preparing software for use in any language and cultural environment either by designing it to be usable in this way or by adding facilities to existing software to facilitate subsequent localisation. Internationalisation is synonymous with the term Globalisation. However the latter is becoming less used in the language context because it has become used in recent years in a much wider context.

Slovenian

internacionalizacija

Internacionalizacija je postopek priprave programske opreme za uporabo v kateremkoli jeziku in kulturnem okolju. Programsko opremo lahko pripravimo tako, da bo primerna za uporabo, ali pa k obstoječi programski opremi dodamo pripomočke, ki olajšajo kasnejšo lokalizacijo. Internacionalizacija je pomensko sorodna z izrazom globalizacija. Vendar se slednji izraz v jezikovnem kontekstu uporablja vse manj, ker se v zadnjih letih uporablja v veliko širšem kontekstu.

German

Internationalisierung

[Nomen] Die Internationalisierung ist der Vorgang der Softwarevorbereitung f, r den Einsatz in einer beliebigen Sprache und in einem beliebigen kulturellen Umfeld, indem sie entweder so konzipiert wird, da_ sie auf diese Art verwendet werden kann, oder indem bereits bestehende Software so erweitert wird, da_ die darauffolgende Lokalisierung erleichtert wird. Die Internationalisierung entspricht dem Begriff Globalisierung. Letzterer wird jedoch im Sprachkontext immer weniger verwendet, da er in den letzten Jahren in einem viel weiteren Kontext angewandt wurde.

Croatian

internacionalizacija

[imenica] Internacionalizacija je postupak pripreme softwarea za uporabu u bilo kojem jezičnom i kulturnom okruženju, tako da je software dizajniran za takvu uporabu ili da su postojećem softwareu pridodana pomagala koja omogućavaju naknadnu lokalizaciju. Sinonim: globalizacija. Međutim, termin globalizacija sve se rjeđe rabi u kontekstu jezika, jer se tijekom posljednjih godina počeo rabiti u širem kontekstu..

French

internationalisation

[nom] L'internationalisation est le processus consistant ` priparer un logiciel qui pourra jtre utilisi dans n'importe quelle langue et n'importe quel environnement culturel, soit en le configurant ` cet effet, soit en ajoutant des outils au logiciel existant qui permettront de faciliter une localisation ultirieure. L'internationalisation est synonyme du terme globalisation. Ce dernier est cependant de moins en moins utilisi dans le contexte du langage parce qu'il est actuellement employi dans un contexte beaucoup plus large.

Italian

internazionalizzazione

[nome]Internazionalizzazione h il processo di preparazione del software per un utilizzo in qualsiasi lingua ed ambiente culturale sia progettandolo per tale utilizzo, sia aggiungendo funzionalit` al software esistente per facilitarne la localizzazione . Internazionalizzazione h sinonimo di Globalizzazione. Tuttavia quest'ultimo sta diventando meno usato in contesto linguistico poichi viene utilizzato negli ultimi anni in un contesto piy ampio.

Spanish

Internacionalismo

[nom] El Internacionalismo es el proceso de preparacisn de soportes lsgicos para utilizarlos en cualquier lengua y entorno cultural, bien diseqandolo para que asm sea o incorporando medios a los soportes lsgicos existentes para facilitar su posterior uso local. El Internacionalismo es sinsnimo del tirmino Globalizacisn. No obstante, iste zltimo se usa cada vez menos en el contento del lenguaje, dado que recientemente se ha venido utilizando en el marco de un contexto mucho mas amplio.

Finnish

kansainvdlistdminen

[substantiivi] Kansainvdlistdmiselld pyritddn saamaan ohjelma kdytettdvdksi missd tahansa kielessd tai kulttuurissa. Tdmd saavutetaan joko suunnittelemalla ohjelma ndin toimivaksi tai lisddmdlld ohjelmaan piirteitd joilla helpotetaan ohjelman lokalisointia. Kansainvdlistdminen on synonyymi globalisoinnille. Globalisoinnin kdsite on kuitenkin jddmdssd vdhempddn kdyttvvn, koska sitd on kdytetty viime vuosina laajemmissa asiayhteyksissd.

Danish

Internationalisering

Internationalisering er at lave programmel til brug pe ethvert sprog og i alle slags kulturelle omgivelser, enten ved at formgive det til brug pe denne mede eller ved at tilfxje faciliteter til eksisterende programmel, der letter efterfxlgende lokalisering. Internationalisering er et synonym for Globalisering. Sidstnfvnte bruges dog efterhenden mindre indenfor sprogteknologi, da det i de senere er er kommet i brug i en meget bredere sammenhfng.

na vrh

English

interpret

To interpret is, generally, to attribute meaning to language; but also, to translate from one language to another, usually orally, in real-time.
Note:/

Slovenian

tolmačiti

Tolmačiti, v splošnem smislu, pomeni pripisati pomen jeziku, pomeni pa tudi prevajanje iz enega jezika v drugega; ponavadi ustno in v realnem času.
Note:/

German

interpretieren/dolmetschen

Interpretieren bedeutet normalerweise der Sprache einen Sinn zuzuordnen; es kann jedoch auch bedeuten, von einer Sprache in die andere zu übersetzen, normalerweise mündlich, in Realzeit (dolmetschen).
Note:/

Croatian

tumačiti

Tumačiti, u općem smislu, znači pripisivati značenje jezičnom iskazu, no također znači i prevoditi iz jednog jezika u drugi, obično usmeno i u realnom vremenu.
Note:/

French

interpréter

Interpréter, c'est généralement attribuer un sens a la langue, mais aussi traduire d'une langue vers une autre, habituellement a l'oral et en temps réel.
Note:/

Italian

interpretare

Interpretare significa, in generale, attribuire un significato al linguaggio.
Note:/

Spanish

Interpretar

Interpretar es, por lo general, atribuir significado a una lengua, pero también, traducir de una lengua a otra, normalmente en forma oral y en tiempo real.
Note:/

Finnish

tulkita

Yleisesti ottaen tulkitseminen on merkityksen antamista kielelle. Se merkitsee myös tosiaikaista suullista kielestä toiseen kääntämistä.
Note:/

Danish

Fortolke

At fortolke betyder normalt at forbinde sprog med betydning, men bruges ogsa om at oversatte i realtid fra et sprog til et andet, normalt mundtligt.
Note:/

na vrh

L


English

language enabled

[phrase] Language enabled describes a computer application which has been improved in functionality, performance, and/or presentation by the use of language engineerin.

Slovenian

jezikovno obogaten

Izraz opisuje računalniško aplikacijo, katere funkcionalnost, delovanje in/ali prikaz je izpopolnjena z uporabo jezikovnih tehnologij.

German

sprachverarbeitend

[Adjektiv] Sprachverarbeitend beschreibt eine Computeranwendung , die hinsichtlich ihrer Funktionalitdt, Leistung und/oder Darstellung durch Sprachtechnik verbessert wurde.

Croatian

jezično osposobljen

[fraza] Termin jezično osposobljen opisuje računalnu aplikaciju čija je funkcionalnost, rad i/ili prezentacija poboljšana uporabom jezičnog inženjerstva..

French

intigrant des fonctions de langage naturel

[locution] Le qualificatif "intigrant des fonctions de langage naturel" dicrit une application informatique qui a iti amiliorie en termes de fonctionnaliti, d'efficaciti et/ou de prisentation grbce ` la mise en ouvre de l'inginierie linguistique.

Italian

integrato con funzioni linguistiche

[locuzione]Integrato con funzioni linguistiche descrive un'applicazione informatica che h stata migliorata nelle funzionalit`, nelle prestazioni e/o nella presentazione grazie all'uso dell'ingegneria linguistica.

Spanish

Con capacidad ling|mstica

[frase] Con capacidad ling, mstica describe una aplicacisn informatica cuya funcionalidad, prestaciones o presentacisn, se ha mejorado mediante la ingenierma ling, mstica.

Finnish

kielikykyinen

[adjektiivi] Kielikykyinen tietokoneohjelma on silloin, kun sen toiminnallisuutta, suorituskykyd ja/tai esityskykyd on parannettu kieliteknologiaa kdyttden.

Danish

Sprogorienteret

Sprogorienterede applikationer er sedanne, som er forbedret i funktionalitet, ydeevne og/eller prfsentationsmede ved brug af anvendt datalingvistik.

na vrh

English

language engineering

[phrase] Language engineering is the application of knowledge of language to the development of computer systems which can recognise, understand, interpret and generate human language in all its forms.

Slovenian

jezikovno inženirstvo

(fraza) Jezikovno inženirstvo je uporaba jeziovnega znanja za razvoj računalniških sistemov, ki so sposobni prepznavati, razumeti, in generirati vse vrte človekovega jezika. Termin je močno povezan z računalniškim jezikoslovjem in obdelavo naravnega jezika.
Note:uporablja se kot samostalnik

German

Sprachtechnologie

[Nomen] Sprachtechnologie ist die Anwendung der Kenntnis von Sprache auf die Entwicklung von Computersystemen, die alle Formen menschlicher Sprache erkennen, verstehen, interpretieren und generieren kvnnen. Sie entspricht mehr oder minder der Computerlinguistik und der Verarbeitung nat, rlicher Sprache.

Croatian

jezično inženjerstvo

[fraza] Jezično inženjerstvo primjena je jezičnog znanja na razvoj računalnih sustava koji mogu prepoznavati, razumjeti, tumačiti i generirati ljudski jezik u svim njegovim oblicima..

French

inginierie linguistique

[locution] L'inginierie linguistique est l'application de la connaissance des langues ` l'ilaboration de systhmes informatiques capables de reconnantre, de comprendre, d'interpriter et de produire du langage humain sous toutes ses formes. Elle est plus ou moins synonyme de traitement automatique du langage et de traitement du langage naturel.

Italian

ingegneria linguistica

[locuzione] L'ingegneria linguistica h un'applicazione della conoscenza del linguaggio allo sviluppo di sistemi informatici in grado di riconoscere, comprendere, interpretare e generare linguaggio umano in tutte le sue forme..

Spanish

Ingenierma ling|mstica

[frase] La ingenierma ling, mstica es la aplicacisn del conocimiento de lenguas al desarrollo de sistemas informaticos capaces de reconocer, entender, interpretar y generar lenguaje humano en todas sus formas. En mayor o menor grado es sinsnimo de Ling, mstica informatica o computacional y de Tratamiento de Lenguaje Natural.

Finnish

kieliteknologia

[substantiivi] Kieliteknologia on kielitiedon soveltamista tietokonejdrjestelmien kehittdmiseen siten ettd ohjelmat voivat tunnistaa, ymmdrtdd, tulkita tai generoida inhimillistd kieltd sen kaikissa muodoissa.

Danish

Anvendt datalingvistik

Anvendt datalingvistik er anvendelsen af viden om sprog til at udvikle datamatsystemer der kan genkende, forste, fortolke og generere menneskeligt sprog i alle dets former. (sprogteknologi = human language technologies)

na vrh

English

language resources

Language resources are essential components of language engineering. They are one of the main ways of representing the knowledge of language which is used for the analytical work leading to recognition and understanding. The work of producing and maintaining language resources is a huge task. Resources may be produced, according to standard formats and protocols to enable access, in many EU languages, by research laboratories and public institutions. Many of these resources are being made available through the European Language Resources Association (ELRA). Lexicons, terminology databases dictionaries of proper names, terminology databases, grammars, wordnets, and corpora are all repositories of language knowledge. [see ELRA.

Slovenian

jezikovni viri

Jezikovni viri so ključne komponente za obdelavo naravnega jezika. So eden izmed glavnih načinov predstavitve jezikovnega znanja in so namenjeni analitskemu delu, ki vodi k prepoznavanju in razumevanju jezika. Izdelava in vzdrževanje jezikovnih virov predstavljata velik izziv. Jezikovni viri morajo biti izdelani v standardnem formatu in v skladu s protokoli, tako da raziskovalnim inštitutom in javnim ustanovam omogočajo dostop v večih jezikih EU. Mnogi viri so dostopni preko European Language Resources Association (ELRA). Jezikovno znanje lahko hranimo v leksikonih, terminoloških bazah podatkov, slovarjih lastnih imen, slovnicah, besednih mrežah in korpusih.

German

Sprachressourcen

Sprachressourcen, eine bedeutende Form der Darstellung sprachlichen Wissens, sind wesentlicher Bestandteil der Sprachtechnologie. Sie werden bei der Sprachanalyse herangezogen, die zu Erkennung und Verstdndnis f, hrt. Die Erstellung und Pflege von Sprachressourcen ist mit einem gewaltigen Arbeitsaufwand verbunden. Ressourcen werden nach standardisierten Formaten und Protokollen erzeugt, um Forschungslabors und vffentlichen Einrichtungen den Zugang in vielen EU-Sprachen zu ermvglichen. Viele dieser Ressourcen werden , ber die European Language Resources Association (ELRA) bereitgestellt. Lexika, Terminologiedatenbanken, Wvrterb, cher f, r Eigennamen, Grammatiken, Wordnets und Korpora gehvren alle zu den Aufbewahrungsmvglichkeiten f, r das Sprachwissen. [siehe ELRA.

Croatian

jezični resursi

Jezični resursi bitna su komponenta jezičnog inženjerstva. Oni predstavljaju jednu od glavnih metoda za reprezentaciju jezičnog znanja koje se rabi u analitičkom radu s konačnim ciljem prepoznavanja i razumijevanja. Proizvodnja i održavanje jezičnih resursa je velik zadatak. Resursi se mogu prikupljati u skladu sa standardnim formatima i protokolima kako bi se omogućio pristup, za mnoge jezike Europske unije, istraživačkim laboratorijima i javnim ustanovama. Mnogi resursi dostupni su preko European Language Resources Association (ELRA). Jezično znanje pohranjuje se u leksikonima, terminološkim bazama podataka, rječnicima vlastitih imena, gramatikama, Wordnetima i korpusima.

French

ressources linguistiques

Les ressources linguistiques sont des composantes fondamentales de l'inginierie linguistique. Elles constituent l'un des principaux moyens de reprisentation de la connaissance de la langue dont s'inspirent les travaux analytiques axis sur la reconnaissance et la comprihension. La production et la mise ` jour des ressources linguistiques constituent une tbche gigantesque. Les ressources sont produites dans nombre de langues de l'Union europienne par des laboratoires de recherche et des institutions publiques, conformiment ` des formats et des protocoles d'acchs normalisis. Plusieurs de ces ressources sont disponibles auprhs de l'Association Europienne des Ressources Linguistiques (European Language Resources Association - ELRA). Les lexiques, les bases de donnies terminologiques de noms propres, les banques de donnies terminologiques, les grammaires, les riseaux de mots et les corpus sont tous des recueils de la connaissance de la langue. [voir ELRA.

Italian

risorse linguistiche

Le risorse linguistiche sono componenti essenziali dell'ingegneria linguistica. Sono uno dei modi principali di rappresentare la conoscenza del linguaggio, utilizzata per il lavoro di analisi che porta al riconoscimento e alla comprensione. La produzione e la manutenzione delle risorse linguistiche costituiscono un'impresa colossale. Le risorse sono prodotte secondo formati e protocolli standard per permetterne l'accesso in molte lingue a laboratori di ricerca e istituzioni pubbliche. Molte di tali risorse sono disponibili tramite l'Associazione Europea delle Risorse Linguistiche (ELRA). Lessici, dizionari di nomi propri, database terminologici, grammatiche, reti di parole, e corpus sono tutti depositi di conoscenza linguistica. [vedi ELRA.

Spanish

Recursos ling|msticos

Los recursos ling, msticos son un elemento esencial de la ingenierma ling, mstica. Constituyen una de las formas principales de representar el conocimiento de la lengua que se utiliza en los trabajos de analisis que llevan al reconocimiento y la comprensisn. La trabajo de producir y mantener recursos ling, msticos es una tarea descomunal. De la produccisn de los recursos se encargan centros de investigacisn e instituciones pzblicas con arreglo a formatos y protocolos normalizados que permiten utilizarlos en muchas de las lenguas de la UE. La Asociacisn Europea de Recursos Ling, msticos (ELRA en sus siglas inglesas) produce buena parte de estos recursos. Los lixicos, los diccionarios de bases de datos de nombres propios, las bases de datos de terminologma, las gramaticas, las redes de palabras y los corpora son todos depositarios de conocimientos de las lenguas. [Viase ELRA.

Finnish

Kieliresurssit

Kieliresurssit ovat oleellinen osa kieliteknologiaa. Ne ovat yksi pddkeinoista esittdd kielitietdmystd, jota kdytetddn kielen tunnistamiseen ja ymmdrtdmiseen johtavaan analyyttiseen tyvhvn. Kieliresurssien tuottaminen ja ylldpitdminen on suuritvistd. Resursseja voidaan tuottaa resurssien saatavuuden takaavissa standardimuodoissa monilla EU:n kielilld tutkimuslaboratorioissa ja julkisissa laitoksissa. Useat ndistd resursseista pitdd saatavilla ELRA (European Language Resource Association). Sanakirjat, terminologiset tietokannat, erisnimien sanakirjat, kieliopit, sanaverkot ja korpukset ovat kaikki kielitietdmyksen tallennuspaikkoja. [Katso ELRA.

Danish

Sproglige ressourser

Sproglige ressourser er en vfsentlig del af anvendt datalingvistik. De er en af de vigtiste meder at reprfsentere viden om sprog som bruges til det analytiske arbejde der leder til erkendelse og forsteelse. Arbejdet med at fremstille og vedligeholde sproglige ressourser er en enorm opgave. Ressourser kan vfre fremstillet, efter standardiserede formater og tilgangsprotokoller, pe mange EU-sprog, af forskningslaboratorier og offentige institutioner. Mange af disse ressourser sfttes til disposition gennem ELRA (European Language Resources Association). Leksika, terminologidatabaser, egennavnsdatabaser, grammatikker, wordnets og korpora er alle opbevaringssteder for viden om sprog. [se ELRA]

na vrh

English

lemmatise

To lemmatise is to break an inflected word into its root (base form) and ending components.

Slovenian

lematizirati

Lematizirati pomeni pripisovati osnovno (slovarsko) obliko besednim oblikam v besedilu..

German

lemmatisieren

Lemmatisieren bedeutet ein unflektiertes Wort in seinen Stamm (Grundform) und seine Endungsformen zerlegen.

Croatian

lematizirati

Lematizirati znači analizirati flektivnu riječ na osnovu i nastavke..

French

lemmatiser

Lemmatiser, c'est dicouper un mot flexionnel de manihre ` siparer la racine (radical) des suffixes.

Italian

lemmatizzare

H il processo di riduzione di forme ai rispettivi lemmi, ad esempio, "porti" voce del verbo portare, del verbo porgere o plurale del sostantivo porto.

Spanish

Lematizar

Lematizar es descomponer una palabra en raiz (forma basica) y terminacisn.

Finnish

Lemmata

Lemmaamisessa taipuneesta sananmuodosta erotetaan sen perusmuoto ja pddtteet.

Danish

Lemmatisere

At lemmatisere vil sige at dele et bxjet ord i roden (grundformen) og bxjningsendelserne.

na vrh

English

lexicon

A lexicon is a repository of words and knowledge about those words. This knowledge may include details of the grammatical structure of each word (morphology), the sound structure (phonology), its part of speech, and the meaning of the word in different textual contexts, e.g. depending on the word or punctuation mark before or after it. Lexicons may be ordered either alphabetically or semantically. A useful lexicon may have hundreds of thousands of entries. Lexicons are needed for every language of application. There are a number of special cases which are usually researched and produced separately from general purpose lexicons: dictionaries of proper names, terminology databases, and wordnets. [see ECRAN, PAROLE, SIMPLE, EUROWORDNET, SPARKLE.

Slovenian

leksikon

Leksikon je zbirka besed in znanja o besedah. To znanje lahko zajema podrobne podatke v zvezi s slovnično strukturo vsake besede (morfologija), zvočno strukturo (fonologija), besedno vrsto, ki ji pripada, in pomenu besede v različnih kontekstih, na primer glede na besedo ali ločilo pred ali za njo. Strukturirani so lahko po abecedi ali pomenu. Uporaben leksikon lahko vsebuje na stotine ali tisoče besed. Leksikone potrebujemo za vse jezikovne aplikacije. Obstajajo številni posebni tipi leksikonov, ki nastajajo ločeno od splošnih leksikonov: slovarji lastnih imen, terminološke baze podatkov in besedne mreže.

German

Lexikon

Ein Lexikon ist eine Zusammenstellung von Wvrtern und des damit verbundenen Wissens. Dieses Wissen kann auch Einzelheiten beinhalten: , ber die grammatische Struktur eines jeden Wortes (Morphologie), , ber die Lautstruktur (Phonologie), seine Wortart, und die Bedeutung des Wortes in unterschiedlichen Textzusammenhdngen, z.B. je nachdem, welches Wort oder Satzzeichen diesem Wort vorangeht oder folgt. Lexika kvnnen eine alphabetische oder eine semantische Ordnung aufweisen. Ein n, tzliches Lexikon umfa_t u.U. Hunderttausende von Eintrdgen. Lexika werden f, r jede Anwendungssprache benvtigt. Neben den allgemeinsprachlichen Lexika gibt es Fachwvrterb, cher, die speziell f, r bestimmte Bereiche zusammengestellt werden: Wvrterb, cher f, r Eigennamen, Terminologie-Datenbanken und Wordnets. [siehe ECRAN, PAROLE, EUROWORDNET, SPARKLE.

Croatian

leksikon

Leksikon je zbirka riječi i znanja o time riječima. To znanje može obuhvaćati detaljne podatke u vezi s gramatičkom strukturom svake riječi (morfologija), zvukovnom strukturom (fonologija), vrsti riječi kojoj pripada, te značenju riječi u različitim kontekstima, npr. ovisno o tiječi ili interpunkcijskoj oznaci koja slijedi ili prethodi. Leksikoni mogu biti strukturirani po abecednom redu ili semantički. Koristan leksikon može sadržavati stotine ili tisuće riječi. Potrebni su za sve jezike i primjene. Postoje brojni posebni tipovi leksikona koji se obično istražuju i izrađuju odvojeno od općih leksikona: rječnici vlastitih imena, terminološke baze podataka i Wordneti.

French

lexique

Un lexique est un recueil de mots et d'informations y affirentes. Ces informations peuvent porter sur des ditails concernant la forme grammaticale du mot (morphologie), sa structure sonore (phonologie), sa catigorie grammaticale, et la signification du mot dans des contextes textuels divers, par exemple en fonction du mot ou du signe de ponctuation placi devant ou derrihre lui. Les lexiques peuvent jtre classis par ordre alphabitique ou simantique. Un bon lexique peut regrouper des centaines de milliers d'entries. Chaque langue utilisie doit faire l'objet de lexiques. Il existe des cas faisant giniralement l'objet de recherches spicifiques et nicessitant des lexiques distincts de nature ginirale : dictionnaires de noms propres, bases de donnies terminologiques et riseaux de mots. [voir ECRAN, PAROLE, EUROWORDNET, SPARKLE.

Italian

lessico

Un lessico h un repertorio di parole e di conoscenze ad esse relative. Tali conoscenze possono riferirsi alla struttura grammaticale di ciascuna parola(morfologia), alla struttura sonora (fonologia), alla parte del discorso, e al significato della parola in diversi contesti. I lessici possono essere ordinati sia semanticamente sia in ordine alfabetico. Un lessico utile pur contenere centinaia di migliaia di voci. I lessici sono necessari per ogni applicazione linguistica. [vedi ECRAN, PAROLE, EUROWORDNET, SPARKLE.

Spanish

Lixico

Un lixico es un depssito de palabras y de conocimientos sobre ellas. Entre estos se cuentan informaciones sobre la estructura gramatical de cada palabra (morfologma), la estructura fonitica (fonologma), su parte de la oracisn, el significado de la palabra en diferentes contextos textuales; por ejemplo, en funcisn de la palabra o smmbolo de puntuacisn que esti antes o despuis de ella. Los lixicos pueden ordenarse por orden alfabitico o semantico. Para ser ztil, un lixico debe tener cientos de miles de entradas. Los lixicos son necesarios cada lengua de aplicacisn. Existen algunos casos especiales de lixicos que se suelen investigar y producir independientemente de los lixicos de caracter general: Diccionarios de nombres propios, bases de datos de terminologma y redes de palabras. [Viase ECRAN, PAROLE, EUROWORDNET, SPARKLE.

Finnish

Leksikko

Leksikko on sanojen ja niihin liittyvdn tietdmyksen varanto. Tietdmys voi sisdltdd kunkin sanan kieliopillisen rakenteen kuvausta (morfologia), ddnnerakenteen kuvausta (fonologia), sanaluokan ja sanan merkityksen eri asiayhteyksissd. Leksikkoja voidaan jdrjestdd joko aakkosellisesti tai semanttisesti. Kdyttvkelpoisessa leksikoissa voi olla satojatuhansia sanoja. Leksikkoja tarvitaan jokaisessa kielisovelluksessa. Muutamissa erikoistapauksissa tuotetaan yleissanakirjoista erillisid leksikoita. Tdllaisia ovat erisnimien sanakirjat, termitietokannat ja sanaverkot. [Katso ECRAN, PAROLE, SIMPLE, EUROWORDNET, SPARKLE.

Danish

Leksikon

Et leksikon er en opbevaring af ord og af viden om disse ord. Denne viden kan vfre detaljer om hvert ords grammatiske struktur (morfologi), lydstrukturen (fonologi), dets ordklasse, og ordets betydning i forskellige tekstsammenhfnge, som den f.eks. kan afhfnge af ordet eller tegnsftningen fxr eller efter. Leksika kan ordnes enten alfabetisk eller semantisk. Et nyttigt leksikon kan have hudredtusinder af indgange. Leksika er nxdvendige for hvert sprog i en applikation. Der er et antal sfrtilfflde der normalt udforskes og fremstilles adskilt fra almene leksika: lister over egennavne, terminologidatabaser, og wordnets [se ECRAN, PAROLE, SIMPLE, EUROWORDNET, SPARKLE]

na vrh

English

localise

To localise is to adapt software to the local requirements in terms of language and culture (including legal practice and business conventions, for example). Localisation is more likely to be efficient and cost effective if systems are designed taking localisation into account. [see OTELO, TransRouter.

Slovenian

lokalizirati

Lokalizirati pomeni prilagoditi programsko opremo lokalnim jezikovnim in kulturnim potrebam (vključno z npr. pravno prakso in poslovnimi konvencijami). Lokalizacija bo učinkovita, če jo upoštevamo pri zasnovi sistemov..

German

lokalisieren

Lokalisieren bedeutet die Anpassung von Software an lokale sprachliche und kulturelle Gegebenheiten (was auch die Rechtspraxis und geschdftliche Gepflogenheiten einschlie_t). Lokalisierung ist wahrscheinlich effizienter und kosteng|nstiger, wenn die Lokalisierung beim Entwurf von Systemen ber|cksichtigt wird. [siehe OTELO, TransRouter.

Croatian

lokalizirati

Lokalizirati znači prilagoditi software lokalnim jezičnim i kulturnih potrebama (uključujući npr. pravnu praksu i poslovne konvencije). Lokalizacija će biti učinkovitija i isplativija ako je pri dizajniranju sustava potreba za lokalizacijom uzeta u obzir..

French

localiser

Localiser consiste ` adapter un logiciel aux exigences locales en termes de langue et de culture (y compris la pratique ligale et les accords commerciaux, par exemple). La localisation sera vraisemblablement plus efficace et plus rentable si la conception des systhmes tient compte de la localisation. [voir OTELO, TransRouter.

Italian

localizzare

Localizzare significa adattare un software alle necessit` locali in termini di linguaggio e cultura (ad es. per quanto riguarda le prassi legali e le convenzioni commerciali). La localizzazione sembra essere piy efficiente ed efficace in termini di costi se i sistemi vengono progettati tenendo conto . [vedi OTELO, TransRouter.

Spanish

Localizar

Localizar es adaptar el soporte lsgico a requisitos locales, de caracter ling|mstico y cultural (incluidos, por ejemplo, la practica jurmdica y los convenios empresariales). Es mas probable que la localizacisn sea mas eficaz y mas rentable econsmicamente si los sistemas se han diseqado teniindola en cuenta. [Viase OTELO, TransRouter.

Finnish

Lokalisoida

Lokalisoinnissa tietokoneohjelma mukautetaan paikallisiin kielellisiin ja kulttuurisiin vaatimuksiin (esimerkiksi maan lainsddddnnvllisiin ja kaupallisiin sdddvksiin ja tapoihin). Lokalisointi on tehokkaampaa ja kannattavampaa, jos jdrjestelmdt suunnitellaan lokalisointi huomioon ottaen. [Katso OTELO, TransRouter.

Danish

Lokalisere

At lokalisere vil sige at tilpasse programmel til de lokale krav med hensyn til sprog og kultur (herunder juridisk praksis og forretnings-konventioner, f.eks.). Lokalisering me antages at vfre billigere og mere effektiv hvis der tages hensyn til den under designet af systemerne. [se OTELO, TransRouter]

na vrh

M


English

machine aided translation

[phrase] Machine aided translation is synonymous with computer-aided translation. [see AVENTINUS, MULTIDOC, OTELO, SPARKLE, Transrouter.

Slovenian

strojno podprto prevajanje

Strojno podprto prevajanje in računalniško podprto prevajanje sta sinonima.

German

maschinengestützte Übersetzung

[Phrase] Maschinengestützte Übersetzung ist gleichbedeutend mit computergestützter Übersetzung.

Croatian

strojno potpomognuto prevođenje

[fraza] Strojno potpomognuto prevođenje je istoznačno s računalno potpomognutim prevođenjem.

French

traduction assistée par machine

[locution] La traduction assistée par machine est synonyme de traduction assistée par ordinateur.

Italian

traduzione automatica assistita

[locuzione] Traduzione automatica assistita e sinonimo di traduzione assistita da elaboratore elettronico..

Spanish

Traducción asistida por mecanización

[frase] La Traducción asistida por mecanización es sinónimo de traducción asistida por ordenador.

Finnish

tietokoneavusteinen kääntäminen (MAT)

[sanaliitto] MAT on sama asia kuin CAT. [Katso AVENTINUS, MULTIDOC, OTELO, SPARKLE, Transrouter.

Danish

Maskinstottet oversattelse

Maskinstottet oversattelse [se AVENTINUS, MULTIDOC, OTELO, SPARKLE, Transrouter]

na vrh

English

machine readable dictionary

[phrase] A machine readable dictionary is one which can be read by computer software.

Slovenian

elektronski slovar

strojno berljivi slovar

strojno berljivi slovar je slovar, ki ga lahko berejo program.

German

maschinenlesbares Wörterbuch

[Phrase] Ein maschinenlesbares Wörterbuch ist ein Wörterbuch, das von einer Computersoftware gelesen werden kann.

Croatian

strojno čitljiv rječnik

[fraza] Strojno čitljiv rječnik jest rječnik koji mogu čitati (i) programi..

French

dictionnaire lisible par machine

[locution] Un dictionnaire lisible par machine est un dictionnaire pouvant etre lu par un logiciel informatique.

Italian

dizionario leggibile dalla macchina

[locuzione]E' un dizionario che puo essere letto da un computer..

Spanish

Diccionario electrónico

[frase] Un diccionario electrónico es aquél que puede ser leído por programas informáticos.

Finnish

konelukuinen sanakirja

[sanaliitto] Konelukuinen sanakirja on luettavissa tietokoneella.

Danish

Maskinlasbar ordbog

En maskinlasbar ordbog er en som kun kan lases ved hjalp af en datamat.

na vrh

English

machine translation

Machine translation is the process of automatically translating from one language to another by computer. [see AVENTINUS, MULTIDOC, OTELO, SPARKLE.

Slovenian

strojno prevajanje

Strojno prevajanje je postopek avtomatskega prevajanja iz enega v drug jezik s pomočjo računalnika.

German

maschinelle \bersetzung

Maschinelle \bersetzung ist der Proze_ des automatischen \bersetzens aus einer Sprache in eine andere durch einen Computer. [siehe AVENTINUS, MULTIDOC, OTELO, SPARKLE.

Croatian

strojno prevođenje

Strojno prevođenje je postupak automatskog prevođenja iz jednog jezika u drugi s pomoću računala..

French

traduction automatique

La traduction automatique est un processus consistant ` traduire automatiquement d'une langue vers une autre ` l'aide d'un ordinateur. [voir AVENTINUS, MULTIDOC, OTELO, SPARKLE.

Italian

traduzione automatica

La traduzione automatica h il processo di traduzione da una lingua all'altra mediante un elaboratore elettronico. [vedi AVENTINUS, MULTIDOC, OTELO, SPARKLE.

Spanish

Traduccisn automatica

La Traduccisn automatica es el proceso de traducir de una lengua a otra por ordenador. [Viase AVENTINUS, MULTIDOC, OTELO, SPARKLE.

Finnish

Konekddntdminen

Konekddntdminen on tietokoneen tekemdd automaattista kielestd toiseen kddntdmistd. [Katso AVENTINUS, MULTIDOC, OTELO, SPARKLE.

Danish

Maskinoversfttelse

Maskinoversfttelse er den automatiske oversfttelse fra et sprog til et andet ved hjflp af en datamat. [se AVENTINUS, MULTIDOC, OTELO, SPARKLE]

na vrh

English

mark up

[verb] To mark up is to annotate language in order to have a record of certain of its properties. For example, a document can be marked up in such a way that its structure and presentation are described so that it can be reproduced by software other than that used for its creation. Language can also be marked up to record its syntactical and semantic properties in preparation for future use in developing an application, or for linguistic research.

Slovenian

označiti

Označiti jezik pomeni označiti ga tako, da imamo zapis nekaterih njegovih lastnosti. Dokumentu lahko na primer označimo njegovo strukturo in prikaz, tako da ga lahko ponovno prikaže kakšna druga programska oprema. Jeziku lahko označimo tudi njegove sintaktične in semantične lastnosti za prihodnjo uporabo pri razvijanju aplikacij ali za jezikoslovne raziskave.

German

mark up

[Verb] Mark up bedeutet, Sprache mit Anmerkungen zu versehen, um einige ihrer Eigenschaften aufzuzeichnen. Ein Dokument kann beispielsweise "marked up" sein, um seine Struktur und seine Darstellung zu definieren, so daß es von einem anderen Softwaresystem als demjenigen, welches für seine Erstellung herangezogen wurde, reproduziert werden kann. Sprache kann ebenfalls "marked up" sein, um ihre syntaktischen und semantischen Eigenschaften aufzuzeichnen und um sie somit für den künftigen Einsatz bei der Entwicklung einer Anwendung oder für die Sprachforschung zu verwenden.

Croatian

obilježavati

[glagol] Obilježavati znači označavati jezik kako bi se zabilježila neka njegova svojstva. Na primjer, dokument može biti obilježen tako da se opišu njegova struktura i prezentacija kako bi ga se moglo reproducirati putem softwarea koji nije uporabljen pri njegovoj izradi. Jezik se također može obilježiti sa svrhom da se registriraju njegova sintaktička i semantička svojstva, što može biti priprema za buduću uporabu pri razvijanju neke aplikacije ili pri lingvističkom istraživanju..

French

formater

[verbe] Formater consiste a annoter une langue de maniere a obtenir un enregistrement de certaines de ses propriétés. Par exemple, un document peut etre formaté de maniere a décrire sa structure et sa présentation en vue de pouvoir le reproduire a l'aide d'un autre logiciel. Une langue peut également etre formatée pour enregistrer ses propriétés syntaxiques et sémantiques en vue d'une utilisation ultérieure pour le développement d'une application ou pour une recherche linguistique.

Italian

marcare

[verbo] Marcare significa annotare un lingua in modo da avere una raccolta di determinate sue proprieta. Per esempio, un documento puo essere marcato in modo tale che la sua struttura e la sua presentazione vengano descritte in modo da poter essere riprodotte da un software diverso da quello utilizzato per la sua creazione. Il linguaggio puo essere marcato per raccogliere le sue proprieta sintattiche e semantiche in preparazione di un utilizzo futuro nello sviluppo di un'applicazione, o per la ricerca linguistica..

Spanish

Marcar

[vb] Marcar es efectuar anotaciones en la lengua para tener un registro de algunas de sus propiedades. Por ejemplo, se puede marcar un documento de forma tal que la estructura pueda ser reproducida por un soporte lógico distinto del empleado para su creación. La lengua puede también marcarse para registrar sus propiedades sintácticas y semánticas como preparativos para su uso futuro en el desarrollo de una aplicación o bien para realizar investigaciones lingüísticas.

Finnish

merkata

[verbi] Merkkaaminen (mark up) tarkoittaa kielimateriaalin koodaamista niin, että jotkin sen ominaisuuksista tulevat esiin. Dokumentti voidaan esimerkiksi merkata niin, että sen rakenne ja esitystapa kuvataan ja ne voidaan toistaa muulla kuin dokumentin teossa käytetyllä ohjelmalla. Kieltä voidaan myös merkata esimerkiksi sen syntaktisten tai semanttisten piirteiden osalta, niin että aineistoa voidaan käyttää myöhemmin apuna jonkin sovelluksen kehityksessä tai kielentutkimuksessa.

Danish

Mark up

At make op betyder at annotere tekster for at have en registrering af visse af deres egenskaber. F.eks. kan et dokument opmarkes pa en sadan made at dets struktur og prasentationsmade beskrives og kan reproduceres af andet programmel end det som det blev oprettet med. Tekster kan ogsa opmarkes for sprogets syntaktiske og semantiske egenskaber med henblik pa fremtidig brug til udviklingen af en applikation, eller til sprogvidenskabelig forskning. (jf tag/tagge)

na vrh

English

morpheme

A morpheme is the smallest meaningful element of language i.e. as a semantic element it cannot be divided into smaller elements.

Slovenian

morfem

morfem je najmanjša enota v jeziku, ki še nosi pomen, semantična enota, ki je ne moremo razdeliti na manjše enot.

German

Morphem

Ein Morphem ist die kleinste bedeutungstragende Einheit einer Sprache, d.h. daß es als semantische Einheit nicht in kleinere Einheiten aufgeteilt werden kann.

Croatian

morfem

Morfem je najmanja jezična jedinica sa značenjem, tj. semantička jedinica koje se ne može rastaviti u manje jedinice..

French

morpheme

Un morpheme est la plus petite unité significative du langage, c.-a-d. qu'en tant qu'élément sémantique, il ne peut etre divisé en plus petits éléments.

Italian

morfema

Un morfema e l'elemento minimo del linguaggio dotato di senso, che non puo essere diviso in elementi piu piccoli.

Spanish

Morfema

Un morfema es el menor elemento significativo de una lengua.

Finnish

morfeemi

Morfeemi on kielen pienin merkitsevä yksikkö. Semanttisena yksikkönä sitä ei voida jakaa enää osiinsa.

Danish

Morfem

Et morfem er den mindste betydningsbarende sproglige enhed, dvs. som semantisk element kan det ikke deles i mindre elementer.

na vrh

English

morphology

Morphology is the science of the structure of word.

Slovenian

morfologija

oblikoslovje

morfologija je veda o zgradbi bese.

German

Morphologie

Morphologie ist die Lehre von der Struktur der Wörter.

Croatian

morfologija

Morfologija je znanost o strukturi riječi..

French

morphologie

La morphologie est la science de la structure des mots.

Italian

morfologia

Morfologia e una parte della linguistica che tratta della struttura interna delle parole.

Spanish

Morfología

Morfología es la ciencia de la estructura de palabras.

Finnish

morfologia

Morfologia on sanojen rakennetta tutkiva tieteenala.

Danish

Morfologi

Morfologi er videnskaben om ords struktur.

na vrh

English

multi-lingual

[adjective] Multi-lingual is properly used to mean that something exists in a form that can handle several languages but is, in practice, often used to describe the characteristic that versions exist for several languages.

Slovenian

večjezični

[pridevnik] termin večjezični v strogem pomenu besede pomeni nekaj, kar je primerno za uporabo na več jezikovnih področjih, v praksi pa pogosto pomeni, da obstajajo različne jezikovne različice.

German

mehrsprachig

[Adjektiv] Mehrsprachig bedeutet im eigentlichen Sinne, daß etwas in einer sprachunabhängigen Form vorliegt; es wird aber in der Praxis oft verwendet, um auszudrücken, daß etwas in mehreren Sprachen vorliegt.

Croatian

višejezični

[pridjev] Termin višejezičan u strogom smislu označava nešto što je prikladno za uporabu u nekoliko različitih jezičnih okruženja, ali u praksi često ukazuje na to da postoje verzije za različite jezike..

French

multilingue

[adjectif] L'adjectif multilingue qualifie normalement une chose pouvant traiter plusieurs langues, mais est en pratique, souvent utilisé pour souligner le fait qu'il existe plusieurs versions linguistiques.

Italian

multilingue

[aggettivo] Dicesi di applicazione linguistica che puo trattare diverse lingu.

Spanish

Multilingüe

[adj] El término Multilingüe se emplea propiamente para expresar que algo existe en una forma que puede comportar varias lenguas, pero, en la práctica, se emplea con frecuencia para describir la existencia de varias versiones en varias lenguas distintas.

Finnish

monikielinen

[adjektiivi] Monikielinen tarkoittaa itse asiassa sitä, että jokin järjestelmä pystyy käsittelemään useita kieliä, mutta käytännössä käsitettä käytetään usein kertomaan, että asiasta on olemassa useita eri kieliversioita.

Danish

Flersproget

Flersproget bruges egentlig til at betegne at noget har en form sa det kan klare flere sprog, men i praksis betyder det ofte blot at noget findes i forskellige versioner pa flere sprog.

na vrh

N


English

natural language generation

[phrase] A structured representation of a text can be used as the basis for generating natural language. An interpretation of structured data or the underlying meaning of a sentence or phrase can be mapped into a surface string in a selected fashion; either in a chosen language or according to stylistic specifications by a text planning system. [see ACCeSS, MultiMeteo.

Slovenian

tvorjenje naravnega jezika

[fraza] Strukturirano predstavitev besedila lahko uporabimo kot osnovo za tvorjenje naravnega jezika. Razlagi strukturiranih podatkov ali bistvenemu pomenu stavka ali fraze lahko na poseben način najdemo ustreznico v določenem besedilu, in sicer v izbranem jeziku ali v skladu s slogovno specifikacijo sistema za tvorjenje besedil. [glej ACCeSS, MultiMeteo.

German

Generierung natürlicher Sprache

[Phrase] Eine strukturierte Darstellung eines Texts kann die Grundlage für die Generierung natürlicher Sprache bilden. Eine Auslegung der Basisdaten oder der einem Satz oder einer Phrase zugrunde liegenden Bedeutung kann auf ganz bestimmte Weise einem Textwort zugeordnet werden, und zwar entweder in einer ausgewählten Sprache oder gemäß den stilistischen Vorgabeneines Textplanungssystems. [siehe ACCeSS, MultiMeteo.

Croatian

generiranje prirodnoga jezika

[fraza] Strukturirana reprezentacija teksta može poslužiti kao temelj za generiranje prirodnog jezika. Tumačenje strukturiranih podataka ili pozadinskog značenja rečenice ili sintagme može se pridruživati površinskom nizu putem selekcije, bilo na odabranom jeziku, bilo prema stilističkim specifikacijama koje određuje sustav za planiranje teksta.

French

synthese du langage naturel

[locution] La représentation structurée d'un texte peut servir de base a la synthese du langage naturel. L'interprétation des données structurées ou du sens implicite d'une phrase ou d'une expression peut etre représentée sous forme de chaîne de caracteres, soit dans une langue particuliere, soit selon des instructions stylistiques fournies par un systeme de structuration du texte. [voir ACCeSS, MultiMeteo.

Italian

generazione di linguaggio naturale a partire da una rappresentazione interna

[locuzione]La struttura del significato soggiacente di una frase o di un sintagma viene proiettata in stringhe di superficie secondo diverse modalita (specifiche stilistiche, pianificazione del testo). [vedi ACCeSS, MultiMeteo.

Spanish

Generación del lenguaje natural

[frase] Una representación estructurada de un texto que puede utilizarse como base para la generación de lenguajes naturales. Una interpretación de datos estructurados o el significado subyacente de una sentencia o frase pueden representarse en una cadena superficial de manera preestablecida, tanto en una lengua determinada como en función de las especificaciones de carácter estilístico de un sistema de planificación de textos. [Véase ACCeSS, MultiMeteo.

Finnish

luonnollisen kielen generointi

[sanaliitto] Tekstin rakenteista kuvausta voidaan käyttää kielen generoinnin pohjana. Rakenteisen datan tulkinta, lauseen tai lausekkeen merkitys voidaan muuntaa lauseeksi halutulla tavalla: joko valitulla kielellä tai tekstinsuunnittelujärjestelmän valitsemien tyylillisten määritysten mukaisesti. [Katso ACCESS, MultiMeteo.

Danish

Generering af naturligt sprog

En struktureret reprasentation af en tekst kan bruges som grundlag til at generere naturligt sprog. En fortolkning af strukturerede data eller den underliggende mening af en satning kan overfores til en overfladestreng pa en udvalgt made. Det kan enten ske via et valgt sprog eller i overensstemmelse med stilspecifikationer i et tekstplanlagningssystem. [se ACCeSS, MultiMeteo]

na vrh

English

natural language processing

[phrase] Natural language processing is a term in use since the 1980s to define a class of software systems which handle text intelligently.

Slovenian

obdelava naravnega jezika

[fraza] Obdelava naravnega jezika je termin, ki se uporablja od 80-ih let naprej. Zaznamuje skupino programske opreme, ki besedilo obdelajo na inteligenten način..

German

Verarbeitung natürlicher Sprache

[Phrase] Die Verarbeitung natürlicher Sprache ist ein Begriff, der seit den 80er Jahren zur Definition einer Kategorie von Softwaresystemen verwendet wird, die Text intelligent verarbeiten.

Croatian

obrada prirodnoga jezika

[fraza] Obrada prirodnog jezika termin je koji se rabi od 80-ih godina kako bi se definirala klasa softverskih sustava koji inteligentno obrađuju tekst..

French

traitement du langage naturel

[locution] Le traitement du langage naturel est un terme utilisé depuis les années 80 pour définir une catégorie de logiciels capables de traiter les textes intelligemment.

Italian

trattamento del linguaggio naturale

[locuzione] Il trattamento del linguaggio naturale e un termine in uso dagli anni '80 per definire una classe di sistemi software che trattano il linguaggio in modo intelligente..

Spanish

Procesamiento del lenguaje natural

[frase] El Procesamiento del lenguaje natural es un término utilizado desde los anos 80 para definir una clase de sistemas informáticos capaces de gestionar textos de forma "inteligente".

Finnish

luonnollisen kielen käsittely (NLP)

[sanaliitto] Luonnollisen kielen käsittelyä on käytetty 1980-luvulta lähtien kuvaamaan ohjelmistoja, jotka käsittelevät tekstiä älykkäästi.

Danish

Behandling af naturligt sprog

Behandling af naturligt sprog (natural language processing, NLP) er et udtryk der siden 1980'erne har varet brugt om en sarlig art programmelsystemer der kan behandle tekst intelligent.

na vrh

O


English

OCR

[a] Optical Character Recognition.

Slovenian

OCR

Optično prepoznavanje znakov.

German

OCR

[a] Optische Zeichenerkennung.

Croatian

OCR

[kratica] (Optičko) prepoznavanje pismena.

French

ROC

[a] Reconnaissance optique des caracteres (Optical Character Recognition).

Italian

OCR

[a] Riconoscimento Ottico dei Caratteri. vedi riconoscimento dei caratter.

Spanish

ROC

[a] Reconocimiento óptico de caracteres.

Finnish

OCR

Optinen merkintunnistus.

Danish

OCR

Forkortelse for Optical Character Recognition, se Optisk tegngenkendelse

na vrh

English

onomastics

[noun] Onomastics is the scientific investigation of proper names.

Slovenian

onomastika

Veda o lastnih imenih, imenoslovje.

German

Onomastik

[Nomen] Onomastik ist die wissenschaftliche Erforschung von Eigennamen.

Croatian

onomastika

[imenica] Onomastika je znanstvena disciplina koja istražuje vlastita imena.

French

onomastique

[nom] L'onomastique est l'itude, la science des noms propres.

Italian

onomastica

[nome] Onomastica h lo studio scientifico dei nomi propri.

Spanish

Onomastica

[nom] Onomastica es la investigacisn cientmfica sobre los nombres propios.

Finnish

onomastiikka

[substantiivi] Onomastiikka on erisnimien tieteellistd tutkimista.

Danish

Navneforskning

Navneforskning er den videnskabelige undersxgelse af egennavne.

na vrh

English

Optical Character Recognition

[phrase] Recognition of written or printed language requires that a symbolic representation of the language is derived from its spatial form of graphical marks. For most languages this means recognising and transforming characters. There are two cases of character recognition: recognition of printed images, referred to as Optical Character Recognition (OCR), and recognising handwriting, usually known as Intelligent Character Recognition (ICR). OCR from a single printed font family can achieve a very high degree of accuracy. Problems arise when the font is unknown or very decorative or when the quality of the print is poor. In these difficult cases, and in the case of handwriting, good results can only be achieved by using ICR. This involves word recognition techniques which use language models, such as lexicons or statistical information about word sequences. [see ACCeSS.

Slovenian

optično prepoznavanje znakov

Prepoznavanje pisnega ali tiskanega jezika zahteva, da je simbolična podoba izvedena iz prostorne oblike grafičnih znakov. Za večino jezikov to pomeni prepoznavanje in pretvorbo znakov. Obstajata dve vrsti prepoznavanja: prepoznavanje tiskanih slik, ki se imenuje optično prepoznavanje znakov (OCR) in prepoznavanje rokopisa, znano kot inteligentno prepoznavanje znakov (ICR). OCR lahko doseže visoko stopnjo kvalitete pri uporabi enotne vrste pisave. Problemi se pojavijo, če je pisava neznana ali preveč vijugasta in okrašena, ter pri slabi kvaliteti tiska. V teh težkjih primerih in v primeru rokopisa se dobri rezultati lahko dosežejo le z uporabo ICR-ja. To vključuje tehnike prepoznavanja besedil, ki temeljijo na jezikovnih modelih, kot so leksikoni ali statistični podatki o besednem redu..

German

optische Zeichenerkennung

[Phrase] Die Erkennung von Sprache in geschriebener oder gedruckter Form setzt voraus, daß von der räumlichen Darstellung der Sprache in Form von graphischen Zeichen eine symbolische Darstellung abgeleitet wird. Für die meisten Sprachen bedeutet dies, daß Zeichen erkannt und umgewandelt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten der Zeichenerkennung: Erkennung von Druckbildern, bezeichnet als optische Zeichenerkennung (OCR) und die Erkennung von Handschrift, bekannt unter der Bezeichnung Intelligente Zeichenerkennung (ICR). OCR kann nur bei einer Schriftartenfamilie einen hohen Grad an Präzision erzielen. Probleme entstehen dann, wenn die Schriftart unbekannt, verschnörkelt oder von minderwertiger Qualität ist. In solchen schwierigen Fällen, wie auch bei Handschriften, lassen sich gute Ergebnisse nur mit Hilfe von ICR erzielen. Hierfür bedarf es verschiedener Worterkennungsmethoden, deren Sprachmodelle wie z.B. Wörterbücher oder statistische Daten über Wortfolgen zugrunde liegen. [siehe ACCeSS.

Croatian

(optičko) prepoznavanje pismena

[fraza] Prepoznavanje pisanog ili tiskanog jezika uvjetovano je time da je simbolička reprezentacija teksta izvedena iz prostornog oblika grafičkih oznaka. Za većinu jezika to podrazumijeva prepoznavanje i preoblikovanje pismena. Postoje dvije vrste prepoznavanja pismena: prepoznavanje skeniranih slika koje se naziva optičkim prepoznavanjem pismena, te prepoznavanje rukopisa, koje se obično naziva inteligentnim prepoznavanjem pismena. Optičko prepoznavanje pismena temeljeno na jednom tipu pisma može postići visok stupanj točnosti. Poteškoće se javljaju kada je tip pisma nepoznat ili pretjerano dekorativan ili kada je otisak slabe kvalitete. U takvim složenim slučajevima, kao i kod prepoznavanja rukopisa, dobri se rezultati mogu postići jedino korištenjem inteligentnog prepoznavanja pismena. To uključuje tehnike prepoznavanja riječi pri kojima se koriste jezični modeli, kao što su leksikoni ili statistički podaci o slijedu riječi.

French

Reconnaissance Optique des Caracteres

[locution] La reconnaissance d'un texte manuscrit ou dactylographié nécessite une transposition de la forme spatiale des signes graphiques en une représentation symbolique du langage. Pour la plupart des langues, ce processus se traduit par la reconnaissance et la transformation des caracteres. Il existe deux types de reconnaissances des caracteres : la reconnaissance d'images imprimées, appelée reconnaissance optique des caracteres (OCR), et la reconnaissance de l'écriture manuscrite, appelée reconnaissance intelligente de l'écriture (ICR). L'application du systeme OCR a une seule famille de polices typographiques peut aboutir a un degré de précision tres important. Des problemes se posent lorsque la police est inconnue ou tres stylisée ou lorsque l'impression est de mauvaise qualité. Dans ces situations difficiles et lorsque le texte est manuscrit, seule l'utilisation de l'ICR permet d'obtenir de bons résultats. Ce systeme nécessite des techniques de reconnaissance des mots utilisant des modeles linguisti.

Italian

riconoscimento ottico dei caratteri

[locuzione] Il riconoscimento ottico dei caratteri di una lingua scritta o stampata richiede la trasposizione della forma spaziale dei segni grafici in una rappresentazione simbolica della lingua. Perla maggior parte delle lingue, questo significa riconoscere e trasformare caratteri. Il riconoscimento dei caratteri puo essere di due tipi: riconoscimento di immagini stampate, detto riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e riconoscimento della scrittura, detto comunemente riconoscimento intelligente dei caratteri (ICR) L'OCR da un tipo preciso di caratteri tipografici puo raggiungere nella trasposizione un grado di precisione molto alto. I problemi sorgono quando il tipo di carattere e sconosciuto o molto decorativo o quando la stampa e di bassa qualita. In questi casi difficili, e nel caso di manoscritto, buoni risultati si ottengono soltanto con il riconoscimento intelligente dei caratteri. Questo implica delle tecniche di riconoscimento delle parole che utilizzano modelli linguistici, come lessici o info.

Spanish

Reconocimiento óptico de caracteres

[frase] El Reconocimiento de textos escritos o impresos en una lengua determinada exige obtener una representación simbólica del lenguaje a partir de la forma estacial de sus signos gráficos. En la mayoría de las lenguas, esto significa reconocer y transformar caracteres. Hay dos casos de reconocimiento de caracteres: reconocimiento de imágenes impresas, lo que se denomina como reconocimiento óptico de caracteres (ROC en sus siglas inglesas), y reconocimiento de la escritura, lo que normalmente se denomina Reconocimiento Inteligente de Caracteres (ICR en sus siglas inglesas). El ROC puede lograr a partir de una familia de fuentes de impresión, un alto nivel de precisión. Los problemas vienen cuando la fuente se desconoce o es excesivamente decorativa, o cuando la calidad de la impresión es inferior. En estos casos de dificultad, así como en el caso de la escritura sólo pueden obtenerse buenos resultados empleando el RIC. El RIC consiste en técnicas de reconocimiento de las palabras que emplean modelos .

Finnish

optinen merkintunnistus

[sanaliitto] Kirjoitetun tai painetun tekstin tunnistus edellyttää että kielen graafisten merkkien muodoista tehdään symbolinen kielen edustuma. Useimmissa kielissä tämä merkitsee merkkien tunnistamista ja muuntamista. Merkintunnistusta on kahdenlaista: painetun tekstin tunnistamista, josta käytetään nimitystä optinen merkintunnistus (OCR), ja käsialan tunnistusta, joka tunnetaan yleensä älykkäänä merkintunnistuksena (ICR). Yhden painetun merkistön optinen merkintunnistus voi olla hyvinkin tarkkaa. Ongelmia syntyy, kun fontti on tuntematon tai koukeroinen tai painojälki on heikko. Vaikeissa tapauksissa ja käsin kirjoitetun tekstin kanssa hyviin tuloksiin päästään vain älykkäällä merkintunnistuksella. Siihen liittyy sanantunnistuksen tekniikoita, joissa käytetään kielen malleja, esimerkiksi sanastoja tai tilastollista tietämystä sanajonoista. [Katso ACCESS.

Danish

Optisk Tegngenkendelse

Genkendelse af skrevet eller trykt sprog kraver at en symbolsk reprasentation af sproget afledes af dens rumlige form af grafiske marker. For de fleste sprog medforer dette genkendelse og transformation af tegn. Der er to slags tegngenkendelse: genkendelse af trykte former, kendt som OCR (Optical Character Recognition) og genkendelse af handskrift, bedst kendt som ICR (Intelligent Character Recognition). OCR af tekster trykt med en enkelt familie af skrifttyper kan opna en meget hoj grad af nojagtighed. Der opstar problemer hvis skrifttypen er ukendt eller meget dekorativ eller hvis trykkvaliteten er ringe. I disse vanskelige tilfalde, og ved handskrift, kan gode resultater kun opnas gennem ICR. Dette involverer ordgenkendelsesteknikker som bruger sprogmodeller, sasom ordboger eller statistisk information om ordsekvenser. [se ACCeSS]

na vrh

P


English

parse

[verb] To parse is to analyse language in order to establish its structure and relationships at a the levels of syntax and/or semantics..

Slovenian

skladenjsko razčlenjevanje

Skladenjsko razčlenjevanje je jazikovna analiza, s katero želimo ugotoviti skladenjsko in/ali semantično strukturo stavka in odnose med njegovimi deli.

German

parsen

[Verb] Parsen bedeutet, Sprache zu analysieren, um ihre Struktur und Beziehungen auf der Ebene der Syntax und/oder der Semantik darzustellen. [siehe SPARKLE.

Croatian

parsati

[glagol] Parsati znači analizirati jezik s ciljem da se odredi njegova struktura i odnosi na razini sintakse i/ili semantike.

French

parse

[verbe] Terme anglais disignant l'analyse du langage en vue de diterminer sa structure et ses relations au niveau syntaxique et/ou simantique. [voir SPARKLE.

Italian

analizzare

[verbo] Analizzare significa prendere in analisi un linguaggio per stabilirne la struttura e le relazioni a livello di sintassi e/o di semantica. [vedi SPARKLE.

Spanish

Analizar ling|msticamente

[vb] Las lenguas se analizan para establecer su estructura y sus relaciones sintacticas y/o semanticas. [Viase SPARKLE.

Finnish

jdsentdd

[verbi] Jdsentdminen on kielen analyysia, jossa pyritddn pddsemddn selville kielen rakenteesta sekd rakenteiden vdlisistd suhteista syntaksin ja/tai semantiikan tasolla.

Danish

Parse

At parse vil sige at analysere tekster for at fastsle dets struktur og relationer med hensyn til syntaks og/eller semantik.

na vrh

English

part of speech

[phrase] The element in a classification of words according to form and meaning. The current classification in use in Europe, is based on the work of Dionsyios Thrax (a grammarian of the first century BC), and comprises nouns, verbs, adjectives, adverbs, articles, pronouns, prepositions, and conjunctions.

Slovenian

besedna vrsta

Vrsta besed z istimi oblikoslovnimi značilnostmi, sintaktičnimi funkcijami in pomenom. Trenutna rabljena klasifikacija besed v Evropi temelji na delih Dionisiasa Thraxa (gramatik iz 1. st. pr. n. št.) in vključuje samostalnike, glagole, pridevnike, prislove, zaimke, predloge in veznike.

German

Wortart

[Phrase] Das Element in einer Wortklassifizierung hinsichtlich Form und Bedeutung. Die gegenwärtig in Europa verwendete Klassifizierung basiert auf dem Werk von Dionsyios Thrax (ein Grammatiker des ersten Jahrhunderts v. Chr.) und beinhaltet Nomen, Verben, Adjektive, Artikel, Pronomen, Präpositionen und Konjunktionen.

Croatian

vrste riječi

[fraza] Element klasifikacije riječi prema obliku i značenju. Trenutno rabljena europska klasifikacija temelji se na djelima Dionizija Tračanina (gramatičara iz 1. st. pr. Kr.) te obuhvaća imenice, glagole, pridjeve, priloge, članove, zamjenice, prijedloge i veznike./lat. Pars orationis.

French

catégorie grammaticale

[locution] L'élément dans une classification de mots selon la forme et le sens. La classification actuellement utilisée en Europe s'appuie sur les travaux de Dionsyios Thrax (un grammairien du premier siecle av. J.-C.) et comprend des noms, verbes, adjectifs, adverbes, articles, pronoms, prépositions et conjonctions.

Italian

parte del discorso

[locuzione]Entita nella classificazione di parole secondo forma e significato. L'attuale classificazione in uso in Europa, e basata sull'opera di Dionisio Trace (un grammatico del primo secolo AC), e comprende nomi, verbi, aggettivi, avverbi, articoli, pronomi, preposizioni e congiunzioni..

Spanish

Parte de la oración

[frase] El elemento de una clasificación de palabras con arreglo a la forma y al significado. La clasificación actualmente vigente y en uso en Europa se basa en los trabajos de Dionisio Thrax (un gramático del Siglo I A.C.), y abarca nombre, verbos, adjetivos, artículos, pronombres, preposiciones y conjunciones.

Finnish

sanaluokka

[substantiivi] Sanaluokka on sanojen muodon ja merkityksen mukainen sanojen luokittelun väline. Nykyään Euroopassa käytössä oleva luokitusjärjestelmä perustuu Dionysos Traakialaisen (kielioppimies ensimmäiseltä vuosisadalta ennen Kristusta) työhön ja muodostuu substantiiveista, verbeistä, adjektiiveista, adverbeista, artikkeleista, pronomineista, prepositioista ja konjunktioista.

Danish

Ordklasse

Elementet i en klassifikation af ord efter form og betydning. Den nuvarende klassifikation der bruges i Europa er baseret pa et arbejde af Dionysios Thrax (en grammatiker fra det 1.arh.f.K.) og omfatter substantiver, verber, adjektiver, artikler, pronominer, prapositioner og konjunktioner.

na vrh

English

phoneme

[noun] A phoneme is the smallest unit of sound (analogous to a morpheme) which can be identified from an acoustic flow of speech and which is semantically distinct..

Slovenian

fonem

(samostalnik) Fonem je najmanjša enota glasu (primerzjaj z morfemom), ki jo lahko razberemo iz zvočnega toka glasu in ki je, kar se tiče pomena, jasen.

German

Phonem

[Nomen] Ein Phonem ist die kleinste Lauteinheit (analog zu Morphem), die aus einem akustischen Sprachflu_ ermittelt wird und sich semantisch abhebt.

Croatian

fonem

[imenica] Fonem je najmanja zvukovna jedinica (analogna morfemu) koja se može identificirati unutar akustičkog slijeda govora i koja je semantički distinktivna.

French

phonhme

[nom] Un phonhme est la plus petite uniti de son (le pendant du morphhme) pouvant jtre identifiie dans un flux de paroles et simantiquement distincte.

Italian

fonema

[nome] Un fonema h l'unit` minima di suono che pur essere identificata da un flusso acustico e che pur produrre distinzioni di significato..

Spanish

Fonema

[nom] Un fonema es la menor unidad del habla (analoga a un morfema) que puede ser identificada en el caudal aczstico de una oracisn hablada y que es semanticamente distintivo..

Finnish

foneemi

[substantiivi] Foneemi on pienin puheesta erotettavissa oleva merkitystd erottava yksikkv (analoginen morfeemin kanssa).

Danish

Fonem

Et fonem er den mindste lydlige enhed (jf. morfem) som kan identificeres i en akustisk talestrxm og som kan adskille in betydning fra en anden.

na vrh

English

proper names

[phrase] A proper name is the name of a place, person, animal, or thing. Dictionaries of proper names are essential to effective understanding of language, at least so that they can be recognised within their context as places, objects, or person, or maybe animals. They take on a special significance in many applications, however, where the name is key to the application such as in a voice operated navigation system or in a holiday reservations system or railway timetable information system based on automated call handling.

Slovenian

lastno ime

Ime posamezne osebe, stvari, mesta ali živali. Slovarji lastnih imen so ključni za učinkovito razumevanje jezika, vsaj do te mere, da lahko lastna imena s pomočjo konteksta prepoznamo kot osebe, stvari, mesta ali pa živali. V mnogih aplikacijah imajo imena namreč poseben pomen, posebej tam, kjer je ime ključno za samo aplikacijo, kot so npr. glasovno upravljanje navigacijskih sistemov, sistem za rezervacijo potovanj ali za železniški vozni red, ki temelji na automatskem prevzemanju klicev.

German

Eigennamen

[Nomen] Ein Eigenname ist der Name eines Orts, einer Person, eines Tiers oder eines Gegenstands. Wörterbücher der Eigennamen sind für ein echtes Sprachverständnis unerläßlich, zumindest um Eigennamen in ihrem jeweiligen Kontext als Ortsnamen, Gegenstände, Personen oder vielleicht auch Tiere erkennen zu können. Besonders wichtig sind sie jedoch bei zahlreichen Anwendungen, bei denen der Name eine Schlüsselrolle spielt, wie z.B. bei einem Navigationssystem mit Spracheingabe, einem Reisebuchungssystem oder einem Informationssystem zur Fahrplanauskunft der Bahn auf der Grundlage automatischer Anrufbearbeitung.

Croatian

vlastito ime

[fraza] Vlastito ime jest ime mjesta, osobe, životinje ili stvari. Rječnici vlastitih imena ključni su za učinkovito razumijevanje jezika, barem utoliko da se ona u svom kontekstu mogu prepoznati kao mjesta, stvari, osobe ili pak životinje. Međutim, u mnogim aplikacijama ona imaju posebno značenje, gdje je ime ključno za samu aplikaciju, kao što su glasovno upravljani navigacijski sustavi, sustavi za rezervaciju putnog aranžmana ili za željeznički vozni red koji se temelje na automatskom preuzimanju poziva..

French

noms propres

[locution] Un nom propre est le nom d'un lieu, d'une personne, d'un animal ou d'une chose. Les dictionnaires de D5noms propres sont indispensables a une compréhension effective de la langue, du moins pour que ces noms soient reconnus, dans leur contexte, comme désignant des lieux, des objets, des personnes, voire des animaux. Ils revetent une importance particuliere dans nombre d'applications ou le nom tient une place centrale : par exemple, dans des systemes de navigation a commande vocale ou des services de réservation pour les vacances ou de renseignement sur les horaires de trains utilisant un traitement automatisé des appels téléphoniques.

Italian

nomi propri

[locuzione] Un nome proprio e il nome di un luogo, una persona, un animale o una cosa. I dizionari di nomi propri sono essenziali per una comprensione effettiva della lingua, almeno per far si che i nomi propri possano essere riconosciuti nel loro contesto come designazioni di luoghi, oggetti, persone, animali. Assumono una particolare importanza in molte applicazioni, specie in quelle in cui il nome ha una funzione chiave, come nei sistemi di navigazione a comando vocale o nei servizi di prenotazione per le vacanze o di informazione sugli orari ferroviari basati su un trattamento automatico delle chiamate telefoniche..

Spanish

Nombres propios

[frase] Un nombre propio es el nombre de un lugar, persona, animal o cosa. Los diccionarios de nombres propios son esenciales para una comprensión eficaza de la lengua, al menos para que estos puedan ser reconocidos dentro de su contexto como, como lugares, objetos, personas, o incluso animales. En muchas aplicaciones adquieren un significado especial, cuando el nombre es fundamental para la aplicación, por ejemplo, en el caso de los sistemas de navegación por voz, los sistemas de reservas de vacaciones o la información de los horarios de ferrocarril que se basan en la gestión automática de llamadas telefónicas.

Finnish

erisnimi

[substantiivi] Erisnimi on paikan, henkilön, eläimen tai asian nimi. Erisnimisanakirjat ovat oleellisia kielen tehokkaalle ymmärtämiselle ainakin sikäli, että erisnimet on voitava tunnistaa asiayhteydessään paikoiksi, esineiksi, henkilöiksi tai eläimiksi. Useissa sovelluksissa erisnimillä on erityisasema, koska nimellä on tärkeä osuus sovelluksessa. Näin on esimerkiksi ääniohjatussa navigaatiojärjestelmässä, lomanvarausjärjestelmässä tai rautateiden aikataulujärjestelmässä, joka perustuu automaattiseen puhelun käsittelyyn.

Danish

Egennavne

Et egennavn er navnet pa et sted, en person, et dyr eller en ting. Lister over egennavne er afgorende for korrekt forstaelse af sprogbrug, i hvert fald sa de kan genkendes i deres sammenhang som steder, ting eller en person, eller maske dyr. I mange tilfalde har de imidlertid en ganske sarlig betydning, idet navnet er indgangsnoglen til applikationer som et stemmestyret navigationssystem, eller et ferie-reservationssystem, eller et koreplansinformationssystem der er baseret pa automatisk opkaldshandtering.

na vrh

S


English

semantics

[noun] Semantics is the analysis of language to determine meaning. [see SIMPLE, SPARKLE, TRINDI.

Slovenian

pomenoslovje

Pomenoslovje je analiziranje jezika z namenom, da bi določili pomen. [glej PREPROSTO, ISKRA, TRINDI.

German

Semantik

[Nomen] Semantik ist die Sprachanalyse zur Ermittlung der Bedeutung. [siehe SIMPLE, SPARKLE, TRINDI.

Croatian

semantika

[imenica] Semantika je analiza jezika s ciljem određivanja značenja.

French

Simantique

[nom] La simantique est l'analyse du langage considiri sous l'angle du sens. [voir SIMPLE, SPARKLE, TRINDI.

Italian

semantica

[nome] Semantica h una branca della linguistica che studia il significato. [vedi SIMPLE, SPARKLE, TRINDI.

Spanish

Semantica

[nom] La Semantica es el analisis de una lengua para determinar el significado. [Viase SIMPLE, SPARKLE, TRINDI.

Finnish

semantiikka

[substantiivi] Semantiikka tutkii kielen merkitystd. [Katso SIMPLE, SPARKLE, TRINDI.

Danish

Semantik

Semantik er analyse af sprog til fastsfttelse af betydning. [se SIMPLE, SPARKLE, TRINDI]

na vrh

English

shallow parser

A shallow parser is computer software which parses language to a point where a rudimentary level of grammatical structure and meaning can be realised; this is often used in order to identify passages of text which can then be analysed in further depth to fulfil the particular objective.

Slovenian

plitka skladenjska analiza

Plitka skladenjska analiza je vrsta računalniškega programa, s katerim jezik razčlenimo na najmanjše slovnične in pomenske enote. Program uporabljamo za prepoznavanje sklopov teksta, ki jih je kasneje mogoče tudi podrobneje analizirati.

German

Shallow Parser

Ein Shallow Parser ist eine Computersoftware, die Sprache analysiert, bis ein elementarer Verständnisgrad der grammatischen Struktur und Bedeutung erreicht wird; die entsprechende Software wird häufig eingesetzt, um Textpassagen zu ermitteln, die anschließend gründlicher analysiert werden können, um den jeweiligen Zielvorgaben gerecht zu werden.

Croatian

plitki parser

Plitki parser je računalni software koji parsa jezik do točke na kojoj se može realizirati rudimentarna razina gramatičke strukture i značenja; često se rabi za utvrđivanje odlomaka u tekstu koji se zatim analiziraju do dublje razine kako bi se postigao određeni cilj..

French

shallow parser

Terme anglais désignant un logiciel informatique qui analyse le langage en vue d'atteindre un niveau de compréhension et de structure grammaticale minimum ; souvent utilisé pour identifier des passages d'un texte pouvant ensuite etre analysés d'une maniere plus approfondie afin d'atteindre l'objectif fixé.

Italian

analizzatore superficiale

Un analizzatore superficiale analizza il linguaggio in modo da ottenere un livello elementare di analisi della struttura grammaticale e del significato; spesso viene utilizzato per identificare passi di un testo che poi possono essere oggetto di un'analisi piu approfondita diretta a specifici obiettivi..

Spanish

Analizador superficial

Un analizador superficial es un soporte lógico que analiza el lenguaje hasta la consecución de un nivel rudimentario de estructura gramatical y de significado; se utiliza con frecuencia para identificar pasajes de texto que pueden analizarse luego con más profundidad para alcanzar un objetivo concreto.

Finnish

pintajäsennin

Pintajäsennin on tietokoneohjelma, joka jäsentää kieltä sen verran, että sille voidaan antaa perustasoinen kieliopillinen ja semanttinen rakenne. Tätä tulosta käytetään usein tunnistamaan tekstin osia, joita sitten voidaan analysoida tarkemmin johonkin tiettyyn käyttöön.

Danish

Grovparser

En grovparser er et program der parser en tekst til et punkt hvor endnu kun en rudimentar forstaelse af den grammatiske struktur og af betydningen er opnaet; dette bruges ofte til at finde passager i en tekst som derefter kan underkastes dybere analyse med henblik pa det specifikke formal.

na vrh

English

speaker identification

A human voice is as unique to an individual as a fingerprint. This makes it possible to identify a speaker and to record the characteristics of his or her voice for use as the basis for future verification.
Note:[see CAVE, PICASSO]

Slovenian

prepoznavanje govorca

Človeški glas se od osebe do osebe razlikuje. Na podlagi tega, je možno identificirati govorca in si zabeležiti karakteristike njegovega glasu.
Note:[glej CAVE, PICASSO]

German

Sprechererkennung

Eine menschliche Sprache ist ebenso einmalig wie ein Fingerabdruck. Damit wird es möglich, einen Sprecher zu identifizieren und die Charakteristika seiner Stimme aufzunehmen, um sie für spätere Erkennungszwecke zu verwenden.
Note:[siehe CAVE, PICASSO]

Croatian

identifikacija govornika

Ljudski glas je jedinstven, baš kao i otisak prsta. Stoga je moguće identificirati govornika i zabilježiti karakteristike njegova ili njezina glasa koji se može uporabiti kao temelj za buduću provjeru.

French

identification du locuteur

Tout comme une empreinte digitale, une voix est unique. C'est pourquoi un locuteur peut etre identifié et il est alors possible d'enregistrer les caractéristiques de sa voix, lesquelles serviront a une vérification ultérieure.
Note:[voir CAVE, PICASSO]

Italian

identificazione del locutore

La voce ha per ciascuna persona lo stesso carattere di unicita delle impronte digitali e consente quindi di identificare un locutore e di registrare le caratteristiche della sua voce per utilizzarle come base di partenza per future verifiche.
Note:[vedi CAVE, PICASSO]

Spanish

Identificación del hablante

La voz humana es como las huellas dactilares, única para cada individuo. Por eso se puede identificar a la persona que habla y registrar las características de su voz para utilizarlas como base para su futura verificación.
Note:[Véase CAVE, PICASSO]

Finnish

puhujantunnistus

Ihmisen puheääni on yhtä ainutlaatuinen kuin sormenjälki. Tämä mahdollistaa puhujan tunnistamisen ja hänen äänensä ominaispiirteiden tallentamisen myöhempää puhujan varmistamista varten.
Note:[Katso CAVE, PICASSO]

Danish

Taleridentifikation

Menneskets stemme er lige sa individuel som dets fingeraftryk. Dette gor det muligt at idenficere en talende og at optage hans eller hendes stemme til brug for senere verificering.
Note:[see CAVE, PICASSO]

na vrh

English

speaker independent

[phrase] Speaker independent is a term applied to a speech recognition system which is capable of recognising speech regardless of the speaker, i.e. it does not need to be trained to recognise individual speakers. [see ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS.

Slovenian

neodvisen od govorca

Neodvisen od govorca je izraz, ki označuje lastnost sistema za prepoznavanje govora. Ta je sposoben prepoznavati govor nodvisno od govorca, npr. ni ga treba naučiti prepoznavanja posameznih govorcev. [glej ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS.

German

sprecherunabhdngig

[Adjektiv] Sprecherunabhdngig beschreibt ein Spracherkennungssystem, das in der Lage ist, Sprache unabhdngig vom Sprecher zu erkennen, d.h. es mu_ nicht trainiert werden, um einzelne Sprecher zu erkennen. [siehe ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS.

Croatian

neovisan o govorniku

[fraza] Termin "neovisan o govorniku" odnosi se na sustav za prepoznavanje govora koji može prepoznavati govor neovisno o govorniku, tj. ne zahtijeva obuku za prepoznavanje pojedinih govornika.

French

reconnaissance multilocuteur

[locution] La reconnaissance multilocuteur est une expression disignant un systhme de reconnaissance de la parole pouvant fonctionner indiffiremment avec plusieurs locuteurs, ce qui signifie qu'il n'est pas nicessaire de la paramitrer pour chaque locuteur particulier. [voir ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS.

Italian

indipendente dal locutore

[locuzione] Indipendente dal locutore h una sistema di riconoscimento del parlato in grado di riconoscere il discorso indipendentemente dalle caratteristiche vocali di ciascun locutore, ossia che non deve essere addestrato a riconoscere i singoli locutori. [vedi ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS.

Spanish

Independiente del hablante

[frase] Independiente del hablante es una expresisn que designa un sistema de reconocimiento de la voz capaz de reconocer el habla independientemente del hablante, es decir, que no necesita entrenamiento para reconocer a oradores especmficos. [Viase ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS.

Finnish

puhujariippumaton

[adjektiivi] Kdsitettd puhujariippumaton kdytetddn puheentunnistusjdrjestelmdstd, joka tunnistaa puhetta puhujasta riippumatta. Jdrjestelmdd ei siis tarvitse opettaa tunnistamaan yksittdistd puhujaa. [Katso ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS.

Danish

Taleruafhfngig

Et stemmeuafhfngigt talegenkendelsessystem er et som er i stand til at genkende tale unanset den talende, dvs. det skal ikke trfnes til at genkende individuelle stemmer.[se ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS]

na vrh

English

speaker verification

Once a human voice has been identified. Since it is unique, this makes it possible to use this identification as the basis for verifying that an individual is entitled to access a service or a resource. The types of problems which have to be overcome are, for example, recognising that the speech is not recorded, selecting the voice through noise (either in the environment or the transfer medium), and identifying reliably despite temporary changes (such as caused by illness).
Note:[see CAVE, PICASSO]

Slovenian

potrjevanje govorca

Ko enkrat prepoznamo človeški glas, lahko na podlagi njegove unikatnosti ustvarimo nekakšen ključ, ki omogoča dostop do določenih storitev ali virov. Ovire, katere je potrebno premagati, so npr. prepoznavanje, ali slišani glas ni posnet, razločevanje glasu od hrupa (tako v okolici kot tudi v prenosnem mediju) in ugotavljanje prave osebe, kljub začasnim spremembam (npr. sprememba glasu zaradi bolezni).
Note:[glej CAVE, PICASSO]

German

Sprecherverifizierung

Wenn eine menschliche Stimme einmal erkannt wurde, ist es aufgrund ihrer Einmaligkeit möglich, auf der Grundlage dieser Erkennung zu überprüfen, ob die Person eine Zugangsberechtigung zu einem Dienst oder einer Ressource besitzt. Die Probleme, die es hierbei zu bewältigen gilt, sind unterschiedlicher Art: Erkennen, daß die Sprache nicht aufgezeichnet ist, Heraushören der Stimme bei Hintergrundgeräuschen (in der Umgebung oder im Übertragungsmedium), zuverlässige Stimmerkennung trotz vorübergehender stimmlicher Veränderungen (z.B. infolge von Krankheit)
Note:[siehe CAVE, PICASSO]

Croatian

provjera govornika

Provodi se nakon identifikacije ljudskog glasa. Budući da je ljudski glas jedinstven, moguće je identifikaciju uporabiti kao temelj za provjeru je li neka osoba ovlaštena da pristupi nekoj usluzi ili resursu. Poteškoće koje treba prevladati su npr. prepoznavanje nesnimljenog govora, odabir glasa u uvjetima buke (bilo da je buka u okruženju ili u mediju za prijenos) te pouzdana identifikacija unatoč privremenim promjenama (npr. uslijed bolesti).

French

vérification du locuteur

Des qu'une voix humaine a été identifiée. Puisqu'elle est unique, cela permet d'utiliser cette identification pour s'assurer que le locuteur dispose d'une autorisation d'acces a un service ou a une ressource. Au nombre des problemes a résoudre figure la possibilité de reconnaître que la voix n'a pas été enregistrée, de distinguer la voix au milieu d'un bruit (qu'il soit ambiant ou imputable au moyen de communication) et de l'identifier avec certitude en dépit d'altérations temporaires (telles que celles induites par une maladie).
Note:[voir CAVE, PICASSO]

Italian

verifica del locutore

E' il processo di verifica dell'identita di una persona attraverso la previa identificazione della sua voce, per permettere l'accesso a servizi e risorse. I problemi da risolvere riguardano, ad esempio, la capacita di riconoscere che la voce non e registrata, di selezionare la voce in mezzo al rumore (dell'ambiente o del mezzo di comunicazione) e di identificarla in modo attendibile nonostante mutamenti temporanei(ad es. causati da una malattia).
Note:[vedi CAVE, PICASSO]

Spanish

Verificación del hablante

Después de que la voz humana de una persona haya sido identificada, y puesto que es singular y única, puede utilizarse dicha identificación como base para verificar que la persona en cuestión está autorizada a entrar a un servicio o recurso. Los tipos de problemas que hay que superar son, por ejemplo, el reconocer que la voz no es una grabación, el seleccionar la voz de entre ruidos (ya sean ambientales o del medio de transferencia), e identificar sin lugar a dudas, a pesar de cambios temporales (tal como los ocasionados por enfermedad).
Note:[Véase CAVE, PICASSO]

Finnish

puhujan varmistaminen

Puhujan äänen tunnistamisen jälkeen tapahtuva toimi. Koska puheääni on ainutlaatuinen, äänen tunnistamista voidaan käyttää sen varmentamiseen, että yksilöllä on oikeus päästä käsiksi palveluun tai resurssiin. Puhujan varmistamisessa on muun muassa seuraavia ongelmia: puheen erottaminen nauhoitetusta puheesta, äänen tunnistaminen ympäristön tai välityskanavan metelin lävitse, luotettava tunnistaminen riippumatta satunnaisista (esimerkiksi sairauden aiheuttamista) äänen muutoksista.
Note:[Katso CAVE, PICASSO]

Danish

Stemmeverificering

Nar forst et menneskes stemme er identificeret. Da den er individuel er det muligt at bruge denne identificering som grundlag for at verificere/bevise/bekrafte at en person har ret til at bruge en bestemt tjeneste eller resurse. Problemer der skal overvindes er f.eks. at finde ud af om stemmen overhovedet er blevet optaget, at skelne stemmen fra stoj (det vare sig i omradet eller i overforselsmediet) og at identificere korrekt pa trods af midlertidige forandringer (sasom sygdom der satter sig pa stemmen).
Note:[se CAVE, PICASSO]

na vrh

English

speech recognition

The sound of speech is received by a computer in analogue wave forms which are analysed to identify the units of sound (phonemes) which make up words. Statistical models of phonemes and words are used to recognise either discrete or continuous speech input. The production of quality statistical models requires extensive training samples (corpora) and vast quantities of speech have been collected and continue to be collected for this purpose. There are a number of significant problems to be overcome if speech is to become a commonly used medium for dealing with a computer. The first of these is the ability to recognise continuous, or spontaneous, speech rather than speech which is deliberately delivered by the speaker as a series of discrete words separated by a pause. The next is to recognise any speaker, avoiding the need to train the system to recognise the speech of a particular individual. There is also the serious problem of the noise which can interfere with recognition, either from the enviro.

Slovenian

razpoznavanje govora

Računalnik prejme zvok govora v obliki analognih valov, ki jih analizira in razpozna zvokovne enote (foneme), ki sestavljajo besede. Statistični modeli fonemov in besed se uporabljajo za razpoznavanje diskretnega ali zveznega govornega vnosa. Za izdelavo kvalitetnih statističnih modelov potrebujemo obsežne poskusne vzorce (korpuse) in v ta namen so bile zbrane in se še naprej zbirajo velike količine govorjenega materiala. Da bi lahko govor postal običajen medij za sporazumevanje z računalniki, je treba rešiti številne večje težave. Ena od teh je zmožnost razpoznavanja zveznega (spontanega) govora in ne izključno govora, ki ga govorec namerno oblikuje kot niz posameznih besed, ločenih s premorom. Naslednja težava je, da mora računalnik biti sposoben razpoznati kateregakoli govorca, ne da bi bilo potrebno sistem naučiti razpoznavati govor določenega posameznika. Resno težavo predstavljajo tudi različni šumi iz okolja, ki lahko ovirajo razpoznavanje.

German

Spracherkennung

Die Laute der gesprochenen Sprache werden vom Computer in Form von Analogwellen erfa_t; diese werden dann analysiert, um die Lautelemente (die sog. Phoneme) zu erkennen, aus denen die Wvrter bestehen. Eine Eingabe in Form von einzelnen Spracheinheiten oder von kontinuierlich gesprochener Sprache wird anhand von statistischen Phonem- und Wortmodellen erkannt. Zur Erstellung statistischer Modelle hoher Qualitdt werden umfangreiche Testproben (Korpora) benvtigt, und deshalb wurden und werden in erheblichem Umfang Sprachproben zusammengetragen. Wenn Sprache zu einem gemeinhin eingesetzten Medium f|r die Computerarbeit werden soll, sind einige Probelme von erheblichem Ausma_ zu bewdltigen. Das erste Problem dieser Art betrifft die Fdhigkeit, kontinuierlich oder spontan gesprochene Sprache zu erkennnen anstelle einer Sprache, die vom Sprecher bewu_t in Form von aneinandergereihten, durch eine Pause getrennten einzelnen Wvrtern gesprochen wird. Ein weiteres Problem ist das Erkennen eines beliebigen Sprecher.

Croatian

prepoznavanje govora

Računalo prima zvuk govora u obliku analognih valova koji se analiziraju kako bi se utvrdile zvukovne jedinice (fonemi) koje sačinjavaju riječi. Statistički modeli fonema i riječi rabe se za prepoznavanje diskretnog ili kontinuiranog govornog ulaza. Izrada kvalitetnih statističkih modela zahtijeva opsežne uzorke za obuku (korpuse) te su za tu svrhu prikupljene i nadalje se prikupljaju velike količine govornog materijala. Postoji niz poteškoća koja valja riješiti kako bi govor postao uobičajeni medij za komunikaciju s računalom. Prva poteškoća je sposobnost računala da prepoznaje kontinuirani, spontani govor, a ne samo govor koji je namjerno izgovoren kao niz diskretnih riječi odvojenih stankama. Druga poteškoća je prepoznavanje bilo kojeg govornika, bez potrebe za obučavanje sustava da prepoznaje govor pojedinih govornika. Postoji i ozbiljan problem buke koja može ometati prepoznavanje, bilo one koja nastaje u okruženju u kojem govornik rabi sustav, bilo one koju uzrokuje medij za transmisiju, npr. t.

French

reconnaissance de la parole

L'ordinateur pergoit la parole sous forme d'ondes analogiques qu'il analyse afin d'identifier les iliments sonores (appelis phonhmes) dont sont constituis les mots. Des modhles statistiques de phonhmes et de mots sont utilisis pour reconnantre les flux continus ou discontinus de parole. La production de modhles statistiques de qualiti nicessite de nombreux ichantillons d'entrannement (corpus) et de grandes quantitis d'archives sonores ont dij` iti collecties et continuent d'jtre recueillies ` cette fin. Pour que la parole devienne un moyen courant d'interaction avec des ordinateurs, il faut encore risoudre certains problhmes majeurs. Au premier rang d'entre eux figure l'aptitude ` reconnantre la parole en continu ou spontaniment pluttt qu'un discours sciemment formuli sous forme d'une sirie discontinue de mots entrecoupis par des pauses. Ces systhmes doivent igalement jtre capables de comprendre tous les locuteurs, ce qui ivitera d'avoir ` les paramitrer avant de reconnantre la voix d'une personne.

Italian

riconoscimento della voce

Il suono della voce h percepito dall'elaboratore elettronico in forma di onde analogiche, che sono analizzate per identificare le unit` di suono (fonemi) che costituiscono le parole. Il riconoscimento del parlato, per singole parole o continuo, avviene sulla base di modelli statistici dei fonemi e delle parole. Per produrre modelli statistici di qualit`, sono stati e continuano ad essere raccolti ampi corpus di esempi di discorsi. Perchi la voce diventi uno strumento di uso corrente nella interazione con l'elaboratore elettronico, restano da risolvere alcuni problemi di rilievo. Il primo di questi h la capacit` di riconoscere il discorso continuo, o spontaneo, contrapposto al discorso pronunciato intenzionalmente come una serie di parole distinte separate da una pausa. Un altro problema h la capacit` di riconoscere qualsiasi locutore, in modo da evitare la necessit` di insegnare al sistema a riconoscere la voce di una determinata persona. Una grossa difficolt` h rappresentata dal rumore che pur .

Spanish

Reconocimiento del habla

El ordenador recibe el sonido de la voz en forma de ondas analsgicas que se analizan para identificar las unidades de sonido (denominadas fonemas) constitutivas de las palabras. Se utilizan modelos estadmsticos de fonemas y de palabras para reconocer la introduccisn de datos de voz discretos o continuos. La produccisn de modelos estadmsticos de calidad requiere disponer de amplias muestras de formacisn (corpus). Con este fin, se han recogido ya y se seguiran recogiendo enormes cantidades der datos de voz. No obstante, deberan superarse muchmsimos problemas para que el habla llegue a utilizarse de manera generalizada como medio para comunicarse con un ordenador. El primero de ellos es la capacidad de reconocer voz continua, o espontanea, en lugar de enunciados emitidos deliberadamente por el orador en forma de palabras independientes separadas por una pausa. El problema siguiente es reconocer a cualquier orador, evitando la necesidad de entrenar el sistema en el reconocimiento de la voz de una pe.

Finnish

puheentunnistus

Tietokone ottaa vastaan puheddnen analogisessa aaltomuodossa, jota analysoidaan sanat muodostavien ddnneyksikviden (foneemien) tunnistamiseksi. Foneemien ja sanojen tilastollisia malleja kdytetddn joko irrallisen tai jatkuvan puheen tunnistamiseen. Laadukkaiden tilastollisten mallien tuottaminen edellyttdd laajoja opetusaineistoja (korpuksia) ja huomattavia mddrid puhetta on koottu ja kootaan tdhdn tarkoitukseen. Jotta puheesta tulisi yleisesti kdytetty vdline tietokoneen kanssa kommunikoimisessa, on voitettava joukko merkittdvid ongelmia. Ensimmdinen ndistd on kyky tunnistaa jatkuvaa tai spontaania puhetta, sen sijaan ettd tunnistettaisiin puhetta, jonka puhuja on jo tauottanut selkedsti erillisiksi sanoiksi. Seuraava ongelma on tunnistaa kuka tahansa puhuja ilman ettd jdrjestelmdd tarvitsee opettaa tunnistamaan tietyn yksilvn puhetta. Melu on myvs vakava ongelma, joka sekoittaa tunnistusta; melu voi tulla ympdristvstd, jossa puhuja kdyttdd jdrjestelmdd tai se voi tulla puheen vdlityskanavast.

Danish

Talegenkendelse

Lyden af tale overfxres til en datamat som analoge bxlger som analyseres for at fastlfgge de lydenheder (fonemer) som danner ord. Der bruges statistiske modeller af fonemer og ord til at genkende enten diskret eller sammenhfngende tale-inddata. Frembringelsen af velfungerende statistiske modeller krfver omfattende samlinger af trfningseksempler (korpora), og store mfngder tale er blevet og bliver stadig optaget til dette formel.En rfkke vigtige krav skal opfyldes, hvis tale skal blive et almindeligt brugt medium til at kommunikere med en datamat pe. Det fxrste er evnen til at genkende sammenhfngende spontan tale, i modsftning til en sekvens ord der bevidst udtales enkeltvis med pause imellem. Det nfste er genkendelsen af enhver talende, se man ikke skal trfne systemet til at genkende enkeltindividers mede at tale pe. Dertil kommer problemet med stxj som kan besvfrliggxre genkendelse, enten fra de omgivelser hvor den talende bruger systemet eller stxj opsteet i transmissionsmediet, f.eks. telefonlinjen. Stxjr

na vrh

English

speech synthesis

Speech is synthesised from filled templates, by playing 'canned' recordings or concatenating units of speech (phonemes, words) together. Speech generated has to account for aspects such as intensity, duration and stress in order to produce a continuous and natural response.
Note:see ACCeSS, ARISE, IDAS, ISLE, VODIS

Slovenian

tvorjenje govora

Umetni govor sintetiziramo tako, da izhajamo iz predlog, z reprodukcijo strojnih zapisov ali spajanjem govornih enot (fonemov, besed). Pri umetnem govoru je treba upoštevati vidike, kot so jakost, trajanje in poudarki, da je govor nepretrgan in da zveni čimbolj naravno.

German

Sprachsynthese

Die Sprachsynthese erfolgt anhand von ausgef, llten Schablonen durch das gleichzeitige Abspielen von zuvor aufgezeichneten Aufnahmen oder verkettenden Spracheinheiten (Phoneme, Worte). Generierte Sprache mu_ Aspekte ber, cksichtigen wie Intensitdt, Dauer und Betonung, um ein kontinuierliches und nat, rliches Resultat zu erhalten.
Note:siehe ACCeSS, ARISE, IDAS, ISLE, VODIS

Croatian

sinteza govora

Govor se sintetizira iz ispunjavanja predložaka, reprodukcijom gotovih zapisa ili povezivanjem govornih jedinica (fonema, riječi). Generirani govor mora pokrivati aspekte poput intenziteta, trajanja i naglaska kako bi proizveo kontinuirani i prirodni odgovor.

French

synthhse de la parole

La parole est synthitisie ` partir de modhles complitis par des fragments prienregistris ou par concatination d'iliments de parole (phonhmes, mots). L'accent doit jtre mis sur l'intensiti, la durie et l'intonation de la parole ainsi synthitisie afin d'obtenir un flux continu et naturel.
Note:voir ACCeSS, ARISE, IDAS, ISLE, VODIS

Italian

sintesi del discorso

Sintesi del discorso i il processo di sintesi del linguaggio parlato. Si attua partendo da campioni, attivando parti preregistrate o con catenandounit` vocali (fonemi, parole). La generazione del discorso deve tenere conto di aspetti quali l'intensit`, la durata e l'intonazione per produrre un flusso continuo e naturale.
Note:vedi ACCeSS, ARISE, IDAS, ISLE, VODIS

Spanish

Sintetizacisn del habla

El habla puede sintetizarse partiendo de plantillas rellenadas, reproduciendo grabaciones "prefabricadas" o concatenando unidades de la oracisn (fonemas, palabras) entre sm. La oracisn asm generada tiene que tener en cuenta aspectos tales como la intensidad, duracisn y esfuerzos a fin de producir una respuesta continua y natural.
Note:Viase ACCeSS, ARISE, IDAS, ISLE, VODIS

Finnish

puhesynteesi

Puhetta syntetisoidaan kdyttden joko valmiita ddnitettyjd malleja tai yhdistdmdlld puheen yksikvitd (foneemeja, sanoja) yhteen. Keinotekoisesti tuotetun puheen tdytyy ottaa huomioon muun muassa intensiteetti, kesto ja paino, jotta lopputulos olisi jatkuvaa ja luontevaa.
Note:Katso ACCESS, ARISE, IDAS, ISLE, VODIS

Danish

Talesyntese

Tale syntetiseres fra udfyldte skabeloner, enten ved at afspille tidligere optaget talte ord eller ved at sammenkfde talesprogets enheder (fonemer, ord). Den genererede tale me imxdekomme krav om ting som intensitet, varighed og tryk for at kunne frembringe et sammenhfngendet og naturligt respons.
Note:see ACCeSS, ARISE, IDAS, ISLE, VODIS

na vrh

English

speech to text

Speech to text is the process of analysing speech and producing its textual equivalent; a typical example of a speech to text application is in dictation systems.

Slovenian

spreminjanje govora v besedilo

Spreminjanje govora v besedilo je postopek, sestavljen iz analize govora in spreminjanje slednjega v besedilo; značilen primer za spreminjanje govora v besedilo je sistem za narekovanje.

German

Sprache-zu-Text

Sprache-zu-Text ist der Proze_ des Analysierens gesprochener Sprache und des Erzeugens der textlichen Entsprechung; ein typisches Beispiel f, r eine Sprache-Text-Anwendung sind Diktiersysteme.

Croatian

pretvaranje govora u tekst

Pretvaranje govora u tekst postupak je analize govora i proizvodnje njegovog tekstualnog ekvivalenta; tipičan primjer primjene pretvaranja govora u tekst su sustavi za diktiranje..

French

parli-icrit

Le parli-icrit est le processus consistant ` analyser la parole et ` la transposer en texte ; un exemple typique d'application parli-icrit est un systhme de dictie.

Italian

dal discorso al testo

E' il processo di analisi del discorso e di produzione del suo equivalente testuale; un esempio tipico di applicazione dal discorso al testo h quello dei sistemi di dettatura..

Spanish

Conversisn de habla a texto

La conversisn de habla a texto es el proceso de analizar la oracisn hablada y producir de ella su equivalente en texto escrito; un ejemplo tmpico de este tipo de aplicacisn son los sistemas de dictado.

Finnish

puheesta tekstiksi muuntaminen

Puheesta tekstiksi muuntaminen on prosessi, jossa puhetta analysoidaan ja tuotetaan siitd tekstivastine. Tyypillinen puheesta tekstiksi tapahtuva muunnos on sanelujdrjestelmissd.

Danish

Tale-til-tekst

Tale-til-tekst er det at analysere tale og frembringe den tilsvarende skrevne tekst. Et typisk eksempel pe en tale-til-tekst applikation er dikteringssystemer.

na vrh

English

spell checker

A spell checker is software which checks the spelling of words, usually embedded in another program such as a word processor, desktop publishing package, spreadsheet, presentation package, etc..

Slovenian

črkovalnik

Črkovalnik je programska oprema, ki preverja črkovanje besed. Običajno je dodan že obstoječemu programu, na primer urejevalniku besedil, paketu za namizno založništvo, programu za delo s preglednicami, prezentacijami itd.

German

Rechtschreibpr|f-programm

Ein Rechtschreibpr, fprogramm ist eine Software, die die Rechtschreibung von Wvrtern , berpr, ft und die normalerweise in einem anderen Programm wie Textverarbeitung, Desktop-Publishing-Paket, Tabellenkalkulation, Prdsentationspaket usw. enthalten ist.

Croatian

pravopisni provjernik

Pravopisni provjernik je software koji provjerava pravopisnu ispravnost riječi, a obično je dio drugog programa, kao što je urednik teksta, paket za stolno izdavaštvo, tablični kalkulator, paket za prezentaciju itd..

French

virificateur orthographique

Un virificateur orthographique est un logiciel qui virifie l'orthographe des mots, habituellement intigri dans un autre programme tel qu'un traitement de texte, un logiciel de publication assistie par ordinateur, un tableur, un logiciel de prisentation, etc.

Italian

controllore ortografico

Un controllo reortografico h un programma che controlla l'ortografia delle parole, generalmente inserito in un altro programma come un sistema di scrittura, un pacchetto di desktop publishing, un foglio elettronico, un pacchetto di presentazione, ecc..

Spanish

Corrector ortografico

Un corrector ortografico es un soporte lsgico que verifica y corrige la ortografma de las palabras, y que normalmente va integrado en otro programa, tal como un programa de tratamiento de textos, de autoedicisn, de hojas de calculo, de presentacisn, etc.

Finnish

oikolukuohjelma

Oikolukuohjelma on ohjelma, joka tarkistaa sanojen oikeinkirjoituksen. Yleensd oikoluku sisdltyy osana toiseen ohjelmaan, kuten esimerkiksi tekstinkdsittelyohjelmaan, julkaisujdrjestelmddn, taulukkolaskentaohjelmaan, esitysohjelmaan jne.

Danish

Stavekontrol

En stavekontrol er et program der kontrollerer ords stavning, normalt som en del af et andet program sesom en tekstbehandler, en desktop publishing package, et regneark, en presentation package el.lign.

na vrh

English

spontaneous speech

Spontaneous speech is often used synonymously with continuous speech but more explicitly recognising that there are other characteristics of speech which make it difficult to understand, such as the tendency for people not to speak grammatically correctly or to speak in ways which make it difficult to maintain consistent context.
Note:see ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS

Slovenian

spontani govor

Spontani govor je pogosto sinonim za govor brez prekinitev, vendar bolj eksplicitno nakazuje na to, da obstajajo druge značilnosti govora, ki otežujejo razumevanje, kot je na primer težnja ljudi po tem, da ne govorijo slovnično pravilno oziroma da govorijo na način, ki jim otežuje ohranjanje doslednega konteksta.

German

Spontan gesprochene Sprache

Spontan gesprochene Sprache wird oft synonym mit kontinuierlicher Sprache verwendet, es wird jedoch explizit anerkannt, da_ es andere Charakteristika der gesprochenen Sprache gibt, die das Sprachverstdndnis erschweren; beispielsweise die Tendenz der Menschen nicht grammatikalisch korrekt zu sprechen oder auf eine Art zu sprechen, die die Erstellung eines konsistenten Kontexts erschwert.
Note:siehe ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS

Croatian

spontani govor

Spontani govor često se rabi u istom značenju kao i kontinuirani govor, ali eksplicitnije ukazuje na to da postoje druge karakteristike govora koje otežavaju razumijevanje, kao što su ljudska sklonost gramatičkim pogreškama i načinu govorenja koji otežava prepoznavanje konzistentnog konteksta.

French

parole spontanie

La parole spontanie est souvent utilisie comme synonyme de parole continue, mais reconnant de manihre plus explicite qu'il existe d'autres caractiristiques dans la parole qui compliquent la comprihension comme par exemple la tendance qu'ont les gens ` s'exprimer de manihre grammaticalement incorrecte ou de manihre illogique, ce qui n'a pas pour effet de simplifier la comprihension du contexte.
Note:voir ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS

Italian

discorso spontaneo

Discorso spontaneo h una locuzione che viene spesso utilizzata come sinonimo di discorso continuo anche se ha caratteristiche diverse che lo rendono di piy difficile comprensione come la tendenza tra la gente a parlare in maniera grammaticalmente non corretta o di esprimersi in modo tale da rendere difficoltoso mantenere un contesto costantemente coerente.
Note:vedi ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS

Spanish

Habla espontanea

La expresisn habla espontanea se utiliza frecuentemente como sinsnimo de habla continua, si bien, y de forma mas explmcita, atiende al hecho de que hay otras caractermsticas de la voz (oracisn) humana que dificultan la comprensisn, tal como es el caso de la tendencia de las personas a no hablar con correccisn gramatical o a hablar de forma que sea dificil mantener un contexto congruente.
Note:Viase ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS

Finnish

spontaani puhe

Spontaania puhetta kdytetddn usein synonyymisesti jatkuvan puheen kanssa, mutta tdsmdllisemmin ottaen siihen sisdltyy myvs se, ettd puheen muut ominaisuudet tekevdt siitd vaikeasti ymmdrrettdvdd. Nditd piirteitd ovat esimerkiksi ihmisten taipumus puhua kieliopillisesti epdtdydellisid ilmauksia tai puhua niin, ettd puhe ei muodosta asialtaan yhtendistd kokonaisuutta.
Note:Katso ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS

Danish

Spontan tale

Spontan tale bruges ofte synonymt med sammenhfngende tale, men mere specifikt om at der er andre ting ved talesprog der gxr det svfrt at forste, sesom folks tendens til at tale ugrammatisk eller pe meder der gxr det vanskeligt at holde konteksten konsistent.
Note:se ACCeSS, ARISE, CAVE, IDAS, ISLE, PICASSO, REWARD, VODIS

na vrh

English

style checker

[phrase] A style checker is software which checks a document to ensure that it conforms to a template defining the structure of the text and the document containing it; also the checking of the use of phrases or sentences in a predefined way.

Slovenian

pregledovalnik sloga

Pregledovalnik sloga je programska oprema, ki preverja, ali se dokument sklada s predlogo, ki definira strukturo teksta in dokumenta, ki ta tekst vsebuje; prav tako preverja uporabo stavkov in fraz, ki so bili predhodno definirani.

German

Stilpr|fprogramm

[Nomen] Ein Stilpr, fprogramm ist eine Software, die ein Dokument , berpr, ft, um sicherzustellen, da_ dieses mit einer Schablone , bereinstimmt, die die Struktur des Textes und das entsprechende Dokument definiert; ferner \berpr, fung des Gebrauchs von Phrasen oder Sdtzen nach einer vorab definierten Vorgehensweise.

Croatian

provjernik stila

[fraza] Provjernik stila je software koji provjerava je li dokument usklađen s predloškom koji definira strukturu teksta i dokumenta koji sadržava taj tekst; također provjerava uporabu fraza i rečenica na prethodno definiran način..

French

virificateur stylistique

[locution] Un virificateur stylistique est un logiciel qui examine un document pour s'assurer qu'il correspond ` une structure type du texte et du document qui le renferme ; disigne igalement la virification de l'emploi des locutions ou des phrases d'une manihre pridifinie.

Italian

controllore stilistico

[locuzione] Un controllore stilistico h un programma che controlla un documento per garantirne la sua conformit` ad un modello che definisce la struttura del testo e il documento che lo contiene; e verifica anche l'uso di sintagmi e frasi..

Spanish

Corrector de estilo

[frase] Un corrector de estilo es un soporte lsgico que comprueba el ajuste de un documento a una plantilla que define la estructura del texto y del documento que lo contiene; tambiin signifca la comprobacisn de frases o de oraciones para que se utilicen de una manera predefinida.

Finnish

tyylintarkistin

[substantiivi] Tyylintarkistin on ohjelma, joka tarkastaa, ettd dokumentti ja sen sisdltdmd teksti noudattaa mallinsa mukaista rakennetta. Termilld tarkoitetaan myvs sen tarkistamista, ettd ilmauksia tai lauseita kdytetddn mddritellylld tavalla.

Danish

Stilkontrol

En stilkontrol er et program der kontrollerer et dokument for at sikre at det er i overensstemmelse med en skabelon der definerer tekstens struktur og det dokument der indeholder den; kan ogse kontollere brugen af sftninger og delsftninger pe en foruddefineret mede.

na vrh

English

summarise

[verb] To summarise is to produce a concise description of a document, which covers the full scope of its contents.[see MULINEX.

Slovenian

povzeti

Povzeti pomeni narediti natančen opis dokumenta, ki povzame celotno vsebino dokument.

German

zusammenfassen

[Verb] Zusammenfassen bedeutet eine prägnante Dokumentbeschreibung erstellen, die sich auf den gesamten Inhalt des Dokuments erstreckt. [siehe MULINEX.

Croatian

sažimati

[glagol] Sažimati znači izraditi koncizan opis dokumenta koji pokriv cijeli opseg njegova sadržaja.

French

résumer

[verbe] Résumer, c'est produire une description concise d'un document, couvrant l'intégralité de son contenu. [voir MULINEX.

Italian

riassumere

[verbo] Riassume resignifica produrre una descrizione concisa del contenuto di un documento.[vedi MULINEX.

Spanish

Resumir

[vb] resumir es producir una descripción concisa de un documento, abarcando todo el ámbito de su contenido. [Véase MULINEX.

Finnish

tiivistää

[verbi] Tiivistäminen tarkoittaa dokumentin tiiviin ja sisällön kattavan kuvauksen tuottamista. [Katso MULINEX.

Danish

Resummere

At resummere vil sige at frembringe en kort og koncis beskrivelse af et dokument, som dakker alle aspekter af dets indhold. [se MULINEX]

na vrh

English

syllable

[noun] A syllable is a unit of pronunciation which is more than a single sound (see phoneme above) and smaller than a word.

Slovenian

zlog

Zlog je enota izgovorjave, ki je sestavljena iz več kot enega zvoka (glej fonem zgoraj) in je manjša od besede.

German

Silbe

[Nomen] Eine Silbe ist eine Ausspracheeinheit, die aus mehr als einem Laut besteht (s. Phonem oben) und kleiner als ein Wort ist.

Croatian

slog

[imenica] Slog je izgovorna jedinica koja je veća od jednog zvuka (vidi fonem) a manja od riječi..

French

syllabe

[nom] Une syllabe est une unité phonétique comprenant plus d'un son (voir ci-dessus phoneme) et plus petite qu'un mot.

Italian

sillaba

[nome] Una sillaba e un'unita di pronuncia che svolge il ruolo di principio di organizzazione di una sequenza fonematica.

Spanish

Sílaba

[nom] Una sílaba es una unidad de pronunciación mayor que un sonido (véase fonema más arriba) y que una palabra.

Finnish

tavu

[substantiivi] Tavu on kielen yksikkö, joka enemmän kuin yksittäinen äänne tai foneemi, mutta vähemmän kuin sana.

Danish

Stavelse

En stavelse er en udtaleenhed som er mere en en enkelt lyd (jf. fonem) og mindre end et ord.

na vrh

English

syntax

[noun] Syntax is the system of rules which describe how sentences can be formed from basic elements of language, i.e. morphemes, words and parts of speech.

Slovenian

skladnja

Skladnja je sistem pravil, ki opisujejo tvorjenje stavkov iz osnovnih elementov jezika; morfemov, besed in besednih vrst.

German

Syntax

[Nomen] Syntax ist ein Regelwerk, das beschreibt, wie Sdtze aus sprachlichen Grundelementen, d.h. Morphemen, Wvrtern und Wortarten gebildet werden.

Croatian

sintaksa

[imenica] Sintaksa je sustav pravila koji opisuje kako se sastavljaju rečenice iz osnovnih jezičnih elemenata, tj. morfema i riječi..

French

syntaxe

[nom] La syntaxe est l'ensemble des rhgles qui prisident ` la formation de phrases ` partir d'iliments fondamentaux du langage, c'est-`-dire les morphhmes, les mots et les catigories grammaticales.

Italian

sintassi

[nome] Sintassi h il sistema di regole che descrive in che modo possono essere formate frasi a partire da elementi di base del linguaggio, cioh morfemi, parole e parti del discorso..

Spanish

Sintaxis

[nom] Se denomina sintaxis al sistema de reglas que describen a formacisn de las frases a partir de los elementos basicos de la lengua, es decir, morfemas, palabras y partes de la oracisn.

Finnish

syntaksi

[substantiivi] Syntaksi eli lauseoppi kuvaa sddntvjd, joilla kielen lauseita muodostetaan kielen peruselementeistd: morfeemeista, sanoista ja sanaluokista.

Danish

Syntaks

Syntaks er det system af regler som beskriver hvordan sftninger kan dannes fra sprogets grundelementer, dvs. morfemer, ord og ordklasser.

na vrh

T


English

tag

[verb] To tag is to annotate a corpus by attaching information to the words, which describes, for example, the grammatical context of the words and/or associations with other words.

Slovenian

označiti

Označiti korpus pomeni dodajati besedam informacije, ki opisujejo slovnični kontekst besede in/ali povezavo z drugimi besedami.

German

Taggen

[Verb] Taggen bedeutet einen Korpus kommentieren, indem die Wvrter mit Informationen versehen werden, die zum Beispiel den grammatischen Zusammenhang von Wvrtern und/oder Verbindungen mit anderen Wvrtern beschreiben.

Croatian

označiti

[glagol] Označiti znači obilježiti korpus tako da se svakoj riječi pridruže podaci koji opisuju npr. gramatički kontekst i/ili sintaktička pravila..

French

itiqueter

[verbe] Etiqueter, c'est annoter un corpus en attachant des informations aux mots concernant par exemple leur contexte grammatical et/ou leurs liens avec d'autres mots.

Italian

identificare

[verbo]Identificare significa annotare un corpus associando alle parole informazioni che descrivono, per esempio, il contesto grammaticale delle parole e/o associazioni con altre parole..

Spanish

Etiquetar

[vb] Etiquetar es anotar un corpus adjuntando informacisn a las palabras para describir por ejemplo, su contexto gramatical y/o las asociaciones con otras palabras.

Finnish

tagata

[verbi] Taggaamisessa korpukseen merkataan sanoihin liittyvdd informaatiota, joka kuvaa esimerkiksi sanojen kieliopillista asiayhteyttd tai suhteita toisiin sanoihin.

Danish

Tagge

At tagge vil sige at annotere et korpus ved at markere de enkelte ord f.eks. for deres grammatiske sammenhfng eller betydningssammenhfng med andre ord. (jf mark up / opmfrke)

na vrh

English

terminology

Terminology is increasingly important in today's complex technological environment where there is a host of terminologies which need to be recorded, structured, and made available for language enhanced applications. Many of the most cost-effective applications of language engineering, such as multi-lingual technical document management and machine translation, depend on the availability of the appropriate terminology banks.
Note:[see AVENTINUS, INTERVAL, OTELO, SENSUS, TERM-IT]

Slovenian

terminologija

Terminologija postaja vse pomembnejša v današnjem zapletenem tehnološkem okolju, v katerem se vsak dan srečujemo s kopico tehnoloških izrazov, ki jih je treba zapisati, strukturirati in omogočiti za naprednejšo jezikovno rabo. Večina dobičkonosnih programov, ki so narejeni na podlagi jezikovnih tehnologij, kot na primer večjezično upravljanje s tehničnimi dokumenti in strojni prevajalniki, temeljijo na dostopnosti primernih terminoloških bank.
Note:[glej AVENTINUS, INTERVAL, OTELO, SENSUS, TERM-IT]

German

Terminologie

Die Terminologie wird immer wichtiger, da in der komplexen technologieorientierten Welt von heute eine Unmenge von Fachbegriffen aufgezeichnet, strukturiert und für sprachunterstützte Anwendungen bereitgestellt werden muß. Viele der kostengünstigsten Sprachtechnologie-Anwendungen, wie z.B. mehrsprachige Verwaltung technischer Dokumente und maschinelle Übersetzung, setzen geeignete Terminologiedatenbanken voraus.
Note:[siehe AVENTINUS, INTERVAL, OTELO, SENSUS, TERM-IT]

Croatian

nazivlje

Nazivlje postaje sve važnije u suvremenom složenom tehnološkom okruženju gdje postoji niz terminoloških sustava koje valja zabilježiti, strukturirati i učiniti dostupnima za jezično osposobljene aplikacije. Mnoge isplative primjene jezičnog inženjerstva, kao što su višejezično upravljanje dokumentima i strojno prevođenje ovise o dostupnosti odgovarajućih terminoloških banaka.
Note:[siehe AVENTINUS, INTERVAL, OTELO, SENSUS, TERM-IT]

French

terminologie

La terminologie est de plus en plus importante dans l'environnement technologique complexe qui est le nôtre, ou il est nécessaire d'enregistrer, de structurer et de fournir tout un éventail de terminologies destinées aux applications intégrant des fonctions de langage naturel. Bon nombre des applications les plus rentables de l'ingénierie linguistique, telles que la gestion multilingue de documents techniques et la traduction automatique, dépendent de la disponibilité de banques terminologiques appropriées.
a terminologie est de plus en plus importante dans l'environnement technologique complexe qui est le nôtre, ou il est nécessaire d'enregistrer, de structurer et de fournir tout un éventail de terminologies destinées aux applications intégrant des fonctions de langage naturel. Bon nombre des applications les plus rentables de l'ingénierie linguistique, telles que la gestion multilingue de documents techniques et la traduction automatique, dépendent de la disponibilité de banques terminologiques appropriées.
Note:[voir AVENTINUS, INTERVAL, OTELO, SENSUS, TERM-IT]

Italian

terminologia

La terminologia sta crescendo di importanza nel complesso ambiente tecnologico di oggi dove un gran numero di terminologie devono essere registrate, strutturate e rese disponibili per le applicazioni che integrano funzioni linguistiche. Molte delle applicazioni di ingegneria linguistica economicamente pi interessanti, come la gestione multilingue dei documenti tecnici e la traduzione automatica, dipendono dalla disponibilita di appropriate banche terminologiche.
Note:[vedi AVENTINUS, INTERVAL, OTELO, SENSUS, TERM-IT]

Spanish

Terminología

La terminología es cada vez más importante en el complejo entorno tecnológico de hoy en día, en el que existe una multitud de términos que es preciso registrar, estructurar y poner a disposición de las aplicaciones lingüísticas. Muchas de las aplicaciones más productivas de la ingeniería lingüística, como la gestión de documentos técnicos multilingües y la traducción mecanizada, dependen de la disponibilidad de los bancos de terminología apropiados.
[nom] La terminología es cada vez más importante en el complejo entorno tecnológico de hoy en día, en el que existe una multitud de términos que es preciso registrar, estructurar y poner a disposición de las aplicaciones lingüísticas. Muchas de las aplicaciones más productivas de la ingeniería lingüística, como la gestión de documentos técnicos multilingües y la traducción mecanizada, dependen de la disponibilidad de los bancos de terminología apropiados. [Véase AVENTINUS, INTERVAL, OTELO, SENSUS, TERM-IT]
Note:[Véase AVENTINUS, INTERVAL, OTELO, SENSUS, TERM-IT]

Finnish

terminologia

Nykyisessä mutkikkaassa teknologisessa ympäristössä terminologia on yhä tärkeämpää, koska on yhä enemmän terminologiaa, joka pitää tallentaa, järjestää rakenteellisesti ja saattaa kieliohjelmien käyttöön. Monet kieliteknologian hyödyllisimmistä sovelluksista, kuten monikielinen teknisten dokumenttien hallinta ja konekääntäminen, ovat riippuvaisia soveltuvien termitietokantojen saatavuudesta.
Note:[Katso AVENTINUS, INTERVAL, OTELO, SENSUS, TERM-IT]

Danish

Terminologi

Terminologi har stadigt voksende betydning i dagens komplekse teknologiske miljo, hvor der er en vrimmel af terminologier der skal registreres, struktureres og stilles tilradighed for sprogorienterede applikationer. Mange af de sprogteknologiske applikationer der er mest effektive i forhold til omkostningerne, sasom flersproget handtering af tekniske dokumenter og maskinoversattelse, afhanger af om de rette terminologidatabaser er til radighed.
Note:[seAVENTINUS, INTERVAL, OTELO, SENSUS, TERM-IT]

na vrh

English

text

The term text is used frequently to distinguish written, printed, or symbolically recorded (using character encoding) language from speech.

Slovenian

besedilo

Izraz besedilo je pogosto uporabljen za razlikovanje med pisanim, natisnjenim ali simbolično (s pomočjo šifriranja znakov) zapisanim jezikom in govorom..

German

Text

Der Begriff Text wird häufig verwendet, um geschriebene, gedruckte oder symbolisch (anhand von Zeichenkodierung) erfaßte Sprache von gesprochener Sprache zu unterscheiden.

Croatian

tekst

Termin "tekst" često se rabi za razlikovanje pisanog, tiskanog ili simbolički zabilježenog (s pomoću kodiranja pismena) jezika nasuprot govoru..

French

texte

Le terme texte est fréquemment utilisé pour distinguer le langage écrit, imprimé ou enregistré sous forme de symboles (au moyen d'un codage des caracteres), de la parole.

Italian

testo

Il termine testo viene utilizzato frequentemente per distinguere il linguaggio scritto, stampato o registrato simbolicamente (per mezzo della codifica dei caratteri) dal parlato..

Spanish

Texto

El término Texto se emplea frecuentemente para distinguir del discurso oral el lenguaje escrito, impreso o registrado mediante símbolos (codificación de caracteres).

Finnish

teksti

Termiä käytetään yleisesti erottamaan kirjoitettu, painettu tai symbolisesti merkein tallennettu kieli puheesta.

Danish

Tekst

Udtrykket tekst bruges som regel om skrevne, trykte eller symbolsk lagrede (som indkodede tegn) tekster, i modsatning til talesprog.

na vrh

English

text alignment

Text alignment is the process of organising different language versions of a text in order to be able to identify equivalent terms, phrases, or expressions. [see HAGIS, MULTIDOC, OTELO.

Slovenian

vzporejanje besedila

Vzporejanje besedila je postopek, pri katerem vzporejamo besedila v različnih jezikih z namenom, da bi lahko prepoznali prevodne ustreznice besed, fraz ali izrazov. [glej HAGIS, MULTIDOC, OTELO.

German

Text Alignment

Text Alignment ist der Prozeß des Organisierens verschiedener Sprachversionen eines Textes, um bedeutungsgleiche Begriffe, Phrasen oder Ausdrücke ermitteln zu können. [siehe HAGIS, MULTIDOC, OTELO.

Croatian

sravnjivanje teksta

Sravnjivanje teksta postupak je organiziranja verzija nekog teksta na različitim jezicima kako bi se utvrdili ekvivalentni termini, fraze ili izrazi.

French

alignement du texte

L'alignement du texte est le processus consistant a mettre en parallele plusieurs versions linguistiques d'un texte afin de pouvoir identifier les locutions, les expressions ou les termes équivalents. [voir HAGIS, MULTIDOC, OTELO.

Italian

allineamento di testo

L'allineamento di testo e il processo di organizzazione delle diverse versioni di un testo per poter individuare termini, frasi o versioni equivalenti.[vedi HAGIS, MULTIDOC, OTELO.

Spanish

Alineación de texto

La alineación de texto es el proceso de organizar versiones lingüísticas de un texto identificar términos, frases o expresiones equivalentes. [Véase HAGIS, MULTIDOC, OTELO.

Finnish

rinnakkaistekstit

Rinnakkaisteksteillä tarkoitetaan saman tekstin erikielisten versioiden järjestämistä siten, että voidaan tunnistaa toisiaan vastaavat termit, lausekkeet tai ilmaukset erikielisistä versioista. [Katso HAGIS, MULTIDOC, OTELO.

Danish

Tekst-alignment

Tekst-alignment vil sige at arrangere en teksts versioner i forskellige sprog, saledes at det muliggores at fastsla hvad der er de akvivalente ord, satningsled eller udtryk. [se HAGIS, MULTIDOC, OTELO]

na vrh

English

text to speech

Text to speech is the process of producing the speech equivalent of text; a typical example of a text to speech application is an automatic announcement system at an airport or railway station.

Slovenian

pretvarjanje besedila v govor

Pretvarjanje besedila v govor je postopek tvorjenja govora na podlagi besedilne predloge; tipičen primer aplikacije, ki uporablja tvorjenje govora iz besedila so avtomatska obvestila na letališčih in železniških postajah.

German

Text-zu-Sprache

Text-zu-Sprache ist der Prozeß des Erzeugens gesprochener Sprache, die bedeutungsgleich mit einem Text ist; ein typisches Beispiel für eine Text-Sprache-Anwendung ist ein automatisches Ansagesystem auf Flughäfen oder Bahnhöfen.

Croatian

pretvaranje teksta u govor

Pretvaranje teksta u govor postupak je kojim se proizvodi govorni ekvivalent teksta; tipičan primjer za to je automatizirani sustav najavljivanja u zračnim lukama ili na kolodvorima..

French

écrit-parlé

L'écrit-parlé est le processus consistant a synthétiser la parole a partir d'un texte ; un exemple typique d'une application écrit-parlé est un systeme d'annonces automatiques dans un aéroport ou une gare.

Italian

dal testo al discorso

Dal testo al discorso e l'operazione consistente nel produrre l'equivalente orale di un testo; un esempio tipico di applicazione dal testo al discorso e un sistema automatico di annunci in un aeroporto o una stazione ferroviaria..

Spanish

Conversión de texto a habla

La conversión de texto a habla es el proceso de producir el enunciado oral equivalente a un texto dado; un ejemplo típico conversión de texto a voz son los sistemas automáticos de aviso en un aeropuerto o de una estación de ferrocarril.

Finnish

tekstistä puheeksi muuntaminen

Tekstistä puheeksi muuntaminen tarkoittaa puheen tuottamista tekstistä. Tyypillinen tekstistä puheeksi muuntamisen sovellus on esimerkiksi automaattinen kuulutusjärjestelmä lentokentällä tai rautatieasemalla.

Danish

Tekst-til-tale

Tekst-til-tale vil sige at fremstille det talte modstykke til en tekst; et typisk eksempel pa en tale-til-tekst applikation er et auxtomatisk annonceringssystem i en lufthavn eller pa en jernbanestation.

na vrh

English

thesaurus

A thesaurus is a dictionary of synonym.

Slovenian

tezaver

Tezaver je slovar sopomenk.

German

Thesaurus

Ein Thesaurus ist ein Synonym-Wörterbuch.

Croatian

tezaurus

Tezaurus je rječnik sinonima.

French

thésaurus

Un thésaurus est un dictionnaire de synonymes.

Italian

thesaurus

Un thesaurus e un dizionario organizzato per sinonimi..

Spanish

Tesauro

Un tesauro es un diccionario de sinónimos.

Finnish

tesaurus

Tesaurus on synonyymisanakirja.

Danish

Tesaurus

En tesaurus er det samme som en synonymordbog.

na vrh

English

translation memory

A translation memory is a system which builds knowledge about translating from one language to another by remembering and re-using previous translations. [see OTELO, TransRouter.

Slovenian

pomnilnik prevodov

Pomnilnik prevodov je sistem, ki si zapomni in avtomatsko uporabi že prevedene dele besedila v novih prevodih.

German

Übersetzungsspeicher

Ein Übersetzungsspeicher ist ein System, das Übersetzungswissen zusammenträgt, in dem frühere Übersetzungen gespeichert und wiederbenutzt werden. [siehe OTELO, TransRouter.

Croatian

prijevodna memorija

Prijevodna memorija jest sustav koji pohranjuje izvorne i prevedene rečenice u paru, tako da pohranjuje i ponovno rabi prethodne prijevode..

French

mémoire de traduction

Une mémoire de traduction est un systeme qui agrege des connaissances concernant la traduction d'une langue vers une autre en mémorisant et en réutilisant des traductions antérieures. [voir OTELO, TransRouter.

Italian

memoria di traduzione

E' un sistema che costruisce conoscenze sulla traduzione da una lingua ad un'altra memorizzando e riutilizzando precedenti traduzioni. [vedi OTELO, TransRouter.

Spanish

Memoria de traducción

Una memoria de traducción es un sistema que acumula conocimientos sobre la traducción de una lengua a otra, recordando y reutilizando para ello lo previamente traducido. [Véase OTELO, TransRouter.

Finnish

käännösmuisti

Käännösmuisti on ohjelmisto, joka kerää tietoa kielestä toiseen kääntämisestä tallentamalla käännöksiä ja käyttämällä aiempia käännöksiä hyödyksi. [Katso OTELO, TransRouter.

Danish

Oversattelseshukommelse

Oversattelseshukokmmelse er et system som danner viden om oversattelse fra et sprog til et andet ved at huske og genbruge tidligere oversattelser.[se OTELO, TransRouter]

na vrh

English

translator's workbench

A translator's workbench is a software system providing a working environment for a human translator, which offers a range of aids such as on-line dictionaries, thesauri, translation memories, etc...

Slovenian

Prevajalsko namizje

Prevajalsko namizje je skupina programov, ki prevajalcu olajšajo delo, kot so na primer spletni slovarji, tezavri ipd.

German

Übersetzerarbeitsplatz

Ein Übersetzerarbeitsplatz ist ein Softwaresystem, das eine Arbeitsumgebung für einen menschlichen Übersetzer bereitstellt und das eine Reihe von Hilfen anbietet, wie z.B. Online-Wörterbücher, Thesauri, Übersetzungsspeicher usw. [siehe MABLe.

Croatian

prevoditeljska radionica

Prevoditeljska radionica jest softverski sustav koji ljudskom prevoditelju pruža radno okruženje koje nudi niz alata kao što su on-line rječnici, tezaurusi, prijevodne memorije, itd..

French

traducticiel intégré

Un traducticiel intégré est un logiciel fournissant un environnement de travail a un traducteur humain et qui offre tout un éventail d'aides telles que des dictionnaires en ligne, des thésaurus, des mémoires de traduction, etc. [voir MABLe.

Italian

banco di lavoro del traduttore

[locuzione]Un banco di lavoro del traduttore e un sistema software che fornisce un ambiente di lavoro per il traduttore umano, mettendo a disposizione gli strumenti di aiuto quali dizionari on-line, thesauri, memorie di traduzione, ecc..[vedi MABLe.

Spanish

Herramientas integradas de apoyo al traductor

Una herramienta integrada de apoyo al traductor es un entorno informático de trabajo para traductores humanos que ofrece una serie de medios de ayuda, como diccionarios tesauros, memorias de traducción en línea, etc.. [see MABLe.

Finnish

kääntäjän työasema

Kääntäjän työasema on ohjelmisto, joka tarjoaa kääntäjälle työympäristön. Työasemaan voi kuulua elektronisia sanakirjoja, tesauruksia, käännösmuisteja ja muita vastaavia välineitä.

Danish

Oversattersystem

Et oversattersystem er et system af programmer der danner et helt arbejdsmiljo for en menneskelig oversatter, med en rakke hjalpemidler sasom elektroniske ordboger, tesaurusser, oeversattelseshukommelse osv.

na vrh