[photo] Department of Translation
Faculty of Arts
University of Ljubljana

asist. Darja Fišer

Glosar ekonomskih izrazov

Kazalo

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Glosar


A


agregatni multiplikator

Definition

število, ki nam pove za kolikokrat se bo povečal proizvod oz. BDP, če se bodo povečale investicija, osebna potrošnja, neto izvoz ali državna potrošnja

SourceOfDefinition

Fremdwörterbuch Wirtschaft, Seehamer Verlag

Example

Slovenski agregatni multiplikator čistega dobička je po podatkih Ljubljanske borze konec leta 1997 znašal 14,6 in je nižji od agregatnega multiplikatorja čistega dobička razvitih trgov kapitala ...

Usage

pogosto v zvezi agregatni multiplikator čistega dobička

EnglishTranslation

aggregate P/E

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

apreciacija

Definition

povečanje vrednosti domače valute v primerjavi s tujo valuto v primeru sistema drsečih deviznih tečajev

SourceOfDefinition

Fremdwörterbuch Wirtschaft, Seehamer Verlag

Example

Glavni razlog za poslabšanje konkurenčnosti je pričakovana okoli 2-odstotna realna apreciacija tečaja tolarja, pa tudi rast realnih stroškov dela.

Usage

največkrat apreciacija neke valute, npr. apreciacija tolarja

EnglishTranslation

appreciation

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

Definition

an increase or rise in the value of property, goods, etc.

SourceOfDefinition

Random House Webster's Unabridged Dictionary
nazaj na kazalo

B


blagovni primankljaj

Definition

vsota, za katero so prihodki manjši od odhodkov

SourceOfDefinition

Pravni terminološki slovar

Example

Blagovni primanjkljaj, izražen v tekočih USD, je bil v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 106,2 mio USD (za 17,7 odstotkov).

EnglishTranslation

trade deficit

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

blagovni promet

Example

Blagovni promet se letos povečuje v vseh dejavnostih, razen v pomorskem prometu, kjer se nadaljuje rahlo zniževanje iz lanskega leta.

Usage

blagovni promet narašča, se povečuje, se zmanjšuje, zaostaja

EnglishTranslation

freight transport

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

borzni promet

Example

V letu 1998 so bile na prosti trg Ljubljanske borze prvič vključene delnice pooblaščenih investicijskih družb (konec leta 1998 se je trgovalo s 30 PID-i) in njihov delež v borznem prometu je bil 5,8 odstotkov.

EnglishTranslation

stock exchange turnover

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

bruto domači proizvod

Definition

celota proizvedenih materialnih dobrin in storitev v določenem razdobju

SourceOfDefinition

Pravni terminološki slovar

Example

Smisel merjenja gospodarske svobode se kaže v pozitivni povezavi indeksa z gospodarsko rastjo in gospodarsko razvitostjo, merjeno z bruto domačim proizvodom na prebivalca.

EnglishTranslation

gross domestic product

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

bruto plača

Definition

plača brez odbitkov bremen, odtegljajev

SourceOfDefinition

Pravni terminološki slovar

Example

Največji porast je bil v skupini dejavnosti poslovnih storitev, kjer je bruto plača na zaposlenega porasla za 1,8 odstotka, od tega je bil največji porast v dejavnosti poslovanje z nepremičninami.

EnglishTranslation

gross wage

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

C


carinska dajatev

Example

Slovenija je carinske dajatve za uvoz iz držav EU doslej odpravila za okoli 40 odstotkov industrijskih proizvodov.

EnglishTranslation

customs duty

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

carinska kvota

Example

Slovenija je za te proizvode in za nekatere druge (meso, zelenjava, vino, pivo idr.) dala posameznim članicam CEFTA koncesije v obliki carinskih kvot (znižane carinske stopnje in prelevmasnke dajatve), kar je le druga najboljša rešitev za domačo živilsko industrijo.

EnglishTranslation

customs quota

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

carinska stopnja

Definition

v odstotkih vrednosti ali kako drugače označen znesek carinske tarife

SourceOfDefinition

Pravni terminološki slovar

Example

Zaradi asociacijskih sporazumov se bodo v letu 1999 še znižale carinske stopnje določenih proizvodov, kar bo v letošnjem letu še znižalo prihodke iz naslova carin.

EnglishTranslation

customs rate

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

carinska uprava

Example

Carinska uprava v roku 8 dni po opravljenem pregledu izda zapisnik o ugotovitvah glede izpolnjevanja pogojev za carisnki nadzor, v katerem določi tudi rok za morebitno odpravo pomanjkljvosti.

Note

če je mišljena Carinska uprava RS, potem naziv institucije pišemo z veliko začetnico, tudi v angleščini

EnglishTranslation

customs administration

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

carinski nadzor

Example

Uporabnik mora zaradi carinskega nadzora voditi evidence: - o blagu, ki se vnaša v ekonomsko cono, - o blagu, ki se iz ekonomske cone iznaša, - o blagu, ki se v ekonomski coni porabi in - o spremembah na blagu v coni.

Usage

ukrepi, izvajanje carinskega nadzora

EnglishTranslation

customs supervision

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

cenovna dispariteta

Definition

nesorazmerje, neusklajenost cen

SourceOfDefinition

SSKJ

Example

Paritete kupne moči izločijo vpliv cenovnih disparitet in omogočajo mednarodno primerljivost povprečne ravni razvitosti v posameznem letu.

EnglishTranslation

price disparity

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

cenovna konkurenčnost

Example

Od strukture slovenske kmetijske in živilske proizvodnje ter obsega, strukture in cenovne konkurenčnosti uvoza kmetiskih in živilskih proizvodov iz držav CEFTA je odvisno, kolikšen bo obseg prelivanja dohodkov oziroma izgube dohodkov nekaterih kmetijskih pridelovalcev.

EnglishTranslation

price competitivness

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

cenovna politika

Example

Lani je cenovna politika intenzivneje kot v preteklih letih odpravljala relativna cenovna nesorazmerja ter uvajala spremembe na področju cenovnega nadzora (spremenila oblike nadzora cen ter sprostila cene proizvodov, za ketere je menila, da se lahko oblikujejo prosto).

EnglishTranslation

price policy

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

cenovno gibanje

EnglishTranslation

price trend

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

Č


čisti prihodek

Definition

prihodek, ki ostane od prejemkov od prejemkov po odbitku vseh stroškov

SourceOfDefinition

Pravni terminološki slovar

Example

S tem kapitalom, sredstvi in zaposlenimi so podjetja s tujim kapitalom ustavrila 13,0 odstotkov vseh čistih prihodkov iz prodaje, kar 15,7 odstotkov vsega dobička iz poslovanja in 8,4 odstotke vse izgube iz poslovanja.

EnglishTranslation

net revenue

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

D


davčna stopnja

Example

Takon o davku na dodano vrednost uvaja dve davčni stopnji: splošno 19-odstotno in znižano 8-odstotno stopnjo.

EnglishTranslation

tax rate

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

davčna ugodnost

Example

Davčne ugodnosti v zvezi s plačevanjem davka od dobička pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti se v skladu s tem zakonom lahko izkoristijo prvič za poslovno leto 1998.

EnglishTranslation

tax privilege

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

davek na dodano vrednost

Example

Plačila davka na dodano vrednost pa so oproščene naslednje dejavnosti: javne poštne storitve, zdravstvene storitve, socialno-varstvene storitve ...

Note

kratica DDV

EnglishTranslation

value-added tax

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

Note

abb. VAT

DDV

Note

glej davek na dodano vrednost

EnglishTranslation

VAT

Note

see value-added tax

dejavnik gospodarske rasti

Example

Mednarodna menjava je bila v letu 1997 pomemben dejavnik gospodarske rasti.

EnglishTranslation

factor of economic growth

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

delo na črno

Note

glej siva ekonomija

delovna sila

Example

Zaradi konkurence na svetovnih trgih in relativno poceni investicij v tehnološko posodabljanje morajo zlasti industrijska podjetja nižati stroške in višati kvaliteto proizvodov, kar zahteva manj delovne sile, ki pa mora biti bolj izobražena.

EnglishTranslation

labour force

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

denarno nadomestilo

Example

Število upravinčencev do denarnih nadomestil za primer brezposelnosti je lani še naprej naraščalo.

Usage

prejemnik d.n., upravičenec do d.n.

EnglishTranslation

benefit

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

depreciacija

Definition

zmanjšanje vrednosti domače valute v primerjavi s tujo valuto v primeru sistema drsečih deviznih tečajev

SourceOfDefinition

Fremdwörterbuch Wirtschaft, Seehamer Verlag

Example

Depreciacija notranjega realnega tečaja (relativni padec cen nepredelovalnih sektorjev v primerjavi s cenami predelovalnega) v obdobju 1993-1996 namreč kaže, ...

EnglishTranslation

depreciation

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

desezonirani podatki

Example

Za februar razpolagamo z desezoniranimi podatki o realni rasti stroškov del na zaposlenega, apreciaciji tolarja in zaposlenih, medt6em ko podatkov za proizvodnjo še ni.

EnglishTranslation

seasonally adjusted data

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

devizne rezerve

Example

Skupne devizne rezerve so dosegle 4.349 mio in so zadoščale za pokritje 5-mesečnega uvoza blaga in storitev.

EnglishTranslation

foreign exchange reserves

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

diskrecijska pravica

Definition

pravica do prostega preudarka

SourceOfDefinition

Pravni terminološki slovar

EnglishTranslation

discretionary right

SourceOfTranslation

Evroterm

Example

Za podjetja in posameznike pa bo Banka Slovenije glede na obseg prilivov kapitala lahko z diskrecijsko pravico določila višino tolarskega depozita za finančne kredite, najete v tujini ...

Note

also power of discretion

Status

dispreferred

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

dodana vrednost

Example

Za nova privatna podjetja in tuja podjetja je značilen aktiven razvoj, z dodatnim zaposlovanjem in še hitrejšim naraščanjem dodane vrednosti, ki bistveno presega rast stroškov dela na zaposlenega.

Usage

d.v. se ustvarja

EnglishTranslation

value added

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

dolgoročna obrestna mera

Example

Maastrichtski konvergenčni kriterij določa, da dolgoročna obrestna mera ne sme za več kot dve odstorni točki presegati dolgoročne obrestne mere v treh državah članicah EU z najnižjo stopnjo inflacije.

Note

glej obrestna mera

EnglishTranslation

long-term interest rate

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

dolgoročno posojilo

Definition

posojilo nad pet let

SourceOfDefinition

Pravni terminološki slovar

Example

V istem obdobju so dolgoročna posojila porasla realno za 14,2 odstotkov, kratkoročna za 1,7 odstotkov.

EnglishTranslation

long-term loan

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

drobnoprodajna cena

Definition

cena za majhno količino

SourceOfDefinition

Pravni terminološki slovar

Example

Na medletni ravni so bile drobnoprodajne cene višje za 9,1 odstotkov.

Note

tudi maloprodajna cena

Status


term variant

EnglishTranslation

retail price

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

državni proračun

Example

Državni proračun za leto 1998 je bil sprejet v aprilu letos.

EnglishTranslation

central budget

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

E


ekonomska cona

Example

Ekonomska cona je del carinskega območja Republike Slovenije, ki je ločen od preostalega carinskega območja, je označen ter ograjen in na katerem velja poseben carinski režim, določen s tem zakonom.

EnglishTranslation

economic zone

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

G


gospodarska družba

Example

Gospodarske družbe v storitvenih dejavnsotih so ustavrile približno polovico prihodkov (51,1odstotka) in razpolagale z 48,5odstotkov sredstev vseh gospodarskih družb.

EnglishTranslation

company

SourceOfTranslation

Evroterm

gospodarska rast

Example

Po jesenskih napovedih naj bi se gospodarska rast v državah EU v prihodnjem letu znižala za približno pol odstotne točke, leta 2000 pa naj bi se vrnila na sedanjo raven.

EnglishTranslation

economic growth

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

H


horizontalna segregacija

Definition

Koncentracija žensk in moških v različnih vrstah in na različnih ravneh zaposlovanja, pri čemer so ženske omejene na ožji sklop poklicov kot moški (horizontalna segregacija) in na nižje položaje (vertikalna segregacija).

SourceOfDefinition

www.uem-rs.si

Example

Horizontalna segregacija (glede na spol) se kaže v prevladovanju ženske delovne sile zlasti v storitvenih dejavnostih, znotraj industrijskega sektorja pa v tobačni, tekstilni in obutveni industriji.

EnglishTranslation

horizontal segregation

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

I


industrijska proizvodnja

Example

Obseg industrijske proizvodnje se je v prvih štirih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta povečal za 5,6odstotka.

EnglishTranslation

industrial production

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

investicijska družba

Example

Popestritev trgovanja na borzi so prinesle kotacije nekaterih večjih pooblaščenih investicijskih družb (skladov).

EnglishTranslation

investment company

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

J


javni sektor

Example

Znotraj javnega sektorja se primerjajo plače med poklici podobne zahtevnosti.

EnglishTranslation

public sector

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

javnofinančni prihodek

Example

V Sloveniji so bili javnofinančni prihodki in izdatki v prejšnjih letih praktično uravnoteženi, v letu 1997 pa je primankljaj po podatkih Ministrstva za finance dosegel vrednost 0,1odstotka BDP ...

EnglishTranslation

general government revenue

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

K


konkurenca

Definition

tekmovanje med blagovnimi proizvajalci, trgovci ipd. za tržišče in prodajo blaga

SourceOfDefinition

Pravni terminološki slovar

Example

Kot že kaže, bo konkurenca vplivala tudi na večjo cenovno dostopnost mobilne telefonije.

EnglishTranslation

competition

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

konkurenčnost

Example

Nedvomno je oblikovanje teh dveh kazalcev dober način za identifikacijo dveh ločen ali hkrati uporabljenih poti za večjo konkurenčnost.

EnglishTranslation

competitiveness

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

košara valut

Example

Rast stroškov dela na enoto proizvoda v košari valut in s tem polabšanje konkurenčnosti slovenskih predelovalnih dejavnosti pa je bilo julija v primerjavi z decembrom kljub temu izrazito.

Note

tudi košarica valut

Status

term variant

Note

redko

EnglishTranslation

basket of currencies

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

Definition

a number of different goods in currencies

SourceOfDefinition

Oxford Advanced Learner's Dictionary

kratkoročni vrednostni papir

Example

Delež prometa z obveznicami se je povišal za 2,5 odstotne točke na 13,0odstotkov, delež prometa s kratkoročnimi vrednostnimi papirji pa je ostal na ravni 4,5odstotka borznega prometa.

EnglishTranslation

short-term security

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

kupna moč

Definition

denarna zmožnost posameznika, družbenega sloja ali vseh prebivalcev kake dežele, da kupujejo blago in storitve; odvisna je vsakokratne ravni premoženja in denarnega dohodka ter cen blaga in storitev

SourceOfDefinition

Leksikon Cankarjeve založbe

Example

Ker ima Slovenija precej višjo kupno moč kot sosednje države južne in vzhodne Evrope, bi lahko pričakovali povečanje uvoza tekstila in prehrambenih ...

EnglishTranslation

purchasing power

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

L


letna obrestna mera

Example

Zaradi presežne likvidnosti bančnega sistema je Banka Slovenije maja znižala letno obrestno mero za dvomesečne tolarske blagajniške zapise z 12,0 na 11,25odstotkov.

Note

glej obrestna mera

EnglishTranslation

annual interest rate

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

likvidnost

Definition

plačilna sposobnost

SourceOfDefinition

Pravni terminološki slovar

Example

Dobra likvidnost bank je Banki Slovenije omogočila znižanje obrestne mere za tolarske blagjniške zapise z letne ravni 12 na 11,5odstotka.

EnglishTranslation

liquidity

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

M


multiplikator

Example

Multiplikator določenega podjetja primerjamo z multiplikatorji podjetij v isti panogi ter s povprečjem panoge.

Note

glej agregatni multiplikator

EnglishTranslation

P/E

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

Definition

a valuation ratio of a company's current share price compared to its per-share earnings

SourceOfDefinition

www.investopedia.com

Note

price-earnings ratiosometimes reffered to as the "multiple", beacuse it shows how much investors are willing to pay per dollar of earnings
nazaj na kazalo

N


nadzorovane cene

Example

V zgodnjem obdobju slovenske tranzicije so bile vladno nadzorovane cene inflacijsko sidro, v naslednjem obdobju je vlada hitreje odpravljala nesorazmerja v zameno za cilj nižanja inflacije.

EnglishTranslation

controlled prices

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

naftni derivati

Example

V povprečju za 5odstotkov višje cene naftnih derivatov bodo vplivale na inflacijo v marcu z okoli 0,3 odstotne točke.

EnglishTranslation

petroleum products

SourceOfTranslation

Evroterm

Note

also petroleum-based products

nominalna obrestna mera

Example

Nominalna obrestna mera na medbančnem denarnem trgu se je februarja letos znižala na povprečno letno raven 9,08 in v marcu na 8,83odstotke.

Note

glej obrestna mera

EnglishTranslation

nominal interest rate

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

nominalna rast

Example

Bruto plača na zaposlenega je v juniju nominalno porasla za 1,6 odstotke, v juliju pa je skoraj stagnirala, saj je bila nominalna rast 0,2-odstotna.

EnglishTranslation

nominal growth

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

Note

nominal rise

SourceOfTranslation

Evroterm
nazaj na kazalo

O


občinski proračun

Example

Po razporeditvi javnofinančnih prihodkov je bilo v prvih dveh mesecih v državni proračun razporejenih za 16,7, v občinske proračune pa za 17,9 odstotke več sredstev kot v enakem obdobju lanskega leta.

EnglishTranslation

municipal budget

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

obrestna mera

Definition

odstotek od glavnice, ki se plača za prepustitev denarnega zneska ali kake druge nadomestne stvari za določen čas

SourceOfDefinition

Slovenski pravni leksikon

Example

Dobra likvidnost bank je Banki Slovenije omogočila znižanje obrestne mere za tolarske blagajniške zapise z letne ravni 12 na 11,5 odstotka, visoka temeljna obrestna mera pa spodbuje tolarsko varčevanje.

Note

glej dolgoročna obrestna mera, letna obrestna mera, nominalna obrestna mera, pasivna obrestna mera, povprečna obrestna mera, realna obrestna mera, temeljna obrestna mera

EnglishTranslation

interest rate

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

odkupna cena

Example

V odkupu sadja pridelovalci niso dosegli niti nominalne vrednosti predhodnega leta, v drugi polovici leta pa so se njihove odkupne cene znižale za 35,8 odstotkov.

EnglishTranslation

purchase price

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

odstotna točka

Example

Stopnja brezposelnosti med mladimi je v povprečju za slabe tri odstotne točke višja od skupne brezposelnosti.

EnglishTranslation

percentage point

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

P


pariteta kupne moči

Definition

usklajenost, sorazmerje cen posameznih proizvodov

SourceOfDefinition

SSKJ

Example

Paritete kupne moči izločijo vpliv cenovnih disparitet in omogočajo mednarodno primerljivost povprečne ravni razvitosti v posameznem letu.

EnglishTranslation

purchasing power parity

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

pasivna obrestna mera

Example

Z julijskim medbančnim dogovorom o določanju zgornje meje pasivnih obrestnih mer so se obrestne mere za tolarske bančne vloge znižale za od 1,0 do 1,5 odstotne točke.

Note

glej obrestna mera

EnglishTranslation

deposit interest rate

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

plačilna bilanca

Example

Podlaga za naš izračun ocene kvartalnega BDP po potrošni strani so ekonomski indikatorji, zbrani iz javno-finančne statistike, plčilne bilance, statistike plačilnega prometa in objav SURS.

EnglishTranslation

balance of payments

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror), Evroterm

podjetniški sektor

Example

Podjetniški sektor je v 1996. letu ustvaril visoko pozitiven neto dobiček iz poslovanja.

EnglishTranslation

corporate sector

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

pogoji menjave

Example

Slovenija v obdobju 1992-1997 v trgovini z vsemi državami CEFTA dosega ugodbe pogoje menjave, in sicer tako na agregatni ravni (v kmetijstvu in industriji) kot na ravni posameznih industrijskih panog.

EnglishTranslation

terms of trade

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Note

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

EnglishTranslation

pension and disability insurance

SourceOfTranslation

Random House Webster's Unabridged Dictionary

Note

Pension and Disablity Insurance Fund

pomorski promet

Example

Blagovni promet se letos povečuje v vseh dejavnostih prometa, razen v pomorskem prometu, kjer je obseg prevozov enak lanskoletni primerljivi ravni.

EnglishTranslation

maritime traffic

SourceOfTranslation

Evroterm

poslovna tendenca

Example

Marčevska anketa o poslovnih tendencah v predelovalniih dejavnostih je pokazala, da se je februarja proizvodnja v primerjavi z januarjem povečala, kar je skladno z optimizmom predhodne ankete.

EnglishTranslation

business trend

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

poštena konkurenca

Example

Urad izvaja nadzor nad uporabo določb tega zakona, spremlja in analizira razmere na trgu, kolikor so pomembne za razvijanje poštene in svobodne konkurence, vodi postopke ...

EnglishTranslation

fair competition

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

povprečna obrestna mera

Example

Povprečna realna obrestna mera za kratkoročna potrošniška posojila je konec decembra lani znašala 4,2 odstotka.

Note

glej obrestna mera

EnglishTranslation

average interest rate

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

pravni red

Example

Pogajalska izhodišča so bila pripravljena na osnovi obstoječega pravnega reda EU in bodo v primeru sprememb po potrebi dopolnjena.

Note

pravni red EU = acquis communautaire

EnglishTranslation

national law

SourceOfTranslation

Evroterm

predelovalna dejavnost

Example

Razčlenitev čistega dobička po področjih kaže, da si kar 86 odstotkov dobička delijo predelovalne dejavnosti, trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe, ter promet, skladiščenje in zveze.

EnglishTranslation

processing industry

SourceOfTranslation

Evroterm

prehodno obdobje

Example

Prehodno obdobje zahteva Slovenija le na podorčju zdravil za uporabo v humani medicini, v trajanju pet let od predvidenega vstopa v EU.

EnglishTranslation

transitional period

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

prestrukturiranje

Example

Prestrukturiranje se kaže v stečajih najbolj izgubarskih podjetih in v močnem povečanju net dobička iz poslovanja v 1996. letu praktično v vseh lastniških kategorijah podjetij ...

EnglishTranslation

restructuring

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

prispevki za socialno varnost

Example

Prispevki za socialno varnost obremenjujejo le uradno zaposlene, zato lahko negativno vplivajo na formalno zaposlovanje in stimulirajo sivo ekonomjo.

EnglishTranslation

Social Security Contributions

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror), Evroterm

produktivnost dela

Example

Kljub temu, da je število zapooslenih poraslo, je bila večja tudi produktivnost dela.

EnglishTranslation

labour productivity

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

prometni davek

Definition

splošni davek na porabo, obdavčuje promet proizvodov in večinoma tudi storitev; kot del stroškov se vključuje v ceno in naj bi obremenil končnega potrošnika

SourceOfDefinition

Leksikon Cankarjeve založbe

Example

Davek na dodano vrednost in trošarine naj bi nadomestili prometni davek, posebni davek od prometa izvoznih storitev, posebni prometni davek od alkoholnih pijač in posebni prometni davek od cigaret.

EnglishTranslation

turnover tax

SourceOfTranslation

Evroterm

Note

tudi sales tax

Status


dispreferred

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

prosta cena

Example

Opaznejših dražitev med prostimi cenami, razen sadja za 4,9 odstotkov, avtobusnih mestnih prevozov potnikov za 5,0 odstotkov in dražjih storitev v vrtcih za 4,7 odstotkov, ni bilo.

EnglishTranslation

unregulated price

SourceOfTranslation

Evroterm

Note

uncontrolled price

Status


dispreferred

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

R


realna bruto plača

Definition

bruto plača, merjena s svojo kupno močjo

SourceOfDefinition

Leksikon Cankarjeve založbe

Example

V mesecu aprilu v primerjavi s povprečjem preteklega leta je bila realna bruto plača na zaposlenega višja za 0,2 odstotk, kar je najnižja rast v primerjavi s preteklimi leti.

EnglishTranslation

real gross wage

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

realna obrestna mera

Example

V prvih štirih mesecih so se v primerjavi z enakim obdobjem lani realne obrestne mere za dolgoročna tolarska posojila v povprečju znižale z 12,1 na 9 odstotkov.

Note

glej obrestna mera

EnglishTranslation

real interest rate

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

relativna likvidnost

Example

Relativna likvidnost gospodarstva (delež sredstev na žiro računih gospodarstva v velotnih vlogah na vpogled) se je z novembrske ravni (38,4 odstotka) izboljšala kar na 45,2 odstotka ...

EnglishTranslation

relative liquidity

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

revalorizacija

Definition

ponovno ovrednotenje; vnovična določitev vrednosti česa, zlasti zaradi uskladitve s splošnim porastom cen

SourceOfDefinition

Leksikon Cankarjeve založbe

Example

Učinek revalorizacije: zaradi revalorizacije prihaja do (fiktivnih) odhodkov iz naslova financiranja pri vseh podjetjih, pri katerih kapital v pasivi presega obseg tisith sredstev v aktivi, ki se revalorizirajo.

EnglishTranslation

revaluation

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

S


siva ekonomija

Example

Prispevki za socialno varnost obremenjujejo le uradno zaposlene, zato lahko negativno vplivajo na formalno zaposlovanje in stimulirajo sivo ekonomijo.

EnglishTranslation

black economy

SourceOfTranslation

www.economist.com

Note

tudi shadow economy

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

Note

tudi underground economy

SourceOfTranslation

www.economist.com

socialna varnost

Example

Kot vsaka socialna država tudi Slovenija svojemu prebivalstvu prek obveznega socialnega, zdravstvenega in pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter na druge, bolj neposredne načine, omogoča in zagotavlja denarne prejemke, ki imajo značaj socialnih pravic. Z njimi omogoča zdravstveno, pokojninsko in invalidsko varstvo ter socialno varnost v primeru brezposelnosti, minimalno socialno varnost socialno in materialno ogroženih prebivalcev ...

EnglishTranslation

social security

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

statistični urad

Note

glej SURS

stopnja brezposelnosti

Example

Stopnja brezposelnosti je v nekaterih kandidatkah dokaj nizka, nikjer pa ne presega povprečja EU.

EnglishTranslation

unemployment rate

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

stroški dela

Example

Stroški dela na enoto proizvoda v košari valut so bili zato marca v primerjavi z lanskim decembrom višji za 3 odstotke.

EnglishTranslation

labour costs

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

strukturna točka

Example

Delež prometa z delnicami se je v aprilu znižal za 5,3 strukturnih točk na 79,6 odstotkov vsega borznega prometa.

EnglishTranslation

structural point

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

SURS

Example

SURS je objavil predhodne podatke vzorčnega popisa osnovnih zmogljivosti kmetij, s katerim so bile popisane evropsko primerljive kmatije in kmetijska podjetja v Sloveniji.

Note

Statistični urad RS

EnglishTranslation

SORS

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

Note

Statistical Office of the Republic of Slovenia

svobodna konkurenca

Example

Urad izvaja nadzor nad uporabo določb tega zakona, spremlja in analizira razmere na trgu, kolikor so pomembne za razvijanje poštene in svobodne konkurence, vodi postopke ...

EnglishTranslation

free competition

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

T


tekoči račun

Example

V decembru se je poslabšala likvidnost prebivalstva, delno zaradi sezonskega vpliva, tako da se je njihov delež sredstev na žiro in tekočih računih v celotnih vlogah na vpogled znižal z novembrske ravni 41,3 na decembrsko raven 34,7 odstotkov ...

EnglishTranslation

current account

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

temeljna obrestna mera

Example

V oktobru je bila povprečna nominalna obrestna mera na medbančnem trgu denarja za 0,54 odstotne točke pod temeljno obrestno mero.

Note

glej obrestna mera

EnglishTranslation

basic interest rate

transakcija

Example

Blagovno-storitveni v obdobju 1993-1997 predstavljajo kar 95 odstotkov vseh transakcija na tekočem računu plačilne bilance, storitvena menjava pa je drugi pomebnejši agregat pri napovedovanju salda tekočega računa.

EnglishTranslation

transaction

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

tripartitno telo

Example

Tabela kaže, da so v EU centralna tripartitna telesa ali ekonomsko-socialni sveti v glavnem sestavljeni po ffrancoskem modelu (delodajalci, sindikati, drugi interesi).

EnglishTranslation

tripartite body

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

tržna kapitalizacija

Example

Tržna kapitalizacija delnic na borzi (76 odstotkov celotne tržne kapitalizacije) je konec avgusta predstavljala 15,3 odstotkov bruto domačega proizvoda leta 1997.Tržna kapitalizacija pooblaščenih investicijskih družb, ki kotirajo na prostem trgu Ljubljanske borze, se je od začezka trgovanja s prvim investicijskim skladom povišala z 1,911 mio SIT na 24,812 mio SIT.

EnglishTranslation

market capitalization

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

U


usklajenost zakonodaje

EnglishTranslation

harmonization of legislation

SourceOfTranslation

Evroterm

Note

tudi alignment of legislation

Status

term variant

SourceOfTranslation

Evroterm

Example

Na podorčju konkretnih aktivnosti v procesu vključevanja v EU se je pričel pregled usklajensoti zakonodaje EU s slovensko zakonodajo oziroma t.i. "screening".

uvoz blaga

Example

Nominalno je izvoz blaga namreč porasle le za 0,8 odstotka, uvoz blaga pa se je znižal za 0,7 odstotka.

EnglishTranslation

import of goods

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

uvozna dajatev

Example

Nedvomno znižanje uvoznih dajatev ugodno vpliva na znižanje cen in s tem na zvišanje konkurenčnosti domače proizvodnje.

EnglishTranslation

import duty

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

V


vertikalna segregacija

Definition

Koncentracija žensk in moških v različnih vrstah in na različnih ravneh zaposlovanja, pri čemer so ženske omejene na ožji sklop poklicov kot moški (horizontalna segregacija) in na nižje položaje (vertikalna segregacija).

SourceOfDefinition

www.uem-rs.si

Example

Vertikalna segregacija se kaže v koncentraciji žensk na nižjih ravneh zaposlitvene hierarhije in znotraj manj kvalificiranih dejavnosti.

EnglishTranslation

vertical segregation

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)

vrednostni papir

Definition

listina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil na njej zapisano obveznost njenemu zakonitemu imetniku

SourceOfDefinition

Pravni terminološki slovar

Example

Vpliv ruske krize na slovenski trg vrednostnih papirjev je omili predvsem lanskoletni ukrep Banke Slovenije - t.j. uvedba skrbniških računov.

EnglishTranslation

security

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

Z


zakonodaja

Example

Zakonodaja Republike Slovenije na področju Telekomunikacije in informacijska tehnologija ni v celoti usklajena s pravnim redom EU.

EnglishTranslation

legislation

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)
nazaj na kazalo

Ž


živilski proizvod

Example

Pomen uvoza kmetijskih in živilskih proizvodov iz Madžarske je visok tako po vrednosti kot tudi v strukturi celotnega uvoza iz Madžarske.

EnglishTranslation

food product

SourceOfTranslation

Ekonomsko ogledalo (Economic Mirror)