[photo] Department of Translation
Faculty of Arts
University of Ljubljana

asist. Darja Fišer

Glosar elektronskega poslovanja

Kazalo

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Glosar


A


aktualna informacija

Primer

Oracle HR vzpostavlja veliko "sodelujočo skupnost" udeležencev, ki uporabljajo in prispevajo aktualne informacije o kadrovskih virih.

Kolokacije

prispevati aktualne informacije

Opomba

zveza real-time pomeni stvarni čas, vendar se slovenske ustreznice prilagodijo kontekstu.

Prevod v ang:

real-time information

Področje

Splošno besedišče

Primer

Oracle HR creates a large "collaborative community" of stakeholders who both use and contribute real-time information about human assets.

Kolokacije

contribute real-time information

Sorodne besede

real-time intelligence

avtomatizirati

Definicija

s ponavljanjem povzročiti, da kaj poteka brezsodelovanja volje, zavesti

Primer

Oracle HR vam omogoča, da avtomatizirate vse vidike odnosov med podjetjem in zaposlenimi in bistveno izboljšate produktivnost in zmanjšate stroške z uporabo internetnega orodja, kot sta samopostrežba (self-service) in delovni tok (workflow)

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

automate

Področje

Splošno besedišče

Primer

Oracle HR allows you to automate all aspects of the business-to-employee (B2E) relationship to achieve drastic productivity gains and cost savings throughout your workforce through the use of Internet tools such as self-service and workflow.
nazaj na kazalo

B


boljša analiza

Primer

Takšno združevanje podatkov omogoča boljše analize možnosti za prihranek in odkrivanje pomembnih trendov, kakor tudi boljše odločitve o zaposlovanju in razporejanju kadra.

Prevod v ang:

improved analysis

Področje

Splošno besedišče

Primer

Consolidating data in this way allows for improved analysis of cost saving opportunities and detection of significant trends, as well as better hiring and deployment decisions.
nazaj na kazalo

C


celotno nagrajevanje

Primer

izvajate celotno nagrajevanje, da pritegnete in zadržite ljudi.

Prevod v ang:

total compensation

Področje

Splošno besedišče

Primer

Use total compensation to attract and retain people.

nazaj na kazalo

D


delovna sila

Primer

Podprite organizacijsko spremembo in nadzorujte stroške delovne sile

Sorodne besede

zaposleni

Prevod v ang:

workforce

Področje

Ekonomija

Primer

Support Organizational Change and Control Workforce Costs

delovni tok

Definicija

prehajanje zaposlenih z enega delovnega mesta na drugo ali vstopanje oziroma izstopanje ljudi v oziroma iz podjetja

Primer

Oracle HR vam omogoča, da avtomatizirate vse vidike odnosov med podjetjem in zaposlenimi in bistveno izboljšate produktivnost in zmanjšate stroške z uporabo internetnega orodja, kot sta samopostrežba (self-service) in delovni tok (workflow).

Vir

posplošeno na podlagi besedila

Prevod v ang:

workflow

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle HR allows you to automate all aspects of the business-to-employee (B2E) relationship to achieve drastic productivity gains and cost savings throughout your workforce through the use of Internet tools such as self-service and workflow.

dobavitelj

Definicija

kdor oskrbuje kupca z določenim blagom

Primer

Zagotavlja enotno definicijo vaših strank, dobaviteljev, zaposlenih ...

Vir

prirejeno po SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

supplier

Področje

Ekonomija

Primer

It provides a single definition of your customers, suppliers, employees ...

nazaj na kazalo

E


enostavnost uporabe

Primer

Ker internet drastično zmanjšuje stroške dostopa vseh zaposlenih v podjetju in hkrati z enostavnostjo uporabe vzpodbuja dostop, povezuje Oracle HR ključne udeležence v procesu upravljanja z ljudmi.

Prevod v ang:

ease of use

Področje

Splošno besedišče

Primer

Since the Internet dramatically reduces the cost of permitting access to all employees in the business at the same time as encouraging access through ease of use, Oracle HR connects the key participants in people management.

nazaj na kazalo

G


globalna definicija

Definicija

splošen natančen opis pojma z navedbo vseh njegovih bistvenih znakov

Primer

Uporablja enotno globalno definicijo delavca, vključno z njegovo kompetenco, kar pomaga vodstvu k boljšim odločitvam.

Vir

povzeto iz besedila in SSKJ-ja

Prevod v ang:

global definition

Področje

Splošno besedišče

Primer

Oracle HR drives a single global definition of the worker including competencies that are used to help management improve decision-making.

globalno podatkovno skladišče

Primer

Oracle HR zagotavlja vaši organizaciji enotno globalno podatkovno skladišče za vse dejavnosti kadrovskega upravljanja, kot so pridobivanje in zadržanje ključnih izvajalcev, razporejanje zaposlenih na življenjsko pomembne projekte, osebni dohodki zaposlenih, vodenje nepredvidenega dela, šolanje oz. pridobivanje novih znanj, ocenjevanje delovne uspešnosti vašega prodajnega kadra, poznavanje vpliva kadrovskih menjav na prihodek, načrtovanje širitve na nove trge.

Prevod v ang:

global data repository

Področje

Računalništvo

Primer

Oracle HR enables your organization to work with a single global data repository for all people management activities. Such activities include: attracting and retaining key performers, deploying employees to mission-critical projects, compensating employees, managing contingent labor, training new skills, assessing the performance of your salespeople, understanding how employee turnover will affect revenue, or planning expansion into new markets.

nazaj na kazalo

I


internetna strategija

Primer

Oraclova "end-to-end" internetna strategija za kadrovske vire zagotavlja vsakomur, ki mora delati s kadrovskim kapitalom, da to dela online v okviru povezanega in jasnega sistema kadrovskega upravljanja.

Prevod v ang:

internet strategy

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle's end-to-end Internet strategy for human resources ensures that everyone who needs to work with human capital can do so on-line as part of a coherent system of people management throughout your enterprise.

internetno orodje

Definicija

Strnjen in dobro zasnovan namenski program, namenjen izvajanju opravil v povezavi z ineternetom.

Primer

Oracle HR vam omogoča, da avtomatizirate vse vidike odnosov med podjetjem in zaposlenimi in bistveno izboljšate produktivnost in zmanjšate stroške z uporabo internetnega orodja, kot sta samopostrežba (self-service) in delovni tok (workflow).

Vir

prirejeno po Leksikonu računalništva in informatike, Založba Pasadena, 2000

Prevod v ang:

internet tool

Področje

Računalništvo

Primer

Oracle HR allows you to automate all aspects of the business-to-employee (B2E) relationship to achieve drastic productivity gains and cost savings throughout your workforce through the use of Internet tools such as self-service and workflow.

izraba

Primer

Omogoča strukturirane pristope k pridobivanju, ohranjanju, razvijanju in izrabi potrebnih življanjsko pomembnih znanj in veščin.

Prevod v ang:

using

Področje

Splošno besedišče

Primer

It allows you to adopt structured approaches to attracting, retaining, developing and using the critical skills and knowledge needed.

izvajati

Primer

Vaši zaposleni lahko izvajajo splošne HR transakcije, kot so premestitev zaposlenega ali posodobitev osebnih podatkov, s pomočjo samopostrežnih vmesnikov, ki jih je moč prilagoditi za vsakega zaposlenega, ne glede na vlogo.

Prevod v ang:

perform

Področje

Splošno besedišče

Primer

Your workforce can perform common HR transactions, such as transferring an employee or updating personal data, using self-service interfaces that can be personalized for each employee even as they occupy different roles.

nazaj na kazalo

K


kadrovske menjave

Definicija

zamenjava zaposlenih

Primer

Oracle HR zagotavlja vaši organizaciji enotno globalno podatkovno skladišce za vse dejavnosti kadrovskega upravljanja, kot so pridobivanje in zadržanje ključnih izvajalcev, razporejanje zaposlenih na življenjsko pomembne projekte, osebni dohodki zaposlenih, vodenje nepredvidenega dela, šolanje oz. pridobivanje novih znanj, ocenjevanje delovne uspešnosti vašega prodajnega kadra, poznavanje vpliva kadrovskih menjav na prihodek, načrtovanje širitve na nove trge.

Vir

povzeto iz besedila

Prevod v ang:

employee turnover

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle HR enables your organization to work with a single global data repository for all people management activities. Such activities include: attracting and retaining key performers, deploying employees to mission-critical projects, compensating employees, managing contingent labor, training new skills, assessing the performance of your salespeople, understanding how employee turnover will affect revenue, or planning expansion into new markets.

kadrovski kapital

Primer

Internetna strategija omogoča slehernemu, ki mora delati s kakršnokoli vrsto kadrovskega kapitala, da to dela online v okviru enotnega, povezanega sistema upravljanja z ljudmi v vašem podjetju.

Sorodne besede

kadrovski viri

Prevod v ang:

human capital

Področje

Ekonomija

Primer

An end-to-end Internet strategy ensures that everyone who needs to work with any type of human capital can do so on-line as part of a single, coherent system of people management throughout your enterprise.

Kolokacije

human capital management

Sorodne besede

human assets

kadrovski viri

Primer

Oracle HR vzpostavlja veliko "sodelujočo skupnost" udeležencev, ki uporabljajo in prispevajo aktualne informacije o kadrovskih virih.

Sorodne besede

kadrovski kapital

Prevod v ang:

human assets

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle HR creates a large 'collaborative community' of stakeholders who both use and contribute real-time information about human assets.

Sorodne besede

human capital

klicni center

Definicija

pisarna, kjer ljudje odgovarjajo ali opravljajo telefonske klice za določeno podjetje

Primer

Oracle HR vmesniki podpirajo opravila vnosa podatkov, posebne kadrovske dejavnosti, klicne centre in občasne spremembe HR informacij.

Vir

povzeto iz Collins&Cobuild Dictionary

Prevod v ang:

call center

Področje

Splošno besedišče

Primer

Oracle HR interfaces support data-entry tasks, HR specialist activities, call center support, and occasional changes to HR information.

ključni izvajalec

Primer

Oracle HR zagotavlja vaši organizaciji enotno globalno podatkovno skladišče za vse dejavnosti kadrovskega upravljanja, kot so pridobivanje in zadržanje ključnih izvajalcev, razporejanje zaposlenih na življenjsko pomembne projekte, osebni dohodki zaposlenih, vodenje nepredvidenega dela, šolanje oz. pridobivanje novih znanj, ocenjevanje delovne uspešnosti vašega prodajnega kadra, poznavanje vpliva kadrovskih menjav na prihodek, načrtovanje širitve na nove trge.

Opomba

izraz key ima lahko več pomenov, a je v tem kontekstu uporabljen le v obliki pridevnika ključen.

Prevod v ang:

key performer

Področje

Splošno besedišče

Primer

Such activities include: attracting and retaining key performers, deploying employees to mission-critical projects, compensating employees, managing contingent labor, training new skills, assessing the performance of your salespeople, understanding how employee turnover will affect revenue, or planning expansion into new markets.

Sorodne besede

key component, key participant

ključni sestavni del

Primer

Oracle HR je kljucni sestavni del popolnoma povezanega sklopa aplikacij Oracle HRMS (sistem upravljanja s kadrovskimi viri), ki vsebuje Oracle HR, Oracle Payroll, Oracle Training Administration, Oracle Self Service HR, Oracle Time & Labor, Oracle iRecruitment, Oracle HR Intelligence in Oracle Advanced Benefits.

Opomba

izraz key ima lahko več pomenov, a je v tem kontekstu uporabljen le v obliki pridevnika ključen.

Prevod v ang:

key component

Področje

Splošno besedišče

Primer

Oracle HR is a key component of the fully integrated Oracle HRMS suite of applications, comprising Oracle HR, Oracle Payroll, Oracle Training Administration, Oracle Self Service HR, Oracle Time & Labor, Oracle iRecruitment, Oracle HR Intelligence, Oracle iLearning, and Oracle Advanced Benefits.

Sorodne besede

key participant, key performer

ključni udeleženec

Primer

Ker internet drastično zmanjšuje stroške dostopa vseh zaposlenih v podjetju in hkrati z enostavnostjo uporabe vzpodbuja dostop, povezuje Oracle HR ključne udeležence v procesu upravljanja z ljudmi.

Opomba

izraz key ima lahko več pomenov, a je v tem kontekstu uporabljen le v obliki pridevnika ključen.

Prevod v ang:

key participant

Področje

Splošno besedišče

Primer

Since the Internet dramatically reduces the cost of permitting access to all employees in the business at the same time as encouraging access through ease of use, Oracle HR connects the key participants in people management.

Sorodne besede

key component, key performer

konfigurabilen pristop

Primer

Oracle HR vam zagotavlja najboljše praktine izkušnje na področju bonitet oz. ugodnosti, ki ustrezajo predpisom in omogoča izredno prožen, konfigurabilen pristop k oblikovanju programov bonitet za vse stopnje kompleksnosti.

Prevod v ang:

configurable approach

Področje

Ekonomija

Primer

You can adopt the latest thinking in benefits best practice as well as complying with governmental regulations by using our full featured, rules-based compensation system. Oracle HR delivers a highly flexible, configurable approach to designing benefits programs to meet any degree of complexity.

krog delovne uspešnosti

Primer

Krog delovne uspešnosti je sklenjen, ko se ljudje prijavijo za šolanje s pomocjo Oracle Training Administration in se udeležijo tečajev z Oracle iLearning, da zapolnijo "vrzeli", ugotovljene v Oracle HR.

Prevod v ang:

performance cycle

Področje

Ekonomija

Primer

The performance cycle is completed when people enroll for training classes using Oracle Training Administration and take a class with Oracle iLearning to fill competency 'gaps' identified in Oracle HR.

nazaj na kazalo

L


lestvica merjenja

Primer

Definicije "kompetence" lahko skupaj z ustreznimi lestvicami merjenja uporabite pri zahtevah delovnega mesta, ljudeh in šolanju.

Prevod v ang:

measurement scale

Področje

Ekonomija

Primer

'competency' definitions together with appropriate measurement scales, and apply these to job requirements, to people, and to training.

lotiti se

Primer

Lotite se lahko tudi specializiranih dejavnosti, kot sta denimo vodenje plač ter vodenje in planiranje letnih dopustov.

Prevod v ang:

undertake

Področje

Splošno besedišče

Primer

You can undertake specialized activities such as salary administration and leave planning and administration.

nazaj na kazalo

N


na osnovi kompetence

Primer

Vzpostavite upravljanje delovne uspešnosti na osnovi kompetence.

Prevod v ang:

competency-based

Področje

Ekonomija

Primer

Establish competency-based performance management

nadgradljiva storitev konfiguriranja

Primer

Ti vmesniki vsebujejo standardne, nadgradljive storitve konfiguriranja, ki omogočajo dodajanje vsebine, pomoč in grafiko za pomoč uporabnikom, ko in če jo potrebujejo.

Prevod v ang:

upgradeable configuration feature

Področje

Računalništvo

Primer

These interfaces contain standard, upgradeable configuration features to allow you to add content, assistance, and graphics geared to help your users as and when they need it.

naložiti

Definicija

izmenjava datotek z oddaljenimi strežniki oziroma za datotečni prenos k sebi in prenos od sebe.

Primer

Opredelite in naložite lahko knjižnico kompetence.

Vir

Leksikon računalništva in informatike, Založba Pasadena, 2000

Prevod v ang:

upload

Področje

Računalništvo

Primer

You can define or upload a library of skills and knowledge.

nemudoma se odzvati

Primer

Omogoča vam, da preoblikujete tradicionalne kadrovske postopke in na ta način zmanjšate stroške, vključite znanje v pravem času, se nemudoma odzovete na spremembe in omogočite HR strokovnjakom, da postanejo strateški partnerji.

Prevod v ang:

respond rapidly

Področje

Splošno besedišče

Primer

B2E enables you to transform traditional human resources processes, and as a result, you can cut costs, introduce real time intelligence, respond rapidly to changes, and empower HR professionals to become strategic partners.

nepredvideno delo

Primer

Oracle HR zagotavlja vaši organizaciji enotno globalno podatkovno skladišče za vse dejavnosti kadrovskega upravljanja, kot so pridobivanje in zadržanje ključnih izvajalcev, razporejanje zaposlenih na življenjsko pomembne projekte, osebni dohodki zaposlenih, vodenje nepredvidenega dela, šolanje oz. pridobivanje novih znanj, ocenjevanje delovne uspešnosti vašega prodajnega kadra, poznavanje vpliva kadrovskih menjav na prihodek, načrtovanje širitve na nove trge.

Prevod v ang:

contingent labor

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle HR enables your organization to work with a single global data repository for all people management activities. Such activities include: attracting and retaining key performers, deploying employees to mission-critical projects, compensating employees, managing contingent labor, training new skills, assessing the performance of your salespeople, understanding how employee turnover will affect revenue, or planning expansion into new markets.

nazaj na kazalo

O


obračunavanje

Definicija

delati obračun

Primer

Popolne informacije o vaših zaposlenih se lahko uporabijo pri razporejanju strokovnjakov na projekt in obračunavanju njihovih storitev, usmerjanju finančnih odobritev v podjetju, dodeljevanju sredstev ali ocenjevanju prispevka zaposlenega k prihodku.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

billing

Področje

Ekonomija

Primer

Complete information about your employees could be used in deploying a skilled employee to a project and billing for their services, routing financial approvals throughout the business, allocating assets, or assessing worker contribution to revenue.

odkrivanje

Definicija

z raziskovanjem, preučevanjem delati znano kaj neznanega

Primer

Oracle Advanced Benefits vam zagotavlja dodatne storitve samodejnega odkrivanja pomembnih dogodkov, podporo prožnih sistemov bonitet in omogoča zaposlenim ustrezne spremembe pri prijavi.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

detection

Področje

Splošno besedišče

Primer

Use of Oracle Advanced Benefits provides additional features to automate detection of critical events, to support flexible benefits schemes using flexible benefit plan credits, and to allow the employee to make appropriate enrollment changes.

odnos med podjetjem in zaposlenimi

Primer

Oracle HR vam omogoča, da avtomatizirate vse vidike odnosov med podjetjem in zaposlenimi in bistveno izboljšate produktivnost in zmanjšate stroške z uporabo internetnega orodja, kot sta samopostrežba (self-service) in delovni tok (workflow).

Prevod v ang:

business-to-employee relationship

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle HR allows you to automate all aspects of the business-to-employee (B2E) relationship to achieve drastic productivity gains and cost savings throughout your workforce through the use of Internet tools such as self-service and workflow.

odpremiti

Definicija

odposlati, odpraviti

Primer

Oracle E-Business Suite omogoča podjetjem, da učinkovito upravljajo postopke strank, proizvajajo proizvode, odpremljajo naročila, izterjajo plačila ...

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

ship

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle E-Business Suite enables companies to efficientla manage customer processes, manufacture products, ship orders, collect payments ...

ohranjanje

Primer

Omogoča strukturirane pristope k pridobivanju, ohranjanju, razvijanju in izrabi potrebnih življanjsko pomembnih znanj in veščin.

Prevod v ang:

retaining

Področje

Splošno besedišče

Primer

It allows you to adopt structured approaches to attracting, retaining, developing and using the critical skills and knowledge needed.

omogočiti

Definicija

narediti, povzročiti, da je kaj mogoče

Primer

B2E vam omogoča, da preoblikujete tradicionalne kadrovske postopke in na ta način zmanjšate stroške, vključite znanje v pravem času, se nemudoma odzovete na spremembe in omogocite HR strokovnjakom, da postanejo strateški partnerji.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

empower

Področje

Splošno besedišče

Primer

B2E enables you to transform traditional human resources processes, and as a result, you can cut costs, introduce real time intelligence, respond rapidly to changes, and empower HR professionals to become strategic partners.

online

Definicija

stanje uporabnikovega omrežnega računalnika ali zunanje naprave, ki trenutno je priklljučena v krajevno omrežje, prostrano omrežje ali internet.

Primer

Internetna strategija omogoca slehernemu, ki mora delati s kakršnokoli vrsto kadrovskega kapitala, da to dela online v okviru enotnega, povezanega sistema upravljanja z ljudmi v vašem podjetju.

Vir

Leksikon računalništva in informatike, Založba Pasadena, 2000

Opomba

online je le ena izmed ustreznic angleškega izraza, od konteksta odvisno se uporabljajo tudi druge ustreznice: povezano, toplo, sprotno ...

Prevod v ang:

on-line

Področje

Računalništvo

Primer

An end-to-end Internet strategy ensures that everyone who needs to work with any type of human capital can do so on-line as part of a single, coherent system of people management throughout your enterprise.

opis sposobnosti

Primer

Oracle HR omogoča racionalizacijo mnogih globalnih funkcij, saj omogoča enkratno shranjevanje informacij o zaposlenem, denimo opis sposobnosti, ki veljajo po celem svetu.

Prevod v ang:

competency profile

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle HR streamlines many global functions such as international transfers by ensuring that information about an employee that applies worldwide, such as competency profiles, is held only once.

opravilo vnosa podatkov

Primer

Oracle HR vmesniki podpirajo opravila vnosa podatkov, posebne kadrovske dejavnosti, klicne centre in občasne spremembe HR informacij.

Prevod v ang:

data entry task

Področje

Računalništvo

Primer

Oracle HR interfaces support data-entry tasks, HR specialist activities, call center support, and occasional changes to HR information.

Kolokacije

support data entry tasks

optimirati

Definicija

postopek za izboljšavo delovanja nečesa

Primer

Optimirajte izrabo kadrovskega kapitala s pomočjo E-Business HRMS.

Vir

Leksikon računalništva in informatike, Založba Pasadena, 2000

Prevod v ang:

optimize

Področje

Ekonomija

Primer

Optimize Your Use of Human Assets Through E-Business HRMS.

organizacijska sprememba

Primer

Podprite organizacijsko spremembo in nadzorujte stroške delovne sile.

Prevod v ang:

organizational change

Področje

Ekonomija

Primer

Support Organizational Change and Control Workforce Costs.

nazaj na kazalo

P


plača

Definicija

vsota, ki jo na določena razdobja dobi zaposleni za svoje delo

Primer

Line Manager Direct Access omogoča vodjem, da se dnevno odločajo o razporeditvah, plačah, poklicnih poteh in prenehanju delovnega razmerja bodisi neposredno bodisi na osnovi odobritev.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000.

Prevod v ang:

salary

Področje

Ekonomija

Primer

Line Manager Direct Access allows managers to undertake day to day deployment, salary, career and termination decisions, either directly or subject to approval.

plačilni paket

Definicija

pogoji, oz. način plačevanja

Primer

Zaradi vse večjega tekmovanja za najbolj iskane sposobne kadre v globalnem obsegu mora vsako podjetje poskrbeti za čimbolj privlačne plačilne pakete, če hoče pridobiti in zadržati usposobljene strokovnjake, hkrati pa mora skrbno nadzorovati stroške osebnih dohodkov.

Vir

povzeto iz besedila

Prevod v ang:

compensation package

Področje

Ekonomija

Primer

Because of increased global competition for scarce skilled resources, every business has to become more innovative in offering compensation packages to attract and retain qualified talent. At the same time, organizations need to exert strong control over compensation costs.

planiranje letnih dopustov

Primer

Lotite se lahko tudi specializiranih dejavnosti, kot sta denimo vodenje plač ter vodenje in planiranje letnih dopustov.

Prevod v ang:

leave planning

Področje

Ekonomija

Primer

You can undertake specialized activities such as salary administration and leave planning and administration.

podjetje

Definicija

samostojna gospodarska enota z določenimi nalogami na področju proizvodnje, trgovine, storitev

Primer

Internetna strategija omogoča slehernemu, ki mora delati s kakršnokoli vrsto kadrovskega kapitala, da to dela online v okviru enotnega, povezanega sistema upravljanja z ljudmi v vašem podjetju.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

enterprise

Področje

Ekonomija

Primer

An end-to-end Internet strategy ensures that everyone who needs to work with any type of human capital can do so on-line as part of a single, coherent system of people management throughout your enterprise.

popolnoma povezan

Primer

Oracle HR je ključni sestavni del popolnoma povezanega sklopa aplikacij Oracle HRMS (sistem upravljanja s kadrovskimi viri), ki vsebuje Oracle HR, Oracle Payroll, Oracle Training Administration, Oracle Self Service HR, Oracle Time & Labor, Oracle iRecruitment, Oracle HR Intelligence in Oracle Advanced Benefits.

Prevod v ang:

fully integrated

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle HR is a key component of the fully integrated Oracle HRMS suite of applications, comprising Oracle HR, Oracle Payroll, Oracle Training Administration, Oracle Self Service HR, Oracle Time & Labor, Oracle iRecruitment, Oracle HR Intelligence, Oracle iLearning, and Oracle Advanced Benefits.

posebna kadrovska dejavnost

Primer

Oracle HR vmesniki podpirajo opravila vnosa podatkov, posebne kadrovske dejavnosti, klicne centre in obcasne spremembe HR informacij.

Prevod v ang:

HR specialist activity

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle HR interfaces support data-entry tasks, HR specialist activities, call center support, and occasional changes to HR information.

poslovna inteligenca

Definicija

nadarjenost za umske dejavnosti v zvezi s poslovanjem

Primer

Povežete poslovno inteligenco z upravljanjem s kadrovskimi viri.

Vir

povzeto iz besedila

Prevod v ang:

business intelligence

Področje

Ekonomija

Primer

Integrate business intelligence with human resource management

poslovni cilji

Definicija

cilji, ki se nanašajo na poslovanje

Primer

Oracle HR vam nudi celovito ogrodje za razvijanje sposobnosti vašega kadra in sistematično metodo za ocenjevanje in nagrajevanje uporabe teh sposobnosti pri uresničevanju poslovnih ciljev.

Vir

povzeto iz besedila

Prevod v ang:

business objectives

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle HR offers you a complete framework for developing the skills and knowledge of your workforce, and a systematic method for assessing and rewarding their use in meeting business objectives.

posodobiti

Definicija

osvežiti obstoječe podatke, jih dopolniti ali po potrebi spremeniti

Primer

Vaši zaposleni lahko izvajajo splošne HR transakcije, kot so premestitev zaposlenega ali posodobitev osebnih podatkov, s pomočjo samopostrežnih vmesnikov, ki jih je moč prilagoditi za vsakega zaposlenega, ne glede na vlogo.

Vir

posplošeno na podlagi besedila

Prevod v ang:

update

Področje

Računalništvo

Primer

Your workforce can perform common HR transactions, such as transferring an employee or updating personal data, using self-service interfaces that can be personalized for each employee even as they occupy different roles.

povezani sklop aplikacij

Definicija

skupina računalniških programov, namenjenih določeni vsti opravil.

Primer

Oracle HR je del Oracle E-Business Suite, povezanega sklopa aplikacij, ki so zasnovane tako, da delujejo skupaj.

Vir

Leksikon računalništva in informatike, Založba Pasadena, 2000

Prevod v ang:

integrated set of applications

Področje

Računalništvo

Primer

Oracle HR is part of the Oracle E-Business Suite, an integrated set of applications that are engineered to work together.

pravila za povečanje dopusta

Primer

Oracle HR vam omogoča, da opredelite pravila za vsak vidik planiranja dopustov, od pravil za povečanje dopusta, prek zgornje meje do prenosa dopusta.

Prevod v ang:

accrual rules

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle HR enables you to define business rules for any aspect of leave planning, such as the dates of the leave plan, the accrual rules, ceilings and carryovers.

premestitev

Definicija

postopek, pri katerem je nekomu podeljeno drugo delovno mesto.

Primer

Vaši zaposleni lahko izvajajo splošne HR transakcije, kot so premestitev zaposlenega ali posodobitev osebnih podatkov, s pomočjo samopostrežnih vmesnikov, ki jih je moč prilagoditi za vsakega zaposlenega, ne glede na vlogo.

Vir

prirejeno po SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

transferring

Področje

Ekonomija

Primer

Your workforce can perform common HR transactions, such as transferring an employee or updating personal data, using self-service interfaces that can be personalized for each employee even as they occupy different roles.

prenos dopusta

Primer

Oracle HR vam omogoča, da opredelite pravila za vsak vidik planiranja dopustov, od pravil za povečanje dopusta, prek zgornje meje do prenosa dopusta.

Prevod v ang:

carryover

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle HR enables you to define business rules for any aspect of leave planning, such as the dates of the leave plan, the accrual rules, ceilings and carryovers.

prihodek

Definicija

prodajna vrednost prodanih proizvodov, ki vpliva na finančni izid delovne organizacije.

Primer

Oracle HR zagotavlja vaši organizaciji enotno globalno podatkovno skladišče za vse dejavnosti kadrovskega upravljanja, kot so pridobivanje in zadržanje ključnih izvajalcev, razporejanje zaposlenih na življenjsko pomembne projekte, osebni dohodki zaposlenih, vodenje nepredvidenega dela, šolanje oz. pridobivanje novih znanj, ocenjevanje delovne uspešnosti vašega prodajnega kadra, poznavanje vpliva kadrovskih menjav na prihodek, načrtovanje širitve na nove trge.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000.

Prevod v ang:

revenue

Področje

Ekonomija

Primer

Such activities include: attracting and retaining key performers, deploying employees to mission-critical projects, compensating employees, managing contingent labor, training new skills, assessing the performance of your salespeople, understanding how employee turnover will affect revenue, or planning expansion into new markets.

prilagoditi

Primer

Vaši zaposleni lahko izvajajo splošne HR transakcije, kot so premestitev zaposlenega ali posodobitev osebnih podatkov, s pomočjo samopostrežnih vmesnikov, ki jih je moč prilagoditi za vsakega zaposlenega, ne glede na vlogo.

Prevod v ang:

personalize

Področje

Splošno besedišče

Primer

Your workforce can perform common HR transactions, such as transferring an employee or updating personal data, using self-service interfaces that can be personalized for each employee even as they occupy different roles.

prispevek zaposlenega

Primer

Popolne informacije o vaših zaposlenih se lahko uporabijo pri razporejanju strokovnjakov na projekt in obračunavanju njihovih storitev, usmerjanju finančnih odobritev v podjetju, dodeljevanju sredstev ali ocenjevanju prispevka zaposlenega k prihodku.

Prevod v ang:

worker contribution

Področje

Ekonomija

Primer

Complete information about your employees could be used in deploying a skilled employee to a project and billing for their services, routing financial approvals throughout the business, allocating assets, or assessing worker contribution to revenue.

prodajni kader

Definicija

delavci, usposobljeni za delo v prodaji

Primer

Oracle HR zagotavlja vaši organizaciji enotno globalno podatkovno skladišče za vse dejavnosti kadrovskega upravljanja, kot so pridobivanje in zadržanje ključnih izvajalcev, razporejanje zaposlenih na življenjsko pomembne projekte, osebni dohodki zaposlenih, vodenje nepredvidenega dela, šolanje oz. pridobivanje novih znanj, ocenjevanje delovne uspešnosti vašega prodajnega kadra, poznavanje vpliva kadrovskih menjav na prihodek, načrtovanje širitve na nove trge.

Vir

prirejeno po SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

sales people

Področje

Ekonomija

Primer

Such activities include: attracting and retaining key performers, deploying employees to mission-critical projects, compensating employees, managing contingent labor, training new skills, assessing the performance of your salespeople, understanding how employee turnover will affect revenue, or planning expansion into new markets.

produktivnost

Primer

Oracle HR vam omogoča, da avtomatizirate vse vidike odnosov med podjetjem in zaposlenimi in bistveno izboljšate produktivnost in zmanjšate stroške z uporabo internetnega orodja, kot sta samopostrežba (self-service) in delovni tok (workflow).

Kolokacije

izboljšati produktivnost

Prevod v ang:

productivity

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle HR allows you to automate all aspects of the business-to-employee (B2E) relationship to achieve drastic productivity gains and cost savings throughout your workforce through the use of Internet tools such as self-service and workflow.

Kolokacije

achieve productivity gains

programi bonitet

Definicija

skupek nalog, del, ki se določijo za uresničitevosebnih koristi, ugodnosti ali prednosti

Primer

Oracle HR vam zagotavlja najboljše praktične izkušnje na področju bonitet oz. ugodnosti, ki ustrezajo predpisom in omogoča izredno prožen, konfigurabilen pristop k oblikovanju programov bonitet za vse stopnje kompleksnosti.

Vir

povzeto iz SSKJ-ja

Prevod v ang:

benefits programs

Področje

Ekonomija

Primer

You can adopt the latest thinking in benefits best practice as well as complying with governmental regulations by using our full featured, rules-based compensation system. Oracle HR delivers a highly flexible, configurable approach to designing benefits programs to meet any degree of complexity.

proizvajati

Definicija

načrtno, organizirano delati, pridobivati predmete, stvari za zadovoljevanje določenih potreb

Primer

Oracle E-Business Suite omogoča podjetjem, da učinkovito upravljajo postopke strank, proizvajajo proizvode, odpremljajo naročila, izterjajo plačila ...

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

manufacture

Področje

Ekonomija

Primer

Oracle E-Business Suite enables companies to efficientla manage customer processes, manufacture products, ship orders, collect payments ...

proračunska sredstva

Definicija

sredstva, vsebovana v načrtu dohodkov in izdatkov

Primer

Vaša proračunska sredstva so lahko določena na kateri koli stopnji natančnosti.

Vir

prirejeno po SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Kolokacije

kontrola proračunskih sredstev

Prevod v ang:

budget

Področje

Ekonomija

Primer

Your budget can be defined at any level of detail.

Kolokacije

budgetary control

nazaj na kazalo

R


razporejanje

Definicija

delati, da pride kaj na več mest v določenem redu

Primer

Takšno združevanje podatkov omogoca boljše analize možnosti za prihranek in odkrivanje pomembnih trendov, kakor tudi boljše odločitve o zaposlovanju in razporejanju kadra.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

deployment

Področje

Splošno besedišče

Primer

Consolidating data in this way allows for improved analysis of cost saving opportunities and detection of significant trends, as well as better hiring and deployment decisions.

nazaj na kazalo

S


samopostrežen

Primer

Vaši zaposleni lahko izvajajo splošne HR transakcije s pomočjo samopostrežnih vmesnikov.

Kolokacije

samopostrežni vmesniki

Prevod v ang:

self-service

Področje

Splošno besedišče

Primer

Your workforce can perform common HR transactions using self-service interfaces.

Kolokacije

self-service interfaces

sistem ocenjevanja

Primer

Naš sistem ocenjevanja, ki je na voljo prek Oracle Self-service HR, omogoča spremljanje in ocenjevanje napredka.

Prevod v ang:

assessment system

Področje

Splošno besedišče

Primer

Our on-line assessment system, available through Oracle Self-service HR allows you to monitor and rate progress.

sklop aplikacij

Primer

Oracle HR je ključni sestavni del popolnoma povezanega sklopa aplikacij Oracle HRMS (sistem upravljanja s kadrovskimi viri), ki vsebuje Oracle HR, Oracle Payroll, Oracle Training Administration, Oracle Self Service HR, Oracle Time & Labor, Oracle iRecruitment, Oracle HR Intelligence in Oracle Advanced Benefits.

Prevod v ang:

suite of applications

Področje

Računalništvo

Primer

Oracle HR is a key component of the fully integrated Oracle HRMS suite of applications, comprising Oracle HR, Oracle Payroll, Oracle Training Administration, Oracle Self Service HR, Oracle Time & Labor, Oracle iRecruitment, Oracle HR Intelligence, Oracle iLearning, and Oracle Advanced Benefits.

sodelujoča skupnost

Definicija

skupnost, ki je povezana zaradi skupne dejavnosti

Primer

Oracle HR vzpostavlja veliko "sodelujočo skupnost" udeležencev, ki uporabljajo in prispevajo aktualne informacije o kadrovskih virih.

Vir

povzeto iz besedila

Prevod v ang:

collaborative community

Področje

Splošno besedišče

Primer

Oracle HR creates a large 'collaborative community' of stakeholders who both use and contribute real-time information about human assets.

specializirana dejavnost

Primer

Lotite se lahko tudi specializiranih dejavnosti, kot sta denimo vodenje plač ter vodenje in planiranje letnih dopustov.

Prevod v ang:

specialized activity

Področje

Splošno besedišče

Primer

You can undertake specialited activities such as salary administration and leave planning and administration.

splošna transakcija

Definicija

(splošno) poslovno dejanje pri kupoprodajnih odnosih, pri katerem dobi vsaka stran določeno vrednost

Primer

S pravočasno posredovanimi informacijami v računalnike zaposlenih se znatno zmanjšajo stroški telefonskih poizvedb, korespondence, tiskanja informacij za zaposlene in drugih skupnih transakcij, za katere so potrebni čas in sredstva.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

common transaction

Področje

Ekonomija

Primer

By placing real-time information on the desktop of everyone who needs it, dramatic cost savings can be made by reducing telephone queries, requests for letters, printing of employee information, and other common transactions which consume time and resources.

Sorodne besede

transaction

sredstvo

Primer

S pravočasno posredovanimi informacijami v računalnike zaposlenih se znatno zmanjšajo stroški telefonskih poizvedb, korespondence, tiskanja informacij za zaposlene in drugih skupnih transakcij, za katere so potrebni čas in sredstva.

Prevod v ang:

resource

Področje

Ekonomija

Primer

By placing real-time information on the desktop of everyone who needs it, dramatic cost savings can be made by reducing telephone queries, requests for letters, printing of employee information, and other common transactions which consume time and resources.

stopnja položaja

Primer

Storitev planiranja plač vam omogoča, da preverjate delovno uspešnost in stopnjo položaja posameznikov ali skupin in da temu primerno prilagajate plače teh ljudi posamično ali skupinsko.

Prevod v ang:

position in grade band

Področje

Splošno besedišče

Primer

Our salary-planning feature allows you to review performance and position in grade band for an individual or a group of people, and to update the salaries of these people individually or as a group.

storitev

Definicija

v računalniškem sistemu program ali podprogram, ki podpira druge programe, posebno na nizki ravni

Primer

Ti vmesniki vsebujejo standardne, nadgradljive storitve konfiguriranja.

Vir

Leksikon računalništva in informatike, Založba Pasadena, 2000

Kolokacije

ključne storitve

Prevod v ang:

feature

Področje

Splošno besedišče

Primer

These interfaces contain standard, upgradeable configuration features.

Kolokacije

key features

stranka

Definicija

oseba, skupina, stranka, ki je v pravnem odnosu du druge osebe, skupine, organizacije

Primer

Zagotavlja enotno definicijo vaših strank, dobaviteljev, zaposlenih ...

Vir

SSKJ. Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

customer

Področje

Ekonomija

Primer

It provides a single definition of your customers, suppliers, employees ...

strateški partner

Primer

Omogoča vam, da preoblikujete tradicionalne kadrovske postopke in na ta način zmanjšate stroške, vključite znanje v pravem času, se nemudoma odzovete na spremembe in omogocite HR strokovnjakom, da postanejo strateški partnerji.

Prevod v ang:

strategic partner

Področje

Ekonomija

Primer

B2E enables you to transform traditional human resources processes, and as a result, you can cut costs, introduce real time intelligence, respond rapidly to changes, and empower HR professionals to become strategic partners.

strokovnjak

Primer

Omogoča vam, da preoblikujete tradicionalne kadrovske postopke in na ta način zmanjšate stroške, vključite znanje v pravem času, se nemudoma odzovete na spremembe in omogočite HR strokovnjakom, da postanejo strateški partnerji.

Prevod v ang:

professional

Področje

Splošno besedišče

Primer

B2E enables you to transform traditional human resources processes, and as a result, you can cut costs, introduce real time intelligence, respond rapidly to changes, and empower HR professionals to become strategic partners.

stroški dostopa

Primer

Ker internet drastično zmanjšuje stroške dostopa vseh zaposlenih v podjetju in hkrati z enostavnostjo uporabe vzpodbuja dostop, povezuje Oracle HR ključne udeležence v procesu upravljanja z ljudmi.

Prevod v ang:

cost of permitting access

Področje

Ekonomija

Primer

Since the Internet dramatically reduces the cost of permitting access to all employees in the business at the same time as encouraging access through ease of use, Oracle HR connects the key participants in people management.

nazaj na kazalo

Š


šolanje

Primer

Oracle HR zagotavlja vaši organizaciji enotno globalno podatkovno skladišče za vse dejavnosti kadrovskega upravljanja, kot so pridobivanje in zadržanje ključnih izvajalcev, razporejanje zaposlenih na življenjsko pomembne projekte, osebni dohodki zaposlenih, vodenje nepredvidenega dela, šolanje oz. pridobivanje novih znanj, ocenjevanje delovne uspešnosti vašega prodajnega kadra, poznavanje vpliva kadrovskih menjav na prihodek, načrtovanje širitve na nove trge.

Prevod v ang:

training

Področje

Splošno besedišče

Primer

Such activities include: attracting and retaining key performers, deploying employees to mission-critical projects, compensating employees, managing contingent labor, training new skills, assessing the performance of your salespeople, understanding how employee turnover will affect revenue, or planning expansion into new markets.

šolanje v podjetju

Primer

Ko gre za šolanje v podjetju, se lahko finančni podatki, ki dolocajo prenos sredstev, povezanih s šolnino za interno šolanje in uporabo virov, shranijo v Oracle Training Administration.

Prevod v ang:

in-house training

Področje

Ekonomija

Primer

For in-house training, financial details, that define cost-transfer of funds related to internal training fees and use of resources, can be stored in Oracle Training Administration.

nazaj na kazalo

T


telefonska poizvedba

Primer

S pravočasno posredovanimi informacijami v računalnike zaposlenih se znatno zmanjšajo stroški telefonskih poizvedb, korespondence, tiskanja informacij za zaposlene in drugih skupnih transakcij, za katere so potrebni čas in sredstva.

Prevod v ang:

telephone query

Področje

Ekonomija

Primer

By placing real-time information on the desktop of everyone who needs it, dramatic cost savings can be made by reducing telephone queries, requests for letters, printing of employee information, and other common transactions which consume time and resources.

tradicionalni kadrovski postopek

Primer

Omogoča vam, da preoblikujete tradicionalne kadrovske postopke in na ta nacin zmanjšate stroške, vključite znanje v pravem času, se nemudoma odzovete na spremembe in omogočite HR strokovnjakom, da postanejo strateški partnerji.

Prevod v ang:

traditional human resources process

Področje

Ekonomija

Primer

B2E enables you to transform traditional human resources processes, and as a result, you can cut costs, introduce real time intelligence, respond rapidly to changes, and empower HR professionals to become strategic partners.

transakcija

Definicija

1. dejavnost, pri kateri dve strani vplivata ali delujeta ena na drugo
2. poslovno dejanje pri kupoprodajnih odnosih, pri katerem dobi vsaka stran določeno vrednost

Primer

Vaši zaposleni lahko izvajajo splošne HR transakcije, kot so premestitev zaposlenega ali posodobitev osebnih podatkov, s pomočjo samopostrežnih vmesnikov, ki jih je moč prilagoditi za vsakega zaposlenega, ne glede na vlogo.

Kolokacije

spletne transakcije, izvajati transakcije

Vir

prirejeno po Webster's New World College Dictionary, IDG Books Worldwide, Inc, 2001

Opomba

v besedilu je termin transakcija ponekod uporabljen v splošnem pomenu besede, ponekod pa v ekonomskem (običajno bolj pogostem) smislu.

Prevod v ang:

transaction

Področje

Ekonomija

Primer

Your workforce can perform common HR transactions, such as transferring an employee or updating personal data, using self-service interfaces that can be personalized for each employee even as they occupy different roles.

Kolokacije

Web transactions, perform transactions

Sorodne besede

common transaction

trg

Definicija

območje kupovanja in prodajanja blaga in storitev

Primer

Oracle HR zagotavlja vaši organizaciji enotno globalno podatkovno skladišče za vse dejavnosti kadrovskega upravljanja, kot so pridobivanje in zadržanje ključnih izvajalcev, razporejanje zaposlenih na življenjsko pomembne projekte, osebni dohodki zaposlenih, vodenje nepredvidenega dela, šolanje oz. pridobivanje novih znanj, ocenjevanje delovne uspešnosti vašega prodajnega kadra, poznavanje vpliva kadrovskih menjav na prihodek, nacrtovanje širitve na nove trge.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

market

Področje

Ekonomija

Primer

Such activities include: attracting and retaining key performers, deploying employees to mission-critical projects, compensating employees, managing contingent labor, training new skills, assessing the performance of your salespeople, understanding how employee turnover will affect revenue, or planning expansion into new markets.

nazaj na kazalo

U


udeleženec

Primer

Oracle HR vzpostavlja veliko "sodelujočo skupnost" udeležencev, ki uporabljajo in prispevajo aktualne informacije o kadrovskih virih.

Prevod v ang:

stakeholder

Področje

Splošno besedišče

Primer

Oracle HR creates a large 'collaborative community' of stakeholders who both use and contribute real-time information about human assets.

uporabnik

Primer

Ti vmesniki vsebujejo standardne, nadgradljive storitve konfiguriranja, ki omogočajo dodajanje vsebine, pomoč in grafiko za pomoč uporabnikom, ko in če jo potrebujejo.

Prevod v ang:

user

Področje

Računalništvo

Primer

These interfaces contain standard, upgradeable configuration features to allow you to add content, assistance, and graphics geared to help your users as and when they need it.

upravljanje delovne uspešnosti

Primer

Vzpostavite upravljanje delovne uspešnosti na osnovi kompetence.

Prevod v ang:

performance management

Področje

Ekonomija

Primer

Establish competency-based performance management.

upravljanje z ljudmi

Primer

Internetna strategija omogoča slehernemu, ki mora delati s kakršnokoli vrsto kadrovskega kapitala, da to dela online v okviru enotnega, povezanega sistema upravljanja z ljudmi v vašem podjetju.

Prevod v ang:

people management

Področje

Ekonomija

Primer

An end-to-end Internet strategy ensures that everyone who needs to work with any type of human capital can do so on-line as part of a single, coherent system of people management throughout your enterprise.

Sorodne besede

manage

upravljati

Definicija

odločati o uporabi, izkoriščanju, vzdrževanju česa.

Primer

Lahko tudi spreminjate posamične komponente povišanja plač, denimo ločeno vodite delovno uspešnost in življenjske stroške.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

manage

Področje

Splošno besedišče

Primer

You can also change individual components of an increase, for instance if you wish to manage merit and cost of living separately.

Sorodne besede

people management

usmerjanje

Primer

Workflow je celovit sistem upravljanja delovnega toka, ki omogoča usmerjanje kakršnih koli informacij.

Kolokacije

usmerjanje finančnih odobritev

Prevod v ang:

routing

Področje

Splošno besedišče

Primer

Oracle Workflow is complete workflow management that enables routing information of any type.

Kolokacije

routing financial approvals

usposobljen strokovnjak

Primer

Zaradi vse večjega tekmovanja za najbolj iskane sposobne kadre v globalnem obsegu mora vsako podjetje poskrbeti za čimbolj privlačne plačilne pakete, če hoče pridobiti in zadržati usposobljene strokovnjake, hkrati pa mora skrbno nadzorovati stroške osebnih dohodkov.

Prevod v ang:

qualified talent

Področje

Ekonomija

Primer

Because of increased global competition for scarce skilled resources, every business has to become more innovative in offering compensation packages to attract and retain qualified talent.

nazaj na kazalo

V


valuta

Definicija

denarni sistem kake države glede na določenost vrednosti denarne enote, veljava

Primer

Nadomestilo je lahko v kateri koli valuti.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

currency

Področje

Ekonomija

Primer

Compensation can be in any currency.

vmesnik

Definicija

Del programske ali strojne opreme, ki omogoča dvema sistemoma, da se sporazumevata in izmenjujeta podatke.

Primer

Vaši zaposleni lahko izvajajo splošne HR transakcije, kot so premestitev zaposlenega ali posodobitev osebnih podatkov, s pomocjo samopostrežnih vmesnikov, ki jih je moč prilagoditi za vsakega zaposlenega, ne glede na vlogo.

Vir

Leksikon računalništva in informatike, Založba Pasadena, 2000

Prevod v ang:

interface

Področje

Računalništvo

Primer

Your workforce can perform common HR transactions, such as transferring an employee or updating personal data, using self-service interfaces that can be personalized for each employee even as they occupy different roles.

vrzel v znanju

Primer

Sredstva za šolanje in razvoj kadra boste lahko uporabili bolj učinkovito, saj boste lahko ugotovili vrzeli v znanju svojega kadra, ki neposredno vplivajo na poslovanje.

Prevod v ang:

skills gap

Področje

Splošno besedišče

Primer

Your training and development costs can be used more effectively, because skills gaps that directly affect the business can be quantified.
nazaj na kazalo

Z


zaposleni

Primer

Vaši zaposleni lahko izvajajo splošne HR transakcije, kot so premestitev zaposlenega ali posodobitev osebnih podatkov, s pomocjo samopostrežnih vmesnikov, ki jih je moč prilagoditi za vsakega zaposlenega, ne glede na vlogo.

Sorodne besede

delovna sila

Prevod v ang:

workforce

Področje

Ekonomija

Primer

Your workforce can perform common HR transactions, such as transferring an employee or updating personal data, using self-service interfaces that can be personalized for each employee even as they occupy different roles.

zasebni sektor

Definicija

področje, panoga

Primer

Oracle(r) Human Resources (HR) je zmogljivo orodje, namenjeno za optimiranje izrabe kadrovskega kapitala v podjetju, ne glede na to ali podjetje deluje v zasebnem ali javnem sektorju.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

private sector

Področje

Ekonomija

Primer

OracleR Human Resources (HR) is a powerful tool for optimizing the use of the human assets of your business, whether you operate in the private or the public sector.

zasnovano

Definicija

narediti, izdelati osnovni, temeljni načrt za kaj, osnutek česa

Primer

Oracle HR je del Oracle E-Business Suite, povezanega sklopa aplikacij, ki so zasnovane tako, da delujejo skupaj.

Vir

SSKJ, Mladinska knjiga, 2000

Prevod v ang:

engineered

Področje

Splošno besedišče

Primer

Oracle HR is part of the Oracle E-Business Suite, an integrated set of applications that are engineered to work together.

združevanje podatkov

Definicija

delati, da iz dveh ali več samostojnih enot nastane nov, združen podatek

Primer

Takšno združevanje podatkov omogoča boljše analize možnosti za prihranek in odkrivanje pomembnih trendov, kakor tudi boljše odločitve o zaposlovanju in razporejanju kadra.

Vir

povzeto iz besedila

Prevod v ang:

consolidating data

Področje

Računalništvo

Primer

Consolidating data in this way allows for improved analysis of cost saving opportunities and detection of significant trends, as well as better hiring and deployment decisions.

zmanjšanje stroškov

Primer

S pravočasno posredovanimi informacijami v računalnike zaposlenih se znatno zmanjšajo stroški telefonskih poizvedb, korespondence, tiskanja informacij za zaposlene in drugih skupnih transakcij, za katere so potrebni čas in sredstva.

Prevod v ang:

cost savings

Področje

Ekonomija

Primer

By placing real-time information on the desktop of everyone who needs it, dramatic cost savings can be made by reducing telephone queries, requests for letters, printing of employee information, and other common transactions which consume time and resources.

Kolokacije

achieve cost savings, cost saving opportunities

zmanjšati stroške

Primer

Omogoča vam, da preoblikujete tradicionalne kadrovske postopke in na ta način zmanjšate stroške, vključite znanje v pravem času, se nemudoma odzovete na spremembe in omogocite HR strokovnjakom, da postanejo strateški partnerji.

Prevod v ang:

cut costs

Področje

Ekonomija

Primer

B2E enables you to transform traditional human resources processes, and as a result, you can cut costs, introduce real time intelligence, respond rapidly to changes, and empower HR professionals to become strategic partners.

zmogljivo orodje

Primer

Oracle(r) Human Resources (HR) je zmogljivo orodje, namenjeno za optimiranje izrabe kadrovskega kapitala v podjetju, ne glede na to ali podjetje deluje v zasebnem ali javnem sektorju.

Prevod v ang:

powerful tool

Področje

Splošno besedišče

Primer

OracleR Human Resources (HR) is a powerful tool for optimizing the use of the human assets of your business, whether you operate in the private or the public sector.

znanje v pravem času

Primer

Omogoča vam, da preoblikujete tradicionalne kadrovske postopke in na ta način zmanjšate stroške, vključite znanje v pravem času, se nemudoma odzovete na spremembe in omogočite HR strokovnjakom, da postanejo strateški partnerji.

Opomba

zveza real-time pomeni stvarni čas, vendar se slovenske ustreznice prilagodijo kontekstu.

Prevod v ang:

real-time intelligence

Področje

Splošno besedišče

Primer

B2E enables you to transform traditional human resources processes, and as a result, you can cut costs, introduce real time intelligence, respond rapidly to changes, and empower HR professionals to become strategic partners.

Sorodne besede

real-time information