[photo] Department of Translation
Faculty of Arts
University of Ljubljana

asist. Darja Fišer

Glosar jedrske energije


Kazalo

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Glosar


A


absorbiran

Note

pridevnik

Definition

kar je vpito ali vsrkano v nekaj

Source

SSKJ

Related words

absorbirana doza, ~ energija

English translation

absorbed

Note

adjective

Definition

what is soaked up or taken into something

Source

Collins Cobuild

Related words

absorbed dose, ~ energy, energy ~ per unit

absorbirana doza

Note

simbol: D

Definition

pri prehodu skozi telo ionizirajoče sevanje oddaja energijo. Njegov vpliv na telo podaja enota absorbirana doza, ki meri vsrkano, gray

Source

leksikon kemije, korpus

Example

Gray (Gy): posebno ime za enoto absorbirano doze.

Related words

enota za ~, enota absorbirane doze

English translation

absorbed dose

Note

symbol: D

Definition

the energy absorbed per unit mass. The unit for the absorbed dose is gray

Source

Britannica

Related words

the unit for the absorbed dose

aktivnost

Note

samostalnik; simbol: A

Definition

v procesu radioaktivnega razpada, število razpadov na sekundo oz. število atomskih jeder, ki razpadejo v sekundi

Source

leksikon kemije, korpus

Example

.imena in naslove prejemnikov, skupno aktivnost na radioaktivni nuklid, dobavljen vsakemu prejemniku,.

Related words

poročanje o aktivnostih, odobritev ~, pomen ~, skupna ~ na radioaktivni nuklid, največja ~ alfa/ beta/ gama sevanja pošiljke, izvesti ~, ocena vnešene ~, enota za ~, ~ radionuklidov

English translation

activity

Note

noun; symbol: A

Definition

in radioactive-decay processes, the number of disintegrations per second, or the number of unstable atomic nuclei that decay per second in a given sample. Activity is determined by counting, with the aid of radiation detectors and electronic circuits, the number of particles and photons (pulses of electromagnetic energy) ejected from a radioactive material during a convenient time interval. The international unit for expressing activity is the curie (abbreviated Ci), exactly equal to 3.7 1010 disintegrations per second and very nearly equivalent to the activity of one gram of naturally occurring radium, the old standard curie (abbreviated C)

Source

Encyclopedia Britannica 2000

Example

...names and addresses of consignees, the total activity per radionuclide delivered to each consignee and...

Related words

level of the ~, total ~ per radionuclide delivered, maximum ~ of individual source, maximum alfa/ beta/ gamma ~ of the shipment, ~ of any sort, to perform an ~, the start of any ~, the end of any ~, period covered by the ~, ~ taken in, the unit of ~

atomska energija

Note

samostalnik

Definition

atomskih jeder

Source

SSKJ

Example

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE, ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti pa njenega 31. in 32. člena...

Related words

Evropska skupnost za ~, Mednarodna agencija za ~

Note

also jedrska energija

Status

Term Variant

English translation

atomic energy

Note

noun

Definition

energy that is released in significant amounts in processes that affect atomic nuclei, the dense cores of atoms

Source

Encyclopedia Britannica 2000

Example

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, having regard to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in particular Articles 31 and 32 thereof,.

Related words

the Commission of the European Atomic Energy Community

Note

also nuclear energy

Status

Term Variant

atomski

Note

pridevnik

Definition

nanašajoč se na atom

Source

SSKJ

Related words

atomska energija

English translation

atomic

Note

adjective

Definition

Atomic means relating to power that is produced from the energy released by splitting atoms

Source

Collins Cobuild

Related words

atomic energy

Note

also nuclear

Status

Term Variant
nazaj na kazalo

B


Becqerel (Bq)

Note

samostalnik

Definition

posebno ime za enoto aktivnosti

Source

korpus

Example

En becqerel je enak enemu razpadu na sekundo: 1 Bq = 1 s -1.

English translation

Becqerel (Bq)

Note

countable noun

Definition

special name of the unit of activity

Source

corpus

Example

One becquerel is equivalent to one transition per second: 1 Bq = 1 s-1.
nazaj na kazalo

D


dejavnost

Source

korpus

Note

samostlanik

Definition

delo, delanje, vezano na določeno področje.

Example

delavec, ki opravlja dejavnosti na kontrolnem področju

Related words

razviti dejavnost; industrijska dejavnost, opravljati dejavnost

English translation

activity

Source

korpus

Note

noun

Definition

the quality or state of being active, physical motion or exercise of force, vigorous or energetic action

Example

workers performing activities in a controlled area.

Related words

industrial activity, perform activity

delavec

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

nekdo, ki nekaj opravlja, določeno delo ali poklic

Example

Svet sprejel direktive o osnovnih standardih za zaščito zdravja delavcev.

Related words

zdravje delavca, varstvo zdravja delavca, zaščita zdravja delavcev

English translation

worker

Source

korpus

Note

noun

Definition

one who is employed especially at manual or industrial labor for a wage

Example

Council adopted directives laying down the basic standards for the protection of the health of workers.

Related words

health of workers, exposed workers

direktiva

Note

samostalnik

Source

SSKJ; korpus

Definition

direktiva -e ž (i) nav. mn. smernica, navodiloza delo, ravnanje, ki ga daje višji organ nižjim:dati, dobiti direktive.

Example

Direktiva sveta 90/641 Euratom.

Related words

delati po direktivah; političnadirektiva vodilnih organov; izvrševalec direktiv /direktive od zgoraj, delavec izvrši direktivo

English translation

directive

Note

noun

Source

Merriam Webster

Definition

something that serves to direct, guide, and usually impel toward an action, attainment, or goal: a pronouncement urging or banning some action or conduct.

Example

Council Directive 90/641 Euratom.

Related words

passing down directives, set of directions, lack of clear directives.

doza

Note

samostalnik

Definition

določena, natančno odmerjena količina česa, navadno zdravila, odmerek

Source

SSKJ

Related words

absorbirana doza, ekvivalentna doza, predvidena ~, meja doz, meja ~ za dejavnost/ za vajence/ za delavce, omejitev ~, ocena ~

English translation

dose

Note

noun

Definition

an amount of something

Source

Collins Cobuild

Related words

absorbed dose, effective dose, equivalent dose ~ constraint, ~ limits, limitation of ~s, population ~s, commited ~

doza

Note

samostalnik

Definition

določena, natančno odmerjena količina česa, navadno zdravila, odmerek

Source

SSKJ

Related words

absorbirana doza, ekvivalentna doza, odmerjena doza, smrtna doza,...

English translation

dose

Note

countable noun

Definition

an amount of something

Source

Longman Dictionary

Related words

absorbed dose, effective doseand equivalent dose...

dozne ograde

Note

samostalnik, mn.

Source

korpus

Definition

meje, ki določajo radioaktivne doze

Related words

mejne doze

English translation

dose constraints

Note

noun

Definition

limits, which define the radioactive levels

Source

corpus

Related words

dose limits
nazaj na kazalo

E


efektivna doza

Note

samostalnik

Definition

dejanska doza, odmerek

Source

SSKJ

Example

...oceno efektivne doze, ki jo prejme zunanji delavec.

Related words

efektivna vrednost, efektivni stroški, efektivni glagol, efektivna moč, tolerančna doza, prevelika doza, manjša doza,...

English translation

effective dose

Note

uncountable noun

Definition

the actual, the real dose

Example

...an estimate of any effective dose received by the outside worker;

Related words

effective range, dose of medicine,...

ekvivalentna doza

Note

samostalnik

Definition

ekvivalentna doza (HT(t )): časovni integral po času (t) hitrosti ekvivalentne doze na tkivo ali organ T

Source

korpus

Example

vsota predvidenih ekvivalentnih doz na organ ali tkivo (HT(t)), ki je posledica vnosa...

Related words

ekvivalentna menjava, ekvivalentna enačba, ekvivalentni testi,...

English translation

equivalent dose

Note

countable noun

Definition

equivalent dose (HT(ô)): the integral over time (t) of the equivalent dose rate in tissue or organ T that will be received by an individual

Source

corpus

Example

the sum of the committed organ or tissue equivalent doses (HT(ô)) resulting from an intake...

Related words

equivalent sum

elektrarna

Note

samostalnik

Definition

objekt z napravami za proizvajanje električne energije

Source

SSKJ

Related words

jedrska elektrarna

English translation

power station

Note

countable noun

Definition

place where electricity is generated

Source

Collins Cobuild

Related words

nuclear power station

Note

also power plant

Status

Term Variant

energija

Note

samostalnik

Definition

sposobnost telesa, da opravi delo

Source

SSKJ

Related words

atomska energija, proizvodnja ~, ~ v vesoljskih objektih/ plovilih, električna ~, absorbirana ~

English translation

energy

Note

uncountable noun

Definition

the power from sources such as electricity and coal that makes machines work or provides heat

Source

Collins Cobuild

Related words

atomic energy, the ~ absorbed, the Commission of the European Atomic Energy Community

energija absorbirana na enoto mase

Note

samostalnik, okrajšava D

Definition

D = de /dm -kjer je de povprečna energija, ki jo ionizirajoče sevanje preda snovi v nekem prostorninskem elementu, dm pa je masa snovi tega prostorninskega elementa

Source

korpus

Example

...doza absorbirana na tkivo ali organ in energija absorbirana na enoto mase pomenita...

Related words

jalova energija, bioenergija, jedrska energija, vodna energija, sončna energija,...

English translation

energy absorbed per unit mass

Note

uncountable noun, abbreviation D

Definition

D is the mean energy imparted by ionizing radiation to the matter in a volume element, dm is the mass of the matter in this volume element.

Source

corpus

Example

dose averaged over a tissue or an organ and energy absorbed per unit mass are...

Related words

energy supply, potential energy, sun energy,...
nazaj na kazalo

G


gama žarki

Note

samostalnik

Definition

elektromagnetno valovanje, ki nastane pri razpadanju mnogih radioaktivnihsnovi / žarki, ki nastanejo pri razpadu radioaktivne snovi in imajo visoko energijo

Source

SSKJ, korpus

Example

...v katerem se nahaja, z delci ali visoko energijskimi gama žarki.

Related words

gama železo, kot gama, sončni žarki, blesk žarkov, žarki svetilke, UV žarki,...

English translation

gamma rays

Note

uncountable noun

Definition

a beam of light with a short wavelenght that can pass through solid objects

Source

Longman Dictionary

Example

...with particles or high-energy gamma rays the material in which it is contained.

Related words

ultraviolet rays, ray of hope, X-rays,...

gorivni ciklus

Note

samostalnik

Definition

je sistem jedrskih naprav, preko katerih kroži jedrsko jedrska elektrarna, skladišče izrabljenega goriva, tovarna za predelavo izrabljenega goriva, odlagališče nizko-in srednjeradioaktivnih odpadkov, odlagališče visokoradioaktivnih odpadkov

Source

Agencija ARO

Example

...kakršen koli drug objekt jedrskega gorivnega ciklusa

English translation

nuclear-fuel-cycle

Note

noun

Definition

is made up of mining, milling, conversion, fuel fabrication, nuclear reactor, spent fuel storage, reprocessing, vitrification, fuel disposal

Source

Glossary, University of Winsconsin

Example

...any other nuclear-fuel-cycle facility

gorivo

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

snov ali material, ki poganja določne naprave, motorje,

Example

Kakršen koli drugi objekt jedrskega gorivnega ciklusa.

Related words

jedrski gorivni ciklus

English translation

fuel

Source

korpus

Note

noun

Definition

a material (as coal, coke, gas, oil, peat, wood) used to produce heat or power by burning.

Example

Any other nuclear-fuel-cycle facility.

Related words

nuclear-fuel-cycle, nuclear fuels

gray

Note

samostalnik; okrajšava: Gy

Definition

posebno ime za enoto absorbirano dozo.En gray je enak enemu joulu na kilogram: 1 Gy = 1 J kg -1

Source

leksikon kemije, korpus

Example

Enota za absorbirano dozo je gray.

Related words

absorbirana doza

English translation

gray

Note

countable noun; abbreviation: Gy

Definition

unit of absorbed dose of ionizing radiation, defined in the 1980s by the International Commission on Radiation Units and Measurements. One gray is equal approximately to the absorbed dose delivered when the energy per unit mass imparted to matter by ionizing radiation is 1 joule per kilogram. As a unit of measure, the gray is coherent with the units of measure in the SI system. The gray replaced the rad, which was not coherent with the SI system. One gray equals 100 rads

Source

Encyclopedia Britannica 2000

Related words

absorbed dose
nazaj na kazalo

H


hidrološke razmere

Note

množinski samostalnik

Definition

razmere voda oziroma podatki, ki govorijo o razmerah vodovja

Example

.informacije o trenutnih in napovedanih meteoroloških in hidroloških razmerah, ki so potrebne za napoved širjenja radioaktivnega izpusta...

Source

SSKJ, korpus

Related words

napovedane ~, trenutne ~, informacije o ~,meteorološke ~,

English translation

hydrological conditions

Note

plural noun

Definition

information related to the conditions of waters: rivers and lakes

Source

Webster

Example

...information on current and forecast meteorological and hydrological conditions, necessary for forecasting the dispersion of the radioactive release.

Related words

to forecast ~, information on ~, current ~

hidrološki

Note

pridevnik

Definition

nanašajoč se na hidrologijo

Source

SSKJ

Related words

hidrološke razmere

English translation

hydrological

Note

adjective

Definition

related to water

Source

Collins Cobuild

Related words

hydrological conditions
nazaj na kazalo

I


intervencijski načrt

Note

samostalnik

Definition

načrt, ki se nanaša na potek izvedbe ukrepov z namenom zaščititi prebivalstvo v primeru izrednega radiološkega dogodka

Source

SSKJ

Example

. . . katerakoli skupina prebivalstva, za katero so države članice izdelale intervencijske načrte za primer radiološkega izrednega dogodka.

Related words

intervencija, intervencijski nivo, izdelati intervencijski načrt, radiološki izredni dogodek

English translation

intervention plan

Note

noun

Definition

a scheme or programm for arranging the intervention and taking the precautionary measures in the event of a radiological emergency to protect the population

Source

Webster

Example

...any population group for which Member States have drawn up intervention plans in the event of a radiological emergency.

Related words

intervention, intervention level, draw up intervention plan

ionizirajoče sevanje

Source

SSKJ

Note

sevanje - samostalnik, ionizirajoče - pridevnik

Definition

nastane pri razpadu jeder nevtronov. V snovi, skozi katero prodira, ustvarja nabite delce(ione).

Example

Osnovni standardi za zaščito delavcev in splošne javnosti pred nevarnostmi ionizirajočega sevanja.

Related words

ionizirajoč -a -e: ionizirajoči delci / ionizirajočesevanje ioniziran -a -o: ionizirani atomi; ionizirana snov /ionizirani helij, sevanje

English translation

ionizing radiation

Source

Merriam Webster

Note

radiation - noun, ionizing - adjective

Definition

to convert wholly or partly into ions, to become converted wholly or partly into ions

Example

Basic standards for the protection of the health of workers and the danger arising from ionizing radiation.

Related words

ionized calcium

izotop

Note

samostalnik

Definition

je atom določenega elementa z istim številom nevtronov v jedru, zato se po atomski masi razlikuje od drugih oblik tega elementa.

Source

SSKJ

Related words

radioaktiven izotop, uran-235

English translation

isotope

Note

countable noun

Definition

atom which has the same atomic number but which has different physical properties because it does not have the same number of neutrons

Source

Collinc Cobuild

Related words

radioactive isotope, nucleus, uranium-235, uranium-238

izpostavljen delavec

Source

korpus

Note

delavci - samostalnik, izpostavljen - pridevnik

Definition

ljudje, ki opravljajo fizično ali kako drugačno delo ter so pod vplivom nečesa (sevanje, strupene snovi itd.)

Example

Euratom zagotovi, da izpostavljeni delavci prejmejo ustrezne informacije.

Related words

kvalificiran delavec; zdravje delavcev;

English translation

exposed worker

Source

korpus

Note

worker - noun, exposed - adjective

Definition

one who is employed especially at manual or industrial labor for a wage and is not shielded or protected : so situated as to invite or make likely an attack, injury, or other adverse development

Example

Euratom ensures that exposed workers recived adequate information.

Related words

workers in the steel industry, workers in cancer research, working, social worker, block worker, co-worker, health of workers
nazaj na kazalo

J


jedrska elektrarna

Note

akronim: JE

Definition

objekt z napravami za proizvajanje električne energije, ki izkorišča atomsko energijo

Example

...glede na to, da je nesreča v jedrski elektrarni v Černobilu v Sovjetski Zvezi pokazala, da mora Komisija za izpolnjevanje njenih nalog v primeru radiološkega izrednega dogodka nemudoma prejeti vse pomembne informacije v dogovorjeni obliki,.

Related words

nesreča v ~

English translation

nuclear power station

Note

noun phrase (noun + noun)

Definition

where electricity is generated by the exploitation of the atomic energy

Example

.whereas the accident at the nuclear power station at Chernobyl in the Soviet Union demonstrated that, in the event of a radiological emergency and in order to fulfil its tasks, the Commission needs to receive promptly all relevant information in an agreed format...

Related words

accident at the ~

Note

also nuclear power plant

Status

Term Variant

jedrska nesreča

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

Nepredvidena eksplozija nuklearne elektrarne oz. izpust radioaktivnih delcev ali kakšna druga možnost, da živa bitja pridejo v stik z radioaktivnimi delci, ki jim povzročijo poškodbe ali smrt.

Example

glede na to, da so nekatere države članice sprejele dvostranske dogovore o zgodnjem obveščanju in glede na to, da so vse države članice podpisaleKonvencijo o zgodnjem obveščanju o jedrski nesreči MAAE,

English translation

nuclear accident

Source

corpus

Note

noun

Definition

An unforeseen event such as explosion or radioactive release that cause injury or death to any living thing.

Example

agreements on information, coordination and mutual assistance in the event a nuclear accident;

jedrska transformacija

Note

samostalnik

Definition

jedrska reakcija, ki med atomskimi jedri ali med atomskim jedrom in osnovnimi delci nastane spontano

Source

SSKJ, korpus

Example

...zaradi sevanja, ki nastane pri jedrski transformaciji,...

Related words

jedrske raziskave, jedrska energija, jedrski inštitut...

English translation

nuclear transition

Note

uncountable noun

Definition

the act or process of changing from one form or state to another, connected with nuclear energy

Source

corpus, Longman Dictionary

Example

...because of radiation that arises from the nuclear transition...

Related words

nuclear energy, nuclear reactions, nuclear operation,...

jedrski

Note

pridevnik

Definition

nanašajoč se na izkoriščanje atomske energije

Source

SSKJ

Related words

~ nesreče, ~ varnost, ~ material, jedrski odpadki

English translation

nuclear

Note

adjective

Definition

relating to the nuclei of atoms, or to the energy released when these nuclei are split or combined

Source

Collins Cobuild

Related words

Slovenian Nuclear Safety Administration, the Nuclear and Radiation Safety EU Directives, ~ power plant, ~ accident, the IAEA Convention on Early Notification of a Nuclear Accident, nuclear reactor, nuclear-fuel-cycle facility, nuclear fuels, ~ materials, ~ installation, ~ waste

jedrski material

Source

korpus

Note

material - samostalnik, jedrski - pridevnik

Definition

kar se uporablja za izdelavo česa; snov,tvarina in se nanaša na pozitivno naelektrensrediščni del atoma ter izkoriščanje atomskeenergije

Example

V primeru jedrskih materialov vsaka država članica na svojem ozemlju izvaja potreben nadzor.

Related words

kvaliteten material; lahek materia; raziskava materiala / jedrske raziskave / jedrska energija / jedrski inštitut / jedrska fizika

English translation

nuclear material

Source

korpus

Note

materials - noun, nuclear - adjective

Definition

the basic matter (as metal, wood, plastic, fiber) from which the whole or the greater part of something physical is madeof and is relating to a nucleus: constituting or like a nucleus, a of an atom or group of atoms attached directly to a nucleus or ring in a molecule

Related words

necessary materials, solid materials, nuclear parts, nuclear particle, nuclear forces, nuclear physics, nuclear scientist.

jedrski reaktor

Note

samostalnik

Definition

naprava za proizvajanje jedrske energije

Source

leksikon kemija

Example

Naprave ali dejavnosti, na katere se nanašata točki a) in c) prvega odstavka, so naslednje: vsak jedrski reaktor, ne glede na lokacijo, kateri koli objekt jedrskega gorivnega cikla,.

Note

also reaktor

Status

Term Variant

English translation

nuclear reactor

Note

noun

Definition

it provides the heat that powers a steam turbine, which in turn drives a propeller. There are three main types of marine nuclear reactor: pressurized-water, natural-circulation, and liquid-metal

Source

Encyclopedia Britannica 2000

Example

The facilities or activities referred to in paragraph 1 (a) and 1 (c)are the following: any nuclear reactor, wherever located;.

Related words

~ is located

Note

also reactor

Status

Term Variant

jedrsko gorivo

Note

samostalnik (ednina)

Definition

snov, katere atomska jedra se cepijo, pri čemer se sprošča energija

Source

korpus

Example

Prav tako ne vpliva na pravico države članice ali podjetja v tej državi članici, v katero naj bi izvozili obsevano jedrsko gorivo za predelavo, da odpadke in/ali druge proizvode, ki so nastali med postopkom predelave, vrne državi njihovega izvora.

Related words

prevoz ~, skladiščenje ~, obsevano ~, ~ za predelavo, izvoziti ~

English translation

nuclear fuels

Note

plural noun

Definition

inorganic substances, like fossil fuels they are destroyed when they are used in the production of heat energy. Unlike fossil fuels, however, they are also destroyed by spontaneous disintegration, through natural radioactivity

Source

Encylopedia Britannica 2000

Example

Nor shall it affect the right of a Member State or an undertaking in that Member State to which irradiated nuclear fuel is to be exported for reprocessing to return to its country of origin waste and/or other products of the reprocessing operation.

Related words

transport of ~, storage of ~
nazaj na kazalo

K


količina radionuklida

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

količina, ki nastane pri postopku, kjer se stabilni nuklid spremeni v radionuklid z obsevanjem materiala, v katerem se nahaja, z delci ali visoko energijskimi gama žarki

Example

Pri razpadu se je količin radionuklida znižala na...

Related words

fizikalna količina, meriti količino padavin, količina dela, količina hrane,...

English translation

amount of radinuclide

Source

corpus

Note

uncountable noun

Definition

the amount which is made during the process through which a stable nuclide is transformed into a radionuclide by irradiating with particles or high-energy gamma rays the material in which it is contained

Example

With decay the amount of radinuclide has fallen...

Related words

amount of balance, a fair amount, amount of care,...

kontrolirano področje^

Source

korpus

Note

kontrolirano - pridevnik, področje - samostalnik

Definition

določen del, ki je pod nadzorom nečesa

Example

Delavci, ki opravljajo dejavnosti na kontoliranem podorčju.

Related words

kontrolirati delo, redko kontrolira, kontrolirati stroje, kontrolirano območje

English translation

controlled area

Source

korpus

Note

controlled - adjective, area - noun

Definition

manage, or kept within bounds a level or relatively level piece of unoccupied or unused ground, a clear or open space of land

Example

Workers performing activities in a controlled area.

Related words

acting area, area research, development area, controlled experiment, self-controlled
nazaj na kazalo

M


material

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

kar se uporablja za izdelavo česa; snov,tvarina

Example

V primeru jedrskih materialov vsaka država članica na svojem ozemlju izvaja potreben nadzor.

Related words

jedrski material

English translation

materials

Source

korpus

Note

noun

Definition

the basic matter (as metal, wood, plastic, fiber) from which the whole or the greater part of something physical

Example

In the case of nuclear materials each Member State carries out all necessary controls.

Related words

nuclear material

meteorološki

Note

pridevnik

Definition

nanašajoč se na meteorologe ali meteorologijo

Source

SSKJ

Related words

meteorološke razmere

Note

also vremenski

Status

Term Variant

English translation

meteorological

Note

adjective

Definition

relating to meteorology

Source

Collins Cobuild

Related words

meteorological conditions
nazaj na kazalo

N


nadzor doz

Note

samostalnik

Definition

opazovanje in pregledovanje natančno odmerjene količine (doze)

Source

SSKJ

Example

..., da zagotovi nadzor nad dozami, ki so škodljive...

Related words

maksimalna doza, smrtna doza, dopustna doza,...

English translation

dosimetric monitoring

Note

uncountable noun

Definition

carefully watching and checking a measured amount of sth. (a dose) in order to see how it changes or progresses over a period of time

Source

corpus, Longman Dictionary

Example

...to ensure a dosimetric monitoring over harmful doses...

Related words

monitoring operator, metric system, metric units,...

nadzorovano območje

Note

samostalnik

Definition

Območje, kjer bi lahko prišlo do jedrske nesreče.

Source

samostalnik

Example

Razlikovati je treba med kontroliranimi in nadzorovanimi območji.

Related words

jedrska nesreča

English translation

supervised area

Note

noun

Definition

An area, where nuclear accident might happen.

Source

corpus

Example

...distinction between controlled and supervised area...

nevarni odpadki

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

Vsi radioaktivni odpadki, ki ogrožajo okolico.

Example

biti Skupnost stranka Baselske konvencije o nadzoru čezmejnih premikov nevarnih odpadkov in njihovega odlaganja z dne 22. marca 1989; glede na to, da ta konvencija ne velja za radioaktivne odpadke,

Related words

radioaktivni odpadki

English translation

hazardous waste

Source

corpus

Note

noun

Definition

Any radioactive waste, which can threathen the environment.

Example

and control within the European Community of the transfrontier shipment of hazardous waste (8) does not apply to radioactive waste; Whereas by Decision No 90/170/EEC (9) the Council has decided that the Community should be Party to the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal of 22 March 1989;whereas that Convention does not apply to radioactive waste

Related words

radioactive wastes

nevtron

Note

samostalnik

Definition

je nevtralen delec v jedru atoma, ki je malenkost težji od protona

Source

Agencija ARO

Related words

proton, nukleoni

English translation

neutron

Note

noun

Definition

a neutral, or uncharged, particle which is stable when contained in the nucleus. It combines with protons, which are positively charged subatomic particles, to form the nucleus of nearly any given atom.

Source

Glossary, University of Wisconsin

Related words

proton, nucleus

nezgodna izpostavljenost

Note

samostalnik

Definition

izpostavljenost posameznikov kot posledica nesreče

Source

korpus

Example

...zdravnik ugotovi, da je nezgodna izpostavljenost lahko vzrok...

Related words

nezgodno zavarovanje, nezgodne poškodbe, nezgodni oddelek poliklinike, nezgodna invalidnost...

English translation

accidental exposure

Note

uncountable noun

Definition

an exposure of individuals as a result of an accident

Source

corpus

Example

..the doctor claims that the accidental exposure could be a source...

Related words

accidental death, accidental sharp

nivo zaščite

Source

korpus

Note

nivo - samostalnik, zaščita - samostalnik

Definition

višina (ravne), stopnja zagotovitve zaščite nečesa.

Example

Zagotavljati primerljiv nivo zaščite

Related words

nivo vode; zmanjšati razlike v nivojih

English translation

level of protection

Source

korpus

Note

level - noun, protection - noun

Definition

a device for finding a horizontal line of protection

Example

Ensure a comparable level of protection.

Related words

comparable level of protection, cross-level, energy level, k-level, l-level, low-level

notranja kontrola

Source

korpus

Note

kontrola - samostlanik, notranja - pridevnik

Definition

ugotavljanje skladnosti kake dejavnosti zdoločenimi pravili, predpisi ali le nadzor, nadzorstvo,ki poteka znotraj kake celote.

Example

Glede na to, da države članice z notranjo kontorlo, ki jo izvajajo na podlagi prispevkov.

Related words

poostriti, uvesti kontrolo

English translation

internal control

Source

korpus

Note

control - noun, internal - adjective

Definition

to check or test, or verify sth. internal.

Example

By means of internal controls that Member States apply on the basis of national rules.

Related words

controlled tests, control sth.

nukleoni

Note

samostalnik

Definition

so protoni in nevtroni v jedru atoma

Source

Leksikon kemije

Related words

radioaktivni uran-238, atomska energija

English translation

nucleus

Note

noun

Source

Glossary, University of Wisconsin

Definition

the positively charged central region of an atom, composed of protons and neutrons and containing almost all of the mass of the atom

Related words

proton, neutron
nazaj na kazalo

O


obratovalec

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki je po notranjem pravu odgovorna za kontrolirano področje, v katerem se izvaja dejavnost povezano z jedrskim sevanjem.

Example

'obratovalec' pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki je po notranjem pravu odgovorna za kontrolirano področje, v katerem se izvaja dejavnost, ki jo je treba prijaviti v skladu s 3. členom Direktive 80/836/Euratom;

English translation

operator

Source

corpus

Note

noun

Definition

it means any natural or legal person who under national law, is responsible for a controlled area in which a nuclear activity is carried on.

Example

'operator` means any natural or legal person who under national law, is responsible for a controlled area in which an activity required to be reported under Article 3 of Directive 80/836/Euratom is carried on;-

odpadek

Note

samostalnik, uporablja se v množini

Definition

kar se pri predelavi, obdelavi česa odstrani, izloči kot neuporabno za prvotni namen

Source

SSKJ

Related words

radioaktivni ~, opis ~, izvor ~, količina ~, priprava ~, skladiščenje ~, odlaganje ~, uporaba ~, jedrski ~, nevarni ~, razkladanje ~, prejemnik ~, imetnik ~

English translation

waste

Note

uncountable noun

Definition

material which has been used and is no longer wanted, for example because the valuable or useful part of it has been taken out

Source

Collins Cobuild

Related words

radioactive ~, class of source or ~, description of ~, origin of the ~, ~ of shipments, quantity of ~, ~ conditioning, ~ storage, ~ disposal, radioactive ~ management facility, hazardous ~, nuclear waste, shipment of ~, to return the ~, to export the ~

omejitve doz

Source

korpus

Note

doza - samostalnik

Definition

določena, natančno odmerjenakoličina česa, navadno odmerek, ki je omejen

Example

Omejitve doz na katere se nanaša člen 6.

Related words

povečati, predpisati dozo; dnevna doza;dopustne doze radioaktivnega sevanja;

English translation

limitation of doses

Source

korpus

Note

dose - noun

Definition

the action of limiting measured quantity of sth. to be taken at one time or in a period of time, the quantity of radiation administered to (as in radiotherapy) or absorbed accidentally by a given volume or mass of tissue at one time.

Example

Limitation of doses refered to in article 6.

Related words

divided doses, strong dose

operativen

Source

SSKJ

Note

pridevnik

Definition

nanašajoč se na operacijo, nanašajoč se na operativo

Example

Operativna zdravstvena zaščita, ki se zagotavlja v primeru radiološkega izrednega stanja.

Related words

operativno področje, operativna zdravstvena zaščita

English translation

operational

Source

Merriam Webster

Note

adjective

Definition

relating to operation or an operation, concerned with, involving, or based on operations

Example

Operational health protection provided in the event of a radiological emergency.

Related words

operational symbols, an operational definition, operational health protection

osnovni standard za zaščito

Source

korpus

Note

standard - samostalnik

Definition

nekaj, kar vsebuje bistvene, najnujnejše elemente česa in se nanaša na standard, predpis zaščite

Example

Svet sprejel osnovne standarde za zaščito.

Related words

osnovni strokovni izrazi;deli, izdelki; standardni vzorec; standardnakakovost; standardne mere.

English translation

basic standards for protection

Source

korpus

Note

standard - noun

Definition

sth. relating to, or forming the base or essence and something that is established by authority, custom, or general consent as a model or example to be followed.

Example

Council adopted directives laying down the basic standards for the protection.

Related words

basic fact, basic argument, basic nitrogen
nazaj na kazalo

P


posebni cepljivi material

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

v fizikalnem pomenu gre za posebno vrsto materialov, v katerih se lahko doseže cepitev;

Example

cepljiv plutonij / uran

Related words

cepljiv plutonij, cepljiv uran

English translation

special fissile materials

Note

noun

Example

Whereas special fissile materials as defined by Article 197 of the EAEC Treaty are subject to the provisions of Title II, Chapter VII - Safeguards of that Treaty;

Definition

Special chemical material, which is capable of undergoing nuclear fission as a result of the impact of slow neutrons

Source

corpus

posebni ukrepi

Source

korpus

Note

ukrep - samostalnik, poseben - pridevnik

Definition

nekaj, ki se po kaki lastnosti, značilnosti razlikujeod drugih in se naredi v skladu s premišljeno odločitvijo in uporabo sredstev, ki se zdijo glede na okoliščine ustrezni.

Example

Posebi ukrepi v zvezi z varčevanjem pošiljk takšnih podatkov so določeni v IV delu.

Related words

ukrep je bil predlagan; poostriti ukrepe proti prekupčevalcem; nujen, učinkovit ukrep; ukrepi za varstvo pri delu

English translation

common provisions

Source

korpus

Note

provision - noun, common - adjective

Definition

relating to a community at large (as a family unit, social group, tribe, political organization, or alliance), generally shared or participated in by individuals of a community.

Related words

without provision, with provisions, simple provision

posledica

Note

samostalnik

Definition

stvar glede na tisto, iz česar izhaja

Source

SSKJ

Related words

~ nesreče, ki ima za ~, radiološke posledice

English translation

consequence

Note

countable noun

Definition

the result or effect of something

Source

Collins Cobuild

Related words

radiological consequences

pospeševalnik

Note

samostalnik

Definition

naprava za povečevanje hitrosti elektronov,protonov

Source

SSKJ

English translation

accelerator

Note

countable noun

Definition

a machine used for research in nuclear physics which can make subatomic particles go very fast

Source

Collins Cobuild

Note

also particle accelerator

Status

Term Variant

prejemnik radioaktivnih odpadkov

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

Država, ki sprejme kakršnokoli pošiljko radioaktivnih odpadkov.

Example

'prejemnik' radioaktivnih odpadkov pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, kateri je takšen material poslan

Related words

radioaktivni odpadki

English translation

the holder of radioactive waste

Source

corpus

Note

noun

Definition

it is any country that intends to get the shipment of radioactive waste

Example

a holder of sealed sources or radioactive waste who intends to carry out a shipment of such sources or waste, or to arrange for such a shipment to be carried out, shall obtain a prior written declaration by the consignee of the radioactive substances to the effect that the consignee has complied, in the Member State of destination, with all applicable provisions implementing Article 3 of Directive 80/836/Euratom and with relevant national requirements for safe storage, use or disposal of that class of source or waste.

proton

Note

samostalnik

Definition

je pozitivno nabiti delec v jedru atoma. Število protonov v jedru določa, s kakšnim kemičnim elementom imamo opravka. V jedru so poleg protonov tudi nevtroni, ki so po masi skoraj enaki protonom, vendar nimajo električnega naboja.

Source

Agencija ARO

Related words

nukleoni, nevtron

English translation

proton

Note

noun

Definition

a positively charged subatomic particle which resides in the nucleus. It can usually be found with neutrons, the other major component of a nucleus.

Source

Glossary, University of Winsconsin

Related words

neutron, nucleus
nazaj na kazalo

R


radioaktiven

Note

pridevnik

Definition

nanašajoč se na oddajanje žarkov, ki nastajajo ob razpadu atomskih jeder

Source

SSKJ

Related words

radioaktivni odpadki, ~ snovi, ~ nuklidi, ~ materiali, radioaktivni snov, ~ značilnosti, ~ kontaminacija, ~ izpust

English translation

radioactive

Note

adjective

Definition

contains a substance that produces energy in the form of powerful and harmful rays

Source

Collins Cobuild

Related words

~ substances, radioactive waste, ~ material

radioaktiven izotop

Note

samostalnik

Definition

atomi, ki oddajajo žarke, ki nastajajo pri razpadanju atomskih jeder

Source

leksikon kemije

Example

...industrijske, zdravstvene in sorodne znanstvene ter raziskovalne namene in uporaba radioaktivnih izotopov za proizvodnjo energije v vesoljskih plovilih...

Related words

prevoz ~, ~ za kmetijske/ industrijske/ medicinske/ znanstvene/ raziskovalne namene, uporaba ~ za proizvodnjo energije v vesoljskih objektih

English translation

radioisotope

Note

noun

Definition

any of several species of the same chemical element with different masses whose nuclei are unstable and dissipate excess energy by spontaneously emitting radiation in the form of alpha, beta, and gamma rays

Source

Encyclopedia Britannica 2000

Example

...industrial, medical and related scientific and research purposes; and the use of radioisotopes for power generation in space vehicles.

Related words

the manufacture/ use/ storage/ disposal/ transport of ~ for agricultural/ industrial/ medical/ scientific/ research purposes, the use of ~ for power generation in space objects

Note

also radioactive isotope

Status

Term Variant

radioaktivna snov

Note

radioaktiven - pridevnik, snov - samostalnik

Definition

stvar z določenimi lastnostmi, ki oddaja žarke, kateri nastajajo ob razpadu atomskih jeder

Source

korpus

Example

...s 1. januarjem 1993 pristojni organi v državah članicah nimajo več podatkov, ki so jih pred tem dobili s pomočjo teh kontrol pošiljk radioaktivnih snovi...

Related words

pošiljka ~, nakladanje ~, razkladanje ~, imetnik ~, prejemnik ~, prevoz ~, naravne ~, umetne ~, zmanjšanje ~ , prenos ~

English translation

radioactive substance

Note

radioactive - adjective, substance - noun

Definition

something with particular properties that produces energy in the form of powerful and harmful rays

Source

corpus

Example

Whereas the removal of frontier controls in the Community as from January 1993 has deprived the competent authorities of Member States of information previously received through those controls on shipments of radioactive substances.

Related words

shipments of ~,natural ~, artificial ~, transport of ~

radioaktivni izpust

Note

samostalnik

Source

korpus

Definition

uhajanje oz. količina oddanih radioaktivnih snovi v ozračje

Example

izvedene ali načrtovane ukrepe za obveščanje javnosti,predvideno obnaščanje radioaktivnega izpusta v času. . .

Related words

radioaktivna snov, radioaktivni odpadki

English translation

radioactive release

Note

noun

Source

corpus

Definition

letting the amount of radioactive material (gas) flow out of its usual container

Example

the general characteristics of the radioactive release, including the nature, probable physical and chemical form and the quantity, composition

Related words

radioactive substance, radioactive waste

radioaktivni odpadki

Note

samostalnik

Definition

radioaktivni izotopi, ki se izločijo iz izrabljenega jedrskega goriva

Source

SSKJ

Example

.kateri koli objekt za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, prevoz in skladiščenje jedrskega goriva ali radioaktivnih odpadkov, pridobivanje, uporaba, skladiščenje, odlaganje in prevoz radioaktivnih izotopov...

Related words

skladiščenje ~, pošiljka ~, primerno ravnanje z ~, stopnja radioaktivnosti ~, imetnik ~, prejemnik ~, odprema ~, lastnosti ~, ravnanje z ~, prevoz ~, mednarodni čezmejni premiki ~, izvoz ~, ~ vsebujejo, razkladanje ~, izvoziti ~, obravnavani ~, jedrsko gorivo

English translation

radioactive waste

Note

noun

Definition

radioactive isotopes that are eliminated from the exploited nuclear fuels

Source

corpus

Example

.any radioactive waste management facility; the transport and storage of nuclear fuels or radioactive wastes; the manufacture, use, storage, disposal and transport of radioisotopes...

Related words

shipments of ~, movement ~, mnagement of ~, destination of ~, ~ entering or leaving the Community, ~ may contain, loading/ unloading of ~, manage the ~, exported ~

radiološke posledice

Note

samostalnik

Definition

kar izhaja iz ionizirajočega sevanja

Source

korpus

Example

Ko se država članica odloči ukrepati v skladu s 1. členom, le-ta nemudoma obvesti Komisijo in tiste države članice, ki so ali bi lahko bile prizadete, o takih ukrepih ter o razlogih za tako ukrepanje, takoj posreduje Komisiji in tistim državam članicam, ki so ali bi lahko bile prizadete, razpoložljive informacije, pomembne za zmanjšanje predvidenih radioloških posledic v teh državah,.

Related words

zmanjšanje ~, predvidene ~

English translation

radiological consequences

Note

plural noun

Definition

the results or effects of the radioactive materials

Source

corpus

Example

...those Member States which are, or are likely to be, affected with available information relevant to minimizing the foreseen radiological consequences, if any, in those States.

Related words

foreseen ~, to minimize the ~

radiološki

Note

pridevnik

Definition

nanašajoč se na radiologijo

Source

SSKJ

Related words

v primeru/ ob nastopu ~ izrednega dogodka, ~ podatki, radiološki izredni dogodek

English translation

radiological

Note

adjective

Definition

relating radioactive materials

Source

Collins Cobuild

Related words

radiological consequences, radiological emergency, ~ protection, ~ monitoring system, ~ data, ~ monitoring document

radiološki izredni dogodek

Note

radiološki - pridevnik

Definition

nekaj kar se nanaša na radiologijo in ima izredno lastnost ali položaj oz. dogodek.

Source

korpus

Example

Aktivnosti, ki nja bi jih v primeru radiološkeha izrednega dogodka izvedli sami.

Related words

radiološke preiskave; radiološki inštitut, laboratorij /radiološki detektor aparat za odkrivanje radioaktivnega sevanja; radiološka zaščita, radiološki izredni dogodek

English translation

radiological emergency

Note

radiological - adjective

Definition

sth. relating to radiology, of or relating to especially nuclear radiation, specifically producing or capable of producing casualties by nuclear radiation

Example

Measures relating to them and the action they should take in the event of a radiologic emergency.

Source

corpus

Related words

radiological treatment,radiological physics; radiological warfare, radiological emergency

radiološki izredni dogodek

Note

samostalnik

Definition

je dogodek, ki povzroči ali utegne povzročiti sproščanje radioaktivnih materialov ali zaznavo nenormalnih stopenj radioaktivnosti, ki bi bile škodljive za zdravje prebivalstva

Source

korpus

Example

Ureditve veljajo za obveščanje in zagotavljanje informacij, kadar koli se država članica odloči za izvedbo ukrepov širokih razsežnosti z namenom, da zaščiti prebivalstvo v primeru radiološkega izrednega dogodka.

Related words

sproščanje radioaktivnih materialov, stopnja radioaktivnosti, jedrski reaktor, radioaktivni izotop, radioaktivni odpadki

English translation

radiological emergency

Note

noun

Definition

n accident involving facilities or activities from which a significant release of radioactive material occurs or is likely to occur; or the detection of abnormal levelsof radioactivity which are likely to be detrimental to public health

Source

corpus

Example

Arrangements shall apply to the notification and provision of information whenever a Member State decides to take measures of a wide-spread nature in order to protect the general public in case of a radiological emergency.

Related words

release of radioactive materials, level of radioactivity, nuclear reactor, radioisotope, radioactive waste

radiološki podatki

Note

samostalnik

Definition

podatki, ki se nanašajo na radiologijo

Source

korpus, SSKJ

Example

Euratom je na podlagi radioloških podatkov sklenil, da...

Related words

radiološko sevanje

English translation

radilogical data

Note

uncountable noun

Definition

data related with radiology

Source

corpus, Longman Dictionary

Example

Euratom has concluded, on the basis of radiological data...

Related words

radiological treatment, radilolgical emergency

razmera

Note

samostalnik, navadno v množini

Definition

kar je opredeljeno z določenimi dejstvi na kakem območju in more vplivati na kako dejavnost

Source

SSKJ

Related words

meteorološke razmere, hidrološke razmere, napovedane ~, informacije o ~

English translation

conditions

Note

plural noun

Definition

information about the state something is in, factors or sircumstances that affect something

Source

Collins Cobuild

Related words

meteorological conditions, hydrological conditions, working ~, the ~ require, under the ~, the ~ laid down, to lay down ~, required ~, to undertake on the ~, to subject to ~, certain ~
nazaj na kazalo

S


sevanje

Note

samostalnik

Definition

oddajanje valov, delcev

Source

SSKJ

Related words

rentgensko sevanje, ionizirajoče sevanje, sevanje svetlobe,radioaktivno sevanje,...

English translation

radiation

Note

uncountable noun

Definition

emission of rays

Source

Longman Dictionary

Related words

radiation sickness, nuclear radiation,...

sievert

Note

samostalnik; okrajšava: Sv

Definition

posebno ime za enoto ekvivalentne ali efektivne doze.En sievert je enak enemu joulu na kilogram: 1 Sv = 1 J kg-1

Source

leksikon kemije

Example

Enota za predvideno ekvivalentno dozo je sievert.

Related words

ekvivalentna doza

English translation

sievert

Note

countable noun; abbreviation: Sv

Definition

unit of radiation dose equivalent in the International System of Units. The sievert (Sv) has been recommended by the International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU) as a substitute for the rem, the long-standing special unit of biologic dose of ionizing radiation. Like the rem, the sievert takes into account the relative biologic effectiveness (RBE) of ionizing radiation, since each form of such radiation - e.g., X rays, gamma rays, neutrons - has a slightly different effect on living tissue. Accordingly, one sievert is generally defined as the amount of radiation roughly equivalent in biologic effectiveness to one gray (or 100 rads) of gamma radiation

Source

Encyclopedia Britannica 2000

Related words

equivalent dose

snov

Note

samostalnik

Definition

kar tvori, sestavlja stvari, predmetna telesa in ima določene lastnosti, značilnosti

Source

SSKJ

Related words

radioaktivna snov

English translation

substance

Note

countable noun

Definition

a solid, powder, liquid, or gas with particular properties

Source

Collins Cobuild

Related words

radioactive substance

stopnja radioaktivnosti

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

količina radioaktivnosti

Related words

količina izpusta radioaktivnih snovi,

English translation

level of radioactivity

Source

corpus

Note

noun

Definition

amount or degree of radioactivity

Related words

the degree of radioactivity released in the air
nazaj na kazalo

T


tkivni utežni faktor wT

Note

samostalnik

Definition

utežna mera, enota za merjenje mase / razmerje med utežnimi deli snovi v zmesi

Source

korpus, SSKJ

Example

..., ki so posledica vnosa, vsaka pomnožena z ustreznim tkivnim utežnim faktorjem wT.

Related words

zaščitni faktor, biotični faktor, pozitivni Rh faktor...

English translation

tissue weighting factor wT

Note

countable noun

Definition

weight measure, unit for the measurment of the mass

Example

...resulting from an intake, each multiplied by the appropriate tissue weighting factor wT.

Related words

economic factor, decisive factor, Rh factor, positive factor,...

trajna izpostavljenost

Note

samostalnik

Definition

proces izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju

Source

korpus

Example

... vodijo k pomembnemu povečanju izpostavljenosti delavcev ali posameznikov, ...

Related words

trajna določitev, trajen magnet, trajna deformacija, trajne poškodbe

English translation

lasting exposure

Note

uncountable noun

Definition

the process of being exposed to ionizing radiation

Source

corpus

Example

...lead to a significant increase in the exposure of workers or members of the public...

Related words

lasting machine

transformacija

Note

samostalnik

Definition

jedrska reakcija med atomskimi jedri ali med atomskim jedrom in osnovnimi delci;transformacija vodne energije v električno

Source

SSKJ

Related words

jedrska transformacija, umetna transformacija,...

English translation

transformation

Definition

transition - the act or process of changing from one form or state to another

Note

noun

Related words

nuclear transition

Source

corpus
nazaj na kazalo

U


umetni viri

Note

samostalnik

Definition

viri sevanja, ki niso naravni

Source

korpus, SSKJ

Example

..., da je izpostavljenost umetnim virom za delavca škodljiva...

Related words

umetno gnojilo, umetne rože, umetno barvilo,...

English translation

artificial sources

Note

countable noun

Definition

radiation sources other than natural radiation sources

Source

corpus

Example

...that the exposure of the worker to the artificial sources can also be harmful...

Related words

artificial tears, artificial teeth, artificial smile,...

uran-235

Note

samostalnik

Definition

uran-235, je izotop urana, ki ima 92 nevtronov

Source

Leksikon kemije

Related words

izotop, uran-238

English translation

uranium-235

Note

samostalnik

Definition

a naturally occurring isotope of Uranium containing 143 neutrons and capable of sustaining a chain reaction. When separated from the uranium-238, it can also be used in weapons.

Source

Glossary, University of Wisconsin

Related words

isotope, uranium-238,

uran-238

Note

samostalnik

Definition

je izotop urana, ki ima 92 protonov in 146 nevtronov

Source

leksikon kemije

Related words

izotop, nevtron

English translation

uranium-238

Definition

an isotope of Uranium which occurs naturally and contains 146 neutrons in its nucleus. It does not fission directly but can be irradiated with neutrons to become a fissionable isotope of plutonium.

Note

noun

Source

Glossary, University of Wisconsin

Related words

isotope, uranium-235, nucleus, proton, neutron
nazaj na kazalo

V


varstvo pred sevanjem

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

prizadevanje, da se odvrne nevarnost pred sevanjem

Related words

nadzor varstva pred sevanjem, varstvo pred sevanjem pri delu, zaščita pred sevanjem

English translation

radiation protection

Source

corpus

Note

noun

Definition

the act of protecting the emission or transfer of radiant energy

Related words

radiation protection control
nazaj na kazalo

Z


zaprti vir

Source

korpus

Example

glede na to, da je za pošiljke zaprtih virov in radioaktivnih odpadkov potreben sistem predhodne prijave, glede na to, da za posebne cepljive materiale, kot

Note

samostalnik

Definition

jedrski odpadki, ki so v zaprtih posodah, tako, da sevanje ne uhaja oz. da do okolice niso nevarni

English translation

sealed source

Example

declaration is needed for shipments of sealed sources and radioactive waste.

Definition

nuclear wastes that are put into the the containers and does not release into the air - they are very well closed

Source

corpus

Note

noun

zaščita

Source

SSKJ

Note

samostalnik

Definition

glagolnik od zaščititi, kar koga ali kaj zaščiti.

Example

Svet sprejel direktive o osnovnih standardih za zaščito zdravja delavcev.

Related words

zdravstvena zaščita; zaščita delavcev,

English translation

protection

Source

Merriam Webster

Note

noun

Definition

to cover or shield from that which would injure, destroy, or detrimentally affect.

Example

Council adopted directives laying down the basic standards for the protection of the health of workers.

Related words

fire protection, line of protection, protection and indemnity insurance, protection forest, self-protection.

zaščitna oprema

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

vsa oblačila in ostale naprave, ki ščitijo ljudi pred nevarnim radioaktivnim sevanjem

Example

...zagotoviti, da je prejel potrebno osebno zaščitno opremo; prav tako zagotoviti individualni nadzor obsevanosti, ki ustreza...

English translation

protective equipment

Source

corpus

Note

noun

Definition

a set of tools, devices and clothing for protective purpose against radioactivity

Example

...ensure that he has been issued with the necessary personal protective equipment...

zdravniška klasifikacija delavca

Note

samostalnik

Definition

zdravniška razvrstitev delavca glede na zdravstvene sposobnosti

Source

SSKJ

Example

Zdravnik, ki je odgovoren za zdravstveni nadzor delavcev, poda zdravniško klasifikacijo.

Related words

klasifikacija vedenja, klasifikacija rezultatov, zdravniški konzilij, zdravniški nadzor, zdravniško spričevalo, zdravniška pomoč

English translation

medical classification of worker

Note

countable noun

Definition

worker's state of health provided by responsable doctor

Example

A medical practitioner responsible for the medical surveillance of workers defines the worker's state of health with the medical classification of worker.

Related words

classification yard, school classification, medical certificate, Medical Corpa, medical ward, medical specialist

zdravstveni nadzor

Source

korpus

Note

samostalnik

Definition

spremljati morebitne zdravstvene spremembe, oz. pregledovati in kontrolirati ljudi, ki so v stiku z jedrskimi dejavnostmi

Example

osnovna načela, ki urejajo zdravstveni nadzor delavcev

English translation

medical surveillance

Note

noun

Source

corpus

Definition

close medical observation or supervision maintained over a person or group

Example

guarantee that their workers are subject to assessment of exposure and medical surveillance under the conditions laid down in Articles 26 and...

Related words

medical control

zunanji delavec

Note

samostalnik

Definition

delavec, ki sodeluje v kaki skupnosti brez rednega razmerja

Source

SSKJ

Example

...doze, ki jo prejme zunanji delavec;

Related words

zunanji sodelavci, zunanja pomoč, zunanji dogovor,...

English translation

outside worker

Note

countable noun

Definition

a worker who does not work for your company or organization but who you pay to do some work for you

Source

Longman Dictionary

Example

...dose received by the outside worker;

Related words

outside company, outside broker, outside capital,...